Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

18- HAZİRAN2005CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER GüVENLl KULLANIM BİLGİLERİ IL.PG için broşürlü uyarı IstanbulHaberServisi- TMMOB Makıne Mü- hendıslen Odası. sürücüleri LPG sıstemlı araç- lann kullanımı konusunda bilgilendirmek ama- cıyla •'BiMnçK kulianalım Güvenü YaşayahnT adh bır kılavuz hazırladı. Oda taranndan hazırlanarak ıstasyonlarda LPG kullanıcılan ve oda üyelenne ücretsız olarak da- ğıtılan kılavuz ıle LPG'lı araçlann güvenli kul- lanımı konusundakı bılgı eksiklıgınin giderilme- sı, olasıtehlikelennazaltılması amaçlanıyor. Kı- lavuzda, LPG sıstemlennın, araçlara montajın- dan başlayarak kullanılmasına, bakım ve periyo- dık kontrollenne dek tüketıcılenn dikkat etmesı gereken çok sayıda kural sıralanıyor. Bu kural- ların eksıksız olarak yenne geünlmesi ile LPG'lı araçlann tam anlanuyla güvenli çalışma koşul- lanna ulaşabıleceğj kaydedılıyor Bu nedenle ön- celıkle kullanıcılann montaj ve sonrasında var- sa teknık yetersızlıkler ve penyodık kontrol uy- gulamalanna ilişkın doğnı bılgıye gereksırumi bu- lunduğu anımsatüıyor. 6 bölümden oluşan Bılınçlı Kulianalım Gü- venli Yaşayahm ICılavuzu'nda. LPG'nın tanımı, avantajlan, LPG dönüşüm sistemlen, araç sistem ve kontrolü, penyodik bakımlar ıle güvenlık ön- lemlen konulan, karikatür ve çızimler eşlığınde anlatıhyor. Kılavuz ücretsız. (0 212 444 86 66) SÖZÇtZGtNİN T\ırhan Selçuk ARAYIŞ PARA, PARA, PARA.. PAPARA.. Sağlık Bakanı Akdağ, hekim sayısının azlığı nedeniyle uygulamaya geri döndüklerini söyledi 'Mecburi hizmete mecburduk' BERİVANTAPAN Tûrkiye Avrupa Vakfı (TAV) tarann- dan düzenlenen "Avrupa Birligi Müza- Vtre Sûrecinde Türkiye Sağlık Hizmet- ler§"* sempozyumunda konuşan Sağlık Balcanı Recep Akdağ, Turkıye'de he- kiın sayısının azlığı nedeniyle "Mec- buri hizmet" uygulamasına gen dön- düfederinı söyledi. Xopkapı Eresin Otel'de gerçekleşti- rilem sempozyumda konuşan TAV Yö- netım Kurulu Başkanı eski Maliye Ba- kacu Ziya Müezzinoğlu da Türkiye' nın sağlık alanında ılerleme gösterdığini, ancak AB standartlanna henüz yetişe- me=dığinı ıfade ettı. Müezzınoğlu, sağ- lığa aynlan payın suıırlı olduğuna dık- kat çekerek "AB'de ortalama Gayri S a ü Milü Hasıla'nın yüzde 10'u sağb- ğa aynhrken Türkhe'de bu oran yüz- de -4.Türkhe'de bölgeler arasmda sağ- lık hizmetkrinin dağüımındaki eşitsiz- liğin önüne geçmek gerekir. Bu açıdan AB, Türkiye'nin getişmesi için bir araç- ü r " diye konuştu. Mecburi hizmetin yeniden uygula- masının eleştirilmesine yanıt veren Sağ- lık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ şöy- le devam etti: "Mecburi hizmet uygula- masını kakbrdığunızda hekimlerin üc- ret farta nedeniyte Güneydoğu Anado- hı'yu tercih edeceklerini düşünmüştük. Ancak takbin az olması nedeniyle bu uygulamayı tekrar gündeme getirmeye mecbur kaktak. Ağn'da 7 bin YTL ma- aş alacakken bir hekimin tstanbuTda daha az maaş almayi istemesini anlamı- yonım." CHP Istanbul Milletvekili Kemal Kıbçdaroğlu ıse sağlıkla ılgilı ulusal politikaların üretılmesi için özgür bir akla sahip olunması gerektığinı ıfade etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yurttaş- lann sağlık hizmetini yetennce ala- madığına değinerek "ABD'de Idşi ba- şına sağbk hizmetine harcanan para 4800 dolar iken Türkhe'de bu rakam 200dotar"dedı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos- yal îşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. CevdetErdöl ıse sağlıkta dönüşüm prog- ramı ıçuı sevk zincirinin oluşturulması gerektığım anlattı. Erdöl, "Genel Sağ- hk Sigortası 18 yaş altındaki tünı Idşile- ri kapsıyor. Sadece estetik amaçh übbi operasyonlar bu sigorta kapsamı dışın- da" diye konuştu. MehmetÇoban. Baki Veren. Erkan ÇengeL ErolGökbayrak. Dunnuş Dereti. Zonguldak işçiler içinyasta Haber Merkezi - Türkiye Taş- kömürü K.urumu (TTK) Kara- don Müessesesı Kılimli Işletme Müdürlüğü'ndeki maden ocağın- da öncekı akşam metan gazın- dan etkilenerek yaşamlannı yitı- ren işçiler MehmetÇoban. Bald Veren, Erkan ÇengeL tsmail Ya- vaşçL Enrf Gökbayrak \e Durmuş Dereli'nm cenazelen toprağa ve- nldı. Işçılerin cenazelen Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden yakınlan ve işçiler tarafından alındıktan sonra yaklaşık 1 kılo- metre omuzlarda taşındı. Cena- zeler daha sonra Fener Semtı'nde- ki TTK Genel Müdürlüğü önü- ne getinldı. Cenaze törenine katılmak için Zonguldak'a gelen Enerji ve Ta- bii Kaynaklar Bakanı Hilmi Gü- ler, "Maden kazalarmm hiç otaıa- masmısağlayacakteknoJojrvikur- makamacryla uğraşıyoruz" dedı. Bakan Güler, u Madencink,eme- ğin biçimknmiş halkür. Böigenin kalknunası amacıyla elimizden gekni vapacağjz" diye konuştu. TTK Genel Mudürü RıfatDağ- defen de dünyanın en zor işini ya- parken yaşamını yıtiren maden- cilerin ailelerinin acılannı pay- laştıklannı söyledi. Genel Maden tşçilen Sendika- sı Genel Başkanı (GMİS) ve Türk- îş Genel Teşkilatlandırma Sekre- teri Çetin Alrun ıse madencılenn sıkıntılannın giderilmesını ıstedi. Arjantin'in San Juan bölge- sindeki And dağlannda bulunan bir alrın madeninde çalışan yak- laşık 1200 ışçı ve memurun da yoğun kar yağışı nedeniyle mah- sur kaldığı bıldınldi. TOKTAMIŞ ATEŞ Bconomnh Ardndakler Geçen hafta, "Avrupa Işyaşamı Basını" (EBP- European Business Press) örgütunün, yıllık toplan- tısı Istanbul'da yapıldı. Toplantıya katılanlar ve bir- likte olanlara verilen bır akşam yemeğinde, bır ko- nuşma yaptım. Katılımcılann tumünün ıktısatçı-ga- zetecı olmalanna karşın, siyaset ve toplumsal ya- pıyia ilgıli bır konferansın daha uygun olacağını dü- şünmüştüm. Zira adamlar; Türkiye ekonomisiyle il- gili rakamlan belki bizden daha net biliyorlar. Fakat bu ekonomik yapının ardındaki toplumsal yapı ve bu yapının oluşması ve bu yapıyta ilgıli olarak bek- lentıler konusunda fazla bir bilgıleri yok. Toplantı sonrasında yaptığımız sohbetlerde, seçı- mimın yerinde olduğunu saptadım. Bellı bir alanda üst düzeyde yöneticı konumuna gelmış bu konuk- lann, Türkıye'nin hatta bölgemızin sorunlan ve ge- leceği konusunda (genellikle), fazla bilgilen olmadı- ğını (biraz da şaşkıniıkla) gördüm. • • • Konuşmamda; "Bir buçuk milyariık Islam dünya- sında", halkının büyük bir çoğunluğunun Müslü- man olmasına karşın laık ve demokratik tek ülkenin Türkiye olmasının altını özellikle çızdim. Her ne ka- dar demokrasi konusunda çok ciddi bazı sorunlan- mız varsa da bu konuda halkı Müslüman olan ülke- ler arasında, Türkiye'den daha başanlı bır ülke yok. Aynı konuşmada, bu konudakı üzüntülerimi de dile getirerek demokrasinin zengin ülkelerin yöne- tim tarzı olarak göruldüğünü, fakat Türicye'nın fert başına yıllık ulusal gefır payının 4000 dolar civann- da olmasına karşın, yani nisbeten fukara bir devlet olmasına rağmen, bu alanda başanlı olduğunu vur- gulayarak, bunun arka planı üzerinde durdum. Türkiye'nin, böyte nisbeten fukara bir devlet ol- masına karşın, demokrasi mücadelesinde görecelı de olsa başanlı olmasının ardında yatan değişık ne- denler var. Bence bunlardan en önde geleni, imparatorlu- ğun son çeyrek yüzyılındakı birikimın ortaya çıkar- dığı asker ve sıvıl burokrat kadronun; Mustafa Ke- mal'in lideriiğinde yarattığı, "siyasal kültür"öür. Os- manlı Imparatorluğu'nun sınıf yapısının, Batı'da gözlediğimiz yapıdan farklı olmasına karşın ve belki de bunun bir sonucu olarak "aşağıda" bır talep ot- mamasına karşın, bu idealist kadronun yukandan aşağıya" sunduklan hak ve özgurlüklerin yarattığı bu kultür, demokrasiye geçişin zemininı oluştur- muştur ve tehlikelere karşı (bir ötçüde de olsa) ko- rumaktadır. • • • Bu siyasal kültürün yanı sıra üzerinde durulması gereken (benim de aynntılanyla dıle getirdiğim), ge- ne Osmanlı Imparatorluğu'ndan devraldığımız, "deneyim'Ğv. Birinci Meşrutiyet ve 1876 Teşkilat-ı Esasiye Ka- nunu düşünüldüğü zaman, Türkiye'de çok partili yaşam deneyiminin, yüzyılı aşan bir geçmışı oldu- ğunu görürüz. Her ne kadar araya çok uzun fasıla- lar gırmişse de bazı şeyler unutulmuyor. Kimilennın, biraz da kuçumseyerek dile getirdik- leri (oysa bence asla küçümsenecek bir şey değil), "çanklı erkânıharp" benzetmesi; kırsal kesimde ya- şayan vatandaşlanmızın, siyasal kültüıierinin vurgu- lanmasıdır. (Aynca ben halkımızın seçimlerde oy kullanırken "sağduyulu" davrandığına inanınm ki, bu konuda bazı arkadaşlanmla sürekli tartışınz.) • • • Toplantıdaki konuşmamın sonunda, dünya üze- rindeki terorizm ve radıkal Islam üzerinde durdum. Tacikıstan'dan başlayan ve Afganistan ve Iran üze- rinden Ortadoğu'yu tehdit eden radikal Islam karşı- sındaki en ciddi gücün, Türkiye ve Türkiye'nin laik ve demokratik düzenı olduğunu vurguladım. Bu arada, Ortadoğu petrollerinin radikal Islamın eline geçmesinin, Avrupa endüstrisıne ve başta Ja- ponya ve Kore olmak üzere, Uzakdoğu'ya ne gibi etkiieri olabileceğinin altını çızdim. Sanıyorum ve umuyorum, dinleyenleri düşünme- ye sevketmiş olayım. (YILGJUttlfll Yaza LG-Beko Klima ile girin! LG-Beko klimaiar şimdi 416 YTLJden başiayan fiyatlar ve 17 aya varan vadelerle. Bii kampanya 30 Haziran 2005 tarihine kadar geçerlldir. Bekyıızmetmerkezi 4 4 4 1 4 0 4 0216 585 8 404 www beko com tr LG K L İ M A \ Erdoğan katıldı MOBESE hizmete girdi lstanbul Haber Servki- Istanbul Emnıyet Müdür- lügü'nde oluşturulan bıl- gi ve teknolojı projesi Elektronik Sistem Enteg- rasyonu'nun (MOBESE) açılış törenıne katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet görevi yapan hiç kimse devlet ertdni kendi kevfî irade- sine göre kuOanamaz ve 'Ben devletim" deme cü- retini gösteremez" dedi. MOBESE'yı"heyecan verici proje" olarak nite- lendıren Erdoğan, pro- jeyle polisin, 24 saat sü- reyle 3 bin 500 araç ve 570 kamerayla tstanbul'u tarayacağını kaydetti. Er- doğan şöyle devam etti: " Istanbul bu projevie bü- >ükbirgüvenlikşemsi>e- si altma ahnacak. Sistem, gasp, nırsızhk, soygun, kapkaç gibi şe\1eri akb- na getirenlerin korkulu rüyası olacak. 452 muh- tarük,3 bin 500 potas ara- cı, 150 mobfl pobs kara- kolünitesi,îlveDçe komu- ta merkezleri ile il emni- yet müdüıiükleri enteg- re biçimde anında birbir- lemieOeüşimkuracaktar. Bu projeyle yalnızca suç- luya ulaşmavı değil, oto- kontrol de sağlanacak. Samktandelfle gttmekye- rine deülden sanığa git- mek şeklindeki modern güvenok sistemine geçiş yapılacak."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog