Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

19HAZİRAN 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYPA kultur>'cumhuriyet.com.tr 15 KULE CANBAZI SUNAYAKIN Doğru yanıt: Rosenbergler!National Guardian gazetesinin New York'taki bürosunda ikı manşet hazırlan- mıştı:'Rosenbergler tdam Edildi' ve 'Rosenbergler Kurtanldı'!.. 1950 yılının 17 Temmuz günü tutuklanan Julius Rosenberg Rus casusu olmakla suçlanır. Çok değil, 11 Ağustos gününde, kansı Ethel de aynı suçtan tutuklanarak ölüm cezasıyla yargılanır. Savcı, Ethel Ro- senberg'ın erkek kardeşi David Greeng- lass'ın çalıştığı New Mexico'daki araştır- ma merkezinden atom bilgilerinı Rosen- bergler'e verdiğini, onlann da bu bılgilen Ruslara ilettiğinı iddıa eder. Suçlamalann yapıldığı 1950'li yıllar, Amenka ile Sovyetler Birliği arasmda so- ğuk savaş döneminin başlangıcıdır. Sömür- ge polıtıkalanru tüm dünyaya yayma çaba- sında olan Amerika, kendısiyle işbırliği ya- pacak iktıdarlan 'müttefik' ülkelerde ışba- şına getınrken evinde de muhalif seslen susturmakta kararlıdır. Bu amaçla görev- lendırilen Senatör McCarthy, ABD'de gü- venlığı tehdıt eden insan sayısının küsürü küsürüne '57.205.081' kışı olduğunu açık- layarak gözdağı vermektedır! 'Comunlst. vatan haini' Rosenbergler'ın yargılanmasına gıden süreç 1947 yılında'çıkan 'Taft Hartley' yasasıyla başlamıştır. Bu yasaya göre dev- rimcı insanlann sendikalarda görev alma- lan engellenıyor, memurlann grev hakkı kaldınhyor ve işçi grevlerine büyük kısıt- lamalar getiriliyordu. Rosenbergler, işte böylesi bır dönemde düşüncelennden do- layı ülkemızdekı söylemle 'gomunist, va- tan haini' ılan edilırler. Mahkeme Rosenbergler'i uydurma de- lillerle suçlu bularak jürinin karanndan sonra ölüm cezasına çarptınr. Karann du- yulmasının ardından tüm dünyadan Ame- rika'ya protesto mektuplan yağmaya baş- lar. Insanlar bu karara ısyan etmekte ve ci- nayetı durdurmak için sokaklara, meydan- lara dökülmektedir. Bu beklenmeyen du- rum karşısında Amenka Rosenbergler'le pazarhğa oturur; Rosenbergler'e suçlama- lan kabul etmeleri halınde tüm dünyanın adalet dağıtıcısı olan Amerıka'nın 'imajı- nın' düzeleceğı, karşılığında da ölüm ce- zalannuı kaldınlacağı teklifi yapılır. Ro- senberg çifti her seferinde bu teklifi redde- der. Öyle kı, Ethel Rosenberg, yaşamının bağışlanacağı yönünde yapılan teklife şu karşılığı verir:"Ey yoldan çıkmış para yi- yiciler, ey satılmışlar, ey bu güzel dünya- mızı kirleten iğrenç, kötü insanlar, işte size yanıt: Sizin lanetlenmiş lütfunuza başım eğik yaşamaktansa kocamla bir- likte ölmeyi yeğlerim." Rosenbergler'ın ınfazında bulunan dev- let bakanı VVilliam A. Carroll, "bir çift güvercin"in cansız bedenleri taşınırken yaptığı açıklamayla herkesın kanını dondu- rur: "Rosenbergler'e, boyun eğip, suçu kabullenmeleri halinde hattın öbür ucunda Washington'ın olduğu telefon ile idamın durdurulacağı ve de kendilerini bekleyen oğulları 6 yaşındaki Robert ile 10 yaşındaki Mıchael'e kavuşacaklarını söyledik..." Yaşam ve ölüm sınınnda yapılan bu tek- life Rosenbergler'in verdığı yanıtı bakan şöyle açıklar: "Peki ya suçsuzluğumuza inanan onca insan, onlar da bizim ço- cuklanmız değil mi? Satar mıyız hiç on- lan!.." Bugün 19 Haziran!.. On binlerce genç insan üniversite sınavına gıriyor bugün... Alacakları puanlar karşıhğında seçim ya- pacaklar... Rosenbergler'ın seçıme zorlan- dıklan bır günde sınava gırdiklenni bilme- den!... Bugün telefonlarla eş, dost aranıla- cak, sınavın nasıl geçtiği konuşulacak... Te- lefonlar çalacak gün boyu, Oktay Rifat'ın Rosenbergler için yazdığı şu dizeler anım- sanmadan: Hatırlayın onlann vahşetini Her telefon çalışında kesik kesik Bugün on binlerce genç insan bir mayın tarlasında yürümeye zorlanacak! Şaşırtma- lı sorular arasından kan ter içinde geçme- ye zorlanacaklar. . "Aşağıdakilerden han- gisi değildir?" .. tşte tuzağı haber veren bir soru!.. "Doğru yanıt, B... Bilemedin, C!.." Buuuuuummm!!! Bugün on binlerce genç insanın yannla- n, umutlan sakat bırakılacak. Hem de, ta- rih bo>r unca tek amaçlan insanlığa hizmet etmek olan onca bılım ınsanının emekleri arasına kurulan mayınlara bastınlmaya zorlanarak!.. "Doğru vanıt, A... Bilemeden, D!.." Buuuuuummm!!! Anneden cocuklarına şilr Oysa Ethel Rosenberg, ölümünden önce çocuklan için bır şiır yazmıştır. Onlann ço- cuklan kı yalnızca Robert ve Mıchael de- ğil, kardeşliğe ve banşa inanan tüm ınsan- lardır. İşte, yalan söyleyip çocuklanna koş- mak yenne, kendilerine inanan ınsanları terk etmeyen ve ölüme yürüyen bır annenin yazdığı dizeler: Birgün öğreneceksiniz evlatlanm, öğ- reneceksiniz, Neden kestik şarkımızı yarıda, Neden kitabımızı açık bıraktık, işimizi tamamlamadan Neden gittık toprak altında uyumaya Ağlamayın artık evlatlanm, ağlamayın. Yalanlar ve pislikler neden sarmış dört biryanı? Neden bu gözyaşları, bu zulüm ne- den? öğrenecek bir gün bunu bütün dün- ya. Yeryüzü gülümseyecek, evlatlanm, gü- lümseyecek Ve sevinçler yeşerecek mezarımızın üstünde Savaşlar sona erecek, dünya mutlu olacak Kardeşliğin ve barışın koynunda. Çalışın evlatlanm, çalışın ve biranıt di- kin; Sevgiye ve sevince bir anıt, Insanlık onuruna ve inanca, Sizin adınıza koruduğumuz ve çocuk- lannız adına!.. Mahkeme Rosenbergler'ın 18 Haziran 1953 tanhınde öldürülmesını kararlaştırmış- tı... Ama Rosenbergler, o gün değil, bır gün önce ya da sonra ölmeyi ıstedıler tnfaza az bir süre kala isteklen kabul edıhr ve 19 Ha- zıran'da öldürülmelenne karar venlır. Rosenbergler 18 Haziran günü öldürül- mek ıstememişlerdı; çünkü o gün evlılik yıl- dönümleriydi! Bugün 19 Haziran. Bugünün bir tek doğ- ru yanıtı vardır: Rosenbergler!.. tivalin vazgeçilmezi 'Aida' Şef Bujor Hoinic'in yöneteceği 'Aida'yı, Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koyuyor. Kültür Servisi - Devlet Opera ve Balesi Ge- nel Müdürlüğü'nün düzenlediğı '12. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali" kapsa- mında G. Verdi'nın 'Aida'sı 22 Haziran Çar- şamba ve 24 Haziran Cuma akşamı, saat 21.30'da sahnelenecek. Şef Bujor Hoinic'in yöneteceği yapıtı sahne- ye Vincenzo Grisostomi Travaglini koydu. De- kor ve kostüm tasanmlan Savaş Camgöz'e aıt. Koro şefi ıse Sunay Mnratov. Koreografisını Sergei Terechenko \ e Deniz Çığ' ın yaptığı 'Ai- da'nın ışık tasanmı Stefano Pirandello \e Fu- at Gök'e ait. 1871 yılında Mısır Hidıvı tsmail Paşa'nın, Verdi'den Süveyş Kanah'nın açılışı nedenıyle ısmarladığı, ancak kısmen Verdı'nin ısteksızh- ği, kısmen de Prusya - Fransa savaşı nedenıyle açıhşa yetışemeyen 'Aida' operası, Mısır'ın eg- zotik dekorlannda geçen romantık ama aynı za- manda trajık bır aşk öyküsünü anlatıyor. Kuşatma altındakı Pans'ten bır türlü çıkanla- mayan dekorlar nedenıyle uzun süre sahnelene- meyen yapıtın ılk göstenmı, her şeye karşın 1871 'de yine Kahıre'de Mehmet Ali Tiyatro- sn'nda gerçekleştırilmiştır. Ilk sahnelenışinden bu yana geçen 134 yıl boyunca Aida. gerçekten çok başanlı oldu ve yalnızca ılk on yıl boyunca dünyanın çeşıtlı yerlennde 155 operada seslen- dınldı Yapıtın, başlıca rollennı, Virgil Profeanu - Renzo Zulian, Nilgün Akkerman - Carmen Gurban, Anna Chubuchenko - Tea Demurish- vili, Gökhan Akyüz - Eralp Kıyıcı, Tuncay Kurtoğlu - Mithat Karakelle, Cem Akyüz - Barış Yanç ve Ferda Yetişer - Begüm Mengfl paylaşıyorlar. ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Mehmefle Dertleşme.•• Canım Mehmet, Seni uğurladık... Alkışlarla, gözyaşlanyla, kahka- halaria, şimdiden dayanılmaz hale gelen özlemle... Sen, Mehmet Ulusoy, AKM'deki töreni görsen beğenmezdin. Senın tiyatro anlayışınla hiç ama hiç ilgisi yoktu. Vladimir Vısotski'nin senın çılgınlığına denk düşen o ehlileştirilmemiş sesiyle söylediği şar- kılar bır yana, 'm/se-en-scene'i hiç beğenmezdin... Sen kı şiırtutkunusun, sen kı sonsuzluğu seversin, o tören şıirsellikten, görsellikten, sonsuzluktan çok uzaktı. Içimize dokunmaktan uzak... Yüreğime dokunan bir şey olmaması kötü niyet- ten değil, beceriksizliktendi elbet. Belki de devlet bürokrasisinin çarklan, çok ağır ve düş gücünden yoksun döndüğünden... Bılirsin işte, sabahın onunda, tiyatroculanmız için erken bir saat olduğundan, çoğu, -vazgeçtim senin eserlerinden tekini görmüş olanları, hatta seninle çalışanlar bıle- gelmemiş, gelememışti... Ama orada olanlar, oyuncusu, yönetmenı, tasa- rımcısı, heykeltıraşı, ressamı, ışıkçısı, eleştirmeni, set ışçisi birbırleriyle gözleriyle konuştuklarında, sahnede söylenmeyenleri birbırlenne söylediklerin- de, birbirlenne sarıldıklarında, öyle bir sinerji yayılı- yordu ki ortalığa, o aydınlıkta, gözyaşlanmız arasın- da senin kahkahalarını omuz başımızda duyup, se- ninle kucaklaşmış gibi oluyorduk. Canım Mehmet, lyi ki Cumhuriyet gazetesi var diyorum. Mehmet Ulusoy'un tiyatro dünyasındaki yenni günlerdir bu sayfalarda çıkan yazılarla, bizim okurlanmız çok iyi biliyor. Okumaz, düşünmez, ilgilenmez, değer bil- mez öteki gazete okurlan ise senden habersiz. Ne yaşadığını ve yaratıcılığını biliyoıiar, ne öldüğünü; ne de Türkıye ve dünya tiyatrosunda bıraktığın o ben- zersiz izi ve etkileri... Canım Mehmet, madem bu seninle bır dertleşme yazısı oldu, ıçimde büyüyen bir derdi de söyleme- liyım: Sen çekip gittikten hemen sonra Işıl Kasaboğ- lu'nun, hani o çocuğun gibı sevdiğin Işıl'ın, "Us- tem'dediği, herşeyı, yalnız tiyatroyu değil adam ol- mayı da senden öğrendiğıni söylediği muhteşem bir yazısı yayımlandı bu sayfalarda. Okuduğum an içimdeki koca bir 'Ahl' yeniden kanamaya başladı. Keşke o yazıdakinin onda birinı, yüzde birini, binde bırıni, sana, sen hayattayken, sen onca yalnızken, sen onca yardım ararken ve buna onca ihtıyacın varken söyleyebilseydı sana... Keşke... Keşke... Keşke... Hayat işte... Hepımiz yapıyoruz bu yanlışlan... Ben de yapıyorum. Ve şımdı senle sohbeti fırsat bilip, okurlarım önunde bir yanlışımı, bir eksiğimi düzeltmeye çalışacağım. Senin de hayran olduğun llhan Koman sergileri- nin, Istanbul'u büyülediğı şu sıralarda, nice yazılar, nice programlar yayımlanıyor bu usta sanatçımız hakkında... Türkiye, hayattayken onun değerini bıl- medı. Ama, bir insan, yalnızca bir insan herkesten çoook çok önce onu hatırladı, milletınin belleksiz la- birentınden onu bulup çıkardı ve daha 1976'da ona Halk Sigorta'nın önündeki o ünlü 'Akdeniz' heyke- lini ısmarladı, gerçekleşmesı için amanstz bir mü- cadele verdi, sonsuz bir çaba harcadı. Yıllar boyu Istanbullular, her gün önünden geçtik- leri o heykelle tanıdı llhan Koman'ı... Ama şımdi ba- kıyorum, bütün o yazılan çızılenlerde, onca yayın- da, o bir insanın adı bıle geçmıyor. llhan Koman'ın 'Akdeniz' heykelıni bıze kazandı- ran o insan Ali Neyzi'dır. Ve ben şımdı, Ali Neyzi'ye, kendı adıma, okurlanm adına, Istanbul adına teşek- kür ediyorum Şaşarsın Mehmet, AKM'deki, seni uğurladığımız o törende de, Dostlar Tıyatrosu'nun, Genco Er- kal'ın, Metin Deniz ın, Kuzgun'un, Saim Bugay'ın adı geçmedi... Fransa'da 'özgûriûk Tıyatrosu'nu kurduğun o ılk yıllarda gürül gürül akan bir kaynak- tan seni besleyen Nâzım Hikmet, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Ataol Behramoğlu gibi yazarlann adı da geçmedi... 70'lerde, 80'lerde, hem onlara olanak sağladığın hem de onlann yaratıcılığından yarariandığın. Mehmet Güleryüz, Kutsi Erguner, Ayberk Çölok, Ayla Algan ve daha nice sanatçının adı geçmedıği gibi... Fransa'dakı törende, Fransız Kültür Bakanı'nın yaptığı konuşmayı ve oradaki gazetelerde senin hakkında çıkan yazılan kıskanmadım değil doğrusu! Ama ne yaparsın ki artık ne Kültür Bakanımızdan ne de ülkemdeki öteki gazetelerden pek bir beklentim yok... İşte böyle Mehmet... Hayat devam ediyor... Tryat- romuz biraz daha yoksun, dünya biraz daha eksik, ben biraz daha yorgunum... www.zeyneporal.com faks:0212)25716 50 BEYOĞLU 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI Dosva No 2004 31 Talımat Bır borçtan dolavı hacızlı olup. satılmasuıa karar venlen gaynmenkulün Tapu ka>dı Beyoğlu ılçesı, Kulaksız Mahallesı. Kulaksız Caddesı üzennde 19 kapı no'lu 177 pafta, 1135 ada 45 parsel sayılı 133 00 m2 mıktarlı arsada ınşa edılmış 6 katlı betonanne kargır yapı olan Kardeşler apartmanı ısımlı bınada. 1 Katta 20 185 arsa paylı 4 no'lu daıre mahıyetındekı taşınmaz açık arttımıa suretıy- le satılarak paraya çevnlecektır Satış ılanı ilgılılenn tapu kaydında >azılı adreslenne teblığe gondenlmış olup, adreste teblıgat yapılamaması halınde veya adreslen bılınmeyenler ıçın de ış bu satış ılanının ılanen teblıgat yenne kaım olacağı ılan olunur Imar durumu Beyoğlu Beledıye Başkanlığı Imar Müdurlüğu'nun Beyoğlu 3 lcra Mudürlügü'ne yazdığı 20 01 2004 tanh \e 2004-467 sayılı yazıdan, Beyoğlu. Kulaksız Mahallesı. 177 pafta, 1İ35 ada 45 parsel sayılı yer. 1 l 000 ölçeklı 28 11 2002 tasdık tanhlı Dolapdere - Pıyalepaşa BuKan ve çevresı l'ıncı etap uygula- ma ımar planında H-12 50 m ırtıfada konut sahasında olmak uzere ımar durumu olduğu anlaşılmıştır Evsafi ve halı hazır durumu Satışa konu taşınmaz Be\oğlu ılçesı. Kulaksız Mahallesı. Kulaksız Caddesı üzennde 19 kapı no"lu ve 1 7 7 pafta. 1135 ada 45 parsel sayılı 133 00 m2 mıktarlı arsada ınşa edılmış 6 katlı betonar- me kargır \apı olan Kardeşler apartmanı ısımlı bınada l'ıncı katta 20 185 arsa paylı 4 no'lu daırenın tamamıdır Ana gaynmenkul olan Kulaksız Caddesı üzennde 19 kapı no'lu Kardeşler apartmanı ısımlı bma Bına zemınde 120 00 m2 alanda ınşa edılmıştır Bodrum zemın ve 4 nortnal katlı olmak üzere 6 katlıdır Her katta 2'şer daıre vardır Bına gınş kapısı demır konstruksıyondur Bınada katlar arası demır korkuluklu ahşap kupeştelı ve mozaık basamaklı merdıven vardır Çatısı kı- remıt kaplı olup dış cephesı sı\a üzen adana kaplıdır Bodrum \e zemın kat pencerelen demır storludur Bınncı katta 20 185 arsa pavh 4 no'lu daıre, daıre 60 00 m2 brût alanlıdır Mesken olarak kullanılmaktadır Daırede salon. ıkı oda, mutfak \e WC vardır Salon ve odalan zemını marley ve duvarlan sıeva üzen badana kaplıdır Mutfakta uzen fayans kaplı ev^elı lavabolu tezgâh %ardır WC'de lavabo ve klozet vardır Daırede kapı ve pencere doğramalan ahşaptır, da- ırede sobalı ısıtma sıstemı, elektnk. temız su ve pıs su tesısatı vardır Taşınmazın kıymetı Bulunduğu semt. mevkı. ragbet derece^ı. voğun ıskân ve mesken bolgesmde oluşu. ana trafık yoluna mesafesı, ış ve tıcaret muhıtlenne uzaklığı, ımar durumu. parselın yuzölçumu, arsa pavından gelen mıktan, ana bınanın bolüm \e kullanım şeklı, daırenın buyüklüğü. bolum ve kullanım şeklı, ana bınanın \e daırenın yapımında kullamlan malzemenın kalıtesı. ı^çılığı ve vıpranma mıktan. Bayındırlık ve Iskân Bakanhğı rayıcı. son >ıllarda emlak alım ve satı- mında talebın azalması. gunuan cıvarda emsal alacak alım satım değerlen ve kıvmetıne tesır eden bılumum faktorler, goz önünde tutularak. Beyoğlu. Kulaksız Mahallesı. 177 pafta. 1135 ada 45 parsel sayılı kargır apartmanda l'ıncı katta 20'185 arsa paylı 4 no'lu daırenın tamamına 20.000 000.000.- TL (Yırmımılyar Turk Lırasıl deger takdır edılmıştır SATIŞ ŞA.RTLARI 1 Gavnmenkulun I ıncı satışı 22 Temmuz 2005 Cuma gunu Bevoğlu 3 lcra Mudurluğü'nde saat 11 30'dan 12 OO've kadar açık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymeün °o 60'ını ve satış ısteyenın alacağma ruçhanı olan alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmesı şartı ile en çok arttırana ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıyla, Gavnmenkulun 2'ncı satışı, 1 Ağustos 2005 Pa- zartesı gûnu Beyoğlu 3 lcra Mudürlüğu'nde saat 11 30'dan 12 OO'ye kadar ıkıncı arttırmava çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gayn- menkul en çok arrııranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı. arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının °o 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka. paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır bovle fazla bedelle ılıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2 Arttırmaya ıştırak edeceklenn. tahmın edılen kıymetm % 20'sı nıspetınde pev akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır Alıcı ıstedığı takdırde kendısıne 10 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıve resmı. ıhale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden odenır 3 Ipotek sa- hıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıyle faız v e m asrafa daır olan ıddıalannı davanağı belgeler ile on beş gun ıçınde da- ıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4 Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıvle ıhalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen teklıf ettıklen bedel ile son ıhale bedelı arasındakı farktan \e dığer zararlardan ve a>Tica temerriıt faızınden muteselsılen mesul olacaklardır thale farkı \e tememıt faızı aynca hükme hacet kalmaksızm. Daıremızce tahsıl olunacak. bu fark, varsa once- lıkle temınat bedelınden almacaktır 5 Şartname. ılan tarıhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteven alıcıya bır örneğı gondenlebıhr 6 Satışa ışlırak edenlerın şartnameyı görmuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ıstevenlenn 2004 31 Talımat sayılı dosya numarasıyla Mudurluğumuze başvurmalan ılan olunur ~ Haziran 2005 (*) llgıhler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 28264 KÜLTÜR • SANAT (0212) 2*3 • • 7« ILKTAJ! GÜNAHSIZ 01ANIN1ZATSIN. BeyoâtuAJkazar 2932466 1130-13-30-1530-1730-1930-21.30 11 15-1315-1515-1715-1915-2130 A.2AD6 CAP1TOL SPECTT1UM 14 BEYOĞLU AfM FtTAS BE/OĞLU CINE MAJESTK; CENGELKOY ClNEMAXf ANKARA KıZlLA v BLJYULUFENER BOLU -^AROELEN IZMİR PALV >E Ai KOKVA MASER" E g KONVA TEPE CINEMAXX KONYA TUZE KULE SfT SAMSUN <ONAKPLEX
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog