Bugünden 1930'a 5,476,884 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 HAZİRAN 2005 PAZAR 10 P A Z A R Y A Z I L A R I dishab@cumhuriyet.com.tr Isarkıyüanndabisüdetkeyfî~r 'T'aziran günleriyle birlikte ğ—m aniden bastıran sıcaklar JL JL Almanlan şaşırttı. Doğru düriist ilkyazın sevincini yasayamadan Afrika sıcaklanyla allak bullak olan Münihliler soluğu havuzlarda ve göl kenarlannda alıyor hafta sonlannda... Isar boylan ise mangalcılann işgali altında pazarlan. Ve aniden "erken gelen yaz" yaşanıyor gibi sanki... Ancak arada bir gelip geçen sağnak yağmurlann romantizmi ise daha çok kumrulann dem çektiği haziran sabahlannda yaşanıyor... BisikJetle dolaşanlar da giderek artıyorkentte... Bavyera'da 13 Haziran'da başlayıp 10 Temmuz'da bitecek olan "tşe bisikJetle gjt" kampanyasına katıhm büyük. Münih'te bisiklet yollan 1989 yılından beri sürekli çoğaltılıyor. Şaka değil yol ağı 678 kilometreden 708 kilometreye çıkanldı ve bisiklet neredeyse yaşamın bir parçası oldu artık. Bu arada kısacık Türkiye tatilinden döner dönmez tekrar Münih'i Jayı bucak arşınlamaya başladım. Marienplatz'da bir bira höpürdetip Schvvabing'de turladım ve Isar boylarına uzandım geçen pazar. Anadan doğma güneşlenenleri rahatsız etmeden incecik bisiklet yollannda pedal basıp nazlı derecıklenn süzüldüğü kuytu köşelerde dinlenmeye çalıştım. Ancak her köşede çevrecilerle karşılaşmam hoş bir tesadüf oldu. Her şeyi belgeleyen insanlan ~~~~~ gözucuyla seyretmek güzeldi. Evet, Münih'te yepyeni projeler gündeme getiriliyor çevTe konusunda. Ozellikle kuşlar korunuyor. Bavyera'da 100 gönüllü yoğun çalışmalarla 241 kuluçka alarunı bulup ortaya çıkarmışlar geçenlerde. Aynca Çevre Bakanlığı MUNIH EROL ÖZKAN da doğa dostlan için bir de yeni kuş atlası hazırlamış. Bizim ise koskoca kuş cennetinı ne hale getirdiğimizi, sulak alanlan ve tuzlalan nasıl kuruttuğumuzu iyı ki bilmiyorlar. Vallahi ~ " ~ " ~ ~ çevrenin korunması için herkes elbirliğiyle çalışıyor bu ülkede. Hele hele Bavyera ÇevTe Bakanı VVerner Schnaappauf Münih ve etrafındaki kuş faunasının zengınlığine dikkati çekip daha duyarlı olacaklannı anlattı durdu Bavyera TV'sinde uzun uzun! Bense Türkiye 'deki çevreci dostlanmı anımsadım, kulaklannı çınlattım. Ve çevre için yırtınan aydınlanmızın çaresizliğini ve direnen köylülerin haklılığını gözümün önüne getirdim. Bergama'yı, Köprülü Kanyonu'nun durumunu, Bafa Gölü'nde yaşananlan, Kaz Dağı'nı, Allainoia antik kentınin göz göre göre sulara terk edilme yanlışlığını anımsadım... Ve sonra. aklıma şu anda güncel hale dönüşen Eşme yakınındakı Kışladağ'daki siyanürlü altın madencilerinin arsızca saldınlanna karşı çırpınan bir avuç insanımızı anımsadım... Bir burukluk çökrü yüreğime uzaklarda ve merhabalar yolladım onlara... Son yıllarda her şeyimızi adeta bir mirasyedi coşkunluğu ıçinde tüketme çılgınlığına düştük! Oysa bütün ülkeler çevrelerine gözleri gibı bakıyorlar. Olay bu! tnce ince yağmur çıseleyen cumartesılerde ve pazar sabahlannda gazetelere dalıyorum. Almanya'da polıtika kanşıyor. Sonra ıslak sokaklan arşınlıyorum saatlerce. El ele dolaşan sevgililere gözüm takıhyor. Gülümsüyorum. Akşam alacalannda bir kadeh şarabın büyüsüyle günü uğurluyorum, ıçimdeki düşleri hep canlı tutarak... YENİ GÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN SicilNo: 290070-237652 Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık Anonım Şirketi'nin 2003 ve 2004 yıfları ortakiar olağan genel kurul toplantısı, aşağıdakı gündem madde- lerini görüşmek ûzere 05.07.2005 Salı günü, saat 15.00te şirket mefkezı olan 'Türkocağı Caddesı, No:39, Cağaloğlu, Istanbul" adresinde yapılacak- tır. Tüm ortaklanmızın toplantıya katılımmı rica edenz. Toplantıya katılamayacak olan ortaklanmız, aşağıdakı vekâletname ile kendılerıni temsil ettire- bilirier. Şirket merkezınde bulunan 2003 ve 2004 yıllan bilanço ve kâr/zarar cetvelleri ile yönetım kurulu faaJryet raporu ve denetçi raporu ortaklanmı- zın incelemesine sunulmuştur. Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık Anonim Şirketi Adına llhan Selçuk (Yönetim Kurulu Başkanı) Imza Gündem: I. Başkanlık Divanının seçimi ve toplantı tutanaklannın imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2.2003 ve 2004 yıllan hesaplarına ve geçmiş faaliyet dönemine ilişkın Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlannın ayn ayn okunması ve görüşülmesı, 3.2003 ve 2004 yıllanna ilişkin bilanço ve kâr/zarar cetvellerinin okunarak ayn ayrı onaylanması konusunda karar alınması, 4. Şirket yönetim kurulu üyeliğinden aynlan Alev Coşkun ve Akın Atalay'ın yerlerıne, onların görev sürelerini tamamlamak üzere yönetim kurulun- ca atanan llhan Selçuk ve Zekenya Temizel'in üyeliklerinin ve Zekeriya femizel'in istrfası ite boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Ertin Ak- güç'ün üyeliklerinin genel kurulun onayına sunulması, 5. Yönetim Kurulu Başkan, Başkanvekiii ve üyelerınin 2003 ve 2004 yıllan muamele, fiil ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alın- ması, 6. Denetçilerin 2003 ve 2004 yıllan muamele, fiil ve işlemlerinden ötürü ibra edıimesı konusunda karar alınması, 7. Şirket sermayesinın 20.500.000 (Yirmirnilyonbeşyüzbin) YTL'sine yükseltilmesi ve bu amaçla sermayeyi düzenleyen şirket ana sözleşmesinin (7). maddesının ektekı tadil tasansında olduğu şekliyle değiştirilmesinin genel kurulun onayına sunulması, 8. Arttırılacak sermayeyi temsil eden paylar konusunda, ortaklann rüçhan haklanndan yoksun kılınması ve bu paylann kim ya da kimlertarafından karşılanacağı konusunda Yönetim Kurulu'na yetkı verilmesı, 9. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilenn seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 10. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçılere ödenecek ücret konusunda karar alınması, I1. Şirket ana sözleşmesinin 30. maddesinin 3. bendi hükmüne göre, Yönetim Kurulu üyeferine veya içlerinden bazılanna ve/veya emeği geçen- lere faaliyet döneminde elde edilen kânn bir bölümünün (%10'unu aşmamak şartıyla) ücret, başarı primi veya ikramiye olarak ödenmesine, öde- menin miktan ve zamanı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin karar alınması, 12. Yönetim Kurulu üyelenne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeterinde beiirtilen hususlarda faaliyette bulunabilmeleri konusunda izin verilmesi, 13. Dılekler ve öneriler VEKÂLETNAME: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Paydaşı bulunduğum şirketimizin 05.07.2005 Salı günü saat 15.00te yapılacak olan 2003 ve 2004 yıllan ortakiar olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye, ana sözleşme değişiklikteri de dahil olmak üzere gündemdekı maddelerin karara bağlanması için adıma oy kullanmaya, pay sa- hibi sıfatıyla genel kurul toplantısında haiz olduğum bütün yetkileri adıma kullanmaya ' yı vekil tayin ettim. Adı Soyadı ve Imzası Pay adedi Payının itibari değeri Adresı Not: Vekâletnamelerin noter tasdikli olmalan ya da vekâletnamenın ekinde vekâlet verenin noter tasdikli imza beyannamesinin/sirkülerinin bulun- ması zorunludur. YENİ GÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ESKİŞEKLİ SERMAYE MADDE 7. Şirketin sermayesi 7.000.000.000.000 (Yeditrilyon) TL'dir. Bu sermaye, her birinin itibari değeri 1.000 (Bin).-TL olan 7.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayenın 48.607.000 adet pay karşılığı 48.607.000.000.-TL'lik tamamı ödenmiş kısmı (A) grubu pay olarak ve bütünüyle ortak- lardan Cumhuriyet Vakfı'na tahsis edilmiştir. Bakiye 6.951.393.000 adet pay karşılığı 6.951.393.000.000.-TL'lık kısım ise (B) grubu pay olarak diğer ortaklara paylan oranında tahsis edilmiştir. önceki sermayeyi oluşturan 2.660.000.000 adet pay karşılığı 2.660.000.000.000.-TL'si nakden ve tamamen ödenmiştir. Arttınlan sermaye, ortakiar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Arttınlan sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, bakiye 3/4'ü ise en geç 01 Ekim 2005 tarihıne kadar ödenecektır. Bakiye sermaye borçlannın yönetim kurulu karan ile daha önceki bir tarihte de ödenmesine karar verilebilir. Paylar nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe paylar hamiline yazılı hale dönüştürülemez. Paylan temsil etmek üzere hisse senetleıi ya da hisse ilmühaberieri yönetim kurulu karan ile çıkanlabilir. YENİ ŞEKLİ SERMAYE MADDE 7. Şirketin sermayesi 20.500.000.-YH (Yirmimilyonbeşyüzbin/YTL)'dir Bu sermaye, her birinin itibari değeri 1 (Bir).-YTL olan 20.500.000 adet paya bölünmüştür. Sermayenin 48.607 adet pay karşılığı 48.607.-YTL'lik tamamı ödenmiş kısmı (A) grubu pay olarak ve bütünüyle ortaklardan Cumhuriyet Vakfı'na tahsis edilmiştir. Bakiye 20.451.393 adet pay karşılığı 20.451.393.-YTL'lik kısım ise (B) grubu pay olarak diğer ortaklara payları oranında tahsis edilmiştir. önceki sermayeyi oluşturan 7.000.000.000 adet pay karşılığı 7.00O.0O0.000.0O0.-TL'si nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa arttınlan 13.5Ö0.000.-YTL'lik sermayenin, 9.500.000.-YTL' lik kısmı şirketin sermaye yedekleri hesabında birıken fonun sermayeye eklen- mesi suretiyle ve 4.000.000.- YTL'lik kısmı ise nakit arttınm suretiyle ortakiar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir Arttı- nlan nakit sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, bakiye 3/4'ü ise en geç 01 Nisan 2008 tarihine kadar ödenecektir. Ba- kiye sermaye borçlannın yönetim kurulu kararı ile daha öncekı bir tarihte de ödenmesine karar verilebilir. Paylar nama yazılıdır Sermayenin tamamı ödenmedikçe paylar hamiline yazılı hale dönüştürülemez. Paylan temsil etmek üzere hisse senetleri ya da hisse ilmühaberieri yönetim kurulu karan ile çıkanlabilir. Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu Toplantı Çağnsı 05 Temmuz 2005 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağrılmış bulunan ortakiar olağan genel kurulunun gündeminin 7. sırasında yazılı ana sözleş- me değişikliklerine ait hususlann müzakere ve karara bağlanması için A grubu pay sahipleri, 05 Temmuz 2005 Salı günü saat 15.15te, Türkocağı Caddesi, No:39 Cağaloğlu, Istanbul adresindeki şirket merkezinde öze\ toplantıya çağnlmaktadır. A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu Toplantı Gündemi 1. Toplantı Başkanlık Divanı teşkili ve özel Genel Kurul toplantı tutanağı ile diğer belgelerin imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki ve- rilmesi 2. Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirılmesı hakkındaki 05 Temmuz 2005 tarihli Ortakiar Olağan Genel Kurulu karannın onanması hu- susunda müzakere ve karar verilmesi. 'Çocuklanmızı bırakın Bati Şeria'nın Nablus kentinde yüzlerce kadın, tsrail cezaevlerinde bulunan çocuklannın serbest bıraJabnası için eylem vapti. Oğullannınresimlerinitaşıyan kadınlar. vücutlanna zincirler doladılar. ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice da Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine resmi ziyaretleri çerçevesüıde dün Ortadoğu'ya gittL Önce Ramallah'ta Filistinli \etkililerte bir araya gelen Rke, dün akşam fsraiTe geçti. Dışişleri Bakanı Rke'uı gündeminde İsraiTin Cazze Şeridi'nden çekUme planı bulunuyor. (Fotoğraf REUTERS) Türk'ün Yeri' ve HitlerA lmanya-Avusturya / | sınınnda, Alp dağlarında, / l 2 bin metreye yaklaşan Obersalzberg tepelerinin kötü bir ünü var 1933'ten bu yana... Yörenin güzel ve sağlıklı doğasına hayran oldugu için 1923 yılından başlayarak her yıl burada haftalar geçiren Wolf adında biri kendine hep Moritz Pansiyon'da oda kiralıyordu. Königsee ve Berchtesgaden yakınlanndaki yamaçlar o yıllann Almanyasfnda yavaş yavaş ünlenmeye başlamıştı. Varlıklı ailelerle ünlü politikacılann çok çabuk alışmıştı ayaklan Obersalzberg'e. 1930'luyıllara girildiğinde bay Wolf güzel bir evi "Adolf Hitler" adına sürekli kiralar! Birkaç yıl sonra da yakındaki koskocaman bir villayı satın alır. 1933 yılına gelindiğinde Hitler çe\Tedeki arazileri ve başka villalan da tek tek elde eder. Ülke yönetimini hızla ele geçirmeye başlayan bu insan, mülkünü sarmak istemeyenleri "Toplama kanıplarına gönderirim'' tehdidi ile ınadından vazgeçiriyordu. SALZBURC AHMETARPAD Hitler'e bir süre karşı çıkan ve binasını satmayan tek kişi. yamacın en güzel köşesinde "Türk'ün Yeri" adlı pansiyonu işleten Karl Schuster idi. Naziler üzerine söyledikleri nedeniyle bir süre Dachau Kampı'na tıkılan Schuster sonunda tehditler altında pansiyonu elden çıkarmak zorunda kalır ve kısa süre sonra da ölür. Savaş yıllannda Hitler'in Rayh güvenlik kadrosunun konakladığı pansiyon 1945'ten sonra Obersalzberg "de sahiplerine geri verilen tek bina. Günümüzde de "Türk'ün Yeri" adı altında otel ve lokanta olarak çahştinlıyor. Sürekli dolu. Müşterileri, başta Amerikalılar olmak üzere yabancılar. Otele "Türk'ün Yeri" denmesinin nedenine gelince... Şimdiki binanın yerinde 17. yüzyılda da bir pansiyon ve lokanta varmış. O zamanki sahibi 1683 yılında, Viyana'yı kuşatan Merztfonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordulanna karşı savaşmak için askere alınmış. Osmanlılan Viyana kapılanndan püskürttükten sonra savaştan evine dönen adam pansiyon- lokantayı çahştırmaya devam etmiş. Yöre halkı da ona, Türklere karşı savaşmış oldugu için "Türk", pansiyonuna da "Türk'ün Yeri" demeye başlamış. Hitler'in dağnı ıçıne kazdırdığı yeraltı tünellerinin bir bölümüne bugünkü pansiyonun içinden geçilerek iniliyor. Adolf Hitler Almanya'yı ve savaşı çoğu kez, Obersalzberg tepesine oturttuğu merkezden yönetmiş. Uzmanlara göre 12 yıllık iktidannın (4 bin 351 gün) tam 1481 gününü burada geçirmiş. Amerikahlann. 25 Nisan 1945'te tepeyi bombaiamasının nedeni de bu. Sadece dev bınayı yerle bir etmemişlerdi, savaş yıllannda Nazi subaylanyla muhafızlann sürekli konakladığı tüm binalar da bombalarla yıkılmıştı. Birkaç duvan bırakılan Hitler karargâhının az ötesine şimdi Bavyera Eyalet Hükümeti 50 milyon Avro harcayarak beş yıldızh dev bir otel kondurttu. 1 Mart'ta açılan, odalan 270 AvTo'dan başlayarak kiralanan ve şu sıralar hep dolu olan otelin işletmecisi Intercontinental Otelcilik kuruluşu. wvkw.ahmet-arpad.de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog