Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

19HAZJRAN2005PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishab(« cumhuriyet.com.tr 11 Rafsancani ikinci turda yanşacak • TAHRAN (AA) - tran'da öncekı gün cumhurbaşkanhğı seçi- minin ikinci turunda Ali Ekber Haşimi Rafsancani ile Mahmud Ahmedinecad'ın yanşacağı kesinleşti. Iran îçişleri Bakanlığı, katmmın yüzde 62 olduğu seçimde, 7 aday arasında en çok oyu alan iki adayın ikinci turda yanşacağını açıkladı. Açıklamada, Rafsancani 'nin oylann yüzde 20.8'ini aldığı, Ahmedinecad'ın ise 19.3 oranında oy aldığı belirtil- di. Seçimin ikinci turu, 24 Haziran'da yapılacak. Bize saMınıldtğı için Irak'tayB 1 • W:\SHE\GTON (AA) - ABD Başkanı George Bush, 11 Eylül saldınlan nedeniyle Irak'ta savaştıklannı söyledi. Başkan Bush, radyo konuşmasında, "Savaşa girdik ve bugün savaştayız, çünkü ülkemizin ve vatan- daşlanmızın kötülüğünü isteyenler var" dedi. Bush, Irak'ta terörle savaştıklannı belirterek şunlan kaydetti: "Teröristler özgür ve demokratik bir Irak'ın kuruhnasına şiddetle karşı çıkıyorlar, çünkü çok iyi biliyorlar ki biz nefreti ve umutsuzluğu, umut ve özgürlükle değiştirdiğimizde yapacak bır şeyleri kalmayacak." 50 direnişcj olduruhfeı • DışHaberierServisi- ABD ordusunun, Irak'ın Suriye sınınnda yürüttüğü operasyonda yaklaşık 50 direnişçinin öldürüldüğü bildirildi. Karabila'da önceki gün başlayan Zıpkın operasyonunda çıkan çatışmalarda, 50 direnişçinin öldürüldüğü, 100 kadannın tutuklandığı belırtildi. ABD. Ramadi'nin kuzeyüıde de Hançer operasyonu başlattı. Buhriz'de bir askeri araca ateş açıhnası sonucu 2 ABD askeri ve 2 Irakh öldü, 6 kişi yara- landı. Bağdat'ta yola yerleştirilen bombanın pat- laması sonucu, 10 yaşında bir kız çocuğu öldü. Aförgütü ABD 1 yi uyanfe • ANKARA(AA)- Uluslararası Af Örgütü, ABD'nin Guantanamo Üssü'nü genişletme karannın, "kamptan dışan sızan işkence ve kötü muamele, dini aşağılama ve keyfi gözaltılarla ügili öyküler hakkında dünya çapındaki kaygılan alevlendireceğini" açıkladı. Af Örgütü'nün açıklamasında, ABD Başkanı'nın Guantanamo Üssü'nü kapatması gerek- tiği belirtildi ve Amenkan yönetimine, "dünyanın dört bir yanındaki şüpheli gözaltı merkezlerindeki durumla ılgili açıklamada bulunması" çağnsı yapıldı. 11 kaçak susuzluktan öMü • FUERTEMLNTURA (AA) - Ispanya'ya bağlı Kanarya adalan açıklannda bir teknede bulunan Afrika kökenli 11 kaçak öldü. Ispanyol sahil koruma yetkilileri, Kanarya adalan açıklannda akıntıya kapılarak 5 gün boyunca sürüklenen bir teknenin fark edildiğini, teknedeki diğer 13 kişınin kurtanldığını belirtti. Brükserde Blair'in sert tutumu yüzünden bütçe üzerinde uzlaşma sağlanamaması birliği temelinden sarstı AB doruğundabüyükkrizELÇİNPOYRAZLAR BRÜKSEL - A\Tupa Birliği (AB), dün akşam sona eren iki günlük Brüksel doru- ğunda yeni bütçe üzerinde uzlaşmaya van- lamamasının ardından tarihinin en büyük kn- zini yaşıyor. Başta Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac olmak üzere liderler doru- ğun büyük başansızlıkla sonuçlanmasın- dan îngıltere Başbakanı Tony Bbur'ı sorum- lu tuttular. AB Anayasasf nın Fransa ve Hol- landa'da reddedilmesiyle ağu- darbe alan birhğin bütçe krizini de aşamamasıyla de- rin görüş aynlıklan iyice su yüzüne çıktı. AB Dönem Başkanı Lüksemburg'un Baş- bakanı Jean-Claude Juncker, önceki gece düzenlediği basın toplannsında, dorukta an- laşma sağlanamadığıru ve AB'nin "krize değB derin bir krize" girdiğini söyledi. Junc- ker, bütçe konusunda 15 saat süren pazar- lıklar sonunda uzlaşmaya vanlamadığını • Brüksel zirvesinde 15 saat süren bütçe pazarlıklarında anlaşma sağlanamadı. Dönem Başkanı Lüksemburg'un Başbakanı Juncker, "Uzlaşmaya vanlabilmesi için birbirinden yoksul yeni üyelerin kendi paylanndan kesinti yapılmasını önerdiklerini duyunca çok utandım" dedi. bildirdi. Başbakan Juncker, uzlaşma için "siyasi iradeohnadığınr, "farkh Avrupazihniyet- lerinin çarpışüğını" belirterek "Olanlan aaldıbirşeİdkkizirvorum.ltanrvi()rum~dı- ye konuştu. Juncker, "Bütçe konusunda uz- laşmaya vanlabilmesi için birbirinden yok- sul yeni üyelerin kendi paylanndan kesinti \^apıbnasuıı önerdiklerini duyunca çok utan- dım" dedi. Juncker, AB'de yakın gelecekte bir uz- laşma olamayacağını söyledi. "AB'ninza- yıflanıa süreci nrmanacak" diyen Juncker, liderlere "krizin sandıklanndan daha de- rin olduğunu anlatmaya çanşüğuu" bildi- rerek "Bazılan uzlaşma için istekgösterme- dj" ifadeleriyle özellikle Ingiltere'yi hedef aldı. -AB'de başka krizkr de yaşandı ama benim bugünkü Avrupa heyecamm ciddi darbe yedi" diyen Juncker, "AB, ABD'nin bir şubesi olmaz, bir gün toparlanacaktır. Kötümserliğimiz. başkalanna bağunlı ola- cağunıa düşüneeek kadar Ueri gitnıemeli'" şeklinde konuştu. Pazarcüaria siyasi biriikçiler çabşb Juncker. "Avrupa'yı sadece bir pazar ola- rak gören" Ingiltere'nin AB'den dışlanma- sı olasıhğı hakkında düşüncesinin sorulma- sı üzerine, "birtikteyaşamakçokzor oisa bi- ie bir ülkenin AB'den çıkanlamayacağmr anlattı. Almanya'nın, 2007-2013 bütçesin- de uzlaşma için önemli ödünler verdiğini, Fransa'nın da yumuşama gösterdiğini be- lirten Juncker, Ingiltere'nin katı tavnnı eleş- tirdi Juncker. "bütçe tarbşmasında sadece büyük bir pazar. bir serbest tkaret böJgesi tsteyenterle siyasi biriik içinde bir Avrupa is- teyenierin çaüşöğmı" söyledi. Başbakan Juncker, dönem başkanlığını ay sonunda Lüksemburg'dan devralacak olan Ingiltere"nin programını 23 Hazi- ran'da, Avrupa Parlamentosu'nda açıklaya- cağuıı, ancak kendisinin orada olmayaca- ğını söyledi. AB Komisyonu Başkanı Jo- se >lanuel Durao Barroso da "Üzgün ve en- dişeliyiz ama bir çözüm bulacağımıza ina- nıyorum. AB bugün formda değil"" diye ko- nuştu. Barroso, "Zor durumdayız. Önem- li bir nrsatı kaçırdık ama cesaretimizi kır- mayacagız" dedi. Fransız basmı Chirac-Blair düellosunu Waterloo ve Trafalgar yenilgilerine benzetti Paris., Brüksel savaşmı da kaybettiDışHaberlerServfci- Avrupa basını Brük- sel 'deki Avrupa Birliği (AB) doruğunu manşet- lerine taşırken Fransız gazeteleri, "İngfltereile Fransa arasında bir kez daha savaş çıktıgmı ve Paris'in >ine kaybettiği- ni" vurguladı. Gazete- ler, Fransa Cumhurbaş- kanı Jacques Chirac ile Ingjltere Başbakanı Tony Blairarasındaki "düello- yu" Fransa ile tngiltere arasmda Ingilizlerin za- feriyle sonuçlanan Tra- falgar ve Waterloo sa- vaşlanna benzetti. Fran- ce Soir, "Halklarunız bin yıldır savaşjyor" di- yerek birlikteki gerilim- lerin Avrupa'ya "büyük boşanma" getirdiğüii ve AB Anayasası'nnı red- dinın Chirac'ı zayıflattı- ğmı ve Blair'in elini güç- lendırdığıni yazdı. Liberationda"18Ha- ziran'daki \Vaterloo sa- vaşını kaybeden Avrupa oldu" dedi. Ingiltere'de yayımla- nan The Guardian ga- zetesi, 1 Temmuz'da In- giltere'nin AB Dönem Başkanlığı'nı devrala- cagını anımsatarak "Bla- ir'in,AB'nin ekonomisi zenginleşen ve sosyal re- fah için çok paraharca- yan tek ülkesinin başba- kanı ohna avantajmı kul- lanarak AB'nin ekono- mik ve sosyal getişimine öncülük edebikceginr belirtti. Polonya'da yayımla- nan Rzeczpospolita, "Blair, Doğu Avrupa'ya on müvarlarca AVTO aio- tacak doruğu torpilledL Bunu sadece Fransa'yı küçük düşünnek için yapöysa, bedeli ödeye- cek olanların yeni .\B üyeleri olduğu gerçeğini hiç düşünmemiş demek- tir. Yaşlı Avrupa reka- betten korkuyor ve bi- zim kaflanmamız için be- del ödemek istemiyor" dedi. 'Hahtüccarlan' Belçika'nm Le Soir gazetesi, 25 lideri "hah tüccarlan gibi davran- makla" suçlayarak "Herkes cebine girecek 1 Avro için kı>ası>a pa- zarhketn" diye yazdı. Alman Frankfurter Rundschau, "sorunun AB'de depBderlerde ol- duğunu" belirterek li- derlerin irade ve cesa- retten yoksun olduğunu yazdı. 17-18 HAZlRAN KARARLARINA ATIF YAPILDI Son anda değişiklik BRÜKSEL (Cumhuriyet)-AB do- ruğunun sonuç bildirgesinin genişle- me maddesinde son anda değişikliğe giden liderler, 16-17 Aralık 2004 ka- rarlannın yanı sıra 17-18 Haziran 2004 kararlarına atıfta bulundular. Sonuç bildirgesinde "AB Konseyi 17-18 Haziran 2004 ve 16-17 Arahk 2004 genişleme kararianna aüfta bu- lunur ve bu kararlarm uygulanması- nın gerekliliğinin altını çizer" madde- si yer aldı. Genişleme paragraflannın yer almadığı bildirgede tüm adaylan kapsayacak genelbirmaddeyeyerve- ren liderler, genişleme konusunu ge- çiştirdiler. 17-18 Haziran kararlann- da Türkiye'nin reform sürecini sür- dürmesinin önemine işaret edilirken yargının bağımsızhğı, dernekleşme, din ve ifade özgürlüğü gibi temel öz- gürlükler ve kültürel haklann uygu- lanmasına atıfta bulunuluyor. Kararlarda, sivil-ordu ilişkilerinin A\Tupa düzeyine getirilmesine ve Gü- neydoğu'daki duruma işaret ediliyor. 17 Aralık'ta AB'nin Türkiye'nin Ko- penhag ölçütlerini yerine getirdiğine yönelik komisyon belgesi üzerine. müzakerelere gecikmeksizin başlan- ması kararına varacağı ifade ediliyor. FRANSA CUMHURBAŞKANI JACQUES CHİRAC: Ankara etkilenmezDışHaberlerServisi- Fransa Cum- hurbaşkanı Jaques Chirac, AvTupa Birliği (AB) bütçesiyle ilgili görüş- melerin başansızlıkla sonuçlanma- sının, Türkiyenin birliğe katılım müzakerelerini etkilemeyeceğini söyledi. Chirac, düzenlediği basın toplan- tısında. "ABzirvesindekibaşansıztak Ankara'yla 3 Ekinı tarihinde başla- yacak kaahm görüşmelerini etkfler mi" sorusuna, "Kesinfiklehayır" ya- njtını verdi. Jacques Chirac, AB'nin yeni üyelerinden standartlar konu- sunda daha fazla talepte bulunabile- ceğıni kaydederek "Avrupa'nmtalep- leri doğal olarak artacak" dedi. Chirac, Brüksel doruğunun ilk gü- nünde "AB'nin genişleme poütikası- nı yeniden masaya yaörmak gerekti- ğini'' söylemişti. Cumhurbaşkanı Chirac, ülkesındeki ve Hollanda'da- ki referandumda reddedilen anaya- sa olmadan genişlemış birAB'nin ku- rumlannın işleyemeyeceğini be lirtmiştı. Churac'uı bu açıklamalan, Fransız basını tarafından "Fransa Cumhurbaşkanı Türkrve'ye AB des- teği konusunda çark etti" şeklinde yorumlanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Jaques Chirac da, Avrupa'nın çok ağır birkrizde olduğunu, In- giltere'ninbütçe konusundaki ta\Ti nedeniy- le üzüntülü olduğunu belirtti. Jacques Chi- rac, Blair'in AB bütçesinde tngiltere'nin katkı payını korumayı reddetmesinin, diğer ülkeleri bütçe konusunda kendi olanaklany- la baş başa bıraknğını %'urgulayarak bunun da Avrupa'ya zarar verdiğini ifade etti. 'Bir parçamıa kaybettik' Chirac, AB'ye yeni katılan Doğu Avru- pa ülkelerinin kendi paylannın bir bölü- münden feragat etmelerinin, bencil ve zen- gın iki-üç ülkenin tavnyla tezat oluşturdu- ğunu kaydetti. Almanya Başbakanı Ger- hardSchröder. bütçe krizinden tamamen In- giltere ve Hollanda'yı sorumlu tutarak "Av- rupa shasi bir biriik olarak bir parçasmı kaybetti" dedi. Schröder de, AB ıçınde iki cephe oluştuğunu, bir tarafın serbest ticaret bölgesi istediğini, diğer ta- rafinsa siyasi uyum için ça- ba harcadığını kaydetti. Cek Cumhuriyeti Baş- bakanı Jıri Paroubek. büt- çenin kabul edihnesi için yeni üyelerin kendi payla- nndan kesinti yapılması yönündeki önerilerinin ka- bul edılmedigini kaydetti. Paroubek, bütçe anlaşma- sının geleceği için kendile- nnin kalkınma yardımla- nnın Hollanda ve Ingilte- re'ye verihnesi teklifleri- nin dikkate aluımadığuıı beürtti. Zirvenin başarısız olma- sının sorumlusu olarak gös- terilen Blair, AB'nin çok önemli birdönüm noktasın- da olduğunu belirtereküye- lerin yurttaşlannın beklen- tilerine yanıt vermesi için yön değiştirmesı gerekti- ğini söyledi. Basına öfkeli açıklama- larda bulunan Blair, bütçe- de özellikle tanm destegi için Ingiltere'nin katkı pa- yını muhafaza etmeyi red- detmesine gösterilen tep- kiler hakkında, tanma ve- rilen mali destek büyük ye- kûn tuttuğu sürece bütçe- ye katkılanndan kesintinin gerekli olduğunu kaydetti. Blair, Avrupa'daki halk- lann kaygılannı gidermek için reformlar yapma za- mam geldiğini belirterek referandumlarda anayasa- ya hayır denilmesinin gör- mezden gelinemeyeceğini vurguladı. Blair, sorunun, Ingiltere'nin bütçede iste- diği kesinti değil, AB har- camalannm zengin üUce- lerarasmda adil dağınmı ve doğru harcama dengesi ol- duğunu ifade ederek " Yok- sul ülkelerin bizepara öde- meye baştamasuu isîemi- yoruz" dedi. Zirvede, Lüksemburg'un son uzlaşma önerisi Ingil- tere, Italya, Isveç ve Hol- landa tarafindan reddedil- di, Italya ve Danimarka ise çekimser kaldı. KOMİSYON ÜYESİ VERHEUGEN BBC'YE K1ZD1 6 Türldye'yi birliğe iten Chirac 'tır' Dış Haberler Servisi - Avrupa Birli- ği'nin (AB) eski genişlemeden sorum- lu komiseri Günter Verheugen, Türki- ye'yi birliğe itenin Fransa Cumhurbaş- kanı Jacques Chirac olduğunu söyledi. İngiliz BBC televizyonunun HardTalk programına katılan AB'nin sanayi ve rekabetten sorumlu üyesi Verheugen, "Siz hep Türkiye'nin kaühmuun güçlü bir destekçisioktunuz" yönündeki bir ifa- deye öfkeyle "Affedersiniz ama, bu AB'nin 40 yühk poütikası'' karşıhğını verdi. Verheugen, Fransa ve Hollan- da'daki referandumlann ardından AB'de bir kriz yaşandığını belirterek olayı "Yü- lardan beri gördüğüm en ciddi kriz" di- ye tanımladı. AB Komisyonu üyesi Hollandalı Frhs Bolkenstein'm Türkiye 'nin Avrupa pro- jesini çökerteceği yolundaki görüşleri- nin okunması üzerine de Verheugen su- nucuya, "Sizin ülkeniz, Türkiye'nin üye- Hği ve genişlemeye büyük destek verdT dedi. "Bolkenstein neden Turkiye'nin AB'nin alnnı oyacağuu söylemişti" şek- lindekı soruya, "Bilmiyorum,onakanl- rmyorum" diyen Verheugen, "Hollan- da ile Güney ve Kuzey A\rupa ülkeleri Türkiye'yi güçlübiçimdedesteklemişler- dir. Ahnama'da ve Fransa'da sorun ol- duğu doğru değfldn-" dedi. Verheugen, sinirli bir ses tonuyla "Fransa'da Chi- rac bunu bizzat iteklemiştir" dedi. Ver- heugen, "Siz Türldye'vle görüşmelerin planlandığı gibi ekimde başlaması ge- rektiğini mibefirtiyorsunuz" sorusunay- sa "Türkhe'nin durumuAvmpa'nm ge- leceği için çok önemlidir. Bunun gerçek- leşmesi için Türkiye'yi bizinı tarafimız- da tutacağız, bu üİkeye ihtiyacumz var" diye konuştu. 'Bizim açımızdan büyük başan' A\Tupa'nın gelecekte güvenlik için- de ohnası gerektiğini anlatan Verhe- ugen, "Gelecekte, Türkiye'nin bir or- tak olarak istikrannın korunabümesi için tek yoL, bu ülkenin dönüşümüne yar- dımcı oİmakür. Türkhe'debu dönüşüm başlamışör. Türkiye gerçekten değişiyor, şimdi geöşen güçlü bir demokrasi ohna- sı, hukuk kuraHanna ve insan haklan- na saygı duymasını görnıek bizim açımızdan büviik bir başandır" dedi. İçimdeki Güneş" Çocuklar İçin Yaz Etkinlikleri Kapsamında Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği ile AN A BABA OKULU 20 Haziran 2005 / 12.OO-14.00 "İlkoğretim Donemi Gelişimscl Özellikleri ve Sorunları" Dr. Ebru Çengel Kültür 27 Hazıran 2005 / 12.00-14.00 "Okul Korkusu Nedenleri ve Okul Korkusuna Yaklaşım'" Dr. Devrim Akdemır 04 Temmuz 2005 / 12.00-14.00 "Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik Bozukluğu" Dı. Yasemen Taııer 11 Temmuz 2005 / 12.00-14 00 "Sınav Kavgısı ve Sınav Kaygısı Karşısında Aile, Okul, Hekim İşbirliği" Dr Dılşad Foto Özdeınır Aynntılı bilgıyi vakfımızdan Katılım iicretsizdir. UOUİARAŞTIRMACI CAZETKİIİK Pans Caddes. No vt Kavgklıde'a 06540 ANKARA Tei {Û3i2j 417 7 7 20 pbx Paks (0JT2I 41 ? 57 46 o-posta UTiafltffiumag org xr W*ww ufn*»9 org.i' ULUSLARARASI OPERA VE BALE FESTİVALİ 12.ASPENDOSINTERlsrATlONAL OPERA A N D BALLBT FBSTIVAL li Hazıran fJnne - IV iemmuat I J**iy 2lMJr> »Jt« Snfi» Orta^i- PETRUSHKA • FIRBBIRD J Jft O UÇAN HOLIANDAU DİR FUEOENDE HOLLÂNDER ><* bnftcm IGum BdbaıtScj**H ,SM*» Vaa i frr. H &*Jrf bcmtol Dcma Open •« a»«M 0c*İ9(.>paı K Baio* GCIK" ^tnüıır [>ı n 11 ı •!! ıı'i ' ııı ı Cm, ROMEO & JULIFT CAKMhN GÜLDbSIAN , ROStCMU>£N 0C3 VJurj Mjnk "• f>ars P--«tA^vuou 9. SENFONI,' /* STMPHONT tV.fe- Opoa « Rjfcs (kr*l MuJurinfr: «,rnarj !» . a a r u fiiy 2-JCs EL'GENE ONEUIN GALA KONSER. Oıtnuu kf Vıfcr. tjrrpo -sn Kauc Cmart Vitip iNjfirHuiM n îri .90 242 238 54 S8-89 Antıiy» Arfceoiot T«4 ^ 9 0 238 5 1 4 3 - 4 4 r « 2*8 5 1 4 5 rnfn.opcnhaic^kulrucTtlrîxın pn.tr http. opcrabtJc kulturturum gu<a - 21JO / AJit*Jy4 ArctmAOfo MuKum) AB PcffoRUIKeS StJlt « l\ 30 İ'SISISISISISL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog