Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

HAZİRAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET J l i J v U I M v/İVJJL ekonomicg cumhuriyet.com.tr Nlerkez Bankası Başkanı Serdengeçti, 'Bize göre büyüme henüz sürdürülebilir değil' diye uyardı: Kimse rehavete kapıhnasm J Sürdürülebilir veyüksek büyüme için mutlakafıyat isttkrarının sağlanması gerekir. Merkez Bankası her zaman s<3ylüyor; sakın ha rehavete ktzıpılmayalım, süreç hâlâ devam ediyor. Füvaî istikran hâlâ sağlanmış değil. EkonomiServisi - Merkez Ban- Başkanı Süreyya Serdengeç- ti_ son dört yıldır kaydedilen u ke- siarâsiz" büyüme sürecınin henüz "•sârdürûkbilir" olmadığıru vur- gmjlayarak ekonomik göstergeler v e makroekonomik dengelerin ca- ri açtk gibi konularda uyumlu ha- l e getirilmesi gerektiğıni belırttı. S«erdengeçti, hükümet dahil eko- nomiyle ilgili tüm çevreleri, "re- havete kapümama" konusunda ıryardı. Serdengeçti, TÜSİAD ve Koç CFmiversitesi tarafından düzenle- n«en Türkiye Ekonomisi İçin Sür- dürülebilir Büyüme Stratejisi" konferansında yaptığı konuşma- d£L "Şu ana kadaıîrî tabto, bize gö- r e sürdürülebilir büyüme değil- dSr" dedı. Serdengeçti, sürdürülebilir bü- yuimeden söz edilebilmesi için ön- celikle fıyat istikranrun sağlanma- s», ekonomik göstergeler ve mak- roekonomık dengelerin cari açık gibi sorunlarla uyumlu hale geti- riJmesi, büyümenin en az 5 yıl ve sonrasmda kesintisiz sağlanması v«e potansiyel büyüme seviyesine yakın olması gerektiğini söyledi. Serdengeçti, Türkiye"de fıyat is- tilcranmn 2001 yılında benimse- n«en ve kısa vadelı faız oranlan ça- 2 tktisat politikalan ve istikrar programları tartışmalan geçmiş ahşkanlıklar bir kenara bırakılarak kur, borsa vefaizden oluşan dar üçgenin dışına çıkarılmalıdır. Bundan en ziyade rahatsız olan kurum, Merkez Bankası dır. Türkiye'dekredi kanallan geçmişte hiçbir şekilde düzgün çahşmadı. Toplam kredi hacminin zaman içinde artması gerekir. Bu arada reel sektör de oturup beklememeli. Artık sağlıkh ve şeffafbilançolar oluşturmalı. J Sürdürülebilir istihdam artışı için / l üretim sürecinin uluslararası I piyasalarda rekabet edebilecek düzeye çıkanlması, istihdam vergilerinin azaltılması, kayıt dışının kayda alınması, verimlilik artışlanmn sürdürülmesi gerekir. Süreyya Serdengeçti, Bakan Abdüüatif Şenerie TÜSİADve Koç Üruv«rsitesinin düzenlediği konferansa katridı. (AA) pasına dayalı yeni para polıtika- sıyla yürütüldüğünü ancak fiyat istikrannın henüz sağlanmadığını söyledi. "Çünkü enflasyonumuz hâlâge- Bşnıiş ülkelere göre yüksektir" dı- yen Serdengeçti. sürdürülebilir büyüme için bankacılık reformu. bununla bağlantılı olarak reel sek- tör reformu, vergi reformu ve is- tihdam politikalannın oturtulma- sı gerektiğini vurguladı. Serdengeçti, işgücü piyasasın- da uzun vadeli istihdam için dü- zenlemeler yapılması gerektiğini ve bunlann başında, istihdam ya- ratacak politıka üretıminin, üreti- min uluslararası rekabet düzeyıne çıkanlmasının, istihdam vergile- rinin azaltılmasının, kayıt dışı ekonomıyle mücadelenin, venm- lilik artışının, işgücü eğitimının \ e AB istihdam stratejısine uyumun geldığıni söyledi. TELIASONERA Turkcell için Cenevre 'ye başvuru ANKARA (AA) - TeliaSonera, Çukurova Grubu'nun Turkcell his- s<eleri için başka firmalarla görüş- mesini durdurmasi istemiyle Ce- a.evre Mahkemesi'ne başvurdu. TeliaSonera firmasının internet sıtesinde yer alan açıklamada, Te- liaSonera"nın Çukurova'dan, bu satışın tamamlanmasmı beklediği ve haklannı korumak için yasal yollara başvuracağı belirtilerek Rusya"mn Alfa Grubu da dahil ol- mak üzere yaşanan son gelişmeler ışığında, TeliaSonera mahkemeye başvurarak Çukurova'nın Turkcell Holding'deki hisselerinı satmak veya rehin olarak vermek amacıy- la TeliaSonera dışındaki üçüncü kuşilerle görüşmelere başlaması veya sürdürülmesinin engellen- mesini istedi. FÎYAT DÜŞÜK BULUNDU Aliağa ihalesi iptal ANKARA (ANKA) - Izmir Ali- ağa Gemi Söküm Merkezi ihalesi iptal edildı. Başbakanlık Toplu Konut îdaresi Başkanlığı, ihaleyi, fiyatı düşük bulduğu ve yeterli ka- tılım olmadığı gerekçesiyle iptal etti. 15-16 Mayıs tarihlerinde yapı- lan ihaleye 13 firma teklif vermiş- ti. Ancak. ihale tarihinde. firmalar geri çekildi. Tek firma olarak iha- leye giren Gemi Söküm Koopera- tifi ihaleyi aldı ve 34 tnlyon 600 milyar lira ödemeyi kabul etti. An- cak, ihalenin ardından, şartname değiştirildi. Daha sonra, yeniden inceleme yapılarak merkezin be- delinin daha yüksek olduğu belir- lendi ve iptal karan verildi. ŞENER: FARK AZALDI İSTANBUL (ANKA) - Devlet Bakanı Abdüllatif Şener, Türkiye"de nüfusun en yoksul kesimı ıle en zengin kesiminin nülli gelirden aldıklan paylar arasındaki farkın azaldığını savundu. Konferansta konuşan Şener, bir yandan yüksek büyüme sağlanırken uygulanan sosyal politikalar sonucu gelinn de daha adil bölüşüldüğünü ileri sürdü. Bakan Şener, nüfusun en yoksul kesimini temsil eden birinci yüzde 20'lik dilimin toplam yıllık kullanılabilir gelirden aldığı payın 2002 yılındaki yüzde 5.3 seviyesınden 2003 yılında yüzde 6"ya yükseldiğini söyledi. Şener, en zengin kesimi temsil eden beşinci yüzde 20'lik dilimin ise toplam yıllık kullanılabilir gelirden aldığı payın aynı yıllarda sırasıyla yüzde 50.1 seviyesinden yüzde 48.3'e düştüğünü belirtti İSTİHDAM ÖNEMLİ' İSTANBUL (AA) - Konferansta. TÜStAD tarafından sunulan raporlarda. Türkiye'de buyüme sürecınin hem venmlılik hem de istihdam artışı üzenne kurulu olması gerektiği vurgulandı Türkiye'nin geçmiş dönem büyüme performansının, beklentilenn çok altında kaldığı kaydedilen raporda, "Türiaye'nin gelecek 10 yıl boyunca yüksek büyüme hızlannı sürekH kılabilmesi icin, tstihdanıa katüım oranuun düşüklüğü, işsizlik oranının yüksekliği ve gelişmeyle bcraber tanm kesiminden boşalacak işgücünün istihdamı dikkate alınmah" denıldi. Koç, Crlyle ile ortak girişime giderken Turkcell konsorsiyum kurdu Telekom'da yeni ortakhldar EkonomiServisi- Koç Holding, Te- lekom ihalesi ıçın Carlyle Grubu ile "Ortak Girişim Grubu AnlaşmasT ımzaladı. Koç Holding AŞ'den İMKB'ye yapılan açıklamada, Koç Holding' in. Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) özelleştirme iha- lesine müştereken katılmak üzere Carlyle Partners III, L.P, CPIII Coin- vestment, L.P. Carlyle Partners IYL.P, CP IV Coinvestment, L.P. ve Carlyle Europe Partners II, L P'den oluşan T.C. Group L.L.C. (Carlyle Grubu) ile 16 Hazıran 2005 tarihinde Ortak Girişim Grubu anlaşması imzaladığı belirtildı. • Koç Holding, Telekom ihalesi için Carlyle Grubu ile ortak girişim grubu anlaşması imzaladı. ihaleye katılmak için Turkcell'in iştiraki Turktell, Genpa Telekomünikasyon, Tekofaks ve Kurtson'dan oluşan bir konsorsiyum da kuruldu. Turkcell de, Türk Telekomünikas- yon AŞ'nın yüzde 55'lik hissesinin blok satışı suretiyle özelleştırılmesi ihalesine katılmak için iştiraki Turk- tell, Genpa Telekomünikasyon, Teko- faks ve Kurtson'la bir konsorsiyum kurdu. Turkcell'den İMKB'ye gönde- rilen açıklamada, şırketın iştiraki Turktell Bılışım Servisleri'nin Tele- kom ihalesine bir konsorsiyum ile ka- tılımı için gerekli çalışmalan yapa- rak başvuruda bulunmasma karar ve- rildiğı ve bu konsorsiyumun Türk Te- lekom Ihale Komisyonu'ndan ön ye- terlilik aldığı anımsatıldı. Konsorsi- yumda Turktell'in yüzde 40, Genpa Telekomünikasyon ve Iletişım Hız- metlen'nin yüzde 30.01, Tekofaks Ofıs ve Haberleşme Ürünleri Pazar- lama'nın yüzde 20, Kurtson Maden ve Sanayı tşletmelen'nın ise yüzde 9.99 oranında pay alacağı bildirildi. Ihale şartnamesi, ortak girişim grubu sözleşmesı ve diğer ılgılı dokümanla- nn imzalanması konusunda Turk- tell'e yetkı verilmesı kararlaştınldı. Türk Telekom ihalesi ıçın ön yeterlilık alan Saudi Oger de Telecom Italia ıle "Genel şartlar anlaşması"na vardığını açıkladı. Oger Telecom konsorsiyumda lid- er olarak Telecom Italia ise "muhtemel azınlık hısse sahibi" olarak yer alacak. Bu arada Turkcell, ön eleme safhasını geçmesine rağmen Pakistan Telekom ihalesine teklif vermeme ka- ran aldı. Genç tas dünyaya açılı YARIŞMAYI KAZANANLAR ULUSLARARASI ARENADA BOY GÖSTERECEK Ekonomi Senisi - tstanbul Teksril ve Konfeksiyon thra- catçı Birliklen UTKlB) tara- fından 14'üncüsüdüzenlenen "Genç Moda Tasanmcüan Yanşmasrnda bir kez daha genç yetenekler ödüllendiril- di. Bugüne kadar Hakan Yüdı- nm, Bahar Koçan, Arzu Kap- roL Hatice Gökçe, Ümit Ünâl, Özlem Süer gibi bugün dünya çapında tanınan moda tasa- nmcılannı sektöre kazandıran yanşmanın finali geçen çar- şamba günü Svvissotel'de ya- pıldı. Genç tasarımcılann 6'şar parçadan oluşan koleksiyonla- n ünlü mankenler tarafından izleyicilere sunuldu. Final ge- cesınde birinciliği Deniz Yegin, ÜÇÜNCU GOZ POWERBUS' GERİ - 1 GÖRÜŞ SİSTEMİ SINIFINDA İLK KEZ TEMSA POVVERBUST 0322 355 62 90 ikinciliği Yasemin Avtar, üçüncülüğü ise Hande E\Te- nos kazandı. Birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye ise 5 bin dolar ödül venldi. Genç tasanmcılara. yurtdı- şında bir yıl boyunca moda ta- sanmı alanında master eğitimi ile dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan CPD Düssel- dorf Fuan'na katılma ve ko- leksiyonlannı sergileme ola- nağı da sağlandı. Final gecesinde konuşan Is- tanbul Hazır Giyim ve Kon- feksiyon thracatçılan Birliği Başkanı Süleyman Orakçıog- lu, genç tasanmcılann küresel ölçeği çoktanyakaladıklannı, modada Türkiye trendini ya- ratmanın hazırlığı içinde ol- duklarını \Tirguladı. tstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılan BirlikJeri'nin (tTKİB) 14'üncü "Genç Moda Tasanmcdarı Yanşmasrnda Deniz Yegin birinci oldu. İkinciliği Yasemin Avtar. üçüncülüğü ise Hande Evrenos kazandı. MOTORİNE ZAM Rafineriflyatı yüzde 4.7 arttırüdı ANK\RA(ATVKA)- TÜPRAŞ, motorinin vergisiz rafineri fiyatı- nı bugünden geçerli ol- mak üzere yüzde 4.7 oranında arttırdı. Artışm pompa fiyat- lanna yüzde 2 oranında yansıyacağı hesaplan- dı. TÜPRAŞ, motori- nin 604.94 YTL olan metreküp başına vergi- siz rafmeri fiyatını yüz- de 4.7 oramnda arttıra- rak 633.34 YTL'ye yükseltti. Metreküp ba- şına 834.5 YTL özel tü- ketim vergisi alınan motorinin, EPRK ve KDV dahil, TÜP- RAŞ'ın dağıtım şirket- lenne satış fiyatıysa bu zamla birlikte yüzde 2 oranında artarak 1.700.31 YTUden 1.733.32 YTL'ye yük- seldi. İŞÇİINİNEVltENİINDEN ŞÜKRAN SONER (nadına... Beğenmediği ya da doğru dürüst çıkmasını is- tediği biryazı için, "kavgaya"geldiğı gazeteziya- retlerini saymazsam, son fotoğraf karelerınin hep- si de mitinglerden.. ABD'nin Irak işgali, istan- bul'daki bombalamaeylemleriprotestoları, 1 Ma- yıslar...Yaşamını emek haklanna, sosyalizme ada- mış bir aydının en doğal davranışı, hele de Uğur Cankoçak için olmazsa olmaz bir yaşam biçimi. Ama sözünü ettığim bu fotoğraf karelerinde o hep genç, sağlıklı, enerjik, kavgaya hazır, bildiği- miz Uğur Cankoçak yoktu ki.. Son yıllarda sürp- riz bir biçimde çok fazla sağlık sorunuyla boğu- şuyordu. Onun yennde başkalan olsa, kesinkes yataklarda sürünecek, yaşama küsecek bir ko- numdaydı. Uğur, nefes nefese, yine de inadına ayakta, elinde baston, eskı solcuların, aydınların büyük çoğunluğunun saman nezlesine yakalan- dıkları bu tarihlerde, en az katıhmlı prostesto ey- lemlerinde bile olması gerektiğini düşündüğü her yerde vardı. Bomba eylemlerinin ardından Taksim Meyda- nı'nda yapılan protesto eylemınde yine katılanla- nn azlığına küfredip dururken genç bir polis sa- taştı,"Amca bu halınle mitingde ne işin var?"de- meye kalkıştı.. Uğur "Asıl sen bu genç yaşında bi- zim yanımızda olmamaya utanmıyor musun?.." diye öyle bir söze ginşti ki.. Genç polis kızarmış, başı önünde bilmem kaç kez özür diledi. Uğur Cankoçak bilinen moda akımlar peşinde- kı komünistlerden hiç olamadı. Aybar çizgisinde ulusalcı, (güleryüzlü sosyalist)o\mas\ yanında, doğrucu davutluğuyla her zaman her yerde mu- halefette, baş belası sayıldı. Hele sendıkal haklar savaşımı dendiğinde, ödün vermez bir direnişçi ol- duğu için, en yakın sendikacı dostlannı bile zor- lardı. Ama elde olmadan da acayip bir şekilde se- vilir, sayılırdı. Düşüncelerine, isimlerine ne toz kon- durmayan ünlü aydının, Uğur Cankoçak'ın eleş- tirilerine, öfkesine yanıt veremeden başını önüne eğmek zorunda kaldıklanna tanık oldum. Son yıllarda internet sitelerinden tartışmak mo- da ya.. Kimi sol adına fetvalara öylesine net, vu- rucu çıplak çıkışlan oluyordu ki.. Kelimenin tam anlamıyla karşısındakine ağır fırça çekiyordu. "Uğur, tamam da niye bu kadar kızdın ki.." diye başlayan cümlelerle o burunlarından kıl aldırma- yanların, UğurCankoçak'ın öfkesi karşısında na- sıl sındiklerinı hep gülümseyerek keyifle izlemişim- dir. Sonuna kadar dürüst, açık, ödün vermeyen, borçlu olmayan, özgür bir aydının arkasında güç- lü örgüt olmasa bile kendini nasıl datopluma ka- bul ettirebildiğini düşünmüşümdür. Belki koltuk- lardan elde edilecek iktidar gücüne hiç sahip ola- madı. ama hiçbir yerde, hiçbir zaman yok sayıla- madı. Eleştırılerı karşısında birileri hep kendilerini savunmak, açıklama yapmak zorunda kaldılar. Uğur Cankoçak'ın dostu olmak, eleştirisinden, öfkesınden pay almamak anlamına elbette hiç gelmiyordu. Tam tersi en çok dostlannı, toplum- sal sorumluluk beklediklenni eleştirir, sahiplenir- di. Doğru bıldiği her toplumsal hareketle özdeş- leşirdi. Büyük Zonguldak direnişınde, Türk-lş'e bağlı, siyaseten, örgütsel en küçük bir ilişkisi olmayan Genel Maden-iş direnişi, grevinin liderleri Şemsi Denizer'in başanlı olması için Zonguldak'ı karar- gâh yapmış, elinden geleni ardına koymamıştı. Aynı şekilde siyaseten sempati bile duyması söz konusu olmayan kimi siyasi liderier ve partilerin, ülke çıkarlan, halk yararına, hele de emek hakla- nna yönelik çıkışlannı nasıl da sahiplenir, savun- maktan çekınmezdi. Bana sorarsanız o kadar da öfkelı, inatçı biri değildı. Eleştırilerinden yılan, yolundan sapanla- nn biraz da zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkabil- mek, sıyrılabılmek için yakıştırdıklan, sonunda kimliğiyle özdeşleştirilen bir görüntü söz konu- suydu. Dün, DlSK'ın önünden kendısıni son yol- culuğa uğuriayanlar ınatçılığı sayesınde, 15-16 Haziran'ın 35. yıldönümüne kadar, makineyle de olsa yaşamayı başardığını ve ölüm gününü sahip- lendiğı, emek verdiği 15-16 Haziran'la özdeşleş- tirdiğini söylediler. O kadannı bilemem ama, dünkü anma törenin- de çok daha anlamlı ve önemlı bir başarısına tanıklık ettik. Oğlu Kerem, babasını uğuıiarken sadece gen bağlanndan değil, inanç ve değer bağlanndan söz etti. Babasının kavgasını verdiği değerierin ölmediğini, kendisi dahil yeni kuşaklar- ca sahiplenileceğini çok içtenliklı anlattı. Biliyorum ki Uğur, oğlunun konuşmasını duyabilseydi işte o an hiçbir şey için bağırıp çağıramaz, sevınç göz- yaşlarına boğulurdu.. Gazetede çıkan biryanlış haberden, en çok da dar zamana sıkıştınlmış, onun deyişiyle Amavut- ça yazılmış görüşleri yeterince net olmayan. Türk- çesi bozuk, cümleleri uzun kalmış yazılanm için.. çalan telefondaki öfkeli sesıni ne kadar çok öz- leyeceğim. Sadece bir dostu değil, yol göstericiyi, vicdanımın bir yanını kaybetmiş gibiyim.. soner@cumhuriyetcom.tr OTOBÜS FUARI TÜYAP'TA AÇILDI tstanbul TÜYAP Fuarcılık tarafından buyıl ilkkez düzenlenen Otobüs, Midi- büs Aksesuvarlan ve yan Sanayicileri Fuan, Tüm Otobüsçüler ve İşletmecile- ri Federasyonu (TOFED)Başkanı Ah- met Yalamanoğlu 'nun katüımıyla ger- çekleştirildi. Fuarayerii veyabancı oto- büs üreticilerininyanı sıra otomotivyan sanayii ve yedek parçaları, akaryakıt, madeni yağlar, araç döşemeleriyle kol- tuklar, araç dizayn ve ses sistemleriyle aydınlatma ekipmanları konusunda yurtiçinden ve 12 ülkeden uzmanlaşmış 140firma katıldı. Yarına kadar devam edecek olanfuar 10.00-19.00 arasında ziyaretçilere açık olacak. PETROL 57 DOLAR SINIRINDA İSTİKBALE BİR MAĞAZA DA SAMSUN'DA OPEC'in 15 Hazıran'daki ko- ta arttınmı karanndan etkilen- meyerekyükselişini sürdiiren petrolfıyatları, 57 dolar sını- nnadayandı. Yılbaşındanbu yana yüzde 30, son bir haf- tada ise yüzde 6 yükselen petrolfiyatlarını, ABD deki yüksek talebin ve rafineri kapasitesindeki vetersizli- gin surüklediği belırtiliyor. New YorkBorsası nda dün- kü 1 dolarhk yüksehşinin ardından bugün de 36 sent ar- tan ABD hafıfpetrolünün vari- li. 56.94 dolara ulaştı. Fiyatiar böyleceson 10 haftanın enyük- sek seııyesme çıkarak 58.28 dolarhk rekora oldııkçayaklaş- tı. Analistler. ABD deki talebin güçlü olması nedemyle ticari petrol stoklarmm geriledığini ve rafmenlerin rüzde 91 gibi \iiksek bir kapasite ile çalıştı- ğını hatırlatarak endişelerin devam ettığini ifade ediyorlar. Mobilya sektörünün önde gelen tnar- kalanndan htikbal, mutfaktan ha- lıya, oturma grubundan bahçe mobilyasına kadar ürün yelpazesini tek çatı I altında topladığı Ev Kon- sept Mağazalan 'nın ikincisini Sam- sun da açtı. Yaklaşık 7 bin metrekare üzenne kurulan mağazada dinlenmek için bir cafe ve çocuklar için oyun alanı ver altvor. îstik- bal, 2005 yıh sonu- na kadar ortalama metrekareleri 7.000 -10 000 arasında olan Ev Konsept Mağazalan 'nı, 20 noktada açnıayı planlıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog