Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

S-AYFA CUMHURİYET 18 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ 10 vrjiı dishab@cumhuriyet.com.tr Gazze Şeridi'nden Akdeniz'e uzanan duvar, beton direkler ve yüzen bariyerlerden oluşuyor İsrail denizededuvarörecekIhş Hafcerler Servisi - Filistin top- raldanna duvar örmeyi sürdüren Isra- il şimdi de Gazze sahilinde sualtı se- ti üışa ediyor. Setin yapılmasındaki arcıacın, Israil'in yazın Gazze'den çe- kılmesinin ardından, deniz yoluyla bu bölgeden gelebılecek saldınlan en- gellemek olduğu bildirildi. Jerusalem Post gazetesinde yer alan haubere göre, birkısmı beton duvar, bir kısmı da yüzen bariyer şeklinde inşa edilecek set, IsraiTin Gazze Şeridi'nın kıazeyiyle olan sımnndan itibaren 950 metre boyunca Akdeniz'e uzanacak. Haberde, setin ilk 150 metresinin de- niz yatağına gömülmüş beton direk- ler şeklinde olacağu gen kalan 800 met- resüıİD ise denize 1.8 metre batmış • Batı Şeria'da, Uluslararası Adalet Divanı'nın yasadışı olarak nitelediği duvann inşasını sürdüren Israil'in, Gazze'de de güvenlik gerekçesiyle Akdeniz'e doğru 950 metre uzanan bir set inşa etmeye başladığı bildirildi. vam ediyor. AB'den çağn "yüzen bariyer*ler olacağı kaydedil- di. İsrail'ın sualtına duvar örerek mi- litanlannyüzerek kendi kıydanna çık- masını ve saldın düzenlemesini engel- lemek amacında olduğu belirtildi. Gazete, tsrail'in deniz setini, Gaz- ze Şeridi'nde kaybedeceği gözlem ka- rakollan yerine inşa ettiğini yazdı. Haberde, deniz bariyerinin inşaatına başlandığı bıldirildi, ancak İsrail as- keri yetkilılen planın halen tartışıldı- ğını ve yakında çalışmalara başlana- cağnıı söylediler. Sualtı bariyerinin milyonlarca dolara mal olması bek- leniyor. 'Gökyüzûne de mi yapacaJdar?' Filistinli yetkililer projeye sert tep- ki gösterdi. Filistinli başgörüşmeci Saib Erakat, "Bugün karada duvar örüyorlar, yann denizde ve daha son- ra da gökyüzünde- Peki ya başka ne- relereduvar örecelder? Her Fifistin- Knin başma ya da evinin önünede du- var çekecekler mi" sözleriyle tepki- sini dile getirdi. Erakat. lsrail"in du- var anlayışının artık sona ermesini umduğunu söyledi. Erakat, güvenliğin, gerçek bir ba- nşın ancak Filistinlilerle köprü ku- rularak ve işgale son verilerek sağ- lanacağını kaydetti. 1 miryon 300 bın Filistinlinin yaşadığı Gazze, şu an- da Israil'in güvenlik gerekçesini öne sürerek yerleştirdiği tel örgülerle çevrilmiş durumda. İsrail. Batı Şeria'da ise Uluslara- rası Adalet Divanı'nın da yasadışı olarak nitelediği duvar inşasına de- Brüksel'de bir araya gelen Avru- pa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlan da, Israire Filistin toprak- lannda "Yahudi yerleşim birimkri kurma faaliyederinP dondurma çağ- nsında bulundu. AB liderleri, zir- vede benimsenecek bildın metnın- de, "banşınönündeengelteşkileden İsrail'in Filistin topraklanndaJd Ya- hudi>erieşim birimj inşa erme faafr- yetlerini dondurması gerektiğini'' belirterek bu çerçevede, ev inşaatla- n ile çevTe yollan gibi yeni altyapı faaliyetlerinin durdurulması çağnsı yaptı. Iran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti Hatemî devri kapandı • En güçlü aday eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani, seçimi ilk turda kazanmayı umduğunu söyledi. Sonuçlann bugün belli olması bekleniyor. D«ş Haberler Servisi - Iran'da halk diln, 1979'daki IslamDevriminin ardından 9 kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gitti. 47 milyon seçmenin bulunduğu ülkede reformcu Cumhurbaşkaru Muhammed Hatemi dönemini sona erdiren seçim sonuçlannın bugün alınması bekleniyor. Adaylann cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, oylann yüzde 50 "sinin bir fazlasını alması gerekıyor. Adaylardan hiçbiri yeterlı oyu alamazsa bir hafta sonra 2. tur yapılacak ve en fazla oyu alan iki aday yanşacak. ABD'ye mesaj yoDadı Son kamuoyu yoklamalan, desteği yüzde 28 olan eski Cumhurbaşkanı AB Ekber Haşimi Rafsancani'nin önde gittiğini gösterse de seçimin 2. tura kalabileceği belirtiliyordu. Rafsancani ise seçimi ilk turda kazanacağını umduğunu söyledi. 1989-1997 arasuıda cumhurbaşkanlığı yapan 70 yaşuıdaki "ıhmlı muhafazakâr Rafsancani, başkent Tahran'da oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, "Kamuoyu araşünnalan, Ok turda seçimin bir adav tarafindan v gösterrvor, umanm öyle ohır" dedi. ifımlı muhafazakâr lider, ABD'ye de mesaj göndererek "Amerikahlar isterse ifişlrileriınizi geliştiririz. Başkan George Bush, bazı olumhı davraıuşlar gösterdi tki ûlke arasındaki itişki arbyor" dedi. Rafsancani'nin en güçlü rakipleri reformcu Mustafa Moin ıle sertlik yanlısı muhafazakâr Muhammed Balar Kalibaf. Dini lider Ayetullah AB Hamaney. halka seslenerek "Seçimde oy vermek düzene o\ vçrmektir. Bu seçime kaülmak bir dindarhk evienıidir'' dedi. Hamaney, "7 adayımız var, ancak küne oy verilirse verüsin, oy vermek düzene o> r vennektir'* diye konuştu. Dini lider, oy kullanılmaması yolunda propaganda yapanlan ise "düşman" olarak niteledi. Içişleri Bakanı Abdürvahid Musavi Lari de, "Üdnci rurun gerekebileceğini düşünüyorum, seçim çok çeloşmeB" dedi. Milyonlarca Iranlı genç, Haşimi Rafsancani' yi desfektiyor. (Fotoğraf: AA) BOSNA-HERSEK Türk birliğiyeni karargâhına taşındı EMREÇAUŞKAN ZENİCA/BOSNA HERSEK - Türk birlık- leri komutasındakı Bosna-Hersek Çokuluslu Manevxa Tabur Komutanlığı'nın yenı karargâ- hı Fatıh Sultan Mehmet Kışlasf nda dün tören- le açıldı. Türk birliklen Bosna-Hersek'te 1994 yılın- dan bu yana görev yapıyor. Daha önce Birleş- miş Milletler Koruma Gücü (UNPROFOR) altında çalışan Türk birliklen 2 Aralık 2004'ten ben EUFOR altında faaliyetlerde bulunuyor. Bosna-Hersek Çokuluslu Görev Kuvvet Ko- mutanlığı'nda üç sektörden biri olan Kuzey Komutanlığı'na bağlı olan Manevra Tabur Ko- mutanhğı Zenica'daki, Avnıpa'nın en büyük de- mir-çelik fabrikalanndan birinde konuşlanı- yordu. Türk bırliklerinin fabrikada konuşlan- ma suıın olmamasına karşın fabrikanın yeni- den çalışıp ekonomiyı canlandırması için ka- rargâhın taşınması karan alındı. Bu nedenle Türk birliklen dün Zenica'daki yenı karargâhına ta- şındı. 'Sekiz uhıs ve bir takım' Türk ordusunun bölgedeki çahşmalan yaban- cı komutaniar tarafindan da memnuniyetle kar- şılanıyor. Bölgede görev yapan yabancı aske- ri personelin Türk birliklen hakkındaki görüş- leri ise şöyle: Bosna Hersek Çokuluslu Görev Kuvveti Ku- zey Komutanı Tuğgeneral MikaFeltonen: Ben iki haftadır bölgedeyim. Türk askeri sayıca bu- rada oldukça fazla ve önemli bir rol üstleniyor. Türk askerinin çaiışmalardan çok memnunum. Teğmen Mkhal Rapposcb: Dci ülke arasın- da çalışma açısmdan bir fark yok. Sadece dil- lerimiz farklı. Bunu Ingilizce konuşarak zaten çözüyoruz. AB üyesi olmadığı halde Türkiye'nin bu gö- revde yer alması çok önemli. Belİd Türkiye ile- ride AB'ye üye olacak. Ça\aış Walter \\andrasch: Türk askerleri bu- rada görev lerini en iyi şekilde yapıyorlar. Po- litik konulardan tamamen uzağız. Biz burada, Portekiz, Yunanistan, Finlandiya. Polonya, Tür- kiye, Isveç, Avusturya, Irlanda'dan oluşan 8 ulus ve bir takımız. İLAN Prof. Dr. Erol MANİSALI "AB Sürecinde Türkiye" 21 Haziran Saat: 19.00 Erdemir Mühendisler Derneği KAKTAL 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2004 i 099 Karar No: 2005 '495 Davacı Murat Tekin vekıli Av. lsmail Demirbilek tarafindan davalı Mihaela Tekin aleyhine açılan boşanma davasınuı yapdan açık yargılaması sonunda. Mahkememızin 26.05.2005 tarih, 2004 1099'esas, 2005 495 karar sayıu ilamıyla davanın lcabulü ile taraflar Mural Tekin ve Mihaela Tekın'in MK'nun 166. maddesi uyarmca boşanmalanna karar verilmiştir. Kendıstne karar tebliğ edılemeyen adresi de tespit edilemeyen davalı Mihaela Tekın'e ılanın gazetede yayuüandığı tarihten 7 gün sonra karar teblig edilmış sayılacağından bu tanhten itıbaren 15 gûn içerisinde yargı yoluna başvurulmadığında iararın davalı yönünden kesinleşmiî sayılacağı hususu teblıgat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 14.06.2005 Basın: 28211 GENEL KURUL ILANI CUHMURİYET HALK PARTİSİ KARTAL İLÇE BAŞKANLIĞI Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Temmuz 2005 Pazar çünü saat 09.00'da Cumhuriyet Mahallesi Bayır Sok. No:10 Kartal / İSTANBUL adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacakttr. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamdığı takdirde ikıncı toplantı 4 Temmuz 2005 Pazartesi günü a/nı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır. Sayın ûyelerir toplantıya katılmalan saygı ile nca oltnur. CHP Kartal İlçe Yönetim Kurulu GÜNOBM ÜSKÜDAR 3. ASLİYE HUKÜK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2005i36 Davacı Aytaç Özkal vekilı tarafindan ıkame olunan gaıplik davasında verilen ara karar geregince, Gaip oldufu iddia edilen Istanbul, Üsküdair, Hayrettin Çavuş Mahal- lesi, 20 Cilt, 570 Hane'de nüfusa kayıtlı bulunan Kemalettin ve Nuran'da olma 29.10.1961 doğumlu Teoman Özkal "ın Arakiyecı Hacı Cafer Mahallesi, Hasodalar Çıkmazı, No:10 Üsküdar adresınde ıkamet etmekte iken 1982 yılında kaybolduğun- dan bahisle gaipliğine karar verilmesi istenılmiş olmakla MK'nun 30 ve müteakip maddelen ıtibariyle adi geçenin hayat ve mematından malumatı olaniar veya adresle- rinı bilenlenn mahkememizın 2005 136 esas sayılı dosyasına ilan tarıhinden itibaren en geç 6 (altı) ay ıçınde bilgı vermeleri hususu ılanen tebliğ olunur. 13.06.2005 Basın: 28273 1 AÇILŞ VE VOKLAMA 2 KON3RE BAŞKANUK DİVANI SEÇİMİ 3 SAVGI DURUŞU - ISTİKLAL MARŞI 4 ÇALŞMA VE HESAP RAPORL4RININ OKU'JMASI VE İBRASI 5 GÖRJŞ VE ONERİLER 6 SEÇM 7 KAPANIŞ BAMRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 2004 898 Davacı: Mahir Uçar. lzmir, Buca ılcesi, Valirahmibey Mah. Cilt No:20, Hane No: 248'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Nemika'dan olma 05.06.1957 d.lu Vekıli: Av. Tekin Arslanca, Zeytinlik Mah. Milliyetçi Sokak Tümer îşhanı No:9 8 Bakırköy-lstanbul Davalı: Handan Uçar. Hacıevhattin Mah. Eğridut Sokak No. 10 14 Fatih-Istanbul Dava: Boşanma Davacı Mahir Uçar vekili tarafindan davalı Handan Uçar aleyhine açı- lan boşanma davasının yapılan açık duruşması uyannca, Izmır ıli, Buca ılçesi. Valirahmi- bey Mah. Cilt No: 20, Hane No. 248"de nüfusa kayıtlı bulunan Alı lhsan ve Sevim'den olma, 20.01.1956 doğumlu davalı Handan Uçar'ın belirtilen adreslerine dava dilekçesi- nin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresınin bulunamadığı 7201 sayılı kanunun 28-29 maddelen hükmüne bınaen dava dilekçesinin ılanen tebliğine karar verilmıştır. Davalının 08.07.2005 günü saat 11 20'de mahkememizde hazır olması, belli edilen gün ve saatte gelmesi veya kendısuu bır vekille temsıl ettınnesı, gelmediğı veya mazeret bildirmediği, delıl de ibraz etmediği takdirde HUMJCnun 213-377. maddelen uyannca yargılamanın yokluğunda yapılacağı ve hükum kurulacağı, dava dilekçesinin tebliği yenne geçerli olmak üzere ılanen duyurulur Işbu ilan yayınlandığı tarihten itiba- ren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. Basın. 28267 İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLLĞÜ İİK. 128 MD. GORE RAPORUN İLANEN TEBIİĞİ Dosya No: 20043044 Muhatap borçlu: Yüksel Sucu. Adresi: Çetm Emeç Bulvan Cevdet Bey apt. No: 10 K: 4 Çoriu - Tekirdağ. Taşınmaz malikı borçlu: Tülay Kaya. Alacaklı ' vekıli: Finansbank A.Ş. vekili Av. Mıhri- ban Şimşek. Değer konulan taşınmaz tapu kaydı: Tekirda|, Çor- lu, Kazımıye Mh. Değırmenköy yolu, 1471 ada, 1 parselde kayıtlı 124İ31448 arsa payh A5 Blok 18. kat 76 no'lu mesken. Bılırfcışi raporu tarıhi ve konulan değer: Tamamına 25.01.2005 tarihinde 50.000.- YTL kıymet takdır edilmiştır. Yukarda adı, soyadı (şahsiyeti) yazıh borçlunun be- lirtilen taşuımazı dosyamızda ıpoteklidır. Taşınmaza bilırkışı vasıtasıyla İİK. 128. maddesine göre belırtılen tarihte belirtilen değer konulmuştur. Taşınmazın fıılı durumu. ımar durumu ve evsafı dosyada meveut kıymet takdiri raporunda göstenhruş- tir. Muhatap borçlunun yazüı adresine göndenlen kıy- met takdir raporu bıla tebliğ ıade edilmiş. Emniyet va- sıtasıyla yapılan tahkikata netıce ahnamamış, alacaklı yan borçlusunun başkaca adresleriru bildirmemiştir. 7201 sayılı Kanun'un 28 ve müteakip maddelen gereğince kanuni süreye 15 gün ılavesi suretiyle kıy- met takdir raporunun ılanen tebliğıne karar venhniş- tır tş bu ilanın gazetede neşnnden itibaren 22 gün ıçuıde kıymet takdir raporuna bir itırazınız varsa ıcra mahkenıelerıne bildırilmesi ve ıtiraz edıldığine daır almacak derkenarın icra dosyasına ıntikal edihnesi hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 09.06.2005. Basın: 28169 Po&işgafcikrizorkullanarakdışançıkardL (AA) Bişkek'te yine isyan çıktı Dış Haberler Servisi - Kırgızistan'da devlet başkanlığı adayhğı ka- bul edibneyen Urmat Bantabasov'un 7 bine yakın yandaşı, dün baş- kent Bişkek'te devlet başkanlığı sarayını ış- gal etti. Merkez Seçim Komisyonu'nun aday- lık başvurusunu reddet- tiği Bantabasov'un ta- raftariannm yansı de- mirparmaklıklan aşarak sarayın bahçesine girer- ken. birgrup saraya gir- meyi başardı. Eylemciler. Bantaba- sov'un adaylığınm kabul edilmesini istiyoriar. Ey- lemcilerin başkanlık sa- rayına girmesine başta müdahale ermeyen gü- venlik güçleri, Başba- kan Yardımcısı Dani- yar Üsönov'un ikna ça- balan sonuçsuz kalınca işgale müdahale etti. Güvenlik güçleri, bi- nadaki 800'e yakın iş- galciyi zorla dışan çı- kardı. Içinde Merkez Se- çim Komisyonu ve Dev- let Başkanı Kurman- bek Bakiyev'in ofisi- nin de bulunduğu bina girişi koruma altına alı- narak, bina dıştnda ka- lan göstericilerin tama- mı saray bahçesinin dı- şına çıkanldı. Ancak dı- şandaki eviemcilerin sa- yısının artmaya devam etmesi üzenne polis ha- vaya ateş açh ve göz ya- şartıcı bomba kullandı. Gazdan etkilenen ba- zı polislerle gösterici- ler hastanelere kaldınl- dı. Işadamı Bantaba- sov'un adayhğı, çifte vatandaşlığı (Kırgızis- tan- Kazakistan) oldu- ğu için reddedildi. Kır- gızlar, Devlet Başkanı Askar Akayev'in dev- rilmesiyle sonuçlanan 24 Mart'takı ısyanınar- dından 10 Temmuzda sandık başma gidecek. ALMANYA HÂLÂ ONAYLAMADl Leopard2'nin satışında sıkıntı nU.NKFURT(Cum- humet Bürosu)- Türkı- ye'ye Leopard 2 tankla- nnın ve israil'e personel taşnna aracı Dingo 2'nin satışuıa ılişkin onay ka- rarlannın Alman Fede- ral Güvenlik Konseyi tarafindan hâlâ onaylan- mamış olması askeri araç üreticisi KMW' fîr- ması tarafindan kaygıy- la karşılanıyor. Berlin hükümeti. satış konu- sunda erken seçim ön- cesinde karar almak is- temiyor. israil tarafindan si- pariş edilen Dingo 2 as- ker taşıma aracı çağm en gelişmiş aracı kabul ediliyor. Dingo 2. ma- yınlara karşı duyarlı ve korunaklı. Federal Gü- venlik Konsevi Türki- ye'ye Leopard 2 tankla- rının satışını da henüz onaylamadı. Parlamento'da konu ile ilgilı tartışmada, Hı- ristiyan Demokrat Par- ti milletvekili Bernd Si- ebert ıle Liberal Parti (FDP) milletvekili GündıerNollting bu du- rumun sürmesi ve Fe- deral hükümetin hızlı karar v ermemesi halin- de her iki ülkenin de si- parişlerini geri çekebi- leceklerini belirrtiler. Milletveldlleri, bu du- rumun Alman ekono- misi için önemli bir ka- yıp anlamı taşıyacağını öne sürdüler. Nüfus cü2danımı kaybettım Hükümsüzdür ÖZLEM ÇAVDAR Hain tuzaklarda kan uykularda Vurulduk ey halkım unutma bizi Yavukluyerine çıplak mavzere 1947-1979 Sanldık ev halkım unutma bizi 18.06.1979 tarihinde haince üldürülen emekçi öğretmen REMZİ AKSAKAL ı saygıyla anıyoruz. Eşi Birsen Aksakal ve Çocuklan DUYURU Kars ili, Merkez ilçesi, Karadağ mevkiinde; TC Kars Belediyesi tarafindan. "Kars Katı Atık Düzenli Depolama Sahasfnın yapılması planlan- maktadır. Sözkonusu faaliyet ile ilgili olarak, 16.12.2003 ta- rih ve 25318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gıren Çe\TeseI Etki Değerlendirmesi Yö- netmeliği gereğince. aşağıda belirtilen yer, gün ve saatte (ÇED Sürecinde Halkın Katılımı Toplantısı) düzenlenecektir. Yer: Kars Belediyesi Külrür ve Sanat Merkezi Adres: Gazi Ahrnet Muhtar Paşa Caddesi Halk Eğitım Merkezi Yanı No. 166 Kars Tarih : 21.06.2005 Saat: 14 00 llgili yönetmeliğin 9. maddesi eereğince HALKIMIZA DUYURULUR TC FL\RS BELEDİYESİ Basın: 28057
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog