Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

i HAZİRAN 2005 CUMARTESİ CUMHURh'ET SAYFA HABERLER Comisyon raporuna göre akaryakıt kaçakçılığının boyutu 20 milyar dolara ulaşıyor Kaçağnıfatumsıçokağır*• Taslak raporunu lazırlayan TBMM Ucaryakıt Kaçakçılığını Sraştırma Komisyonu, caçakçıhğın önlenmesi çin akaryakıt anklarına yazar kasa ıconulması, dağıtım şirketlerinin elektronik ortamda izlenmesi gibi yöntemlerin uygulanmasını önerdi. EMtVEKAPLAN ANKARA - TBMM Akaryakıt Ka- çakçılığını Araştırma Komisyonu, tas- lak raporunu tamamladı. Kaçakçılı- ğın boyutunun sanıldığı gibi 3-5 mıl- yar dolar değil 20 milyar dolara ulaş- tığı belirtilen raporda, denetım için Almanya'da uygulanan "akaryakıt tanklarmayazarkasakonutması, pom- palardafaturah âstemegeçilmesi, da- ğıtım şirketkrinin elektronik ortam- daizfcnmesi" sıstemı önenldi. TBMM Akaryakıt Kaçakçılığını Araştırma Komisyonu, taslak raporu- nu hazuiadı. Tûrkiye'deki akaryakıt kaçakçılığının hantasının yer aldığı raporda, akaryakıt gınşinın "Doğuve Güneydoğu Anadolu sınırlan, Antal- ya ve Mersta'den deniz yoluyla, Kara- deniz ve Marmara bölgeleriyle tzmit Körfezi'nde özeDikle sohent ve babk- çıtankerleriifeyapılanghTş" olmak uze- re 3 yoldan yapıldığı kaydedildi. TBMM Akaryakıt Kaçakçılığını Araştırma Komisyonu raporunda, ka- çakçılık yöntemleri 5 başlık altında sayıhyor: "1- Transit motorinde yapdan ka- çakçılık, 2- Doğrudan gemikrte yapı- lan kaçakçıhk,3- Tûrkiye'ye transit gi- riş-çılaş yapan TER ve kamyonlarla gerçekleştirilen kaçakçıhk, 4- Smır ü- caretikapsammda TlRvekamyonlar- layapdankaçakçıhk.5-Irak'ayapüan transit akaryaktt tkareti sn-asındaya- püan kaçakçıhk." 3-5 miryarolarak dile getirilen akar- yakıt kaçakçılığının 20 milyar dolara ulaştığı belirtilen raporda, Irak'tan çı- kan 3 milyon 700 bın ton baz yağının Türkiye'ye kaçakyollarla girdiği, tran- sit geçiş yaptığı öne sürülen 2 milyon ton petrolün ise Türkiye'den çıkış yap- madığı vurgulandı. Komisyon aynca 2004 yılının ilk 4 ayuıda TÜ?RAŞ'ın satışının 3.8 kat- rilyon olduğunu, burakamın 2005 yı- lının ilk dört ayında 5.4 katnlyona ulaştığını belirledi. Artış, komisyon kurulduktan sonra kaçakçıhk olaylarındaki azalmaya bağlandı. Komisyon, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi için Almanya'da uygula- nan sısteme geçilmesini önerdi. Bugün biraz keyifyapın... Arkadaşlannızı arayın sohbet edin... Bilgisayarda oyun oynayıp kafanızı dağıtın! DVD"ye koyun bir fitm, keyfinize bakın! Bol bol gezin, fotoğraf çekin! Ya da dans edin, stresinizi atın! Üniversite sınavında başarılar! TEKIMO 5 A www.teknosa.com POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Edelman... Sıcaklar birdenbıre bastırdı... Can sıkıcı bir hava var dışanda, yaprak bile kı- mıldamıyor... Gazeteleri okuyorum sabah sabah... Mıllıyet'in genel yayın yönetmeni Sedat Ergin, ABD'nin AnkaraBüyükelçisi Eric Edelman lagö- rüşmüş.. Edelman yann Türkiye'den aynlıyor... Edeiman'ın Sedat Ergın'e yaptığı açıklamalar Türk-ABD ilişkilerine ışık tutuyor... Ne diyor Edelman: "ABD'nin askeri operasyonlannın soykınm ol- duğunu söylemek, Başkan Bush'u Saddam Hü- seyin'e benzetmek anti Amerikancıhktır. Çıkıp karşı görüşümü seslendiririm, lafın kimden geldi- ğine bakmam." ABD Türkiye'den tam destek istiyor!.. ABD, Irakıışgalettı... Türkıye ABD'yı koşulsuz desteklemeli!.. ABD, Suriye ve Iran'ı düşman olarak görüyor... Türkiye'de görmeli!.. Edelman, kimi AKP milletvekıllerinı de eleştıriyor... Mehmet Elkatmış ve Cavit Torun... Edelman'a göre ABD, Irak'ta soykınm yapmıyor, Ebu Garib'de banş çıçekleri topluyor, yaşamı ço- ğaltıyor, demokrasınin ilk adımlannı atıyor... Başkan Bush, hiç Saddam'a benzetilır mi? Genışletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Pro- jesi, ABD'nin küresel egemenlığı asla değil!.. Eğer, tüm bunlan ABD'nin gözüyle görmezse- niz dost değılsiniz!.. • • • Dost olmak için koşulsuzABD'yi destekleyecek, Israil'le omuz omuza olacaksınız... Edelman AKP hükümetınden rahatsız... Giderayak şöyle dıyor Sedat Ergın'e: "...Görebildığim kadanyla bu hükümetlebirza- man daha çahşmaya devam edeceğiz. Bizim açı- mızdan bir hükümetin başansını ve programını ölçmeninyolu Türk-ABD ilişkileri açtstndan doğ- ru şeyleri söyleyıp söylemedıklerine, doğru şey- leri yapıp yapmadıktanna bağlıdır." Her şeyi açık açık söylüyor Edelman... AKP hükümetine pek güvenmıyor ABD Büyü- kelçisı Edelman... Bir süre daha çahşmaya devam edecekler!.. O süre ne kadar olabılir? Başbakan RecepTayyip Erdoğan, "CHP, ABD karşıtlığı yapıyor" diyordu. Erdoğan'ın bu sözle- rinden sonra AKP'li Cavit Torun Alman Protestan Kilisesi heyetiyle yaptığı görüşmede baklayı ağzın- dan çıkarmıştı: "Bölgedezulüm devam ediyor... Ha Saddam ha Bush!" Belli ki Edelman bu açıklamadan çok alınmış... Daha doğrusu kaygılanmış... Büyükelçi, Sedat Ergın'in "AKP'nin gerçek an- lamda değiştiğini söylüyordunuz ıkiyıl önce. Şim- di aynı düşüncenizi koruyor musunuz?" sorusu- na da ilginç bir yanrt veriyor: "Her şeyden önce, biz ABD olarak iç politika- ya kanşmayız. Biz işbaşında hangi hükümet var- sa, onunla muhatap oluruz. Işin doğal düzeni de zaten budur. Ancak muhalefet partileriyle de te- mas edenz. Hele Türkıye gibi bir ülke söz konu- su olduğunda, meseleierin karmaşıklığını daha iyi anlayabilmek ıçın toplumun bütün kesimleriyle temas ıçınde oluruz. Türkiye'dekipartilerhakkın- da ve kimin değişip, kimin değişmediği husu- sunda görüş belirtmek bana düşmez. Bu Türkle- rin yapacağı bir şey." • • • ABD, şımdilik "tam olarak" gözden çıkarmamış AKP hükümetini... ABD, AKP'yı yakından izliyor!.. Anti-Semitizmden de kaygılı ABD... Edelman şöyle diyor: "Türk basınında anti Semrtizm içeren bazı ya- yınlar oldu. Aynca, Kavgam'ın ve anti-Semitik ıçerik taşryan bazı kitaplann satışındafa art/ştan söz edıldi. Bunlan yan yana getirdiğınizde anf/-Semi- tizme paralel düşen bir söylemin olduğu söyle- nebilir. Ancak meselenin doğru bir bağlam içine otur- tulması gerekir. Doğru çerçeveşudur: Istanbul'da- ki sinagoglar bombalandığında Başbakan Erdo- ğan olayyeriniziyaretetmiş, HahambaşTnr ve Mu- sevi cemaatini ziyaret ederek bütün doğru me- say/an vermiştir. Burada yaptığı açıklama çok önemliydi, kuvvetli bir açıklamaydı. Aynca son zamanlarda anti-Semitizmi kınayan, Holokost'u ınsanlık tarihinin en büyük suç- lanndan biri olaraknitelendiren açıklaması da çok olumluydu. Bu tûr bir liderliğe her zaman ihtiyaç var." Sonuç: ABD, her koşulda Türkiye'yı yanında görmek ıs- tiyor. Bunun adı, tam teslımiyet değil mi? hikmetcetinkaya « cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 DYP, AKP tabanına yöneldi • ANKARA (ANKA) - DYP, gözünü iktıdar partısi AKP'nin tabanına dıktı. Gençlik kollannın başuıa AKP'li Mesut Ballı'yı getiren DYP, hafta sonunda da Istanbul Sultanbeyh'de AKP'den 500 kişiyi saflanna katacak. DYP îstanbul ll Başkanı Faık Içmeli, ANAP, DSP ve Genç Parti'den katılımlarla bu rakamın bine ulaşacağuıı söyledi. Genel Başkan Mehmet Ağar'ın da katılarak rozet takacagı tören bugün Fiyo Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek. M6K toplanacak • ANKARA (AA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 21 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak. MGK'nin iki ayda bir yapılan olağan toplantısı saat 13.30'da başlayacak. Düzeltme: 17 Haziran 2005 Cuma günkü gazetemizin 7. sayfasında yayımlanan Orhan Bırgit'in "Gerçeği Söylemeyen Hangısi" başlıklı köşe yazısında: "Sefinkebir" sözcüğü yanlışlıkla "sefenkebır" olarak çıkmıştır, düzeltır özür dileriz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog