Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER AÇI MUMTAZ SOYSAL Deniz Utancı İNSANLAR Ulaştırma Bakanı, Oenizcılik Müsteşan, De- nızcılık Işletmeleri Genel Müdürü falan olup daTürkiye'nin büyük limanlanndan birinde, örneğin Istanbul, Zonguldak, Sarnsun, Trabzon, Izmir, Antalya, Mersin gibi bır yerde kı- yıya oturarak denize baktığı zaman utanmadan, sıkılma- dan, yerin dibine geçmeden nasıl durabilirler? Yalnız şimdıkiler mi? Yaklaşık bir kuşak boyunca o makamlan yıllar yılı işgal edip de Türk denızlerinın hepsini yolcu gemisiz bırakmış olanlann hepsi. Çeşitli iktidar dönemlerinde bu konuda sorumluluk yük- lenenler işten aynlırken hep yolcu vapurian filosundan bir gemi daha eksilterek gittiler. Bu "muhteremzevat" sayesinde şimdi "üç tarafı deniz- lerte çevrili" güzelim ülkenin denizlerinden hiçbirinde tek bir yolcu gemisi kaimamıştır. Şehir ve körfez hatlan vapurian ya da Marmara'nın bir- iki küçük iskelesine ve Gökçeada'ya gidıp gelen bırkaç kü- çük gemi dışında. Hatta, Izmir Körfezi ve Boğaziçi, Haliç gibi yerlerde kJa- sik vapur tipleri yavaş yavaş kaybolmakta, yerlenni gemi- den başka her şeye benzeyen motonjmsu acayip tekne- ler almaktadır. Sankı gizli bir el bütün dünyaya "Bu Türk- ler deniz ve gemi sevgisinden anlamayan bozkır hödük- leridir" dedirtmek için her şeyi yaptırtmakta, geçmişın anı- lannı bile silmek için çalışmaktadır. Oysa, denizi olmayan Isviçre'ye bakın: Göllerinde hâlâ altmış-yetmiş yıl öncesinin buhariı vapurian, yandan çark- lılan, uzun direkli ve yatık bacalı gemıleri ışlemekte. Eski- yenler hemen hurdaya gitmez, antika görüntüleri saklı tu- tularak geçmiş yıllann durgun sulardaki canlı emanetteri ola- rak iskeleden iskeleye dolaşıriar. Bu ne hoyrat bir Türkıyeliliktir ki, yalnız yanm yüzyıl ön- cesinin Akdeniz ve Karadeniz "postalan'nı, Ege, Cum- huriyet, Güneysu, Aksu gibi gemileri ortadan kaldırmakla kalmamış, plansız projesiz bir "sahilyolu"yla Samsun'dan Hopa'ya kadar bütün bir deniz kr/ısının canına okumuştur. Böyle bır girişım, doğru duaıst bir ülkede, işlemlere hiçbır yiyicilikve yolsuzluk bulaşmamış olsa bile, sırfçırkinliğı, man- tıksızlığı ve deniz düşmanlığı yüzünden "yüce divanlık"X\r. Kaldı ki, çirkinliklere ek olarak, kirli dedikodulann da bini birpara. Daha kötüsü, demiryolculukta Ankara-Kayseri-Sivas üç- genini düz çizgiye çekip raylı Ipek Yolu'nu kısaltma gibi ta- sarlamalar söz konusu olurken denizcilıkte hiç ses yok. Kim- se çıkıp da "Deniz yolculuğunu canlandıracağız; yeni ge- mileryaptınp akıllıca seferier koyacağız, insanlanmızı de- nizle banştıracağız" diyemiyor. Denize küsmüşlüğümüz bir süre daha sürerse, en so- nunda deniz bize küsecek. Bilmeliyiz ki, kimse küstürdü- ğü bir denizin kıyısında oturmak hakkına sahip degildir. Irak Dünya Mahkemesi Bilindiği gibi ABD bu tür insanlık ve savaş suçlulannı yargılamak üzere hazırlanan ve yine bu amaçla kurulacak mahkemelere dayanak oluşturan uluslararası sözleşmeleri imza etmekten kaçınarak kendisine bir bağışıklık sağlamaya çalışmaktadır. İşlenen insanlık ve savaş suçlanndan rahatsız olan ve bunlara tepki gösteren insanlann ABD'nin bu bağışıklık çabasını ortadan kaldırmaya güçleri yetmemektedir. B Halit ÇELENK Hukukçu inncı ve îkinci Dünya Pay- laşım Savaşlan milyonJarca insanın ölümüne, sağ kalan- lann da sakatlanmasına ve yaşam boyu süren hastahk- lara uğramalanna neden oldu. Adı üs- tünde bu savaşlar, işçi ve emekçı sınıfla- nn yarattığı değerlerin ve dünya yeraltı ve yerüstü kaynaklannın güçlü devletler tarafından paylaşımı amacıyla yapıldı Bilim ve teknolojik getişmeler insanlığın mutluJuğu ve banş içinde yaşamasını sağ- lama amacıyla kullanılması gerekirken çeşitli sflahlar, toplar, tanklar, savaş uçak- lan, nükleer denizaltüar vb. yapmak için kuflanüdılar. Bu sılahJan elınde bulundu- ran emperyalizm ınsanlığa unutulmaz acılar ve yıkımlar getirdı. Bu felaketi gö- ren ünlü düşünür Albert Einstein, "He- pimiz birer banş savaşçısı ounahyız" çağ- nsını yaptı. Bugün üçüncü paylaşım savaşı çıkma- mıştır, ama Irak ve Afganistan ABD ve Ingılız emperyalizmi tarafından teknolo- jının üretebıldıği en öldürücü silahlar kul- lanılarak ışgal edılmış, bombalanmış, on binlerce uısan, kadın, çocuk öldürülmüş, Mezopotamya uygarlığı yok edılmış, Bağ- dat Müzesı talan edılmış, sözü geçen ül- keler harabe halıne getirilmiştir. Nükle- er silah bulundurduğu bahanesiyle yapı- lan Irak işgalinin temelınde bu ülkenin zen- gin petrollenne el koyma amacının yat- tığı anlaşılmıştır. Ebu Ganp Cezaevı 'nde ve Guantanamo toplama kampında bulu- nan tutuklulara ve savaş tutsaklanna en ağır ve yüz kızartıcı işkenceler yapıldığı haberlen, Avrupa'nın ve Amerika'nın ün- lü gazetelennde yayımlanmıştır. (ABD Genelkurmay Başkanı Rkhard Myers bu iki cezaevinde altmış sekiz bın tutsak ol- duğunu açıklamıştır.) Bu vahşet dünyanın her yerinde büyük tepkfler doğurmuş, itirazve şikâyetieryük- selmiş, sonunda işgalci ve savaş suçlulan ABD Başkanı George Bush fle tngütere Başbakanı Blaır'in yargüanmalannın ge- rektiği dünya kamuoyunun talebi haüne gelmiştir. Dünyanın her yöresinde oluşan bu ıs- tenç, uluslararası bir mahkemenin kurul- ması sonucunu doğurmuştur. Bu konuda birçok ülkede toplantılar düzenlenmıştır. Değişik tarihlerde Berlın, Brüksel, Cenev- re, Paris, Cancun. Güney Kore, Japonya, Istanbul, Frankfurt, Lızbon. Roma, New York, Stockholm kentlerınde düzenlenen toplantılarda konu enme boyuna tartışı- larak çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra 2003 yılında Cakarta'da bır konferans dü- zenlenmiş, bu konferansın katılımcılan 25 Mayıs 2003 günlü ortak bir bildın ıle uluslararası bir mahkemenin kurulma ça- hşmalannın yapıldığını açıklamışlardır. 26 Haziran 2003 gününde Bertrand Russell Vakfi tarafından Brüksel'de düzenlenen Avrupa Banş ve Insan Haklan Konferan- sı 'nda bir çalışma grubu oluşturulmuş ve çalışmalar günümüze dek sürdürülmüş- tür. Bilindiği gibi ABD bu tür insanlık ve savaş suçlulannı yargılamak üzere hazır- lanan ve yıne bu amaçla kurulacak mah- kemelere dayanak oluşturan uluslararası sözleşmelen ımza etmekten kaçınarak kendisine bır bağışıklık sağlamaya çalış- maktadır. İşlenen insanlık ve savaş suç- lanndan rahatsız olan ve bunlara tepkı gösteren insanlann ABD'nin bu bağışık- lık çabasını ortadan kaldırmaya güçlen yet- Lufthansa ve 33 farklı havayolunda mil biriktirme ve biriken miller ile ücretsiz bilet alma fırsatı... Anlaşmalı otel zincirleri ve oto kiralama firmalarında mil kazanma avantajı... 1 YTL'lik her işleminizde 1 Mil kazanma fırsatı... İlk kullanımda 3.000 Mil hoş geldin armağanı... İstanbul-Atatürk Havalimanfnda Valet Parking hizmetinden %50 indirimli yararlanma olanağı. memektedır. Ancak bu acıyı ve utancı duyan birey ve kuruluşlar bu insanlık dı- şı uygulamalara karşı çıkmayı görev sa- yarak gereklı çalışmalan yapmaktan ge- ri durmamışlardır. Dünya kamuoyunun istencı doğrultusun- da geçmışte yapılan çalışmalan değer- lendirmek ve bır sonuca ulaşmak üzere 23-27 Haziran 2005 günlennde tstan- bul'da bır toplantı yapılmasuıa karar ve- nlmıştır. ABD Başkanı Bush \ e Ingıltere Başbakanı Blair'e yapılacak toplantıya katıbnalan, haklanndaki iddıalarkarşısın- da savunmalannı yapmalan ya da bırer temsilci göndermelen ıçın davet mektu- bu göndenlmıştır. Amenka, Ingıltere, Ja- ponya, Hawaıı ve Türkiye üniversıtelen- nin de aralannda bulunduğu birçok ülke- nin bilim adamı, hukukçusu. Bertrand Russell Vakfi Başkanı, BM Irak ınsanı yar- dım koordinatörleri ve yazarlan bu mek- tubu imzalamışlardır (1). Bu davet mek- tubunda şu duşüncelere yer venlmıştır ''Irak Dünya Mahkemesi adalete sahip çıkmak üzere harekete geçmiş dünya ça- pında bir girişimdir. Irak'a karşı açılan sa- vaşa varan süreçte, askeri harekât ve bu- nu izleyen işgal sırasuıda işlenen ağır ku- surlan, suçlan ve ihlaDeri kav da geçirme- yi amaçlar. Bu suç, ihlal ve kusurlar ha- len yaygınlığıru sürdürmektedir. Irak Dünya Mahkemesi geçen iki yıl bo- yunca dünyanın pekçok ülkesinde toplan- mış, soruşturma komisyonlanndan ve otu- rumlardan ohışur. Bu oturumlarda Irakta- ki savaşlaflgili,savaşın yasallığı. BM'nin rolü. savaş suçlan ve medyanm rolü gibi çeşitli konular ele alınarak araşünlmışür. Istanbul oturumu, önceki oturumlann so- nuçlanm inceleyip yeni rapor ve tanıkhk- lan dinleyerek ve Irak'a karşı yürütülen savaşm genel olarak dünya açısından ta- şıdığı anlamı değerlendirerek bir karara varacakbr. Dünyanın adaleteinanan insan- lan adına, insanlığın ortak değerlerini, uluslararası sözleşmeleri w uluslararası hu- kuku ihlal eden davramşlar içinde oldu- ğunuz kanaatinden yola çıkan bizler, Irak Dünya Mahkemesi'nin 23-27 Haziran 2005'te tstanbul'da toplanacak son oturu- muna kaülarak bu iddi- alara yamt vermenizi ve söz hakkınızı kullanma- nızı ya da adınıza açık- lamalarda bulunacak bir temsilcigöndermenizita- lep ediyoruz. Bu girişi- min ve gündeme getiri- len iddialann baglamı- nı mektubun ekinde su- nuyoruz." Sonuç: İnsanlık ve sa- vaş suçlannm yaptınm- sız kalmaması ınsana saygının bır gereğıdir. Bu, aynı zamanda bu suçlann cezasız kalma- sı gibi çok kötü bir yan- lışlığı da ortadan kaldı- racaktır. Yıne bu yargı- lama, kısa vadede bır yaptınm değenne sahip olmamakla bırlıkte. hak- sızlığa karşı uluslarara- sı bır tepkinın seslendı- nlmesıne aracılık etme- si açısından önem taşı- maktadır. Uluslararası sözleşme- len ımzadan kaçınarak, art nıyetlerle insanlık ve savaş suçu işleyenlenn bağışıklık zırhına bürün- melen, uluslararası hu- kukun ve adaletın ruhu- na aykındır. Bu açıdan Irak Dünya Mahkeme- si'ninbuuluslararasıda- vayı görüp sonuçlandır- ması uluslararası huku- ka bir açılım kazandmî- cak ve yol gösterici bir örnek oluşturacaktır. DenizBan Partner of Miles & More Lufthansa 444 O 805 / www.denizbank.com (1) Mektubu imzalayankr şunlanhr:Prof.RıchardFalk Uluslamrası Hukuk, Santa Barbara Universitesi; Ken Coates, eslti Avrupa Paria- mentosu üyesı, BertlandRus- sellBanş Vakfi Başkaru, Bas- km Oran, SıyasalBilgikrFa- kültesi Uluslararası UişMer Bölümü, Dr Nadje Al-Ali, Sos\>al Antropolog, Ereter Universitesi; PmfJoelKovel. ToplumsalAmştırmalarBö- lümü, Bard Kolejı; Denıs J Hallıday; eshBMGenelSek- reter Yanüması (1994-1998), BM Irak tnsanı Yardım Ko- ordınatörü (1997-1998): Dr JayanNayar Hukukçu, War- \\ick Universitesi, Hans von Sponeck, eskiBM GenelSek- reter Yardımcısı ve BM Irak Insanı Yardım Koordinatörii (1998-2000), Pnf.AhmMa- eda, Hukukçu, Tokyv Zokeı Universitesi, Prof. Thomas Fasy, Patolog, New YorkMo- untSenaı Tıp Fakültesı, Ha- ıfa Zangana, utzar-ressam; PmfJohan Galtung, Hawa- ii Universitesi BansAraştır- maları Enstıtüsü BMDanıs- mam, ComneKumar.Sosyo- log, El Taller lnıernatıonal Genel Sekreteri. PENCERE Anadolu llginç Bir Toprak... Namık Kemal, 'vatan şa/n'dir. Osmanlı'da daha öncelen vatan şain yetişemez- di.. Ziya Paşa bile şiiıien'nde ülkeyi nasıl anıyordu: "- Mülk-ü Islam!.." Vatan yoktu.. Mülk vardı. • 'Osmanlı mülkü' üzerinde yaşayan halklar ara- sında Fransız Devrimi'nın 'Aydınlanma'fikırierito- humlanınca Hınstıyan toplumlar Müslümanlardan önce uyandılar; çünkü Avrupa'yla daha yakından bağlantıllydılar... Sonunda herkes kendi vatanını Osmanlı mülkü içinde aramaya başladı... Anadolu bile bu arayışın kanlı kavgalanna sah- ne oldu... Sevr Antlaşması, Avrupa'nın olaya yaklaşımını gösteren bırçarpıcı tasanmdı.. Gerçekleşemedı.. Uzun savaşlardan sonra ımzalanan Lozan, Türk- lerin 'mülk'ten 'vatan'a geçişlerinı Avrupa'nın da onayladığını gösteren bır belgedir. • Osmanlı'da Anadolu Hınstıyanlığı Rumlar ve Er- menılerle oluşuyordu; ama, her iki toplum da ül- keyi ışgal eden Ingılız, Fransız, Italyan, Rus, Yu- nanlılarla birlık olup Türklere saldınnca birlikte ya- şama olanaklan ortadan kalktı... Anadolu'nun kurtuluşu tarihinde ıkı sözcük var: Mübadele,. Tehcır.. Bugünden geçmişe bakınca, ikısi de ister iste-. mez gündeme gırmış gıbı görünüyor. ] • Doç. Dr. Saime Yüceer'in yeni ve çok yararlı bir kıtabı çıktı: "Tanıklann Anlatılanyla Bursa Tarihi". 1919-1938 arasını kapsayan bu "Sözlü Tarih Arşivı" çok ılginç!.. Sayfalan gelışıgüzel kanştınr- ken Orhangazi'den çiftçı Salih Kaya'nın şu anla- tısı gözüme çarpıverdı: "-Efendım, bızım köyümüzde, Yunanlılar mem- leketi ışgal ettiler. (...) Neyse. Köyde hıçbirımize bırşeyyapmadılar. (...) Bu Ermenilerden komşu- luk yaptıklanmız vardı. Bizlerte lyi geçıniyortardı, ama Yunan gelince bunlar şımardılar. Bizburada Yunanlılann değıl yerlı Ermenilenn tazyikınden kaçtık. Bu yakanlar yıkanlar yerlı Ermeniler. Bize her türiü ışkenceyi yaptı Ermeniler." \ Salıh Kaya'nın sözleri dogru mu?.. ; • Bır Anadolu düşünün ki batısından doğusuna Rumlar, Ermeniler, Türkler, Kürtler vb. yaşıyorlan 1 Ingılızınden, Fransızından, Yunanından Rusuna dek Hınstıyan asken ülkeyi baştan başa ışgal et- miş!.. Böyle zamanlarda hiç kimse eiinı yıkayıp ışın ıçinden tertemiz çıkamaz... Şimdı bu duyarlı tarıhı Ermenı soykınmı iddi-' asıyla günümüze taşıyıp, çeşitli din ve milliyetler-' den insanlann kin, nefret, ıntikam duygulannı ka- şıyıp könjkiemenin amacı nedir?.. • Bırakın 'ötekiler'i, şu günlerde biz Türkler bile bir- birımıze dış bılemeye başladık; "Ermenı soykınmı varmı, yok mu?" tartışması kendı içimızde kepa- zeliğe dönüştünjlmedi mi?.. Günümüzde e\\e tutulacak kadar somutlaşan, Batı emperyalizmının tüm dünyayı kapsayan hır- sının Anadolu üzerindeki gölgesi günden güne koyulaşıyor; bu karanhğın 'Ulus devlet tanhe ka-' nşmıştır' propagandasıyla örtüşmesı bır rastlan- tı mı?.. KAKTAL 5. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRtMENKÜL AÇK ARTTIRMA tLANI DosvaNo 2004 12Talımat Bır borçtan dolayı hacızlı bulunan \ e aşağıda cınsı, nıtelığı. kıjinetı belırtılen ga\Timenkul açık artımıa suretıvle satışa çı- kanlmıştır Ga\rimenkulün lapu ka>dı: Istanbuf ılı, Maltepe ılçesı. Altavçe^me Mahallesı, Narlıçıftlıgı mevkıınde kâın 27 pafta. 406 pafta. 406 ada. 14 parsel sayılı 12126 m2 mıktartı taşınmazda C Blok, bınncı kat. 10 3136 arsa paylı 6 No'lu mesken Gaırimenkulün imar durumu: Maltepe Beledıye BaskanJjğı fmar lşlen MûdûrlûğıJ'nün vazısına göre 14 sayilı parsel, 14 02 1985 11 lı 1 '1000 ölçeklı Maltepe tadılat plan'm- da bına v-ükseklıgı H 30 50 m ırtıtada. mın TAKS 0 12. max TA.KS 0 20, kat alanı kat sayısı Ma.x K.AXS i 20 şartlannda aynk blok mzam ıskân sahasında kalmaktadır Gav rimenku- lün e>safı: Söz konusu gavnmenkul. Maltepe ılçesı. <\lta\- çeşme Mahallesı. Doğuşkent. Sahne Sanatçılan Sıtesı'nde, C- 4 Blok bınncı kat 6 no'lu daıresıdır Bına betonarme kargas sıstemde bır bodnim. bır zemın. dokuz normal katlı mşa edıl- mış olup. bodnım hanç her katta dört daıre mevcuttur Daıre- ler bırbırının avm yapılışındadır Söz konusu daıre tespıt sıra- sında kapalı oldu|ıından aynı yapılış \e aym metrekare sahalı üst kattakı benzer daıre gezılerek vapılan tespıte göre daıreye gınşte bır hol. hole açılan balkonlu salon. balkonlu mutfak ıle bır kondorda bın balkonlu, uç yatak odası, banyo \e fuvaiet mahallen mevcuttur Döşemeler ıslak zemmlerde seramıkle. salon ahşap parke odalar mariey ıle kaplıdır Mutfakta tezgâh altı ûsfü dolaplan ban\oda küvet. klozet ve lavabo vardır Da- ıre net 99 00 m2 sahalıdır Bına \asat malzeme ve ışçılıkle ın- sa edılmış olup bınada su. elektnk. kaJonfer ve çıft asansör te- sısatlan mevcuttur Bına, her türlü beledıye hızmetlennden ıs- tıtade eder konumdadır GajrimeBkulün kıvmefi: Satışa ko- nu gavnmenkule bılırkışı 55 000 YTL kıymel takdır etmış olup. gaynmenkul bu muhammen değer üzennden satışa çıka- rılmıştır Satış şartları: 1- Satış, 22 07 2005 günü saat 15 OO'ten 15 20">e kadar Kartai 5 tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretıvle yapılacaktır Bu arttırmada muhammen de- ğennın o o60'ını ve rûçhanlı alacaklılar varsa alacaklan topla- mını ve satış gıderlennı geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bır bedelle aiıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kal- mak şartıvla 01 08 2005 gûnu aynı yer \e saatte ıkıncı arttır- ma yapılacaktır Bu arttırmada da muhammen değerının o o4Ö'ını ve rûçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış gıderlennı geçmesı şartıyla en çok artırana ıhale olunur 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn. tahmın edılen değenn yûzde 20'sı oranında pey akçesı ve\a bu mıktar kadar banka temınat mektubu vermelen lazımdır Satış, peşın para ıledır. aiıcı ıste- dıgmde 10 gunü geçmemek üzere süre venlebılır Tellalıye resmı. damga vergısı. tapu harç ve masraflan alıcıva aıttır Bı- nkmış vergıler satış bedelınden ödenır 3- Ipotek sahıbı ala- caklılarla dığer ılgılılenn (•) bu gavnmenkuî üzenndekı hak- lannı özellıkle ve gıderlere daır olan ıddıalannı dayanağı bel- gelen ıle on beş gün içinde daıremıze bıldırmelen lazımdır \ksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşma- dan hanç bırakılacakiardır -4- Satış bedelı hemen veya venlen mühlet içinde ödenmezse tcra ve lflas Kanunu'nun 133 mad- desı gereğmce ıhale feshedılır tkı ıhale arasındakı farktan ve o ol0 faızden aiıcı ve kefillen mesui tutulacak ve hiçbır hükme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır 5- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup gıden venldığı takdırde ısteyen alıcıva bır örneğı gönde- nlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş ve mûnderecatını kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2004 12 Talımat sayılı dosya numarasıyla müdûr- lüğümuze başvurmalan ılan olunur 10 06 2005 (*) llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 28610
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog