Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ HABERLER 1 milyon 730 bin üniversite adayı, üç saat boyunca gelecekleri için ter dökecek Zorlu sınavyannyapılacakANKARA/İSTANBLJL (Cumhu- riyet) - Üniversite adayiannın heye- canlabeklediği Öğrenci Seçme Sına- vı (ÖSS) yann yapılacak. Sınav, Türkiye'de tüna il ve bazı il- çe merkezleri ile KKTTC'de Lefko- şa'da, 5 bin 790 binada, 89 bin 314 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda, üniversitelerden ve MiLli Eğitim Ba- kanlığı personelinden yaldaşık 300 bin kişi görev yapacak. Aymca emniyet vejandarma ekipleri de güvenlikön- lemleri alacak. Sınava 1 milyon 730 bin 850 aday katılacak. Sınav saat 09.30'da başla- yacak ve 3 saat sûrecek. ÖSS'ye gi- ren adaylardan üniversitelerin yaban- • Öğrenci Seçme Sınavı'na girecek adaylann, lisans programlannı tercih edebilmeleri için 185 puan almalan gerekiyor. Saat 09.30'da başlayacak sınavın sonuçlan temmuz ayının son haftası duyurulacak. Sınavda 300 bin kişi görev yapacak. cı dil ile ilgili bölûmlerinde okumak isteyenler aynca 26 Haziran Pazar günü Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) ka- tılacaklar. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans ve açıköğretim programlannı tercih edebilrneleri için adaylann en az 160, 4 ve daha fazla yıllık lisans programlannı tercih edebilmek için de en az 185 puan ahnalan gerekiyor. Sınavda adaylara, sozel ve sayı- sal bölümlerden sorular yönelrile- cek. Sözel bölümde adaylara Türkçe tarih, coğrafya ve felsefe; sayısal alanda da matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlanndan test usulü toplam 180 soru sorulacak. Adaylann sınava gelirken yanla- nnda mutlaka sınav kimlik belgesi ve fotoğraflı ve resmi onayh özel bir kimlik belgesi ile bir fotoğraflannı bulundurmalan gerekiyor. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik olarak kabul edilecek. Sınav kimlik belgesi ile özel kim- lik belgesini yanında bulundurma- yan aday hiçbır şekilde sınava alın- mayacak. TuRBANLILAR SINAVA ALİNMAYACAK Adaylann yanlannda çağn cihazı, cep telefonu ve benzer haberleşme araçlanyla, cep bilgisayan, saat fonk- siyonu dışında fonksiyonu bulunan sa- at, sözlük işlevi olan elektronik ay- gıt, hesap makinesi, bilgisayar özel- liği bulunan cihaz, süah ve benzeri teç- hizatla ve müsvedde kâğıdı, defter, ki- tap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla sınava gelmeleri yasak. Başlan açık olmayan veya kılık kı- yafetleri yürürlükteki mevzuata uy- gun bulunmayan adaylar sınava ahn- mayacak. Soru kitapçıklan dağıtıl- dıktan sonra gelen adaylar sınava alın- mayacak. Smav başladıktan sonra adaylar ilk 1.5 saat içinde sınav salo- nunu terk edemeyecekler. SoNUÇLAR TEMMUZDA Sınav sonuçlan adaylara 2005 Tem- muz ayının son haftası içinde duyu- rulacak. Sonuçlar, Sınav Sonuç Ga- zetesi. internet ve 900'lü telefon hat- lan aracılığıyla açıklanacak. r UZMANLAR UYARIYOR Ders bitti dinlenme zamanıistanbulHaberServisi-PsikiyatrProf. Dr. Arif Verimli, Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) gire- ceklere, "songün" yapabilecekleri birdizi öne- ride bulundu. Prof. Verimli sınav için önerile- rini özetle şöyle sıraladı: • Kesinlikle bilgi biriktirmeyi, saatlerce ders çalışmayı veya deneme sınavı çözmeyı bıraknı. • Akhmza taküan bir bilgryi anımsamak için sadece notiara göz aün. • Sınav sabahına daha dinç ve uykuyu tam almış olarak kalkmak için iki gece boyunca duş alarak ve egzersiz yaparak uyuyun. Bu, kaygı- dan kaynaklanan kas gerginliğini azaltacaktır. • Sakın antidepresan ilaç içmevin, doktor önennediği sürece ağn kesici dahi içmevin. • Sürekli bunından derin nefes alarak ağız- , dan verme şeklinde gerçekleştirebilece- ğiniz nefes egzersizleri yapın. • Sınav kitapçığıönünüzekondu- ğunda,5-6 kere bunından derin nefes ahn ve ağızdan verin. • Parfiim, jöle gibi koku yaya- [bilecek maddeleri kullanmadan sı- k nava girin. Çünkü bu tip kokular sınav esnasında dikkat dağıta- bilir ve beyin kimyasına et- [r ki edebilir. • Beynin besini şe- kerdir. Yanmızda mut- laka şeker.çikolatabu- hındurun ve sınav da her saat başı mutlaka şe- kerli bir besini tüketin. Prof. Dr. Verimli, veli ve sınavda gözetmen- lik yapacak öğretmenlere yönelik önerilerini şöyle özetledi: • Gözetmen öğretmenler, sınavda sakın öğ- rencilerle onlan rahadatmak gayesiyle fiziki te- masta bulunmaryuı. • Vetiler, ka> gdansamz bfle asla çocuğunuza beü etmeyin. Çocuğunuzsınav öncesi performans kaygısı vaşarsa, yapabileceklerini de yapamaz, Sağlık Bakanlığı da, sınava girecek öğrenci- lere doğru beslenme önerileri verdi: • Smav günii mutlaka kahvalü yapın, şeker dikkatj artnrmaz. gevşemeye yol açar, şeker ye- rine kuru üzüm tüketin. • Enerjinin tarnamen kullanılmasının sağlan- ması içinbahk, et, yumurta, findık. ceviz tüketin. ADAVLAR GERGİN 3 ilçeyekimlik kartı ulaşmadı tstanbul Haber Servisi - ÖSS öncesi Istan- bul'un Avalar,Bü\ükcekmeceveKüçükçeknıe- ce'de oturan bünçok öğrencinin sınav giriş kim- lik kartlannın uüaşmadığı belirtildi. ÖSYTvl yetkilileri, tüm giriş kartlannm posta- ya veriMğini b«lirtirken Topkapı Aypim yetki- lileri ise binmlerine ulaşan tüm giriş kimlik kart- lannın belirtüe«ı adreslere ulaştınldığını söyle- diler. Kimliği uJaşmadığı için sınava giremeye- ceğini seyleyer» Semra Aydin, "3 haftadır kim- lik kartımı ahnaya çahşıyonım. Her gün posta- ne önünde yûzl«rce kişi uzun kuyrukiar oluştu- rarak beklhor™ dedı. Topkapı Aypim yetkilileri ise konuya ilişkin şikâyetleri doğnıladı. Anadolu Yakası PTT Baş- müdürlügü yaprtığı açıklamada, sınav giriş kim- ük kartlan ulaşmayan öğrencilerin, müdürlük- lerine başvurarak kimliklerini alabileceklerini belirtti. AnadoL-u Yakası PTT Başmüdürlüğü ir- tibat telefonlan şöyle: Beykoz: 0 216 323 54 54, Kartal: 0216413 71 71,Maltepe: 0216352 02 22, Pendik: 0 2 1 6 354 01 24, Sultanbeyli: 0216 419 11 13, Tuzda: 0 216 395 19 40, Ümranıye: 0 216 344 01 84, Kadıköy: 0 216 325 76 50, Us- küdar: 0216 325 76 50. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki taşh-sopah ve sanrh kavgadan geriye kalanlar-. (KORAY AVCI) 'Bm yönetenlerin ayıbı' Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı, olaylann suçlusunun "yöneticiler " ve "YÖK" olduğunu söyledi AMCARA(CıunhuriyetBüro- su) - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Dekanı Prof. Dr. Necdet Adabağ, fakültede meydana gelen olayla- n değerlendirirken "Bir egjtim-öğ- retim kurumunda bu rür şiddet olaviannın yaşanması Türkhç'nin eksiküklerinin göstergesidir" de- dı. Adabağ, 1970'li yıllardan bu yana üniversitelerde yaşanan olay- lann "yönetkilerin ayıbı" oldu- ğunu söyledi. DTCF Dekanı Adabağ, bir haf- tadır fakültede yaşanan şiddet olaylannı değerlendirdi. Üniver- site idarecilerinin yaşanan şiddet olaylanna müdahale edebilmek için "becerfleriııin'' olmadığını dile getiren Adabağ, "Kav^a ve dö- vüşii dmdirmek bizim işimiz de- glpoüsin işi" dedi. Adabağ, öğ- rencilenn bırbirlenne daha fazla zarar vermelerini önlemek için polisi çağırmak zorunda kaldık- İarmı belirtti. Olaylardan rahatsızlık duydu- ğunu belirten Adabağ, "Bir eği- tim-öğretim kurumunda bu den- Mşiddetoiaviannın yaşanması ben- ceTörldye'nineksildflderinin gös- tergesidir. 1970 yıundan beri >ak- laşık 30 yıkbr üniversitede kavga varsa, dövüş varsa bunun çözüm- lenmemişolması biziyönetenlerin ayıbıdır" diye konuştu. YÖK'ü de eleştiren Adabağ, şunlan kaydetti: "4 yıktar bu fakültenin öğrenci sayısuun azalülması için talepte bulumıyorum. Azaltmak bir ya- na gittikçe de artürryorlar. Bu, YÖK admabir handUiaptır. Eğer bir fakültede öğrenci başuıa dü- şen alan yanm metrekare ise bu- rada sağlıkh eğitim-öğretini yap- ma şansımızyoktur. Bu şartlarda öğrencfler birbirine girer." « * ODP'DEN ACIKLAMA Özgürlük ve Dayanışma Parti- si Genel Başkan Yardımcısı Hay- dar îlker ise dün yaptığı açıkla- mada, DTCF'de yaşanan şiddet olaylannda "fakütte yönetiminin" ve "güvenükgüçkrinin hiçbir ön- lem almadığını savundu. Ilker, "Btçakvesanrlann üniverateye so- kulmasmda ihmali olan yönetici- ler hakkmda vasal işlem yapdma- smı" istedi. Ilker, saldırganlann ya- kalamp yargı önüne çıkanlması gerektiğini söyledi. Emniyetten ilginç savunma ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emniyet Genel Müdürfüğü Sözcüsü tsmail Çalışkan, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) yaşanan öğrenci olaylannda emniyet güçlerinin yetersiz kaldığt eleştirilerine karşı, "Biz okullara, okul idaresinin talebi ile girebiliriz " savunmasım yaptu Bir öğrencinin polisin gözü önünde bıçaklanmasını ise Çalışkan, "Siz yamnızdakini bıçaklasanız ben de burdayım, buna yapılabilecek bir şeyyok" dedi K.O'yu bıçaklayan M.Ç'nin gözalttna ahndıktan sonra salıverilerek yeniden olaylara kanşmasınm emniyetle ilgili olmadığını ileri süren Çalışkan, gözaltına alınan M.Ç'nin savcıhk tarafmdan tutuksuz yargüanmak üzere serbest bırakıldığını söyledL Çalışkan, M.Ç'nin polisin gözü önünde K.O'yu bıçaklamasım ise "Siz yamnızdakini bıçaklasanız ben de burdayım, yanımda kavga edilirken bıçaklanmış, buna yapılabilecek bir şey yok " sözJeriyle açıkladı. Olaylara karışan ve üzerlerinde satır bulunan öğrencilerin gözaltına alınmadığı yönündeki soruya da Çalışkan, "Herkesi gözaltına almak mümkün değil, 4 kişi gözaltına alındı" yanıtını verdi. Bakanlığın ihalesine yalnızca 13 ortaklı firmadan teklif geldi 42 milyonkitabatek teklif ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Milli Eğitim Bakanlı- ğı'nın (MEB), 2005-2006 Eği- fim-Öğretim yılında ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtaca- ğı ders kitaplarmın alımı için ihale yapıldı. Ihaleye, sadece 13 ortaklı Üner Yayıncılık'tan teklif geldi. Bakanlık tarafın- dan hazırlanan kitap ihtıyaç listesinde ilköğretim 8. sınıf- larda tnküap Tarihi ve Atatürk- çülük kitabının yaklaşık 2 katı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kitabnıa ihtiyaç bulundu- ğunun beürtilmesi dikkat çekti. MEB Başöğretmen Salo- nu'nda dün gerçekleştirilen ihalede MEB Müsteşar Yar- dımcısı Recep Işık. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında 56 milyon ders kitabı almacağmı söyledi. 42 milyonunun özel sektörden, 14 milyonunun ise devlet kaynaklarından temin edileceğini belirten Işık, dün yapüan ihalenin "programı de- ğişmeyen" ders kitaplan için olduğunu kaydetti. Işık, 21 Temmuz'da da "programı deği- şecek" olan ders kitaplannın ihalesinin yapdacagını bildirdi. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanı da olan Ihale Komis- yonu Başkanı Şadi Keskin, iha- ihaleye uygun olduğunu bildir- mesinin ardından Keskin, fir- manın ihaleye çıkanlan ders kitaplan için birim başına ver- diği fıyatlan okudu. Teklifi, detayh bir şekilde in- celedikten sonra Bakan Hûse- yin ÇeHk'e sunacaklanm ifade eden Keskin, 5 işgünü içerisin- • Milli Eğitim'in "ders kitabı ihtiyaç listesine" göre, Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabının iki katı kadar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabına ihtiyaç bulunuyor. leye sadece 13 ortaklı "Üner Yayuıcıhk İş Ortakhğı''nın tek- lif verdiğini söyledi. Keskin, Üner Yayıncılık İş Ortaklı- ğı'mn ihaleye toplam 17 mil- yon 536 bin 918 YTL 70 YKr teklif verdiğini bildirdi. Ihale komısyonunun teklifın de teklife olumlu ya da olum- suz yanıt verileceğini söyledi. thalede, "ders kitabı ihtiyaç listesinde" ilköğretim 8. sınıf öğrencileri için Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabının iki katı kadar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kitabına ih- tiyaç duyulduğunun belirtilme- si dikkat çekti. ilköğretim 8. sınıf öğrencile- rine dağıtılması için 346 bin Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kitabına ihtiyaç duyuldu- ğu bildirüdi. Buna karşın aynı snııflar için 743 bin Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersi kitabına ihtiyaç bulunduğunun beürtil- mesi dikkat çekti. DiN KİTAPLARI ihtiyaç listesine göre, ilköğ- retim 6. sınıf öğrencileri için 812 bin ders kitabı basılacak. Buna karşın eğer teklif kabul edilirse, aynı sınıflar için 885 bin Din Kültürü ve Ahlak Bil- gisi kitabı basılarak öğrencile- re dağıhlacak. Yine MEB taranndan ilköğ- retim 7. sınıf öğrencileri için 597 bin Ingilizce ders kitabı ihtiyacı belirtilirken Din Kül- türü ve Ahlak Bilgisi için 796 bin ders kitabı sipariş edildi. CUMARTESİ \AZILARI ATAOL BEHRAMOĞLU Bu Resimde Yaşam Vap... Sanatın yaşamla ilişkisi sanat kuramının en eski ko- nularından olsa gerek. Sanatçı en eski çağlardan bu güne, yaptığı işin ya- şamdan kopyaçekmek olmadığını, sanatın hertürü- nün yaşamın yasalanndan bağımsız, kendine özgü yasalan olduğunu biliyor.. Fakat yaratıcılık dediğımiz şey yine de gizemini ko- rumakta... Çünkü yasaların bılinmesi ve uygulanması yaratı- cılık için yeterli değil. Sanatçı kimi kez ve belki çoğu kez, yasa ya da il- kelerin, bir sanat kuramcısının sahip olması gereken eksiksiz bilgisine de sahip olmaksızın, sezgileriyle, iç- güdüsüyle çalışıp üretiyor. Sonuçta ortaya çıkan ürünün, izteyici (okur, dinle- yici vb) üzerinde bıraktığı etkinin nedenleri neter ola- bilir? Yasa ve ilkelere tam bir uygunluk mu, onlann kın- lıp bozulması mı, yeni yasa ve ılkeler bulunması mı? Az çok hepsi ve yine de tam olarak hiçbiri değil... Kendi payıma sanat yapıtlannı ben, içinde yaşam olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayınyorum... Tercihim, içinde yaşam olanlardan yanadır... Sanat yapıtı yaşamın kopyası degildir kuşkusuz. Fakat yaşamın büsbütün dışında da degildir. Daha başka bir deyişle, sanat yapıtının içinde ya- şamın soluk alıp verişlenni duyuyorsak eğer, "akade- mik", şematik bir ürünün ötesinde, içinde yaşam olan bir sanat yapıtıyla karşılaşmışız demektir. Şiir için de, öykü ya da roman için de, müzik için de ve görsel sa- natlann bütün türteri için de böytedir bu... Ve bana bun- lan bu kez düşündüren, bir ressamın ürünleri oldu. Sali Turan'ın geçen yılki sergisini görmeden önce onun resimlerine ilişkin pek fazla bilgi sahibı değildim. Sergıden çıkışımda renklerden başım dönüyordu. Gözlerim renklere bulanmış gibiydi. Ve bunlar acıtan renklerdi. Zaten bu yazının başlığı "Bir Ressamın Acıtan Dûn- yasında" da olabilirdi... Renk acıtır mı? Içindeki enerji yuküyle, evet... Karşrtlıklanyla, uygunluklan ve daha da çok uy- gunsuzluklanyla.. Ve figürler. Aslında hiçbiri bir öykü anlatmıyor. Ama hepsinden taşan bir enerji var. Acıtan bir enerji. Sevişmeye ve sevışememeye, yaşama ve ölüme, durana ve geçmekte olana ilişkin bir enerji... Buna "şimdiki zamanın enerjisi" de dryebilirdim belki... Sınırlanndan taşan bir şimdiki zaman... Bir an herkesin ve her şeyin eşitlendiği... Birkaç gün önce, Nişantaşı'ndaki "Modern Art Ga//en/"de yeni sergisini gezerken aynı izlenimleri daha da güç- lü duyumsuyordum. Eşek ve onu tuvale aktaran ressam, çalgıcı ve çal- gısı, sevişen iki kadın, deniz ve kıyısındaki bir masa, Fırat Nehri ve Karadeniz, vazo ve kurbağa, Marsil- ya'da bir plaj, Kekova'da piyano çalan çocuklar, grt- mek ve kalmak, simge ve simgelenen, geçmiş ve ge- lecek, renkler, figürler, herkes, her şey, aynı varoluş yazgısını paylaşıyor ve hepsinden bir şimdiki zaman enerjisi taşmakta... Sali Turan'ın resimlerinde yaşam var... Yaşamın kopyası değil, yaşamın kendisi de değil, dahagüçlü bir şey... Ressamın içinden taşarak dış yaşamın kıyılanna çar- pan ve bu dış yaşamı kınp dökerek, renklerte çarpış- tırarak onunla yanşan bir iç yaşam... öyle ki bütün bir serginin değil, bir resmin, tek bir resmin bile renk ve fıgür dünyasına dikkatle, daha dik- katle baktığınızda, soluk soluğa kalabiliyorsunuz... ataolb@cumhuriyetcom.tr Faks:(0212)513 85 95 Kamu paraayla ayncaUdı eğitim' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ulusal Eğitimciler Derneği Başkam Zeki Sanhan, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in özel okullar için sunduğu teşvik önerilerirün "kamu parasıyla ayncalıklı eğitim vermeyi" öngördüğünü söyledi. Sanhan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel okullar için uygulanmasını öngördüğü teşviklerin "eğitimde özelleştirme" konusunda ciddi bir adım olduğunu kaydetti. Küçük Baykal mezun oldu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ODTÜ Geliştirme Vakfı Ilköğretim Okulu'nda öğrenim gören torununun mezuniyet törenine katıldı. Baykal, kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu Deniz Baykal'ın mezuniyet törenine, eşi Olcay Baykal, oğlu Ataç Baykal ve gelini Nazife Baykal ile birlikte katıldı. Baykal, okulun bahçesinde, mezun olan torunu Deniz Baykal ve ailesiyle birlikte basın mensuplanna poz verdi. Baykal, bir gazetecinin, "Geleceğin Deniz Baykal'ı mı yetişiyor?" şeklindeki sorusunu, "O siyasetle meşgul değil, ilgüenmiyor" diye yamtladı. Başkentte karakol baskım • ANK\R\ (Cumhurrvet Bürosu) - Düğünlerindeki müziğin kapamrılmasına tepki gösteren ve alkollü olduğu bildirilen 7 kişi Hasköy Karakolu'na saldında bulunarak binanın ve ekip arabasının camlannı kırdı. Gelişmeler üzerine karakoldan "acil yardım" çağnsı yapıldı. Altındağ Üçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekiplerin yardımı ile C.K., S.B., R.P., O.A., Y.T., S.K. ve S.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlann alkollü olduğu bildirildi. 'Vapurlapımm Vermeyeceğiz!' • tstanbul Haber Servisi - Aralannda birçok yazar, çizer olmak üzere çok sayıda aydın "Vapurlanmızı Vermeyeceğiz!" imza kampanyası ile Istanbul'un simgesi olan vapurlann seferlerden kaldınlmaması için kampanya başlattı. Kampanya metninde, "Istanbul'un en önemli simgelerinden biri olan vapurlann kaldınlmasına karşıyız! Istanbul'un vapurlan şehrin güzelliğinin aynhnaz bir parçasıdır" denildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog