Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

18 HAZJRAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA dishab(â cumhuriyet.com.tr 11 Tatabani'nhı PKK stratejisi • Dış Haberler Servisi - Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, PKK'nia Kuzey Irak'taki varlığına ve Türkiye'ye karşı eylemlerine sessiz kalmayacaklannı söyledi, ancak bir operasyonun mümkün olmadığını kaydetti. Talabani, "lrak hükümeti, Kuzey Irak'taki PKK güçlerinin varlığına karşıdır. Siyasetimiz, hiçbir yabancı silahlı gûcün lrak toprağında yerleşmesine izin vermemek ve bu militan gruplann komşularrauza, özellikle de Türkiye'ye karşı her türlü eylemine engel olmaktır" dedı. Japonya'mn iiyefiğine destek • W:\SHESGTON (AA) - ABD. BM Güvenlık Konseyi'nde yer alan ülkelerin sayısında kısıtlı bir artışa gidilmesini kabul ederken Konsey'in üye sayısının 15'ten 25'e çıkanlması yönündeki talepleri reddettı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nick Burns, ABD'nin bu konudaki politikasını ilk defa resmen dile getırdiği açıklamasında, Japonya'nın, Konseyin dairru üyeleri arasına katılmasını Washington'ın desteklediğini bildirdi. Burns, daımi üyelere bir ülkenin daha katılabüeceğini. ancak bu ülkenin hangisi olacağı konusunda Amerikan görüşünün henüz oluşmadığını söyledi. Halfibupton'dan yeni Guantanamo • WASHENGTON (AA) - ABD'nin Küba'daki Guantanamo askeri üssünde bulunanlara uyguladığı muamele ülke içinde ve dışında ağu eleştirilere uğrarken Washington, Guantanamo'da yeni ve modern bir cezaevi inşa etmeye karar verdi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Halliburton şirketinin. 30 milyon dolara Guantanamo'da yeni bir "tutuklu merkezi" inşa edeceği bildirildi. Yeni cezaevinde havalandırma sisteminin, spor yapılabilecek bir alan ile tıp ve sağlık merkezinin yer alacağı belirtildi. 220 kişinin tutulabileceği yeni cezae\inin gelecek yaz tamamlanması öngörülüyor. Kudüs PatPiği'ne tenzili rütbe • KUDÜS (AA)- Rum Ortodoks Kilisesi piskoposlar mahkemesi, eski Kudüs Partiği 1. trineos'un patriklik unvanını resmen aldı ve kendisini papazlığa indirdi. Kudüs Patriklığı'nden yapılan açıklamada, "kilise içinde ikılik yaratmamak için böyle bir karar ahndığı" belirtildi. Alman hükümet sözcü yardımcısı, Schröder'in Türkiye'nin görüşlerini paylaşmadığını söyledi Ahnanya Erdoğan'ı yakudiulı• Schröder'in Ermeni iddialan konusunda Türkiye'nin görüşlerini paylaştığı şeklindeki sözlerinin de doğru olmadığı belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Almanya Federal Parlamen- tosu'nun 1915 Ermeni olaylan hakkında aldığı karar, Ankara'da büyük sıkıntı yarath. Parlamento- nun karan, Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan ile AB'de kendisine yakın birkaç hderden biri olan Al- manya Başbakanı GerhardSchrö- der'in arasını bozdu. Schroder'den karartasansına karşı güçlü destek bulamayan Erdoğan, önceki gün sert eleştirilerde bulunmuştu. An- cak Alman hükümetınden gelen açıklamada Başbakan Erdoğan'a yalanlama geldi. Almanya hükümeti, Başbakan Erdoğan'm, Alman Federal Mec- lisi'nde kabul edilen Ermeni öner- gesini eleştırmesine tepki göster- dı. 'Erdoğan'ın söderi doğru değil' Alman hükümet sözcüyardım- cısı Ttaomas Steg, Tages Spiegel gazetesine yaptığı açıklamada. Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'ın, Federal Meclis'te onayla- nan Ermeni önergesini yanlış ve çirkin olarak nitelendirmesinin doğru olmadığını savundu. Önergenin dengeli olduğunu öne süren hükümet sözcü yardım- cısı, Erdoğan'ın Başbakan Schrö- der'in Ermeni iddialan konusun- da Türkiye'nın görüşlerini pay- laştığı şeklindeki sözlerinin de doğru olmadığını söyledi. Steg, "Başbakan Sctaröder, görüşleri- ni her zaman açtkça dile getir- miştir. Bu nedenle önergeyle il- gili olarak yaşanan hayalkınk- uğı anlaşıhr gibi değil" dedi. Gazeteninhabennde aynca, bir- lik partileri tarafından yönetilen eyaletlere 1915 olaylarımn en kı- sa zamanda tarih derslerinde ele alınması için gırişimde bulunula- cağı da bildirildi. Almanya'da KamuSen eyleminde arbede Kamu-Sen yönetkikri Alman Meclisi'nin Ermeni soykınmı savlanna ilişkin aldığı karan, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakarak protesto ettL Grup, çelengi kaldırmak isteyen sivil poHsieri Alman sanınca arbede çıkn. Sivil polisler. çekngi kırarak götürmek istedl Bir grup sendikacırun müdahak etmesi '-onucu bazı polisler tartaklandL (Fotoğraf: KORAY AVCI) 1915 olaylan, bugüne kadar sade- ce "Brandenburg" eyaletindeki okullarda ele alınıyordu. Karann maddeleri Almanya Federal Meclisi-Fe- deral hükümeti: • Konuyu ele alarak, banş- mayla ve tarihi suçun affedılme- siyle Türklerle Ermeniler arasın- da bir telafinin sağlanmasına kat- kıda bulunmaya, }/ Türkiye'de parlamentonun, hükümetin ve toplumun geçmiş- te ve günümüzde Ermeni halkına yönelik olarak oynadığı rolünü sorgulaması için girişimde bulun- maya, •" Türk ve Ermeni bilim adam- lanyla uluslararası uzmanlann yer aldığı bir tarihçi komisyonunun oluşturulması için girişimde bu- lunmaya, */ Kamuoyunun sadece bu ko- nudaki Osmanlı Imparatorlu- ğu'nun belgelerine değil, Alman- ya'nın Dışişleri Bakanhğı arşi- vinden Türkiye'ye verdiği belge- lerin fotokopilerine de ulaşabilme- sıni sağlamaya, ^ Istanbul'da planlanan ve dev- let baskısı üzerine ertelenen kon- feransın fülen gerçekleşmesi için girişimde bulunmaya, ^ Türkiye'de, özellikle Erme- nilerin akıbefı konusunda da ol- maküzere, fıkir özgürlüğünün te- minat altına alınması için girişim- de bulunmaya, • Türkiye ile Ermenistan'ın ilışkilenni normalleştirmeleri ko- nusunda yardımcı olmaya çağır- maktadır. TBMM Başkanı BûfcntAnnç'm Parlamento Başkanı Wolfgang Thierse'ye, 20 Haziran'da asılsız Ermeni soykınmına ilişkin kara- ra tepki olarak bir kınama mek- tubu göndereceği bildirildi. Avrupa Anayasası karşıtianndan bir grup, AB doruğunun toplandığı Belçika'nın başkenti BrüksePde parlamento binası önünde protesto gösterisi yapü. (Fotoğraf: AA) Brüksel'de anayasayı rafa kaldıran AB liderleri 2. günde de zorlandı Bütçe krizi de aşdamadı ELÇtNPOYRAZLAR BRÜKSEL - Anayasa ve genişle- me tartışmalannın gölgesinde geçen AB zirvesinin bir diğer anlaşmazlı- ğı oluşturan bütçe krizi de aşılama- dı. AB liderlerinin önceki gün ana- yasayı askıya alma karariannın ardın- dan derin görüş ayn- lıklan ile başlayan bütçe görüşmelerinin oldukça "sert" bir or- tamda geçtiği bildi- rildi. Üye ülkelerle ikıli görüşmeler yapan ~ — AB Dönem Başkanı Lüksemburg, bütçe krizinin doruğu kilitlemesi ne- deniyle görüşmelere ara vererek ye- ni bir öneri sunma yoluna gitti. AB kaynaklan, îngiltere ve Fran- sa'nın uzlaşmaya yanaşmaz bir tutum içine girdiğini belirterek Hollan- da'nın referandum sonucunun *şokufl altmda bütçe görüşmelerine devam ettiğini ifade ettiler. îngiltere, son referandumlann olumsuz sonuçlannın, AB halkımn daha farklı bir politika görmek iste- diğini kanıtladığını savunarak bütçe kısıtlaması ve tanm destek politika- sırıın değişmesi önerisi getirdi. Büt- • AB kaynaklan, bütçe görüşmelerinde îngiltere ve Fransa'nın uzlaşmaya yanaşmadığını, Hollanda'nın da referandum sonucunun şokunu yaşadığnıı ifade ettiler. çe konusunda karara bu dorukta var- ması gerekmeyen AB liderleri, AB'nin yaşadığı kriz nedeniyle uz- laşmazhk havasırun sürdürülmeme- si gerektiğini savundular. AB kaynaklan, bütçe konusunda herhangi bir uzlaşmaya vanlmama- sının AB içmde olumsuz bir siyasi sinyal olacağını belirttiler. AB genişlemede temkinli Anayasa ve bütçe krizinin gölgesi altında geçen AB doruğunda lider- ler, genişlemeye ihtiyath yaklaşma yo- luna gittiler. Genişleme ile ilgili konuyu tama- , men gündem dışı bı- rakan ülkeler, doruk sonuç bildirgesinde 17 Aralık kararlanm hanrlatarak aday ülke- lere karşı AB yüküm- lülüklerini yerine ge- tirme iradesini yan- sıtma konusunda görüş birliğine var- düar. Bulgaristan ve Romanya'yı bir- liğe kabul etme kararlılığının sürdü- ğünü bildiren AB liderleri, sonuç bil- dirgesi taslağında Türkiye ve üyelik sırasında bekleyen Balkan ülkeleri konusunda daha ihtiyath bir dil kul- landılar. ÜRKİYE KONUSUNDA ISTEKStZ Ankara'da Fransa kaygısı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Fransa'nın, Avrupa Birliği (AB) Anayasası'nın reddedihnesi sonrasında Türkiye konusunda daha isteksiz bir tutum takınmaya başlaması Ankara'yı endişelendiriyor. ABTi diplomatlar, 17 Aralık 2004'te "Türkiye ile müzakereler 3 Ekinı 2005'te başlar" karanna destek veren bazı üyelerm, anayasa krizi sonrasında bu karan sorgulamaya başladıklannı belirtirken. "Ancak bu karann değişebümesi için tüm üyekrin konsensüs sağlaması gerekhor. Bu da şu aşamada pek mümkün görünmüyor" şeklinde konuşuyorlar. Fransa'daki yeni hükümet, 17 Aralık karannı eleştirenlenn başında gelirken Türkiye'ye en güçlü destek veren üyeler Îngiltere, ttalya ve tspanya olarak sıralamyor. AB'dekı son gelişmeleri yakmdan izleyen Ankara, 3 Ekim'de müzakerelerin başlamasını güvenceye alabilecek girişimlere hazırlanıyor. 17 Aralık öncesinde Türkiye ile müzakerelenn başlamasmın en büyük destekçisi olan Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'ın, ülkesindeki erken seçun nedeniyle Ankara "nın beklentilerine daha az ilgi göstermesi ise endişelere neden oluyor. Erdoğan ve Gül'den diplomatik atak Dışişleri Bakanlığı'nın. 3 Ekim öncesinde Brüksel ve AB başkentlerine yönelik yoğun girişimler yapılması içm hazu-lıklara başladığı, bu çerçevede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün de bir dizı temasuıın öngörüldüğü bildirildi. Ankara'nm Brüksel'deki temaslarda yoğunlaşacağı konu, "müzakerelerin çerçevesi'' belgesı olacak. Müzakerelenn kurallannın yer alacağı belge, AB Komisyonu tarafından hazırlanacak. Belgenin 25 üye tarafından da kabul edılmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, 17 Aralık kararlanm geriye almarun neredeyse imkânsız olduğunu ifade ederken taraflann girişimlerinin müzakerelenn çerçevesi belgesi üzerinde yoğunlaşacağını dile getiriyorlar. Okurlar büir, O hep vardı...Yülarca süregelen dinlence alışkanlıfı... 'ARTEMİS ÖREN TATİL KÖYÜ' •••• Bayraklı Özel Plaj \rtems Taoî K6>ü 30.000 nr'lık biralaoda demzm iieme? kıyibinrfa kmuhnıijtur i!- sandan oda >.e D suıt. toplam 232 latakkapa- »ıtea. \&-m] dûzenlemesıyle ünlirengarsnkçıçeklerm kolularmı ;-3>dığı tatıl köv-ümûzde tûm odaknla balkon. drrelcı telefon. 3 b m i mûak >aymı. mnı bar. T\' M kltma mfvcatnır A;wa 120 hşılık loplantı salonunruz da hızmetımzdedır Alijven>vapmak ısleyenlermım çarşmuzdan \aıarianabıhrler Mım çm futbci. basketbol. plaı \oleıbolu sahalaamasateıusı. tenıs \ebılarioıdalbirolanaksunu>ot Çocıilar ^rtemıs Tatıl köyü'ndeûyuna^eeŞleoce^edovacaklar Çttuk hanızu. çımk kaplı oyun parkı. mını Club»e çc«uk anımasytraJan onlara güvenlı»e neselı onam sunıryor. Kahı aitı ve akjam jemekknnde tatıl köyünrâriin açı'k büfesı. her zevke u\gun. Türtı \e «iünva mutfağmdan Kngm seceneUetk tar>mıza ç\nyor A la Carte RestauranL Kafeter>a. $aık ICahvesı. Snack Bar, Artemıs Pub \e Havuz Bar gûnûn her saan hıanetınızdedır. Gândüz annmsycnlan ile can!ı nûzıt lyı ve mutlu bir tatıl geçirmenı: dıleğıyle REZERVASYON VE BtLGl İÇİN ArtenusÖrenHolıday Resort,öraı-Bmhamje Tel- 02664163"1 "'öıpbx) Faks 02664163226 »Tvw.artefnıs.gen.tr mfo^ artemıs gen tr HOTB. MAVİ DBVİZ TÜKİYFMN CBKT KÖŞE8İ, MAVİ BAYRAK ÖOÜUÜ, ^ W , HAVUZ BM, 8MCK BMt, SABM1, AKŞAM ZHGİN AÇM BÜR. 0DAUMM; MÖS1Mİ BBCTRkOJ ^ i n a , KÜMA, mÜH, THffflN, TH SAÇ KUMJTMA. 0-2 YAŞ ÜdCT8tZ HYM OOAJJA OÇÜNCÜ K $ % 50 Yanm Pansiyon Mayıs-Ekım Hazıran-Eytül Bung^ov 3O.UOm.fKDV 40.00 YTUKDV Otelodas 4O.ÛOYTltKD¥ 55.00 YTL+KDV KMMPANYR(01-16TGMMUZ) 7 gece kal 6 gece öde REZERVASYON W: 0 252 478 71 90-91 Faks: 0 2S2 478 70 07 Temnua-Ağustos 50.00 m+KDV 70.00 YUtKDV hlo • hotalmavkteniLCOfn MANASTIRHAN BOUTIOUE OTEL "KAZDAĞI ETEKLERİNİN BİNPINARLI İDA'sında DOĞA SEVİNCİ, DENİZ TUTKUSU ile FARKLI YAŞAM için MANASTIRHAN'da konaklamak ayncalıktır. Yanm Pansiyon Iki Kişilik Oda 120.00 YTL 0266 388 45 20 www. manastirtıan. com Le Figaro gazetesi: Chirac çark ettiDış Haberler Senisi - Fransız basını, Cumhurbaşkanı JacquesChirac'ın "Tür- kiye konusunda çark ettiğini'' yazdı. Le Figaro gazetesi, Chırac'ın önceki akşam Avrupa Birliği'nin (AB) Brüksel doru- ğunda, Türkiye'nin ismini anmadan, "AB Anayasası.genişlemişAvrupa'nın dahaiyi çalışması için kaleme ahndı, bu son du- rumda AB genişlemeye devam edebilir mi" sorusunu yönelttiğinı anımsattı. Ga- zete, bu tavn dolayısıyla "Gürac'uı Tür- kiye konusunda çark ettiği" yorumunu yaph. Ingiliz The Guardian gazetesi, Chi- rac'ın AB'nin genişlemesıyle ilgili kon- ferans düzenlenmesini talep ettiğini yaz- dı. Gazete, Chirac'ın bu öneriyi, Türki- ye'nin tam üyeliğini yavaşlatmak için gündeme getirdiğini belirtti. The Guar- dian, Chirac'ın bu amaçla Almanya'yla ittifak yapmaya hazır olduğunu ileri sür- dü. tngiliz The Guardian, AB'de halkın genişlemeye karşı olduğunu belirterek "Balkanlar'a, HkravTia'ya ve özellikle Türkiye'ye hayır" dendiğini yazdı. Bu ne kadar kötü olursa olsun liderlerin hal- kı dinlemesi gerektiğini savunan gazete, bu durumun. Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim'de başlaması öncesinde ortaya çıkan "gerçek bir kriz" olduğunu öne sürdü. Gazete, "Türkiye refonn yapar- ken nasıl hayır dheceğiz? Modern ve la- ikbirdemokrasryireddetmektslamdün- vasma öldürücü bir mesaj gönderir" de- dı. ABD gazetesi New York Times, Chi- rac'm zirvede ilk kez AB'nin genişle- mesiyle ilgili kuşku yaratnğını belirtti. Ga- zete, Başbakan DominiquedeVdlepin ın açıklarrıalannı da anımsatarak "Bu,Fran- sa'nın, bu yıl da TürkiyeveHırvatistan'la müzakerelere başlanmasına karşı oldu- ğunu gösteriyor" yorumunu yaptı. Ispanyol ABC gazetesi. "Türkiye ile müzakerekregelince,perspektiflerbirden- birekarardı" yorumunuyaptı. Gazete, AB Konseyi binasınınönündekı 28 bayrak ara- sında yer alan Türkbayrağının, "Türkhü- kümetiningözlemciolarakdavetedflme- diği" için 16 Haziran'da olmadığını ve bu- nun normal olduğunu belirtirken "Görüş- me sürecinin geleceği konusunda bir ön- sezi olabüecekbu a\ nnn. pek çok kişinin gözünden kaçmadı" diye yazdı. Fransız Le Monde gazetesi ise habe- rinde üyelik sürecinin "uzun ve beürsiz'' olacağını vurguladı. Chirac'a yakın kay- naklara atıfta bulunan gazete, Anka- ra'nın üyelik sürecinin uzun ve belirsiz bir süreç olacağını, ancak ekim ayında mü- zakerelerin başlaması konusundaki ta- ahhütlere uyulacağım belirttiler. Kay- naklar, gerekli olması halinde Türki- ye'nin üyeliği için referandum olacağı- na da dikkati çektiler. " nZHH lyim OZN Myauaia sron HOTtt 02ye beküyoruz Saien efsanevı Uzda*ı mr zeaşın ^tiıliK sainp bnfcı onâsu ve boı ûbjo ıreea '^nennz oavasuu LfV'nc sotu\»c3^ı.Tiz KÎÎI bff' 3icd£ ^îfiisi otdmmK ûBistınBik strvoniL ZcytDt ^? v o sıiî csşitl] rft?\^^*tftıTİyının *™ küffi^ htı^ır ^^ hjfyptmiTnp \xr mpipyiHn ofyıKJBiı WİNİIK?TBI R3£mdcnDL toiaffiiçtaııı aı ile jjmsfan, fficam ssazbğae asJA ein ptnftık tildızlan 5s\Tedec8riınz gıit.ûzüıl Kfis yryecdden^îler >vzlû hızaet üe butenrerek suoaB HOTEL O2'de böyok sebr lETnas»sınöın uata Inır M S srb, EÜE gcçıreMıne frata kaçmai'E - Otdmız topam 1: ıxa \e 45vaak kapasnesıne ahgtr • Oebnızı fa attmfeklm.bım*cYE dtaüi .bmtmmm veK-pıe,; spor vaocnak, ısaaisı eddntat^ ıçn to}iç cta>aatian onan kîaflennenâlaııakBdır • Oİelaınzııı ÇATCSL küttüı >e dob gezrioı \apnayi iıyşgn cok zoçnı otaakkrjsakıpdr • Re2£r»won Td Faks GSM E-Posta hoeKHıâtkolajjıel MlhklDOkil. \kK5l. v KlSk.kJCÛ 02867525888 S532726 1 C45 »eb »•»•»hoeKCim kkı»Hyı»ak^»ıı*)Jk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog