Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

16HAZİRAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Başbakan Erdoğan, türban konusunda referanduma gidebileceklerini söyledi 'Dindersi seçmeli olabiür'frRALÇAUŞLAR Başbakan Tayyip Erdoğan'la Beyrut'a gider- ten fazla zamanımız olmadığı için aynntıh ko- mşamadık. Dönüşte. her şeyi konuşamasak bi- s birçok konuda konuşmak olanağını bulduk. Başbakan'a gitmeden önce, gazetecüer ara- nızda şakalaşırken ben. "Başbakan'a Aydın- anma düşüncesine kaühyor musunuz" diye so- arak başlayacağım demiştim. Gazeteci arka- laşlanm da "O zaman sorulan sen sor" dediler. Jçagın arka bölümünden ön bölümüne geçtiği- nizde Emine Erdoğan yorgunluktan uyumuş- u. Aslında kendisiyle sohbet etmek istiyordum. Cısmet olmadı. Uçağın Başbakan'a ait bölü- nüne girdiğimizde. Erdoğan bizleri ayakta kar- aladı,tekertekerelımizi sıktı. Ongazeteciydık. Milliyet'ten Güngör Uras, Akşam'dan Nuray &aşaran, Hürriyet'ten Enis Berberoğlu, Yeni Şa- ak'tan Mustafa Karaahoğhı, Star Medya gru- rundan Cengiz Özdemir. Radikal'den Ayşe Ka- rabat Tercüman 'dan CengizÇandar, Zaman'dan Flkri TürkeL TGRT'den Mehmet SoysaL) Baş- :akan"ın kaldığı bölüm on gazeteci için biraz dar- a. Sıkışarakoturduk. Kendısine önce gazetelen nasıl takip ettiğini sorduk. Basın danışmanının bunlan kendisine iktardığını, bazı bölümleri de okuduğunu söy- edi. Ben kendisine sırf kendisiyle ilgüi konu- iıra bakıp gazetelerin dığer bölümlerine bakma- nasının birçok şeyi görmemesine neden olabi- bceğinı ıfade ettim. "HayTr" dedi, her şeyi müm- künse izlemek istediğini ve hatta odasuıda sü- ıekli TV'nin açık olduğunu belirtti. Benim so- ru sormama fırsat kalmadan Cengiz Çandar ttıldı: "Sayın Başbakan ashnda Oral so- racakn ama ben sorayım, Aydınlanma konusunda ne düşünüvorsunuz?" Erdoğan önce biraz şaşırdı. Hiç bek- bmediği tarzda bır soruydu. "O da ne" diye sordu ilk önce. Fransız îhtilali'nin düşüncesi olduğunu söyledik. "Biz otüançoktanaşük" diyerek espnli bir cevap verdi. Türban İçin referandum Böyle başlayan sohbet yumu- şak bir hava ıçinde ve esprilerle devam etti. Erdoğan, "Türban sorunu- nun ülkenin bir gerçeği oldu- ğuna inaıuyorum. Gerghüik- leri ortadan kaldjrmakla yö- kümlüyüz. Toplumda mu- tabakat olduğuna göre ku- rumlar arasındaki, kuru- kışlar arasındaki uyumsuz- luğu anlamak mümkün degil. tlkede toplumsal mutabakaütesisetmişsin. Kunımsal mutabakat da tesisediânkibirbirineşüp- heyle bakan bir ülke ofana- yaİmT dedi. Başbakan, "Bu konuda referanduma gide- biHr misuüz" şeklindekı sorumuza şu kar- şılığı verdi: "Gerekirse o da düşünükbüîr. Geçen akşam ODU bana sordular. Gerekirse dedim referandu- ma gidilir. Bu da anayasal bir sorun. Tabii refe- randumun taymingi önemll Otayın sosyal boyu- tu var, siyasal boyutu var. Bütün bunlann değer- lendinnesmi, anaüzinj aramızda hükümet olarak, partiotarak\apmamızlazım.Di§erpartiJerkbu- nu değerlendirmemiz lazun. Ben yapüm oldu demekle ohnaz." "Referandum eğümiaıHyor oıu" sorusunu Er- doğan şöyle yanıtladı: "Zaman zaman böyle bir düşünce benim de düşünce dünyama girmiyor değfl. Aşırüığa gidiyoriar. Şu Erzurum Üniver- sitesi'ndeki olay\eniliryutulurbirolaydeğfl. Ta- mam. çocutdan bu uyguiamaya tabitutuyorsun. Bunu anneye nasıl yapryorsun? Kadıncağm da beüi bir küıfa sokmuşiar. Orda dikkat ederseniz bir ifade kuSanıyor,'Bu hale geldim, yine mi yet- rnedi?" diyor. Obür taraftan Lludağ Üniversite- si'nde durum başka. Bir başka yerde yine baş- ka. Bunun dünyadaki uygulamalanna bakryo- rum. Türkiye gibi halkı Müslüman bir ülke için böyiebir uygulama yapmakgerçekten >ı enfliryu- tulur bir şey değüT Kuran kursu konusundaki sorumuzu ise şöy- le ce\r apladı: "Şimdi biz buna da ûzülüyoruz. Şöyle ûzülüyoruz. Bir defa kanun Kuran kursu • Başbakan Tayyip Erdoğan, Kuran kurslannın yasaklandığını düşünüyor ve tepkisini, "Orhan Pamuk'un kitabına tepki gösteriyoruz, buna niye göstermiyoruz" şeklinde ifade ediyor. Erdoğan, "Bir Müslümanın kendi arzusuyla, tasarrufuyla kitabı olan Kuran'ı öğrenmesine niçin karşı çıkıyoruz. Bir çocuğun Kuran öğrenmesinin ona getireceği olumsuzluk ne olabilir. Bırakın kitabı Kuran'ı öğrensin" diyor. kanunu değiL Kanuna aykın eğföm kurumlan. Kanunun ruhu bu. Eğföin kurumu olarak sade- ce Kuran kurslan açılmıyor ld Birçok eğitim kurumu var. Bunlar da zaten kanuna aykınysa orada betuienecekolan ceza söyieniyor. Alterna- df olarak bir de para cezası koyduk. Peki buna yaklaşun tara nedir? Şudur: Bir defa eğitimin kanuna aykınhğuun taruşdması lazım. Adı üze- rinde eğitim kurumu. Buradaeninde sonunda eği- tim yapdryor. Bu kişileri silahlı fiili eyleme götü- ren bir olaysa zaten başka maddeler uygulam- yor. Kanunda bunlann yeri var. Nedir eğitim? Çünkübugüne kadarbizimen büyük süanümız; madde konur ketame orda durur ama nedir di- ye geldiğinizde tanım da olmaz. Orada biz arka- daşlara dedik kt bu eğitim kurumunun gerek- çede tanımuu yapahm. Bu tanım orada açıkça yapıhyvr. Bu kadâr açık\e net olduğuna görebu- nu başka bir yere sapürmak gerçekten de çirkin. Kaldı kiöğreneceği şey Kuran. Kuran'm egitimi olmaz. Kuran'ın öğrenimi olur." Orhan Pamuk'un yasaklanması Erdoğan, Kuran kurslannın yasaklandığını düşünüyor ve tepkisini "Orhan Pamuk'un kita- bına tepki gösteriyoruz, buna niye göstermiyo- ruz" şeklinde ıfade ediyor. Orhan Pamuk'un kitabının yasaklanması için emir yayımlayan kaymakamın hâlâ görevine de- vam ediyor olması da hükümetin sorunu. Şikâ- yet eden Başbakan, kaymakamı görevden alma yetkısi de hükümete ait. Başbakan sözlerini şöy- le sürdürüyor: "Bir taraftan kaUap,misyt)nerier geldi, şunu bunu yapıyor, tncil dağıüyor, Tevrat dağıüyor diyeceğiz, öte >andan Kuran'ı öğren- meyiyasakla\-acaksın. Buradabir şey »yleyeyim, meseİa Orhan Pamuk'un kitabının toplaülması konusunda hep beraber is>an ettik. Öbür taraf- ta şiir okuvan bir çocukla ilgüi benzerbir durum oldu. Hepiniz dediniz td böyle bir şey olmaz. Pe- kibir Müslümanın kendi arzusuyla, tasarrufuy- lakitabı olanKuran'ı öğrenmesineniçinkarşı ç>- krjToruz." Erdoğan'a din kültürü ve ahlak dersinin seç- meli ders ohnası konusunda fıkrini sorduğu- muzda şu yanıtı veriyor: "Zorunlu olmayabilir. Ancak sizin dediğiniz gibi din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde Kuran öğretmiyorlar kL (Ben öğretiyorlar, sure ezberletiyorlar diye araya gi- rince gülumsedi) Şimdi bakın bunu ben sizden ryi biürim. Namazla ilgili bahislerde namazla 3- gfli baa sureleri öğretmenleröğretebüir, ama bu Kuran öğretmek değildir. Orada birkaç tane su- reyi öğretmişsin başka bir şey değil. Knran der- si dedignniz zaman, tefsiri var, tüaveti var. Bun- lar ayn şey lerdir._M Başbakan Erdoğan, Beyrut dönüşünde Çalışlar'ın sorularını yanıtladı. 'Askeri operasyonlar güvenlik için yapılıyor' DEHAP'a suçlama AB büyükelçüerinin yemek su^sında söyledikleriyle ilgili yaptıklan açıklamaya Başbakan tepkiliydi. Soruyu şöyle yanıtladı: "Büyükelçfler bize bunu söylemiyorlar. Bizden sonra farkh yeıierde konuşuyorlar. Dedikodu yapıyorlar. Sorsalardı cevaplardık, şimdi Güneydoğu'nun ve Doğu'nun sorunlarmı çözmede biz kendinüze bazı ilkeler benimsedik. Aynca bir çahşma yaptmyoruz. Ğeniş manada. Tam bir biümsel çahşma. Bu çahşmadan sonra da şu anda yapüklannuzı ona göre yönlendireceğiz. Ügih' vaktf, sonuç ortaya çıkfficaya kadar şimdilik açıldamayın dedi Dogu ve Güneydoğu'da geri kahnışhğL ihmale uğranuşhğı aşmamız lazım. Dikkat ederseniz ben bu duble yol meselesine Karadeniz, Dogu ve Güneydoğu'da önem verdim. Cumhuriyet taritainde yapümanuş yaünmlar şimdi Dogu ve Güneydoğu'da bizim dönemimizde yapıhyor. Dikkat ediürse son beş ayda 41 vatandaşunız (asker ve shü) şehit oldu. Peki nasıl oldu derseniz, hizmete giderken uzaktan kumandah mayinla oldu. Bunun dışmda çatışmayia olam pek yok. Büyükelçfler askeri operasyonlara karşı çıküklannı söylemişler. Bizim gıyabmuzda sözler kulağnnıza getiyor. Siirt'te idinı geçenlerde. Oradaki Siirt Belediye MecHsi üyeleri (DEHAP) benimle görüşmek isteidiler. Ben de belediyeye gekinkr dedim. Bana bu operasvonlarm durması lazım dediler. Neden durması lazım? Operasyon, güvenKğin temini için yapıhr. Gü\ entikti bir bölgede ne askerin ne pobsin operasyon yapması söz konusu değil. Kendüerine sordum, Snrt'ten Kurtalan'a kadar eskkten kaç arama istasyonu vanb diye. Dediler ki 10. Peki şimdi kaç tane var, bir. Bu ne demek oluyor, güvenlik tesis edfldikçe istasyona gerek kahmyor. Bu operasyoıüann kaldırumasıvia ilgiB çahşmayı PKK yürütüyor..Vma ne yazık ki içeriden şu anda legal durumda olan parti ve belediye başkanlan da bu süreci destekfiyor." Plvarbakır'da görevden alınan savcı Diyarbakır'da. itirafçı Abdülkadir Aygan'ın ifadelerinden yola çıkarak yargısız infazlara ve faili meçhul cinayetlere ilişkin bir dava açıhnışh. tlk kez bu kadar açık bir şekilde bazı güvenlik görevlileri ve subaylar yargısız infaza katıknakla. bazı insanlan öldürüp toplu mezarlara gömmekle suçlanıyorlardı. Bu önemli bir gelişmeydi. Ancak çok geçmedi. Bu iddianameyi hazırlayan savcı görevden alındı. O dosyanın ne olduğunu da bilmiyoruz. Bu gelişmeleri Başbakan'a anlattığımda, savcıyı neden görevden aldıklannı sorduğumda şaşırdı. Hiç duymamıştı. Uyguiamaya üışkin çok önemli bu gelişmeyi bıhnemesıne şaşırdım. Soruma şu karşılığı % erdi: "Ük kez duyuyorum. AraşDTtacağun. Adalet Bakanı'na soracağun." (Cevabı merakla bekliyorum. Tıpkı Isparta'nın Sütçüler ilçesinin kaymakamının neden hâlâ görevde olduğunu merak ettiğim gibi.) Başbakan'la konuşmamızdan edindiğim izlenim: Kürt sorunu, Ermeni sorunu gibi konularda bir devlet tavn içindeydi. Geçmiş sıyasetleri, aynen benimsemiş gibi davranıyordu. Sorunlaruı çözümüne bu tavırlar ne kadar yararlı olur bilemiyorum. Kendisine "PKK silanı bnraksm" çağnsı yapılan 150 ünzalı bildiriyi sordum, gördüğünü söylemekle yetindi. RGENERAL BÜYÜKAN1TTAN 'ORTAK ÇALIŞMA' ÇAĞRISI A K P ' L İ SOLMAZ'DAN CBO REKTÖRÜ'NE SUÇLAMA Ermenistan mindere çıksın Yurt Haberleri Senisi - Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Erzincan'da Vali Refik Arslan Öztürkü ziyareti sırasında Lübnan'da Türk bayrağının yakılmasını "çok çirkin"' bir saldın olarak nitelendirdi. Orgeneral Büyükanıt, Ermeni tasansının sorulması üzerine şunlan kaydetti: "Türldyr e diyor ki 'Gel arşivlerim açık, istediğinizi inceleyelim. Gel ortak komite kuralun, inceleyelim'. Neden kaçar insan? Bakm Türkiye, 'Haydi çık meydana' diyor. Bir pehüvan düşünün. Biri mindere çıkıyor, öteki mindere çıkmaktan korkuyor. Ama Ben güreşçiyım" dhor. Güreşçi isen mindere çık. Kendine güvenmediği için, hakb olmadıklan için, onun için, bunun başka izahı yok. Kendine güvenen gettr oturur. Türkiye resmen teküf etti, 'Gelin ortak çalışalım' diye. Ama o sistematik Türkiye düşmanbğL Aym zamanda bunlann özeüikle Ermenistan dışmdaki Ermenilerin bir geçim kaynağı olmuş." Orgeneral Büyükanıt, Alman parlamentosunun sözde Ermeni soykırımı tasansını kabul etmesine ilişkin bir soruya da bu konuda hükümetin gerekli yanıtı verdiğini belirterek "Kendimize güvenimizi kaybetmememiz lazım. MiOetimize inancumzı kaybetmememiz lazım. Onun için bu tür olayiar bize ancak ileriye doğru. daha güçlü mücadek etmemizde güç verir. Bizi yıkamazlar bunlar, onu ifade etmek istiyorum" karşılığını verdi. Bira sponsoru sorun çıkardı YÜKSELGÖRDES MANÎSA-Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Bahar Şenlikleri'nde bira firmalannın sponsorluğuna tepki gösteren Manisa tl Genel Meclısi'nin AKPli Başkanı HayruOah Sohnaz. Fen Edebiyat Fakültesi'nin mezuniyet törenine "a>Tan sponsoru" oldu. Solmaz"ın eleştirdiği Rektör Prof. Dr. Cemfl Özcan. ayıanlı törene katılmadı. CBÜ'deki şenliklerde, pek çok üniversitede olduğu gibi bira firmalan da yer aldı. Sobnaz, "YönetmeHğe göre bira içen öğrencüer okuMan uzaklaştmhr" diyerek Rektör Özcan'ı suçladı. Özcan, Sohnaz'ın sözlerine. şenlik çerçevesüıde düzenlenen Erol Evgin konserinde yarnt verdi. Özcan, "Bu yü bahar şenliğme bir bira firmasmm sponsor olmasına bazı çevreler tepki gösterdi Yapüğunız anket sonuçlarma göre, öğrencflerin yüzde 86'sı şenJikte bira satdmasmı istedi Biz de demokrasiyi uyguladık. Getecek sanatçüan da öğrencöer behrledi'' dedi. CHP Manisa tl Başkanı Vehbi Köse ise gençlere içecek konusunda baskı yapılamayacağmı söyledi. Köse, "ŞenMkte yabîızca bira değü, kola ve meyve suyu saûşı da >~er ahnıştir. Ünhershe, bu tür taröşmalara çekflmemeo" dedi.D^T Manisa tl Başkanı Osman Santunah da "Üniversite özerk bir kuruluş. 20 yaşmdaki gence yasak kovamazsnuz. Sohnaz'ın eleştirileri tamamen sr.-asktir'* diye konuştu AsKER: DURUŞUMUZ BELÜ 'Türban ve başörtüsü kanşmasıny • Askeri çevreler, "Siyasal bir simge olarak kullanılmak istenen türban ile halkımızm geleneklerinin bir parçası olan başörtüsü farklı şeylerdir" değerlendirmesini yaptılar. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bazı velilerin, mezuniyet törenine alınmamasına ilişkin tartışmalan değerlendiren askeri çevreler, türban ve başörtüsünün birbiriyle kanştınlmaması gerektığini vurguladılar. Askeri çevTeler, "Bu konuda bizim duruşumuz beUkür. Siyasal bir simge olarak kullanümak istenen türban Qe halkmuzm geleneklerinin bir parçası olan başörtüsü farkh şeylerdir" değerlendirmesini yaptılar. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde pazartesi günü düzenlenen mezuniyet törenine bazı velilerin alınmamasının ardmdan AKP ikndan, türbanla başörtüsü arasındaki farkı "görmezden gelen" açıklamalar yapıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuyu gerekirse referanduma taşıyacaklannı belirtirken Rektör Prof. Dr. Yaşar Sütbeyaz'ı "mifletin değerierine saygısızhkyapmakla" suçladı. Olayın "Ancak flkel tophımlarda karşılaşılabilecek bir davramş" olduğunu savunan Dışişleri Bakanı AbduDah Gül, "Hükümet olarak eninde sonunda bu tip utanılacak manzaraları kaldıracağız" dedi. AKP'lı vekiller de üniversıte rektörüne sert eleştiriler yöneltti. Olayın hemen ardından kendilerini "başörtüsüne özgürlük yürüyüşçüleri" olarak tanırnlayan turbanlı grup Abdi İpekçi Parkı'ndan Çankaya Köşkü'ne yürüdü. Dincı gazeteler de türban tarhşmasını alevlendırerek rektöre saldırdı. BüYükanıfın sözlerl AKP yöneticilerinin açıklamalannın ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, askeri birlikleri denetlemek üzere gittiği Erzurum'da konuyla ilgili sorular üzerine "türbanla eşarbın birbirine kanşnnlmaması gerektiğme'" işaret etti. Büyükanıt, şunlan kaydetti: "Akhğun bügi şu: Kaptdaki bir görevtinin şeyi, yoksa eşarba hiç Idmse bir şey demez. Bir Oetişim kopuktuğu. Biraz fazia abarükü. Otmasa daha h i Saym Rektörümüz, unhersitenin kapısmda kıyafet kontroiü mü yapıyor? tçerde törenle Ugiİi şeyleri yapıyordur. Toplumun tanshonunu yükseltecek şeyierden kaçmmak lazun. Ama tabii bazı şeylerde de kararh obnak lazun. Ama o çizgiyi, yöneticilerin uygun yerden çizmesi lazun." Cumhuriyet'in görüşünü aldığı asken çevreler de, türbanla başörtüsünün birbirine kanştınlmaması gerektiğini belirterek "Zaman zaman TSK mensuplannm kabkbğı törenlerdeki başörtülü kadmlanmızı da istismar etmek istiyortar. O fotoğraflara çok iyi bakmak gerekir. Bu konuda bizim duruşumuz beüklir. Siyasal bir simge olarak kullanılmak istenen türban ile halkımızm geleneklerinin bir parçası olan başörtüsü farkh şeylerdir " değerlendirmesini yaptüar. KoNGRE'YE OPERASYON 9 MKPyöneticisi öldüriildü TUNCEIİ (Cumhuriyet) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsal kesiminde kongre çalışması için toplandığı belirlenen Maoist Komünist Parti (MKP) örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün üst düzey sorumlulannın da aralaruıda bulunduğu 9 kişi öldürüldü. Örgütün toplantısına yaklaşık 50 kişinin katıldığı bildirildi. Operasyonda örgütün Erzincan ve Tunceli Sorumlusu Ali Rıza Sabur, tstanbul Sorumlusu Aydın Hambayat ve Merkez Komite üyesi olduğu bildirilen Caner Cangöz'ün de aralannda bulunduğu 9 kişi öldürüldü. Güvenlik kaynaklan örgütün kaçan üyelerine yönelik operasyonun sürdüğünü bildirdi. LSKERİARAÇ MAYINA ÇARFT1 Hainpusu: 2şehit4yaralı ÇTJKURCA (AA) - Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde askeri aracın mayına çarpması sonucu, 1 üsteğmen ve 1 asteğmen şehit oldu, 4 er yaralandı. Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde askeri araç, Hakantepe mevkiinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen mayına çarptı. Mayııun patlaması sonucu, ilk belirlemelere göre, 1 jandarma üsteğmen ve 1 asteğmen şehit oldu, 4 er ise yaralandı. Yaralı askerlerin, Hakkâri Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi. Olayla ilgili olarak Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede geniş çaplı operasyon başlattığı kaydedildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog