Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ HABERLER CHP lideri Baykal, hükümete 'AB avuntusuyla Kıbns tavizi vermeyin' uyansında bulundu 'Ek protokolü imzalamaym' DUNYADABUGUN ALİ SİRMEN Sonuçsuz AB Doruğu Brüksel'deki AB liderier doruğunda, en güç durumda olan kişi kuşkusuz Fransa Cumhur- başkanı Jacques Chirac idi. Fransa'da 29 Mayıs'taki referandumdan "hayır" çıkması so- nucunda, AB teadar Chirac da büyük yara al- mıştı. Bu durumda, Ingiltere Başbakanı Blair ile son yaptığı görüşmede, aralarındaki görüş ay- nlıklarını giderememiş olan Chirac'ın, elinin hayli zayıf olması kaçınılmazdı. Bilindiği gibi tarım sektörü güçlü olmayan In- giltere, AB bütcpesine katkısındaki indirimi sür- dürmek istiyordu. Geçen yıllardla Avrupa bütçesinin yüzde 70'i tanmdaki sübv-ansiyonlara gitmekteydi. Şu an- da ise bu oran yüzde 40'tır ve Ingiltere'ye göre yine de yükselctir, çünkü nüfusun yalnızca yüz- de 2'si tarımla uğraşmaktadır. Londra, bu cdurumdan az yararlandığından bütçeye katkısının az olmasını da, kendi açı- sından haklı olarak talep etmekteydi. Ingilizlerin buu tavn öbür AB üyelerinin de ho- şuna gitmiyordiu. Eğer Chirac politik olarak bu kadar güç durumda olmasaydı, Blair'i sıkıştıra- bilirdi. Brüksel'dek.i zirvenin ilk gününde Chirac, Türkiye'nin ad«nı anmasa da Ankara'nın üyeli- ğinin önüne yeni engeller koyarak içinde bu- lunduğu güçlüğü aşmaya çalıştı ve Avrupa'nın genişlemesinin ancak bunu sağlayacak ku- rumlann oluşturulması halinde mümkün olabi- leceğini, bu kcDnuda bir özel toplantı yapılması gerektiğini söy ledi. • • • Jacques Chıirac'ın bu çıkışı Ankara'nın hiç de hoşuna git memiştir kuşkusuz. Ama kabul etmek gerekir ki, Fransız Cumhurbaşkanı'nın Türkiye konus-unda çark etmekten başka ya- pabileceği bir şey de yoktu. Fransa ve Hollanda'daki halkoylamalarının sonuçlannın, toütün Avrupa liderlerini derin de- rin düşünmeye sevk ettiği de zırvede belli ol- du. Nitekim, an.ayasanın onaylanma sürecinin 2006 sonbaha-rından bir yıl sonraya kadar uza- tılması karan d a çıktı ve Danimarka bu karara uyarak kendi (-lalkoylamasını erteledi. Avrupalı yöneticiler, politik birliği hıç değilse önemli bir süre için ertelenmiş gibi görünen, belki de tümüyle suya düşen Avrupa'dan neyı kurtarabilirlers-e, onu kurtaımanın çabası içine düşmüşlerdi BSrüksel'de... Birliğin 2013'e kadarki bütçesinin görüşül- mesi ana gündem maddesi olan toplantıda, Birliğin varlığı ve niteliği, ana konudan çok da- ha öne çıkmış dunjmdaydı. Avrupa liderterinin bu durumda baş kaygıla- rı, vatandaşlarını Avrupa Anayasası ile bağ- daştırmaktı. Anayasanın onaylanma sürecinin uzatılma- sıyla bu sonu ca ulaşılıp ulaşılamayacağını ise şimdiden kestirmek oldukça zor. • • • Avrupa'nın ^ u andaki dönem başkanı Jean Cladue Junlcer ise, artık yeni bir B planının uygulanmayaı konmasını isteyenlere, "Avru- pa'nın bir B planına ihtiyacı yoktur, onun her zaman yürüriOkte olan D planı zaten mevcut- tur" derken, (Avrupa'nın demokrasi ideali çer- çevesinde birieşmiş bir birlik olduğunu belirtip durumu ortaK değerier çerçevesinde birleşe- rek kurtarma «pabası içindeydi. Ortak değe-r olarak demokrasi etrafında bir- leşmiş olan toir Avrupa fikri Türkiye açısından ne ifade eder"? Türkiye'detei yöneliş demokrasiye doğru ol- muş olsaydı. bu sorunun bir anlam taşıdığı söylenebilirdi- Ama TCK'deki son değişiklikler ve Tayyip Endoğan iktidarının yeni yönelimleri doğrusu bu konuda iyimser bir düşünce oluş- turmaya olanak sağlamıyor. Kaldı ki, halkoylamalan kampanyalarında bir çığ gibi büyijyen Türkiye karşıtlığı ve genişle- menin şimdi den ortaya çıkardığı, gelecekte daha da artatoileceği söylenebilecek olan güç- lü kler, Avrupalıları hem genişleme konusunda çok daha çekingen kılıyor, hem de Türkiye ko- nusundaki önyargılan daha da pekiştiriyor. AB'nin çok güç bir döneminde yapıimış olan son doruk toplantısı, büyük sorunlar ve belir- sizlik karşısında elle tutulur bir sonuç verebil- miş değil. üderlerir* bütün yapabildikleri, süreyi uzatarak savınu bir anlamda dondurmalan ol- du. asirmen(g cumhuriyet.com.tr Yasa tasarısı Meclis'e sunuldu Gurbetçiye 9günlük askerlik indirimi ANKARA (Cumhu- riyet BürosO - Yurtdı- şında bulumnp döviz ödemek suretdyle asker- liklerinı ya>anlann 1 aylık temel eğinm süre- lerini 21 g i n e indiren yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı ' ı a sunuldu. Tasanya gcre, toplam en az 3 yıl süreyle ya- bancı ülkelerde bulu- nan yükümlüler, 5 bin 112 AVTO ödemeleri ve 21 gün süreli temel as- kerlik eğitimine tabi tu- tulmalan halinde, mu- vazzaf askerlik hizme- tini yerine getirmiş sa- vılacaklar. Yaşar tentaf'ln Teneke' oyunu Sansiire inceleme MUBANYA (AA) - Bursa' nın N"udanya il- çesine bağl Güzelyah beldesindeli CaferYe- ner Ilköğr:«im Oku- lu'nda sahn:lenmek is- tenen Yaşar KemaTin "Teneke" K31I oyunu- nun yasaklaaması üze- rine Bvırsa Milli Eğitim Müdürlüği inceleme başlattı. Mvdanya Kay- makamlığı'nın talebi üzerine Bursa Milli Eği- tim Müdürlüğü, iddiayı araştırmak üzere iki müfettiş görevlendirdi. Milli Eğitim Müdürü Reşat Kumbasar. in- celeme sonucunda Bur- sa Valıliğı'nin konuyla ılgilı soruşturma açılıp açılmayacağına karar vereceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz BaykaL hü- kümete Ankara Anlasması"nın Güney Kıbns'ı da kapsayacak şekilde genış- letilmesini öngören ek protokolü im- zalamaması çağnsında bulundu. Baykal, CHP'li belediye başkanla- nrun kaüldığı bölge toplantısında gün- cel konulara değindı. Baykal, Alman- ya ve Fransa"da Türkiye'nin AB üye- liği ile ilgili önemli tartışmalaryaşan- dığına dıkkat çekti. CHP lideri Bay- kal, AB 'nın son yaptığı genişleme top- lantısında Türkiye'yi kenarda bırak- sakdaha iyi olur" anlayışının şekillen- diğını anlattı. Baykal, şunlan söyledi. "Hükümetebu koşuDarahmda Tûr- krve"nin Kıbns davasına çok büyük zarariar verecekek protokolü imzala- • Baykal, Almanya ve Fransa'da Türkiye'nin AB üyeliğine karşı görüşlerin ağırlıklı biçimde dile getirildiğini anımsatarak, "Sonu belirsiz AB avuntusuyla sakm ha geri dönüle- meyecek bir Kıbns tavizi vermeyin. Sakın ha imzalamaym" dedi. Baykal, Meclis tatile girmeden bu konuyu ele alması için genel görüşme önergesi vereceklerini de söyledi. maym çağnsıyapryorum. Bıınun ağır vebali vardır. Hiçbir haklılığı olma- yan, hiçbir somut gelişme sağlaya- mayacağmı bildiğiniz halde ülkeyi büyük sıkıntrya sokacak bir tavizi vermeyin diye bu çağnyı yapıyoruz. Sonu belirsiz AB avunrusm la sakın ha geri dönülemeyecek bir Kıbns ta- vizi vermeyin. Kendinizi topariayın, boş konuşnıaym,ciddiolun. Sakm ha imzalamayuı. CHP'vi dinleyin >x)k- sa sonra çok pişman olursunuz." Baykal, Meclis tatile girmeden bu konuyu ele alması için genel görüş- me önergesi vereceklerini de söyle- di. Baykal, hükümetın protokolü im- zalamak için Mecüs'i tatile sokmak- ta acele ettığini savundu. Baykal, Başbakan Erdoğan'uı AB Büyükel- çıleriyle yaptığı toplantıya da de- ğındı. Baykal, dünyada büyükelçı- lerin bir paltformda Başbakan'ı sor- guya çektiğınin örneğınin görülme- diğinı kaydetti. Bağımsız Cumhuriyet Partısi (BCP) Genel Başkanı Prof. Dr. Mflmtaz SoysaL Türkiye'nin AB 'ye yeni katılan her devlet için Ek Pro- tokol imzalama zorunluluğu bulun- madığını söyledi. Soysal dün yaptı- ğı açıklamada, Türkiye'nin doku- zuncu katılımdan sonraki ülkelerle böyle bir protokol olmadan da ilış- kılennı sürdürebildiğine dıkkat çek- ti. Soysal, "Sondayatma,sırfKıbns Cumhuriyeti denen Güney Kıbns Rum Yönetimi'nin Türkiye'ce ta- ıunmasını sağlamaya yönetik bir gi- rişimdir" dedı. Soysal, konunun TBMM'de genel görüşmeyle tartı- şıhnasuıuı ve Meclis görüşünün ta- tilden önce açıklıga kavuşturulma- sınm gerektiğini belirtti. ; îmzayla birlikte Türkiye'nin ken- disini ışgalci durumuna düşüreceği- ni kaydeden Soysal, KKTC'nin var- hğmın da inkâr edihnış olacağını söyledi. 'Yfice Divan'hk suç' SP Genel Başkanvekili Recai Ku-' tan ise yaptığı açıklamada, "Buşart- lariaAnkara Aniaşması Ek Pratoko- hı'ne imza atmak, 2. Sevr'e imza at- mak ve Kıbns'ı gözden çıkarmakür. Buyapdanlar, Yüce Divan'hksuçlar- ttar'' dedi. Beş aydır ifadesi alınamadığı için dava ilerlemiyor Istanbulpolisinde Füsun Erdilalarmı Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı tlhanıi Erdil'in eşi Füsun Erdil ifade vermiyor. ANKARA (ANKA) - Istanbul polısi, kentin her yanında, aldığı knstal eşya- larla askeriyeyı zarara uğrattıgı gerek- çesıyle yargılanan Eskı Deniz Ku\~vet- leri Komutanı tlhami Erdil ın eşi Fü- sun Erdil'i anyor. Eskı Deniz Kuvvetleri Komutanı îlha- mi Erdil'in eşi Füsun Erdil, yargılandı- ğı Deniz Ku^etlen Komutanlığı'nda ifade vermiyor. Erdil'in ıfadesınin alın- ması için yazılan yazılar. Istanbul Em- niyeti'ne kadarulaştı. Polis, Erdil için alar- ma geçti. tddianameye göre, Oramıral Ilhami Erdil'in eşi Füsun Erdil, Ankara Beymen mağazasından kristal bir vazo aldı. Bil- san Billunye ısimli firma vazonun be- deli olan 3 miryar 117 milyon hrayı Bey- men'e ödedi. Daha sonra Bilsan Bülu- riye söz konusu vazo içın 6 milyar 992 milyon rutannda bir fatura düzenledi. Faturayı onayan Deniz Kuvvetleri Ko- mutanlığı Satın Alma Komisyonu Bnş- kanlığı, 6 milyar 992 milyon lırayı Bü- sanBiDuriye'ye ödedı. Füsun Erdil hakkında, askeriyeyi 3 milyar 875 milyon liralık zarara uğrat- tıgı gerekçesiyle dava açıldı. TekzipMetni 2Ekim20O4tanhliga- zetenizde yayınlanan " Veliler: Görevden alın- sın. Laildik karşıtı müdü- re tepki" başhklı yazı- nızda adı geçen olaylann yapılan mcelemede ger- çekle bir ilgısı olmadığı ortaya çıkmıştır. Okulu- muz beden eğıtimı öğ- retmeni Cüneyt Şıpal'ın Harun Yahya'nuı evrim teorisini okutmadığı gi- bi, müzik derslerinde na- maz kılacağım dersı dur- durun demedim. Bu ko- nuda Mıllı Eğitim Mü- dürlüğünce yapılan iş- lemlerde haberin gerçek dışılığı ortaya çıkmıştır. Anf Çetinkaya Taşoluk Belediye Başkanı 12 yıl hapis istemiyle yargılanacak AKP'li başkana zimmet suçlaması HİLALKÖSE Gazıosmanpaşa ılçesi- nin AKP'li Taşoluk Be- lediye Başkanı MüfitTaş- km ile beledıyenin He- sap tşlen Müdürü Mu- rat Turak ın da aralann- da bulunduğu 4 sanık hakkında "zünmet" ve "özel evrakta sahteciük" suçlanndan dava açıldı. 12 yıl hapsi istenen Taş- kın, Çamçeşme Koopera- tifı' nın belediyeye ödedi- ği arsa parasun zimme- tine geçirmekle suçlanı- yor. Eyüp Cumhuriyet Baş- savcılığı tarafından ha- zırlanan iddianamede, Ta- şoluk Belediyesi ile Çam- çeşme Konut Yapı Ko- operatifi arasındaki pro- • Başkan Taşkın ile Hesap îşleri Müdürü Turak'm da aralannda bulunduğu 4 sanık hakkında "zimmet" ve "özel evrakta sahtecilik" suçlamalanyla dava açıldı. tokole göre, kooperatife 40 miryar lira karşılığın- da 20 dönüm arsa tahsis edildiği ifade ediliyor. 2001 yılında hazu-la- nan arsa tahsis protoko- lündeki imzalann sanık Hasan Dündar'a ait oldu- ğunun bilirkişilerce de belirlendiği kaydedılen iddianamede, arsa bede- lmin Hasan Dündar ve Cengiz Akyol tarafından verildiği, belediyeye faz- ladan 40 milyar lira öde- me yapıldığı kaydedili- yor. Taşoluk Belediyesi 'nce Çamçeşme Konut Yapı Kooperanfi'ne tahsis edi- len 20 dönümKik arsa için yapılan ödemelere kar- şılık venlen makbuzun ise Asya Konut Yapı Ko- operatıfi adma kesildiğı kaydediliyor. Eski kooperatif başka- nı Dündar'm arsa bedeli olarak 80 milyara gizli bir şekilde anlaştıklan- nın sonradan ortaya çık- hğı iddia edilerek bu pa- ranın yansının ise bi- linç olarak Yenibatı As- ya Konut Yapı Koopera- tıfi adma yatınldığı kay- dediliyor. İddianamede, ödenen 40 miryarlık mik- tann belediye kayıtlanna geçinhneyerek sanüclar tarafından paylaşıldığı ifade ediliyor. Müfit Taşkın'ın zim- met suçundan 12 yıldan az olmamak kaydryla ağır hapse çarptınlması iste- nen iddianamede, dığer sanıklann da 1 ile 12 yıl arasında ağır hapse, olu- şan zararın üç misli para cezasına mahkûm edil- meleri istenıyor. hatemoglu YIL 9 2 4 IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR Sosyalist Uğur Cankoçak Tam 40 yıllık arkadaşım Uğur Cankoçak'ın ölümünü Lüb- nan'da Başbakan'la yaptığımız gezi sırasında öğrendim. Türki- ye'de ne var ne yok diye internet sitelerini dolaşırken rastladım ölüm haberine. Bir süredir sağlık sorunlan yaşıyordu. Bir dönemin simgesiydi Uğur. Gür sesiyle, kocaman bıyıklarıyla, heybetli görünüşüyle ve düzene her za- man meydan okuyan inatçılığıyla bir semboldü. Uğur Cankoçak'ı tek kelimeyle tanımlayın derseniz: O sosyalist- ti. Sanki doğduğunda sosyalist- miş gibi bir hali vardı. Ben onu Ankara'da ilk tanıdığımda Kim- ya-lş Sendikası'nın temsilciliğini yapıyordu. Aynı binada Aydınlık dergisini çıkarıyorduk. O Meh- met Ali Aybar'ın TİP'teki çizgisi- nin savunucusuydu, bizler ise Milli Demokratik Devrim fikrin- deydik. Türkiye Işçi Partisi toplantıla- rında, kongrelerinde karşı karşı- ya geliyor, tartışıyor, zaman za- man kavgalara dönüşen olaylan birlikte yaşıyorduk. TİP içindeki bu ayrılıklar döneminde Uğur, hep Aybar'ın yanında yer aldığı için ona Aybar'ın oğlu gözüyle bakılırdı. Uğur, dirençli, inatçı ve huysuz bir adamdı. Itiraz etmeyi, muhalefette kalmayı sanki ken- dlsine rehber edinmişti. • • • Uğur işçiydi, sendikacıydı. As- lında okumuş yazmış bir adam- dı. Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi'ni bitirmişti. Ancak o tercihini sosyalizm, emekçilerin özgürlüğü tarafında yaptığı için başı dertten kurtulmamıştı. Tür- kiye'de sendikacılık dendiğinde ilk akla gelen isimlerden birisiydi. Ancak o farklı bir sendikacıydı. Sınıf kavgasının sendikacısıydı. Bu nedenle öldüğünde bir emekli işçi maaşı dışında hiçbir şeyi yoktu. Uğur, uzun yıllar polis baskıla- rına uğradı, işkence gördü, ha- pislerde yattı. Hiçbir zaman bun- lardan yüksünmedi. Onu her gö- rüşümde gözleri çakmak çak- mak, beğenmediği, uzlaştığını düşündüğü kişilere tepkilerini ifade ederdi. Yüksek sesle öfke- sini dile getirirdi. • • • Oğlu Kerem konuşmasında, "Onun ölümüne inanmıyorum. Zaten insanlar bir başka genle yeniden hayata devam ediyoriar. Benim de genimde onun genleri var. Bu aynı zamanda sosyalizm, mücadele, eşitlik, adalet geni. Bu geni hep yaşayacak" diyor- du. Yakın dostlanndan Mehmet Atay, Adana'da sendikal örgüt- lenme mücadelesinde nasıl sırt sıra vererek birbirlerine destek olduklannı anlattı. Uğur Cankoçak'ın bütün ömrü parti kurmakla geçti denebilir. 1962 yılında TİP kurulduğunda ilk üye olanlardan birisiydi. TİP 12 Mart 1971 askeri darbesiyle kapatıldı. 1975'te sonradan Sos- yalist Devrim Partisi adını alan Sosyalist Parti'nin kurucuları arasındaydı. 12 Eylül askeri dar- besinin ardından yeniden örgüt- lenme çalışmalarının içindeydi. Sosyalistlerin birliği çabalarına katıldı. 1996 yılında özgüriük ve Dayanışma Partisi(ÖDP)'nin ku- ruluş çalışmalannda aktif olarak görev aldı. 1999 seçimlerinde ODP'nin Kocaeli Büyükşehir Be- lediye Başkanı adayıydı. • • • Mehmet Ali Aybar'ı yitirdiği- mizde, ona telefon ettim. Cum- huriyet gazetesi için bir Aybar ilavesi düşündüğümüzü, bunu birlikte hazırlayabileceğimizi söyledim. Çok sevindi, birlikte kolları sıvadık. Aybar'ın kızı Gül- lü Aybar'la birlikte fotoğraflan seçtik. Kimlere yazı ısmariayaca- ğımızı kararlaştırdık. O ek, güzel bir ek olarak çıktıysa, en çok Uğur Cankoçak'ın sayesindedir. TlP'in kuruluş yıldönümlerin- de, Aybar'ın ölüm yıldönümlerin- de, 15-16 Haziran büyük işçi mücadelesinin yıldönümlerinde önceden telefon eder ve bir şey- ler yapılması için uyanrdı. Çoğu kez de bu konuda kendisi bir şeyler yazardı. Kaderin garip cilvesine bakın ki, bir 15-16 Haziran gecesi ya- şamını yitirdi. O büyük olayın 35.yıldönümü onun öldüğü gün oldu. • * • Uğur Cankoçak, Türkiye'de 1960 sonrası yükselen ve sonra da düşüşe geçen sosyalist hare- ketin önde gelen isimlerindendi. ölünceye kadar bu davaya bağlı kaldı. Sosyalist gibi yaşadı sos- yalist gibi öldü. Onu sevgiyle uğurluyoruz. Işıklar içinde yatsın. 19,90 YTL'lik krava! OSMANBEMMEMCEZ TOPTAN):Samaryolu 18 Osmanbey Tel:(0212) 225 62 00 Fsfc». (0212) 233 30 50 SUAOyE (0216) 369 00 49 PENDİK OUTIET: (0216) 473 52 55 WTEUİ OUUET: (0212) 549 40 56 KMTT OUTIO CENTER: (0262) 335 57 35 KONyA M1 TEPE KtAm0332)26519 80KONyAMASERA: (0332)24161 15ÇC«LUOWON: (0282J6/J 26 64 ERZURUM: (0442) 233 22 23 SO<E ALL AUŞVERIŞ MERKEZ1: (0256) 521 23 93 ZUNüUtJUAfc 0)372)252 17 98 SÜRT: (0484) 224 00 43 ELA2Ğ: (0424) !<!M W UU 10 hat BATMAN: (0488) 213 38 07 MARÖN: (0422) 324 99 31 BPARTA: (0246) 218 41 4« MKJbKUVA: AKKAUA +/(095) 775 30 24 KDZ EREĞÜ: (0372) JXJ /V 61
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog