Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18 HAZfRAN 2005 CUMARTESİ 14 KULTUR kultur@ cumhuriyet.com.tr Türkiye'ninilkvetekyasalinternetradyosu Nuist'in kuruculan Onur Engin ile İlke Şahin SANATABAKIŞ Düşleri gerçekoldu...MURAT BEŞER Bazen akla geldiğinde zorluklan nedeniyle gerçekçi görünmeyen ha- yaller, ancak tutkulu ınsanlann elle- rinde yaşama geçebiliyor. Onur Engin ve İlke Şahin iki ma- ceracı arkadaş. Onur, Fransa'da Sor- bonne Üniversitesi doktora öğrenci- si. İlke ise, Yıldız Teknik Üniversi- tesi'nde medya tasanmı mastın ya- ptyor. Başta meraklannı tatmin et- mek amacıyla üzerinde düşünmeye başladıklan intemet radyosu düşü- nü gerçeğe dönüştürmeyi başarmış iki tutkulu genç onlar. Bundan ikı ay önce yayın hayatına başlattıldan Tür- kiyenin ilk internet radyosu olan Nuist, aynı zamanda kâr amacı güt- meyen bir internet sitesi. Nuist adj, ikilinin gözde müziği nu- jazz'm nu su ile yayın yapılan coğ- rafyanın belli edilmesi amacıyla Is- tanbul'un ilk üç harfinin yan yana gelmesinden oluşturulmuş. Tek \$i internet radyoculuğu Net ortamında radyo yayını ya- pan çok kuruluş var; ama Nuist"ın yegâne işi internet radyoculuğu. O yüzden net üzerinden yayın yapan herhangi bir radyo olarak görme- mek gerek Nuist'i, çünkü o sadece internet radyosu. Hem de Türki- ye'nin ilk yasal internet radyosu. Si- teyi ziyaret edenler, müzik beğeni- sine göre bir DJ seçerek, onun bir sa- atlik setini dinleyebiliyor. Aynı za- manda bu DJ'lerle ilgili bilgiler ve resimler bulmakda mümkün burada. Aynca sitede albüm yorumlan, öne- riler, forum ve haber kısımlan da var. Nu-jazz, breakbeat. funk, soul. caz, minimal, drum'n bass, elektro funk, elektro house, idm, asit caz ve hip- hop türlerinde setler içeren rad- yonun program akışı DJ'leri tarafın- naklarmdan faydalanarak, müzik et- rannda biçimlenen bir felsefeyi tam dünya ile paylaşmayı amaçladık. Bu projenin Türk DJ'lerin bu alanda kendilerini göstermelerüıe kattoda bulunacağmıdüşündük" diye açık- layan ikıli, Nuist ile seviyelı bir 'net radk) ve audio fanzin' olarak yayın hayatında kalmayı planlıyor. Ziyaretçilerden olumlu eleştlrlier Ziyaretçilerinden olumlu eleştiri- ler alan, destek bulan radyoya, Ra- dio-Oxigen, Dinamo FM, Açık Rad- yo, Babylon DJ'lerinin olduğu kadar, yurtdışında yaşayan DJ'lerin de il- gisi ve katıhmı var. Nuist'in DJ kad- rosunda iki kafadann dışında alfa- betik olarak AH Kııru, Bahadır, Bart- hez, Burchan, Christopher Çolak, A. ki yıl önce yayın yaşamına başîayan Nuist 'in 'M'H^V. nuist. com' adresindeki sitesini ziyaret edenler, müzik beğenisine göre bir DJ seçerek, onun bir saatlik setini dinleyebiliyor. Aynı zamanda bu DJ'lerle ilgili bilgiler ve resimler bulmak da mümkün burada. Aynca sitede albüm yorumlan, öneriler, forum ve haber kısımlan da var. Nu-jazz, breakbeat, funk, soul, caz, minimal, drum 'n bass, elektro funk, elektro house, idm, asit caz ve hip-hop türlerinde setler içeren radyonunprogram akışı DJ'leri tarafından her ay düzenli olarakyenileniyor. dan her ay düzenli olarak yenileni- yor. Dünyada yüzlerce ömeği olan 'net radyo' kavramına küçük de olsa bu ülkeden bir katkıda bulunmak iste- yen www.nuist.com 'daki setlerde yer alan parçalann telıf haklan GEMA, SACEM. SUISA, CISAC, BIEM gı- bi çeşitli telif haldan kuruluşlannın Türkiye'deki temsilcisi MSG tarafın- dan denetleniyor. Sitenin günlük hit sayısı 2000 - 2500 arası değışiyor. Dınleyicilerin yüzde altmışı Türki- ye'den. yüzde kırkı ise yurtdışından. Bir okul projesi gibi başîayan inter- net radyosu, bu fikn benimseyerek set veren DJ'lerin katılımı ile tam bir ortak çahşma ürünü olarak hızla ge- lişmiş. (Biraz da bu yüzden sadece iki kişinin başının altından çıkan bu site, sanki 20 kışi tarafından yapıl- mış gibi görünüyor.) Tüm aynntılar tıtizlik içinde ilgilenen ikılı. gelişim süreci içinde amatör heyecanlannı kaybetmemeye büyük özen göster- miş. Fikrin akla düştügü o günleri "in- ternet ağına dayanan Uetişimin ola- Ismail Genç, Kaos, Korhan, Misak, Mun-Oma, Murat Beşer, Ramchez, Soul Servke (arada unutkanhğıma kurban gidenler afTetsin) gibi isim- ler bulunuyor. Şimdi Nuist'in önündeki sorun, ekonomik olarak ayakta kalabilmek. Bunun tek yolu siteye reklam alabil- mek. Sadece maliyetı karşılayacak kadar (ki bu bir kalın ensehnın bir gece dışanda yediğinden daha yük- sek bir rakam değil) reklam almayı arzulayan ıkili, bir radyo programı- nın başında, ortasında ve sonunda ya- yımlanacak işıtsel bir reklamın hem işlevsel olacağını, hem de dinleyicıyı rahatsız etmeyeceğinı düşünüyor. Şimdilik bu maliyeti cebinden kar- şılayan iki genç, reklam konusunda da tıpkı gündehk yaşamlannda ol- duğu gibi oldukça mütevazı. Türki- ye'nin ilk ve tek internet radyosunu dinlemek şımdi sadece bir tık uzak- lığında. muratbeser@studvoiinge.com Yazar bir konferansa katılmak için geldiği Ankara'da kalbine yenildi Büginer yaşamınıyitirdi ANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Tiyatro Yazarlan Derne- ği Kurucusu. oyun ve deneme yazanRecepBi- giner yaşamını yitirdi. Ankara'ya bir konferansa katılmak üzere gelen Bilginer kalp krizi geçirdi. Hacettepe Hastane- si'ne kaldınlan Bilginer tüm mü- dahalelere karşın kurtanlamadı. 1922 yılında Adana'da dünyaya gelen Recep Bilginer. Konya Lise- si'ni bitirdı. lstanbul Gazetecilik Enstıtüsü'nde okuyan Bilginer, ga- zetecilik mesleğine 1944 yılında Vatangazetesinde başladı. Edebiya- ta şiirle başîayan Bilginer. bir süre lstanbul Şehir Meclisi'nde görev aldı. Ardından Akın ve Tasvir ga- zeteleriyle Düşünce ve Yenı Çağ adlı dergileri çıkardı. Daha sonra tarihsel konulu oyunlar yazmaya başîayan Bilginer'in pek çok oyu- nu lstanbul Şehir Tiyatrosu ile Dev- let Tiyatrolan tarafından sahneye konuldu. Uzun yıllar Tiyatro ve Ya- zarlar Derneği Başkanlığı yapan Bilginer, Yunus Emre Ihne Hizmet Yakfi Ödülü, Türk Dil Kurumu Oyun Ödülü ile Atatürk Araştırma Mer- kezi ödüllerini kazandı. Recep Bil- giner'in tanınmış yapıtlan arasında "İsyanolar", "SanNadye", "\imus Emre", "Mevtona". -PÖBtikadaBir Sançizmeti"*. "Hapisnğinı". "Insan Bir Düşüncedir", "Hapiste Bir Gazeteci", "ZengJnlerHükümeti", *SorulannGundenık>de'\ "Unutul- masınlar Diye" yer alıyor. Muzaffer tlhan Erdost KUŞATILMIŞ ÜLKE KUŞATILMIŞ YAZILAR Ankara: Bağımsızhğımızın Başkenti Üf Sivas Yargılaması ve AÎHM Karan Söyleşi: Işık Kansu Yabancılara Toprak Satışı ve Anayasa Mahkemesi Karan Avrupa Birliği ve Aleviler Saidi Nursi Öğretisi ve Bilimin lslamlaştınlması Gönfildeşim Nazım • "Soykınm"ın Öteki Gerçeği "$oyktmn"w Ötekı GerçegVne Ekler Ktırt Marx, Ermeni Büdirisı Sykes-Pıcot AnUşması Mustafa Kemal, Sivas'u Harbord Kunıluyla Görüşme Mustafa Kemal Paşa, Harbord'a Verilen Muhhra Cerat Dıırsunoğlu, Harbord Hcyeti S«vr Andlaşması ("ErmfnisUnia tlgili Banş Konferımı TuUnjldan) Lmm, EnnenisUn Dcvrimci \skeri Komjtesi Bjşkanıru Telgraf • tnsan Haklan tçin İnsan Portresi Etnil Galip Sandalcı 168 sayfa I 6 lira Muzaffer tlhan Erdost ASYA ÜRETİM TARZI VE OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA MÜLKÎYET İLİŞKİLERt Osmanlı Imparatorluğunda Üretim tlişkileri •• v e . Asya Uretitn Tarzı Asya Biçimi ve Feodalizm Asya Ürerim Biçimi ve KapitaJist Üretime Geçiş Koşullan Osmanlı tmparatorluğunda Mülkiyet İlişkilerinin Feodal Niteliği ve Sonuçlan Imparatorluktan Cumhuriyete Devreden Toprak Mülkiyet Bıçimleri ya da Timar Sistemi ve Sonuçlan Toprak Reformunun Ülkemizin Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Yapısında Yeri Köylü Olmak, Olûsünü Gömecek Toprağı Olmamak Yitirdiğimiz İktisat Tarihçisi Ötner Lütfi Barkan 348 sayfa ! 12 lira SOL VE ONUR YAYINLARI tLHANİLHAN KİTABEVİ Karanfil Sokak 30/1 • Kmlay - ANKARA Tel: 0.312 417 00 08 • Faks: 0312 419 43 76 Posta Çeki Hesap No: 153141 (Okur, Sol ve Onur Yayınlannı Dhanilhan Kitabevi'nden %25 indirimli edinebilırJ MÜZİK DÜNYASPNDAN KISA KJSA... Afrika'dakiyoksulluğa karşı dev konserler • Robbie\vîJhams,JossStone,Pa- ul McCartney ve Coldplay, Afrikada- ki yoksulluğa karşı G8 ülkelerinı ha- rekete çağıran dev konserler düzenle- yecek. ı/ Countr> sanatçısı Garth Brooks. uzun yıllardır bünyesinde çalıştığı Ca- pitol plak şirketinden aynldı. • Coldplay, geçen haftalarda çıkar- dığıyenialbümü U X&Y" ile tam 22 ül- kede bir numara oldu. ^ Yakın zamanda dağıldıklan açık- lanan The Darkness, yenı basçı Richie Edwards'ın katılımı ile yeniden bir araya geldi. %/ Elektronik dans müziğinin emek- tar ismi The Prodigy, içinde yayım- lanmamış iki parçanın yer alacagı top- lama bir albüm çıkarmaya hazırlanı- yor. • Brendan Benson ve Jack VVlıi- te'ın nme.com'a yaptıkları açıklama- lara göre, bir yan projede birlikte ça- lışacaklarmış. • 1 Temmuz'da ilk gösterimi yapı- lacak olan Matthew Barney filmi Dra- wingRestraint9'ın tüm müzüderi Björk tarafından yapıldı. • 2005"in ilk yansmı hızlı geçiren Depeche Mode, hâlâ adı belli olmayan albümleri için 12 tane yeni parça kay- detti. •" "Astronaut" albümünden sonra arayı soğutmayı düşünmeyen Duran Duran, Ocak 2006'da stüdyoya giriyor ve yıl içinde yeni albümlerini çıkartı- yor. SELMİ ANDAK Mozart Günleni Dünya sanat ve kültür alanında bir gerçek var ki, dış ülkelerde kesin olarak ne derece yaygın olduğunu bi- lemem. Ama, ülkemizde bu gerçeğin destegi, katkısı olmadan bir şey yapamazsınız. Bu gerçeğin adı spon- sor... özellikle sanat alanında ne kadar yaratıcı otea- nız, en başanlı, en olumlu, en yararlı yapıtınızı toplu- ma yansıtabilmek, sanat dünyasına kazandırabilmek için başta sponsor'un desteği, katkısı, tanıtımı günü- müzde artık beklenen koşul olmaktadır... Bu yolda et- kıli bir ömek olarak, uzun yıllardır gerek yurtiçinde, ge- rek dış ülkelerde Türkiye'nin kültür ve sanat yaşamı- na olumlu katkıda bulunmayı amaç edinmış bir grup olarak Ülker Grubu'nu sayabiliriz. Atatürk'ün 'çağdaş, evrensel, çoksesli sanat ve kül- tür devrimi" yolunda yıllardan berı ülkemizde olumlu ve yararlı etkinlikleri gerçekleştirmeye çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlann hizmetine destek olan spon- sor'lar arasında Ülker Grubu'nun sponsorluklanna özetle bir göz atalım: Mozart Günleri (4. kez), Kukla Festivali (8yıldır), 32. Uluslararası lstanbul Müzik Festivali, ODTÜ Kari- yer Günleri, 3. Uluslararası Ankara Caz Festivali, ls- tanbul Devlet Senfonı Orkestrası, Gülnihal Günleri vd. etkinlikler... Klas konser 4. Ülker Mozart Günleri, Istanbul'da tarihi Darp- hane Binaları ve Albert Long Hall'de, değişik gün ve saatlerde olmak üzere dört ayn konser ile gerçek mü- zikseveriere ve seçkin izleyicilere unutulmaz müzik şen- liği yaşattılar... Birinci konser "Hermitage" adlı solist- ler tarafından verildi. ŞefAlexey Utkin yönetımindeki solistler Alexey Utkin (obua) - Petr Nikiforov (keman) - Mikhail Utkin (çello) - Maria Chepurina (flüt). Prog- ramda, Mozart'ın Obua İçin Konçertosu, C.Ph. E. Bach'ın Obua ve Yaylılar İçin Konçertosu, Mozart'ın Yaylılar için Fa maj. Divertimentosu ve Şostakoviç'in "Bale Süitlerinden 6ö/üm/er"ini yorumladılar. Ikinci konserin sanatçılan "Yehudi Menuhin Oku- lu" adını taşıyordu. Solistler. Miho Kavashima (piya- no), Ella Rundle (çello), Ayaka Shigeno (piyano), Agata Darashkaite (keman), Hun Ouk Park (viyofa) ve Benjamin Marquise Gilmore'dan (keman) oluş- maktaydı. Programda, Mozart'ın No. 10Si bemol Ma- jör KV 378 Sonat'ı, Beethoven'in Mozart'tan Çeşit- lemeleri (Sihirli Flüt Operasf ndan), Mozart'ın "KV310 La minör Sonat"ı ve J.S. Bach'ın Do minör Sonat ile Mozart'ın "Mibemol majörKV493 Dörtlü"sü seslen- dirildi... Ayla Erduran - Valery Oistrakh "Mozart Günleri"nm üçüncü konseri müzik açısın- dan ve Türkiye'nin virtüözleri açısından çok önemli ve değerine paha bıçilemez nitelikte tarihi bir misyonu içe- riyordu. Şöyle ki, her şeyden önce, solistlerin ve genç orkestra şefi Işın Metin'in, orkestra müzisyenlerinin uyumlu performanslanndan ve ender rastlanan bir olay olan dünya çapında iki virtüöz viyolonist sayılan AyJa Erduran ile Valery Oistrakh'ın Mozart'ın "Mi be- mol Majör KV 364 Senfoni Konçertant" bestesinde buluşmalan ve gösterdikleri görkemli, müzik dolu yo- rum az bulunur bir sanat olayı olarak anılacaktır... Ay- nca, ailece bir rastlantı Ayla Erduran'la birlikte Mo- zart'ı seslendıren Valery Oistrakh, yıllarca müzik dün- yasının en üstün keman virtüözü sayılan David Oist- rakh'ın torunudur. Valery'nin babası da David Oist- rakh'ın oğlu olan ünlü kemancı Igor Oistrakh'tır. Iş- te, müzikle birieşen ilginç bir üçlü... X r~ı • Gönül Akkor - Ne Yaptım (Coşkun Plak) • Baba Zula - Duble Oryantal (Doublemoon) • tstanbul Hatırası (Doublemoon) • Ezgi Anıl - EI Flamenco Brujo (NB Yapım) • Eurovision Song Contest Kiev 2005 (EMI) */ Athena - Athena (Pasaj) • System of A Down - Mezmerize (Sony BMG) • Faithless - Forever Faithlessf Sony BMG) • Ceremonies & Parties (Sony BMG) • John Williams - Star Wars Epısode 3 (Sony BMG) • Ahmet Güloğlu - Sallana Sallana (Güloğlu Müzik) t/ Firouza - Darb Ka Hıts (F&A Müzik) • Kürşat Kalez - F. I. S. (K2kmusik) v' Zeynel Kenan - Bul Getir (Sistem Müzik) %/ Cem Karaca - Ölümsüzler 2 (Yavuz &Burç) • Yaşar - Hatırla (Topkapı) i/ A Capella Boğaziçi (DMC Müzik) \/ Ağadadaş Ağayev - Best Of Azerbaijan Songs (Mega Müzik) KÜLTUK • SANAT (0212) 293 S* 7 ILKTAŞI GUNAHSIZ 01AN1M1ZAT51N Isveç'in fi^ZADE CAPTTOL SPECTFUM 14 651 33 30 . 'CK5i_^ AFM FTTAŞ 25* 2C 20 BEVOÖİ-J CtNE MAJESTtC 244 97 07 0EM3ELKC * CINEMAXI 486 28 20 AMKARA K1ZJLAY BUTTJLU C ENER 425 01 00 BOLU KAFDELEN Eowa^K> 21 5 09 27 İZMIR PALNHYE AVŞAfl 277 48 00 KONYA MASEHA Eur1mag«s 241 49 60 KONYA TEPE CINEMAXX 265 21 90 KONYA TUZE KLJLE SITE 233 28 ""ı SAMSUN KONAKPLEX 431 <A "' 2 00- 3 30- 1 3O- 1 15- 2 15- 2 OO- 1 15- 2 30- 1 OO- 1 3O- 3 15- 1 4 30- 400- 3 15- 4 30- 5.00- 3.30- 9,45 7 5O-2O 5 3O- 5.15- ı6.45-- 6 00- 5,15- 630- 7 0O- 5.30- 00 30-19.30-21 00 15-19,15-21 15 00-21.30 00-20.00-21 45 15-19.15-21 15 30-20,45 OOC/CT 23.OO 30-19 30-21 30 • "m^ Beyoğlü Alkazar Ortakoy Feriye 293 24 56 236 28 64 / K1M N-DtTK/IM ..-.blrfllm.oom r .30-13 30- 1530 r 15-1315-1515 m \ 17.30 1715 19:30-21:30' 19-15-21:30 sss büyülii sesi 199O'lı yıllann başında kendı ülkesi Isveç'te üne kavuşanLisaEkdanL ülke- mizde de yayımlanan son albümü "Hearaı, Earth and Beyond" ile ününü dünya pazarına taşıyor. Çocuksu ve büyülü sesi ile seslen- dirdiğı pop-caz kJasikleriy- le sevilen Ekdahl, Stocİc- holm'de dünyaya geldi. Pro- fesyonel olarak ilk kez Pe- ter Nordahl ile birlikte caz söylemeye başladı. 1994 yı- lında kendi adını taşıyan ilk albümünü yayunlayan genç sanatçı "Vem Vet (Who Knowî)" adh şarbsı ile özel- likle Iskandinav ülkelerin- de büyük üne kavuştu. Ün- lü besteci ve gıtarcı Salva- dore Poe ile evli olan şarkı- cının Sony BMG etiketiy- le daha önce yayımladığı diğer 3 albümü de ("When Did You Leave Heaven". "Iisa Ekdahl Sings SaKa- dore Poe" ve "Back To Earth") şu an piyasalarda.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog