Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

r^Cumhurlyet SÖYLEVI-II H.V.Velidedeoğlu CajPazariama\.S Tfttocagı CaA No 59 41 (34334) Cagak>|tb-Istabo]Td (212)51401% Cumhuriyet Tç* Cumhuriyet L ^ K İ T A P L A R I SÖYLEV-III- H.V. \ Cad. Nb W41 Ci;>514fiI96 _ YIL SAYI: 29110 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVIÇ inde) KURUCUSU- YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991j 19 HAZİRAN 2005 PAZAR Brüksel'de anayasayı rafa kaldıran liderlerin bütçe konusunda anlaşmazlık yaşamalan AB'yi sarstı Avrııpa'da bııııalımGÖCÜŞ aynllklan Avrupa Birliği'nde yaşanan derin görüş ay- nlıklan Brüksel doruğunda su yüzüne çıktı. AB Anayasa'sı üzerinde uzlaşamayan ve konuyu 'dondurma' yolunu se- çen liderlerin bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması Bir- liği tarihinin en derin krizine sürükledi. Liderler, do- nıkta yaşanan başansızlıktan îngiltere Başbakanı Bla- ir'i sorumlu tuttular. Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, 'Avrupa'nın çok ağır bir krizde olduğunu' vurgularken Almanya Başbakanı Schröder, "Avrupa siyasi birlik olarak bir parçasını kaybetti" dedi. UtandllTI Bütçe üzerinde 15 saat süren pazarlıklar- dan sonuç alınamadığını açıklayan AB Dönem Başkanı Lük- semburg'un Başbakanı Jean-Claude Juncker, "AB'nin krize değil, derin bir krize" girdiğini söyledi. Uzlaşma için siyasi irade bulunmadığmı ve farklı Avrupa zihni- •yetlerinin çarpıştığuıı belirten Juncker, "Bütçe konu- sunda uzlaşmaya vanlabilmesi için birbirinden yoksul yeni üyele- rin kendi paylanndan kesinti yapılmasını önerdiklerini duyunca çok utandım" dedi. ELÇİN POYRAZLAR'ın haberi • ıı. Sayfada SON ANDA DEĞIŞtKLtK Genişlemeparagrafi yok Genişkme paragraflannm yer almadığı Buniksel doruğunun sonuç bıldırgesınde tüm aday ülkelen ıçı- ne alacak genel bir maddeye yer veren AB lıderlen, genişleme konusunu geçıştırme yoluna gıttıler Tur- kıye'nin reform sürecını sürdürmesının onemıne ışa- ret edılen bıldırgede. yargı bağımsızhğının güçlendı- nlmesı, dın ve ıfade özgurlüğu ve kültürel haklann uygulanmasına atıfta bulunuluyor 1/7. Sayfada GÜNTER VERHEUGEN r~ ONUR ÖYMEN SERT ÇIKTI: 'Türldye'yiFransa itti' \ \ Kıbns umıuiannda değil AB'nin eskı genışlemeden sorumlu komısen Günter Verheugen, Türkıye'yı Bırlığe ıtenın Fransa Cumhur- başkanı Jacques Chirac olduğunu söyledi. Verhe- ugen, "Sız hep Türkıye'nın katılımımn güçlu bir des- tekçısı oldunuz" yonündekı bir ıfadeye öfkeyle "Af- federsuıız ama, bu AB'nın 40 yıllık polıtıkası" karşı- lığını verdı. Verheugen, genışlemenin zararh olduğu ızlenımının yanlış olduğunu savundu. U 11. Sayfada J L CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen, AB doruğun- da genışlemenin gundemden çıkanlması, ek protokolü ımza sürecı ve Almanya parlamentosunun Ennenı ka- rannın tartışılması amacıyla Mechs'e genel gorüşme önergesı vereceklennı bıldırdı. Oymen, "Kıbnslı Türk- ler adayı terk edecek veya orada ıkmcı sınıf azınhk ol- mayı kabul edecek. Hükümet ya bu ışm ciddiyetini I fark etmıyor ya da umursamıyor" dedi. • 8. Sayfada TtlRK RESMÎNtN BÜYÜK ÎSMİ Nuri lyem yaşamını yitirdi Türk resminin büyük ustası Nuri lyem 90 ya- şında yaşamını yitirdi. Türk resim tarihinde top- lumsal gerçekçıliği savu- nan görüşleriyle bir dö- nüm noktası oluşruran tyem'in 1435 eseri 2001 yılında "Dünden Yanna Nuri lyem" başlıklı sergi- de bir araya getirilmışti. Resim yapmadığı zaman "nefes alama- dığını" söyleyen lyem, 6 bine yakın res- me imza atmıştı. Usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar, ilk çahşmalanna tanık- lık ettiği Nuri tyem'i, 'yaradıhş mucize- si' olarak tanımlamıştı. • 14. Sayfada îstanburdayağmur Antalya başta olmak üzere yurdun batı kıyılarında yerli ve yabancı turist- ler deniz ve güneşin keyfini çıkarırken Marmara, Karadeniz ile tç Anado- lu bölgeleri bugünden itibaren yağışh bavanın etkisine girecek. Meteorolo- ji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Ankara ve Samsun'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya, Adana ve tzmir'de ise sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyredecek. (Fotoğraf: AA) BnekliBüyükelçi Costas Zq>os: Türkiye'nin sorunu siyasal \unanistan'dan emek- lıBüyükelçi Costas Ze- pjs, Türkiye'nin AB'yle sorunlannın daha çok si- yısi ve kültürel olduğu- na söyledi. Zepos, Türki- yî'nin tam üyeliğıyle il- gli karann hemen alın- nasuıın zorunlu olmadı- ğnı belirterek "Uzun hr yolumuz var" dedi. Türkiye'nin Genişletıl- niş Ortadoğu Proje- s'ndekı rolüne dikkat çîken Zepos, ABD'nin Ttlistin ve Iran gıbi böl- gelerde beklenmedik gi- rşimlerde bulunabılece- ^ni belirttı. LEYIA TAVŞANOĞLU'nun g>yleşisi 112. Sayfada Yasağın nedeni kadrolaşma Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Günaydın, Rusya'nınTürkiye'ye koyduğu yasağın Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'nda yıllardır sürdürülen kadrolaşmanın bir sonucu olduğunu belirtti. MURAT KIŞLALI ANKARA - Ziraat Mühendisle- ri Odası Başkanı Gökhan Günay- dın, Rusya'nın Türkiye'ye uygu- ladığı meyve-sebze yasağının ne- denirün yıllardır Tanm ve Köyiş- len Bakanlığı'nda süren kadrolaş- ma olduğunu belirterek "Şube müdürü dahil olmak üzere de- ğiştirdiler. Örneğin Antalya ve Hatay'da, zararlılann yurda gi- rişini engellemesi gereken zirai karantina kadrolarına bitki ko- runıa bölünıü mezunu olmayan- lar atandı. Rusya bize bu zarar- lılar nedeniyle yasak koymuştu" diye konuştu. ZMO Başkanı Günaydın, Türki- ye'den aldığı meyve-sebzelerde Akdeniz meyve sineğı bularak ya- sak koyan Rusya'nın üç konuda şi- kâyetçı olduğunu belirterek bunla- nn "TIR'lara vüklenen ve mal- zemeleri taşıyan ahşap kasala- nn içinde hiçbir kalıntı kalma- ması için fümüge (gazlama) ya- pılarak temizlenmemesi, amba- lajlarda standartlara uyulma- ması ve gönderilen ürünlerde hastalık ve zararh taşınması" ol- duğunu söyledi. Günayduı, "Bu- rada Tanm ve Köyişleri Bakan- hğı'nın yapması gereken dene- timlerin eksikliği görülüyor" de- di. Akdeniz meyve sineğinin Tür- kiye'nin kendi zararlısı olmadığı- nı anımsatan Günaydın. "Bunlar zirai karantina uygulamalannın yetersiz olması nedeniyle Türki- ye'ye dışarıdan gelmiş zararlı- lar. 1984'ten bu yana zirai ka- rantina hizmetleri düştü" diye konuştu^ Günaydın şöyle devam etti: "Örneğin Antalya ve Ha- tay'da zirai karantinaya bakınız, UArkası Sa. 8, Sü. 3'te 1.7 milyon aday, üniversitelere yerleşebilmekiçin terdökecek Gençlerin umutsuz sınavıToplam 1 milyon 730 bın 850 adayın üniversiteli olabilmek için ter dökeceğı ÖSS bugün yapılıyor. Eği- tim-Sen Genel Başka- ru Dinçer, üniversite- ye giriş sınavlannın, yıllardır eğitim siste- mıyle bırlikte Türki- ye'nin sosyo ekono- mik yapısuıın "en dramatik yönünü ıfa- de ettiğini" söyledi. Dinçer, "ÖSS kimile- ri için yapılmadan ka- zanılmış, kimileri için baştan kaybedilmiş bir sınavdır. ÖSS'nin muhtemel sonuç lan bugünden bellidir" dedi. • 5. Sayfada soru ve yanıttarı YARES Cumhuriyet 'te. /BUGÜN /YARIN Cumhurlyet'le birlikte. 'A Capella Boğaziçi 'nin ilk albümü Insan sesinin•t •• •• • • buyusu Boğaziçi Üni- versitesi'nden al- tı genç, yalnızca kendi sesleriyle, herhangi bir çal- guıın eşliğı olmadan müzık yapıyor. A Capella Boğaziçi grubunu kuran gençler, insan sesiyle müziğin ülkemizdekı ilk temsilcilerinden sayıla- bilir HATİCE TUNCER'in yazısı • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tişmanlık Neye Yarar?1 AB'deki son gelişmelerden sonra köşelennden pişmanlık duygularını seslendiren, AB politikalarını kayıtsız şartsız destekleyenlerden son günlerde hü- kümete yönelık eleştirisel ifadeler okumaya başla- dık. AB reformların gerçekleştiğını görünce şaşırdığı- nı söylemedi mi ve sonra üyeliğimize taş koymanın yollarını aramaya başlamadılar mı? Imtiyazlı üyelık UArkası Sa. 8, Sü. l'de lOşirketeelkoyuldu Balkaner'e operasyon TMSF, Yurtbank davasuıda 34 yıl 7 ay hapse çarptınlan Ali Balkaner'in 10 şırketinin yönetimme el koydu. TMSF Satış Komısyonu Başkanı Çalık, şırketlere ait arsalan değerlendırerek Hazine'ye gelir sağlamaya çalışacakla- nnı bildirdı. • 8. Sayfaiu İSAR KIYILARINDA BİSİKLET KEYFİ Erol Özkan MÜNİH 'TÜRK'ÜNYERİ' VE HİTLER Ahmet Arpad SALZBURG MlO. Savfada Hoşdere'de açıldı Mercedes'ten yeni tesis Mercedes-Benz Türk AŞ'nin istanbul Hoşdere'de- ki otobüs fabrikasuıda kvıru- lan yeni üretim tesısleri açıl- dı Mercedes-Benz Türk Idare Meclısi Başkanı Diez, son 10 yılda 150 milyon Av- ro tutannda yatırun yaptık- laruıı söyledi. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Diyet Mektubu! IMF'nin çalışma yönteminın özeti şu: Sana bir şey yaptıracağı zaman, önce dikte etti- riyor, sonra da "Ben bunu yapacağım, diye bana mektup yaz. Ben de senin istemin olarak kayda ge- çireyım" diyor. Bu yazışmaya da niyet mektubu deniyor. Geçen ay, IMF ile geçen hükümet döneminde UArkası So. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog