Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

18 OCAK 2005 CUNLAHTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR kuKur@cumhuriyet.com.tr 15 ESİNTİLER ZEVNEP ORAL Ydk edilenkültür mirasıKâbil'in orta yerind*. kentin en büyük camii, Bayrarn Camii'ni geçtiniz mi, hemen kjarşısmda stad- yum, onun da yanında bomboş top- rak bir alan var. B u alan Taliban döneminde, kadınlara recm cezası- nın uygulandığı, taşlanarak öldü- rüldükleri yer... Onu da geçtiniz mi, kentin surlan ve sırtını yamaçlara dayamış tek kath evler. Soııra, sol yamaca saparsanız Ağa Han Vak- fı'nın onardığı Babiir Bahçeleri... Sağ yamaca yönelirseruz. bir tepe- yi tutmuş, taa uzaktan görünen, bombalanmış, çatısı ve kimi bö- lümleri havaya uçıuulınuş. yıkık dökük Eski Saray... Ormn çok yakı- nında, tepenin etekleriııde de Kâbil Müzesi... Müzeye pek oyle yalnız gidebilme durumu yok, tıeyse ki Hikmet Çetin'le birlikte gidiyo- rum. Yol boyunca, onlara biçilen rolü, büyük güçlerin satranç tahtası ol- mayı kabullenen Afganlan düşünü- yonım... Dış güçlerle, ıç güçletle, birbirleriyle savaşlarda ne çok insan yitirdiler. Öldürülen, yıtîrilen, yok edilen yalnızca yaşamlar. yalnızca geçmiş değildi. Yok edilen dünya- nın ortak kültür mirasıydı, yok edi- len aynı zamanda gelecekti... Plrenemeyen Buda'lar Dünya en çok Bamyan'daki (ya da Bamiyan) Buda heykellerini duydu. Taliban yönetimi 200l"de Afganistan'a egemen olduğunda li- derleri Molla Omer, tslama aykın gerekçesiyle yalnız buıadaki değil, Afganistan'daki tüm heykelleri yık- makaran aldı. 5. ve 6.yüzyıldanbe- ri oradaydı Bamyan'daki heykeller. Biri 35, öteki 55 metre yüksekliğin- de, mağaralann içine oyulmuş Buda heykelleri. Moğol istilası bile onlara dokunmamıştı. Mollalar bu karan açıkladıklannda dünya birbirine girdi. UNESCO vaz- geçirmeye çalıştı. New York'taki Metropolitan Müzesi, para karşılığın- da bunlan satın almayı önerdi. Hin- distan "Bize nakledin, seve seve alı- rız" dedi. Mısır "tslama göre gü- nah değil" diye fetva çıkardı Japon- ya ve Fransa mollalara bunun insan- İık suçu olacağını anlatmaya çalıştı... Nafile... Uzun ve zahmetli bir süreç- oIdürülen, yitirilen, yok edilen yalnızca yaşamlar, yalnızca geçmiş değildi. Yok edilen dünyamn ortak kültür mirasıydı, yok edilen aynı zamanda gelecekti... Din adına olsun, başka amaçlarla olsun, insanoğlunun vahşeti karşısında veyok etme gücü karşısında insanlığımdan utandım... le patlayıcılar yerleştirildi. Hazırlık- lar tamamlandı. Ve patlayıcılar patla- tıldı. Zor oldu, ama sonunda Buda'lar yıkıldı. UNESCO'nun Afganistan Kültür Danışmanı, Japon uzman Masanori Nagaoka ile görüşüp şimdiyle ilgili bılgi alıyorum. UNESCO, yeni hü- kümet kurulduktan sonra. hüküme- tin isteğiyle devreye girmiş. 0 kadar çok yabancı şirket ve fırma "yardı- ma koşmaya" hazırmış ki (anlayın artık), işi UNESCO'ya bırakmayı yeğlemi§ler. "Patlamadan sonra saçılan par- çalan topluyoruz şimdilik. Bundan sonra ne yapılacağına Afgan hükü- meti karar verecek. Biz ancak öne- ride bulunabiliriz. Onlar toplanan parçalarla aynı yerde, aynı heykel- leri yeniden yapmak istiyorlar. Biz bunu önermiyoruz. çünkü otantik değil, yalnızca kopya olabilir, elde- ki parçalarla" diyor Nagaoka. Bu işte de uluslararası işbirliği var: Ital- yanlar nişlerin sağlamlaştınlması, Almanlar parçalann toplanmasında, Japonlar çevre düzenlemesi ve duvar resimleri üzerine çahşıyorlar. (Mağa- ralann tavanlannda bile Taliban ayak izlerini bırakmış.) Ancak yalnızca Bamyan'da değil- di tahribat. Herat yakınlanndaki, Dünya Kültür Mirası listesindeki Cam Minare ve Herat'ta Timur dö- neminden kalma Gavhar Şah Camii ile 5. Minare ttalyanlann önderliğin- de restore diliyordu. Bu saydıklanmı görmedim, eski ve yeni fotoğraflan karşılaşhrdım, anla- tılanlan dinledim... Bir kez daha, din adına olsun, başka amaçlarla olsun, insanoğlunun vahşeti karşısında ve yok etme gücü karşısında insanlığım- dan utandım. Kâbil Müzesi'ne vardı- ğunda utanç bin kez çoğaldı. Mtizede Müze Müdürü Ömer Han Ma- sudi, ilk karşılaştığmız an insanda büyük bir saygı uyandıran; bıriki- (Soldan sağa) Ömer Han Masudi, Zeynep Oral, Hikmet Çetin. mini, yaşamışhğuıı, çektiği acılan gözbebeklerinde büyüten; Afgan insanın güzelliğini ve onurunu ki- şiliğinde yansıtan bir insandı. 1919'da kurulmuş Kâbil Müze- si'nin 27 yıllık müdürüydü. Üç kath müze bomboşru. Nere- deyse bomboş... Giriş katındaki iki kınk heykele yönelerek beş bin yıllık ve nasılsa eldekalmış,tektüktabletlerde çok- dinliliği yansıtan Zerdüşt, Budizm, tslam yazı ve simgelerinin birlikte- liğini, Grek ve Dari alfabesinin bir arada kullamldığını bize gösterme- ye (daha doğnısu Hikmet Çetin'e göstermeye) çalışıyordu ki vazgeç- ti. "Eserlerin yüzde 70'i parçala- nıp çalındı, geriye kalan yüzde 30'u da berbat durumda" dedi. 1993'te sivil savaş sırasında mü- zeye ilk roketler atılmaya başlandı. 94'te müze kapatıldı ve içlerinden en değerli eserler merkeze taşınıp saklandı. Sonra Taliban dönemi. 2001 'de mollalar müzeye girdikle- rinde hiç üşenmeden heykellerin tüm kafalarını, kollannı bacaklan- m baltalarla, çekiçlerle parçaladı. tki bin eser yok edildi. Şimdi müzeyi gezerken yalnız- ca fotoğraflan görüyorum. Eserle- rin kendileri yok ama fotoğraflan var. Duvarlara asılmış fotoğraf- lar... Müzenin son katı laboratuvar. Orada Japon, Fransız, Ingiliz, ttal- yan ve Afgan uzmanlar, parçalan- mış eserleri sıruflandırmaya, birleş- tirmeye çahşıyor. Belge ve fotoğraf bölümünde 23 bin esere dair ipuç- lan bilgisayara geçiriliyor. Müze müdürünün, Pakistan'a, ABD'ye, Japonya'ya kaçınlan eserlerin asla geri dönmeyeceği en- dişesi; Taliban öncesi lsviçre'ye ödünç verilen ve halen orada Af- gan Kütüphanesi'nde sergilenen ki- mi eserler için "Orada kalsınlar, daha iyi korunurlar" sözleri, in- sanın içini acıtıyor... O yaşlı başlı, koca adamın. gözleri yerde, utana sıkıla, "Onardığımız eserleri ko- yacağımız bir vitrinimiz bile yok" deyişi benı asla terk ermeye- cek... Kâflr Heykelleri Kâbil Müzesi'nde görülebilir tek bölüm "Kâfir Heykelleri"... Onlar onanlıp yerlerinı alrnış bile. (Hem vit- rin gerektirmiyor, hem de ahşap ol- duklan için onanrru daha kolay.) îslama çok uzun süre direndikleri için 'Kâfir' diye anılan, Hindukuş Dağlan'ndaki kabilelerin 18. yüzyı- lın sonunda yaptıklan heykeller. Ya- şadıklan Kifiristan, sonradan 'Nu- ristan' adını alacaktı. Bu dev boyut- lu ahşap heykeller ıyi-kötü, aydmhk- karanhk gibi tüm çelişkileri içinde banndınyor. Erkek ve kadın figürle- rinin birlıkteliğinden doğan gücü yansıtıyor. Heykel anlayışlannı, ahşa- bı işleyişlerindeki ustalığı, kullandık- lan günlük araç-gereçlere, mobilya- lara da yansıtmışlar. lçimde sonsuz bır hüzün, müzenin içinde Kâfir Heykelleri'ni ok- şuyorum... Dışanda güneş batmak üzere... www.zeyneporal.com Faks:0 212 257 16 50 M A TELEFONLARI Akatiar AFM Mayadrom 352 23 51. Altunizade Capi- tol 65133 43. Ataköy Atrium 559 98 62, Ataköy Yunus Emre 661 38 94, Avcılar IGS Cinemetro 676 ?4 94, Ava- lar Standart 695 36 45. Bah- çelievter Kadir Has 442 13 86ı. Bahçelievter HdkJayp- lex 441 21 09. Bahçeşehir Cinemax 669 64 00. Beyoğ- lu AFM 251 20 20. Bakırköy Avşar 5X3 46 02. Bakırköy AFM Carousel 57i 83 80. Bakırköy Incirii 572 64 39. Bağcılar Site 462 2021, Ba- kırköy Renk 572 18 63, Ba- kırköy Sinema 74 512 04 44, Bayrampaşa Cinebay 613 14 77, Beylikdüzü AFM Migros 852 01 90, Beyoğlu Akademi 25/ 74 84, Beyoğ- lu Alkazar 293 24 66, Be- yoğlu Atlas 252 85 76. Be- yoğlu Beyoğlu 251 32 40, Beyoğlu Emek 293 84 39, Beyoğlu Fitaş 251 20 20, Beyoğlu Lale 249 25 24. Be- yoğlu Pera 251 32 40, Be- yoğlu Sinepop 251 11 76. Buyükçekmece Alkerrt 2000 S89 04 27. Buyükçek- mece Favori 882 08 64. Çemberlitaş Şafak 5/6 26 60. Etiler AFM Akmerkez 282 05 05. Etiler Movieplex 284 30 05. Etiler Parliamerrt Cinema Club 263 18 38. Fa- tih Feza 631 16 08. Fener- bahçe AFM Pyramid 414 90 00. Fındıkzade Cinemars 633 41 12. Florya Prestige 663 28 86, Galeria Prestige 560 72 66. Gaziosmanpaşa Cinemass 5 7 * 5i> 62. Harbi- ye As 24 7 63 15. Idealtepe AFM 4*9 08 66. Kadıköy As 336 ıJO 50, Kadıköy Tepe Ci- nemaxx 339 85 85. Kavacık Boğaziçi 4251915. Kadıköy AUarrtis 336 06 22. Kadıköy Bahariye 414 35 05. Kadı- köy Broadway 346 14 81. Kadıköy Hollywood 338 90 '6. Kadıköy Kadıköy 337 74 00. Kadıköy Moda 3370/ 28, Kadıköy Ocak 336 37 71, Kadıköy Rexx 336 01 12, Kadıköy Sinema Tek 346 0/ 4/. Kadıköy Süreyya 336 06 82. Karagümrük Feza 63; 16 08, Kozyatağı Cinepol 362 51 1)0, Levent Kültür Merkezi TÛRSAK Sinema- sı 325 43 31. Maltepe Grandhaus 442 60 30. Mas- lak AFM Princess 285 06 95. Mecidryeköy Cineplex Odeon 2/6 37 90. Nişantaşı Moviep4ex 279 09 60. Orta- köy Feriye 236 28 64. Orta- köy AFM Princess 236 20 72. Osmanbey Gazi 247 96 65. Pendik Güney 35413 88, Pendik Oscar 3900969, Si- Irvri Maxi Parliament 736 01 60, Suadiye M&S Cinemax 46744 6S. Suadiye Moviep- lex 385 24 49. Şaşkınbakkal Cinemax M&S 467 44 68, Şisli Kent 241 62 03, Tatilya Drive Inn 852 05 55. Teşvi- kiye_AFM Ericsson 224 05 05. Ümraniye AFM Prin- cess 461 03 82. Yeşilçam 293 6$ 00, Yesilyurt Parli- ament Cinema Club. 662 25 70. Zeytinburnu Cinecity CHivium 546 <J6 96. Sİ«A 27 Haziran Pazartesi '- 20:30 Harbiye AçıkhavaTiyatrosu heygidi karadeniz! sunucu: nihat sırdar volkankonak kazım koyuncu ' bayarşahin sunay akın özet bölüm: ustalara saygı \wvAv.heygıdikaradeniz.com İletişim:(0212)244 57 08 BMSatif B ^ M t Seşiltas Meydaı Fotokopi • Şişü Keleoir KJatıevı •jdıkö 1 . Se-,-han Hûzik • Bavrku; 3?y3z *Jaf" AKAH P R O D U C T I O N K hasanoülu inşaaf SffiJWWW.blİ*tlX.CO(R (021«) « 4 15 SS PICALOI JEAN*' • BATMAN BAŞLIYOR/ Batman Begins Chns- topher Nolan'ın yönettiği fılmde başrolleri Christian Bale. Michael Caine. üam Neeson paylaşıyor. Fılm Batman ef- sanesinin kökenini ve Kara Şövalye'nin Gotham'da iyile- rin koruyucusu olarak ortaya çıkışını konu alıyor. lAkaılarAFSi. Altunizade Capitol Ataköy Galleria. Ata- şehir Cinepol. Avcılar Avşar. Bagcüar Sinema Merkezi. Bagalar Site, Bahrköy AFM, Bahrköy Avşar, Beylikdüıû AFM, Beyoğlu Emelc Beyoğlu AFM. Çemberlitaş Moviep- lex. Dolmabahçe Shop&Miles, Etiler AFM Akmerkez. Eti- ler AFM L'pıown. Etiler Movieplex, Etiler Peugeot, G.O.P Mass, Idealtepe AFM, tstinye Cinemall, Kadıköy Kadıköy. Kadıköy Cinema Moda. Kadıköy Rexx, Kadıköy Tepe, Koz- yatağı Bonus, Kozyatağı Cinepol. Maçka G-Mall, Maltepe AFM. Maltepe Karya. Mecidiyeköy Odeon, Osmanbey Ga- zi, Pendik Oscar. Silivri Cinecity. Suadiye Moviepleı, Şaş- hnbakkal Beko, Şişli Movieplex, Tesvikiye AFM. Ümrani- ve AFM. Zeytinburnu Cinecity) • FEDÂKÂR KlZ/Samaritan Kim Ki-Duk' un yönet- tiği fılmde başrolleri Kwak Ji-Min. Seo Min-Jung. Lee Uhi paylaşıyor. Fılmde fahişelik yapan arkadaşımn ölûmûnün ar- dından görevi devralan bir genç kızın öyküsü anlatılıyor. IBeyoğlu Alkazar, Ortaköv Feriye) • KIR ZİNCİRLERİNİ/ Danny The Dog Louis Le- terrier'nin yönettiği fılmde başrolleri Jet Li. Morgatı Fre- eman. Bob Hoskins paylaşıyor. Filmde hayatını tefecilik yaparak kazanan Bart tarafından çok kûçûk yaşta alınıp bir ölüm makinesi gibi yetiştirilen Danny'nin öyküsü anlatılı- yor. (Altunizade Capitol. AtaköyAtrium, Ataköy Galleria, Av- cılar Avşar. Bahrköy Avşar, Beyoğlu AFM, Beyoğlu Sine- pop, Çemberlitaş Movieplex, Etiler AFM Akmerkez, Etiler Movieplex, G.O.P. Mass. Istinye Cinemall. Kadıköy Atlan- tis, Kadıköy Tepe, Kozyatağı Bonus. Maçka G-Mall, Mal- tepe AFM, Mecidiyeköy Odeon, \'isaniası Moviepiea. Or- taköy Feriye, Silivri Cinemaıi, Suadiye Movieplex, Şişli Movieplex. Ümraniye AFM. Zeytinburnu Cinecity) U GÖLDEKİ HAYALET/ Drowning Ghost Micha- el Halfström"ün yönettiğı filmde başrolleri Rebecka Hem- se, Jesper Salen, Jenny Ulving paylaşıyor. Filmde bir yatı- lı okulda öğrencilerden birinin kendini çatıdan atarak inti- har etmesinin ardından yaşananlar anlatılıyor. (Altunizade Capitol, Ataköy Galleria, Beyoğlu Alkazar, Kadıköy Bro- adnay) • BAY&BAYAN SMİTH/ Mr&Mrs. Smith Doug Li- man'ın yönettiği fılmde başrolleri Brad Pitt, Angelina Jo- lie, Elijah Alexander paylaşıyor. Filmde evlilikleri sıradan- laşmış bir çiftüı sıradışı hikâyeleri anlatılıyor. (Akatlar AFM, Altunizade Capitol, Ataköy Galleria. Av- cılar Avşar, BağcılarSite, Bahrköy AFM, Bahrköy Avşar, Bevlikdûzü AFM, Beyoğlu AFM, Çemberlitaş Movieplex, Dolmabahçe Shop&Miles, Etiler AFM Akmerkez, Etiler AFM ü'pıoHTi. Etiler Peugeot. tdealtepe AFM, tstinye Ci- nemall, Kadıköy Süreyya, Kadıköy Tepe, Kavacık Boğazi- çi, Kozyatağı Bonus, Maçka G-Mall, Maltepe AFM. Meci- diyeköy Odeon, Osmanbey Gazi, Pendik Güney, Silivri Ci- nemaxi, Suadiye Movieplex, Şaşkınbakkal Beko, Teşvihye AFM, Ümraniye AFM) • BLUEBERRY: OLAĞANÜSTÜ MACERA/Blu- eberry Jan Kounen'in yönettiği filmde başrolleri Vincent Cassel. Juliette lewis, Michael Madsen paylaşıyor. 'Blu- eberry' adlı çizgi roman serisinden uyarlanan film 1870'ler- de iç savaş gazisi Blueberry'nin hayatını anlatıyor. (Ataköy Galleria. Bahrköy Avşar, Beyoğlu Atlas, Kadıköy Tepe. Mecidheköv Odeon, Osmanbev Gazi) • ĞÖZLERİMİ DE AUTe Doy Mis Ojos Iciar Bol lain'in yönettiği fılmde başrolleri Laia Marull, Luis Tosar, Candela Pena paylaşıyor. Film. üzerine pek konuşulmayan aile içi şiddet konusunu gerçekçi ve oldukça duyarlı bir dil- le ele alıp irdeliyor. (Altunizade Capitol, Beyoğlu Alkazar. Kadıköv Sinema Tek, Maçka G-Mall) • XXX2/XXX2: The Next Level Lee Tamahorinin y^önettiği fılmde başrolleri lee Cube, Samuel L. Jackson, Willem Dafoe paylaşıyor. Filmde b'lusal Güvenlik Teşki- latı'nın XXX yeraltı operasyon merkezine bilinmeyen bir grup tarafından düzenlenen baskından kurtulan Gibson'ın katilleri bulmak için yeni biı XXX ajanı bulması konu edi- liyor. lAltunizade Capilol. Ataköy Atrium. Aıaköy Galleria. Arcılar Avşar, Bağcılar Sinema Merkezi. Çemberlitaş Mo- vieplex, G.O.P. Mass Kadıköy Re.xx. Kadıköy Tepe. Koz- yatağı Cinepol, Mecidiyeköy Odeon, Suadiye Movieplex. Şişli Mo\ieplex, Zevtinburnu Cinecity) • MADAGASKAR/Madagascar Enc Dornell ve Tom McGrath'm yönettiği animasyon fılminde dış dünya- yı merak edip New York Central Park hay\anat bahçesin- den firar eden dört ha\T.anın başmdan geçenler anlatılıyor. (Altunizade Capitol. Ataköy Atrium. Ataköy Galleria. Ataşehir Cinepol. Avcılar Avsar. Bagalar Site, Bahrköy AFM. Bakırköy Cinema Chaplin. Beykoz Acarkent, Beylik- duzüAFM. Beyoğlu AFM. Beyoğlu Atlas, Çekmeköy Atlan- tis, Çemberlitaş Movieplex, Çengelköy Cinemaxi. Etiler AFM Akmerkez. Etiler AFM Uptovn, Etiler Movieplex. Eti- ler Peugeot, Fatih Feza, G.O.P. Mass, Idealtepe AFM, ls- tinye Cinemall, Kadıköy Atlantis. Kadıköy Tepe. Kavacık Boğaziçi, Kozyatağı Bonus. Kozyatağı Cinepol, Maçka G- Mall, Maltepe AFM. Maltepe Karya, Mecidiyeköy Odeon, Osmanbey Gazi, Pendik Güney, Silivri Cinemaxi, Suadiye Movieplex, Şaşkınbakkal Beko, Şişli Movieplex, Teşvikiye AFM, Ümraniye AFM, Zeytinburnu Cinecity) • VAY KÂYNANAM VAY/Monster İn Law Robert Luketic'in yönettiği filmde başrolleri Jennifer Lopez. Jane Fonda. Michael Vaıten paylaşıyor. (Altunizade Capitol. AtaköyAtrium, Ataköy Galleria, Av- cılar Avşar, Beyoğlu AFM, Beyoğlu Sinepop, Çemberlitaş Movieplea Fulya Toverside, G.O.P. Mass, Istinye Cine- mall, Kadıköy Süreyya Cep, Kadıköy Tepe, Kozyatağı Bo- nus, Maçka G-Mall. Maltepe AFM, Mecidiyeköy Odeon, Sişantaşı Movieplex, Ortaköy Feriye, Suadiye Movieplex, Şişli Movieplex, Vmranive AFM, Zeytinburnu Cinecity) • ÜÇ SIRA DIŞI/Three... Extremes Fruit Chan, Park Chan-Wook ve Miike Takashi'nin yönettikleri filmde başrolleri Byung-hun Lee. Hye-jeong Kang. Jung-ah Yum paylaşıyor. (Bayrampaşa Coşkun. Beyoğlu Cine Majestic. Büvükçekmece Favori, Kadıköy Kadıköy) • KURTLAR İMPARATORLUĞU/L'empire Des Loups Chris Nahon'un yönettiğifilmdebaşrolleri Jean Re- no, Jocelyn Quivrin, Arly Jover paylaşıyor. (Altunizade Capitol, Ataköy Atrium, Ataköy Galleria, Bağcılar Site. Beyoğlu AFM. Buyükçekmece Favori. Çem- berlitaş Mo\ieplex, Çengelköy Cinemaxi, Istinye Cinemall Kadıköy Cinema Moda, Kadıköy Rexx, Kadıköy Tepe, Ka- vacık Boğaziçi, Kozyatağı Cinepol, Maçka G-Mall, Malte- pe Karya, Osmanbey Gazi, Ortaköy AFM, Pendik Oscar, Şaşkınbakka! Bovner) M İSTANBÜL HAT1RASI/ Crossing to Bridge: A Sound of Istanbul Fatih Akın'ın yönettiği belgesel. ts- tanbul'un müzik panoramasını gözler önüne seriyor. (Altu- nizade Capilol, Beyoğlu AFM. Beyoğlu Cine Majestic. Çen- gelköy Cinemcai) • AŞK GİBİ BİR ŞEY/A Lot üke Love Nigel Co- ke"un yönettiği filmde başrolleri .\manda Peet, Ashton Kutcher, Taryn Manning paylaşıyor. /Çekmeköy Atlantis, Çengelköy Cinemaxi, Fındıkzade Kervan, Fulya Tovıerside, Kozyatağı Cinepol. Pendik Gü- ney) • BOŞ EV/Bin Jip Kim Ki-Duk'un yönettiği filmde başrolleri Hee Jae, Lee Seungyeon, Jin Mo-ju paylaşıyor. (Beyoğlu Cine Majestic, Kadıköy Cinema Paradiso, Nişan- taşı Movieplexı • EĞİTMENLER/ The Educators Hans Weingart- ner'm yönettiği fılmde Daniel Brûhl. Julia Jentsch, Stipe Er- ceg rol alıyor. (Fulya Tovıerside) • ERÖS Gong' Li. Chang Chen, Robert Dovvney Jr rol aldığı Eros' üç usta yönetmen Wong Kar Wai, Steven So- derbergh ve Michelangelo Antonıoni'nin orta uzunluktakj fıbnlerinden oluşan bir antoloji. (Bahrköy Cinema Chaplin, Beyoğlu Pera, Buyükçekme- ce Favori. Çekmeköv Atlantis) M YILDIZ SAVÂŞLARI: BÖUÜM III SITH'İN İNTİ- KAMI/ Star Wars Episode III: Revenge of the Srth George Lucas'ın yönettiği fılmde Ewan McGregor. Hayden Christensen, Natalie Portman rol alıyor. (Altunizade Capitol, Ataşehir Cinepol, Bağcılar Site. Ba- hrköy Cinema Chaplin, Bayrampaşa Coşkun. Beykoz Acar- kent. Beyoğlu Cine Majestic, Buyükçekmece Favori, Çen- gelköy Cinemaxi. Fatih Feza, Fındıkzade Kervan. Kadıköy Atlantis. Kadıköy Tepe, Kozyatağı Cinepol. Mecidiyeköy Odeon, Onakay AFM. Pendik Güney, Pendik Oscar. Siliv- ri Cinemaıi, Suadiye Movieplex. Üsküdar Moviegoid, Üm- ranive AFSfı ASÜNGER BOB KAREPANTOLON/The Sponge Bob Square Pants Movie Televızyon tanhımn en çok ızlenen çocık programı unvanını elinde tutan aynı adlı dı- ziden sinemaya uyarlanan fılmi özgûn dizinin yaratıcısı Stephen Hillenburgyönetiyor. (Ataşehir Cinepol, Bağcılar Sinema Merkezi. Bavrampaşa Coşkun. Vsküdar Moviegoid) M VOTKA LİMON/ Vodka Lemon Hiner Saleem'in yönettiği filmde başrolleri Romen Avinian. Lala Sarkissi- an. Ivan Frinek paylajıyor. tBevoglu Yeşilçam Sineması) M BABAMIN KABUSU/In Good Company Paul VVeitz'in yönettiği fılmde başrollen Dennis Quaid. Topher Grace. Scarlett Johansson paylaşıyor. (Bayrampaşa Coşkun) • GECE11.45 Ercan Durmuş'un yönettiği filmde baş- rolleri Feridun Düzağaç. Yiğit Özşener, Yelda Reynaud paylaşıyor. (Beykoz Karya) M KARABÂSAN/ Boogeyrnan Stephen T Kay'in yönettiğifilmdebaşrolleri Barry "VVatson. Emily Deschanel. Skye McCole Bartusiak paylaşıyor. (Altunizade Capitol, Bağcılar Site, Bahrköy Avşar, Bahrköy Renk, Buyükçek- mece Favori. Osmanbey Gazi) M CENNET'İN KRALUĞI/ Kingdom of Heaven Ridley Scott'ın yönet- tiği filmde başrolleri Orlando Bloom. Da- vid Thewhs, Marton Csokas paylaşıyor. (Altunizade Capi- tol, Bağcılar Sinema Merkezi, Bahrköy Av- şar, Bayrampaşa Coş- kun, Beyoğlu Atlas. Buyükçekmece Favo- ri. Çekmeköy Movi- egoid, Çemberlitaş Movieplec. Kadıköy Atlantis. Pendik Gû- ney. Pendik Oscar, Şişli Movieplex, Üskü- dar Moviegoid) • LANET/Cur- sed Wes Craven'ın yönettiği filmde baş- rolleri Chnstina Ricci, Jesse Eisenberg. Jos- hua Jackson paylaşı- yor. (Bağcılar Sinema Merkezi, Pendik Gü- ney) • KORO/Les Choristes Chnstop- her Barralıer'nin yö- nettiği filmde başrol- leri Gerard Jugnot, François Berleand, Kad Merad paylaşı- yor. (Altunizade Capi- tol, Beykoz Karya, Os- mar.bev Gazi) m REHİNE/Hos- tage Florent Emilio Siri'nin yönettiği film- de Bruc'e Willis. Ke- vin Pollack. Jonathan Tucker başrolleri pay- laşıyor. (Bağalar Si- nema Merkezi) • MİNİK FİL HEFFALUMP/ Po- oh's Heffalump Movie Frank Nis- sen'ın yönettiği ani- masyon fılminde 100 Dönüm Onr.an'da ya- şanan esrarengız ola>- lar anlatılıyor. (Altuni- zade Capilol. Beykoz Karva) v Çığlık' olmadan açlacak • OSLO(AFP) - Oslo'daki Munch Müzesi, sanatçının çok tanınan ve sevilen başyapıtlanndan 'Çığlık'ın çalınmasuıın ardından 10 ay kapalı kaldı. Cumartesi günü yeniden ziyarete açılacak olan müze, bu kez bu başyapıt ve aynı olayda çalınan diğer bir başyapıt, Munch'un Madonna dizisinden bir örnek olmadan sanatına ışık tutacak. Çalınan iki yapıt tüm uluslararası işbirliği ve çabalara karşın bulunamamıştı. Bu iki yapıtın bulunmasına yardım edenlere, Oslo'nun yetkili mercilerince, 250 bin Avro ödül verileceği açıklandı. Moskova Vırtüözlepî Aya Irini'de I Kültür Servisi - '33. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali' bu akşam Aya trini'de, dünyanın en ünlü oda müziği topluluklanndan Moskova Virtüözleri'nin konseriyle sürüyor. Türkiye Sınai Kalkınma Bankasf nın sponsorluğuyla gerçekleştirilen konser saat 20.00'de başlayacak. İlk kez 1985 yılında Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'nde îstanbullu müzikseverlerin karşısuıa çıkan Moskova Virtüözleri, festivale bu yıl altıncı kez katıhyor. Topluluğu, kuruculan dünyaca ünlü keman sanatçısı Vladimir Spi\ - akov'un yönetecek. Konserde Vivaldi, Boccherini, Schnittke ve Çaykovsky'nm yapıtlan çalınacak. Rus piyanist Vladimir Krainev, Alfred Schnittke'nin kendisine adadığı 'Piyano ve Yaylı Çalgılar için Konçerto'sunu, Vladimir Spivakov ise Vivaldi'nin Mim Minör Keman Konçerto'sunu seslendirecek. (0 216 556 98 00) Joyce'un Dublin'inde • DUBLIN(AA) - Dünya yazmrn en önemli yapıtlanndan 'Ulysses'in yazan James Joyce'un ölümünden 60 yıl sonra, yüzlerce hayranı her yıl olduğu gibi 'Bloomsday' için Dublin'de buluştu. Adını 'Ulysses'in kahramanı Leopold Bloom'dan alan atfen' Bloomsday 'i (Bloom Günü) kutlayan yüzlerce Joyce hayranı, kitapta geçen yerleri gezdi, aktörler romanının başında sözü edilen taş kulede kitaptan çeşitli bölümler okudular. 'Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi' ve 'Dublinliler' gibi kitaplan da Türkçeye kazandınlan Irlandah yazar Joyce, 1914 yıluıda yazmaya başladığı 'Ulysses'i 1921 'de tamamlamıştı. BUGÜN • TAKSİM SAHNESİ'nde 20.30'da Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın 'Kelimeler II 1 adlı gösterisi. (0 212 249 69 44) • GOETHE ENSTÎTÜSÜ'nde 18.00'de Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 'Köpek Kadın Erkek' adlı oyun. (0 212 244 20 04) • BABYLON'da 23.00'te Cem Adrian'm konseri. (0 212 292 73 68) • BEYOĞLU SİNEMASI'nda Ömer Kavur anısına düzenlenen '15. Sinema Yazarlannın Seçrikleri '05' kapsamında 11.30'da 'Gece \blculuğu', 14.00,16.30, 19.00 ve 21.30'da 'Ruhların Kaçışı' adlı fılmlerin gösterimi. (0 212 251 32 40) • AKBANK KÜLTÜR SANAT MERKEZİ'nde 15.00ve 18.00'de Cumadan Pazar'a' adlı film'ın gösterimi. (0 212 252 35 00) • OSMANLIBANKASI MÜZESt'nde 14.30'da 'Robotech II: Sentineller', saat 18.30'da 'Fudoh: Yeni Nesil' adlı fılmlerin gösterimi. (0 212 334 22 70) Ş*Garanti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog