Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

'Cumhuriyet - K İ T A P L A R I ÎSKELE SANCAK İlhan Selçuk ÇagPazüümaAŞ TûAoaıgıCadNo394] 1341M)Cagaloglu-tsanbulTsl (212)51401 9« Cumhuriyet I T A P L A R I ATATÜRK BÎR GÜN GELECEK Oktay Akbal Çag Fnstena A Ş Tâkocağı Cad No 39 41 143341 CaŞa.oJhı-kanbuITel <:12|514O1 96 82. YIL SAYI: 29109 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 18 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ AB sürecinin sonunun belirsiz olduğunu belirten Baykal, hükümeti Kıbns konusunda uyardı ProtokolüimzalamayınMeclis'te görüşme CHP îideri, AB do- ruğunda "Türkiye'yi kenarda bıraksak daha iyi olur" anlayışının şekillendiğini belirte- rek hükümete Güney Kıbns'ın tanınması an- lamına gelecek ek protokolü imzalamaması çağnsında bu- lundu. Baykal, "Tarihi bir uyanda bulunuyorum. Sonu be- lirsiz AB avuntusuy la sakm ha geri dönülemeyecek bir Kıb- ns tavizi vermeyin" dedi. Baykal, Meclis tatile girmeden ge- nel görüşme önergesi vereceklerini de söyledi. • 4. Sayfada FranS3'd3l1 çark Fransız basını, Cumhur- başkanı Chirac'ın "Türkiye konusunda çark i,ettiğini" yazdı. Le Monde, Fransa'nın Türki- ye ile müzakerelerin başlaması konusundaki taahhütlerine uyacağını, ancak sürecin sonucunun belirsiz olduğunu kaydetti. Ingiliz ve Amerikan gazeteleri, Chirac'ın Türkiye'nin önünü kapamak için çahştığını belirtirken Is- panyol basını "Türkiye ile müzakerelere gelince, perspek- tifler birdenbire karardı" yorumunu yaptı. • ıı. Sayfada Ankara'da kaygi AB'deki son gelişmele- ri yakından izleyen Ankara, 3 Ekim'de müza- kerelerin başlamasını güvenceye alabilecek gi- rişimlere hazırlanıyor. Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Gül'ün bir dizi Avrupa temasının öngörül- düğü bildirildi. Diplomatik kaynaklar, 17 Aralık kararlan- nı geriye almanın neredeyse imkânsız olduğunu ifade eder- ken taraflann girişimlerinin müzakerelerin çerçevesi belge- si üzerinde yoğunlaşacağını dile getiriyorlar. • ıı. Sayfada IMF'nin isteğiyle yaş ve prim gün sayısı kademeli olarak yükseltilecek, maaşlar düşürülecek Emeklilik hayal oluyor BAŞBAKAN ERDOĞAN Sosyal güvenlik tasarısına göre emeklilik yaşı 2036'da kadın için 59, erkek için 61 'e, çıkacak ve 2046 yılından itibaren kadm ve erkek için 65, 2075 yılından iti- baren de 68 yaşına yükseltilecek. IMF'nin yüksek bulduğu emekli aylıkla- n da düşürülüyor. Tasan, çahşandan sağ- hk giderleri için yüzde 5O'ye kadar "kat- kı payı" kesilmesinin yolunu da açıyor. AYŞE SAYIN ANKARA - IMF'nin, 833 milyon do- larlık kredi diliminı serbest bırakmak için Meclis tatile girmeden önce çıkanlması koşulunu getırdıği Sosyal Güvenlik ve Genel Saglık Sıgortası Yasa Tasansı ile sisteme yeni girecek sıgortalılar için emeklilik neredeyse "hayal" olacak. TBMM Sağlık Aıle Çalışma ve Sosyal Işler Alt Komisyonu'nda kısmi düzelt- meler yapılmasına karşın önetnli hak ka- yıplanna yol açan tasannın önümüzdekı hafta hızla esas komısyon olan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesı bek- leniyor. Düzenlemeler özetle şöyle: t/ Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı, 2075 yılına kadar kademeli olarak yük- seltiliyor. Buna göre ilk kez sigortalı olanlar; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmalan ve 9 bın gün malullük, yaş- lılık ve ölüm sıgortalan pnmi ödemelen koşuluyla yaşlılık aylığından yararlana- bılecekler. Emeklilik yaşı 2036'da kadın ıçın 59, erkek için 61 yaşa çıkacak ve 2046 yılından itibaren kadın ve erkek için 65, 2075 yılından itibaren de 68 yaşına yükseltilecek. v' IMF'nin yüksek bulduğu emekli ay- lıklan da tasanyla düşürülüyor. Buna göre MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Hükümete öfke büyük Seydişehir 'satıldı' Ereğli ayakta Seydişehir Eti Alüminyum'a en yüksek teklıfi 305 milyon dolarla Ce-Ka Inşaat verdi. Şirketın sahibi Cengız'in adı, 3 eski bakamn Yüce Divan'da yargılanmasma neden olan Karadeniz Otoyolu ve mobıl santral yolsuzluklanna kanşmıştı. Erdeitlİr'ın özelleştinlmesine karşı çıkan CHP, İP, EMEP, BBP, sendi- kalar ve binlerce yurttaş hükümeti protesto etti. Türk-lş Genel Başka- nı Salıh Kılıç, stratejık kuruluşlara sahip çıkmanın "yurttaşlık görevı" olduğunu belirtti. • 12. Sayfada 10 santimi geçemeyecek Cezaevînde bıçağa vize Hükümlülerin bulundurabılecekleri kişısel eşyalarla ılgıli yönetmelik yürürlüğe girdi. Hükümlü ve tutuk- lular koğuş, oda ve eklentilerinde kantinden temin edilmek koşuluyla bir adet uç kısmı sivri olmayan on santimetre uzunluğunda bıçak bu- lundurabilecekler. Aydınlatma dışın- daki elektrik giderleri hükümlü tara- fından karşılanacak. • 8. Sayfada dedikodu yapıyoıiar' Başbakan Erdoğan, AB büyükelçileriyle yaptığı tartışmalı yemekten söz ederken "Büyükelçiler bize söylemediklerini söy- lüyorlar. Bızden sonra farklı yerlerde ko- nuşuyorlar. Dedikodu yapıyorlar" dedi. Güneydoğudaki operasyonlann kaldınl- masıyla ilgili çalışmayı PKK'nin yürüttü- ğünü belirten Erdoğan, içeriden de şu anda legal durumda olan parti ve belediye baş- kanlannrn bunu desteklediklerini söyledi. Türban için referandumu kendisinin de za- man zaman düşündüğünü vurgulayan Er- doğan'a din dersinin seçmeli olmasını sor- duğumuzda "Zorunlu olmayabilir" dedi. ORAL ÇALIŞLAR'm haberi • 9. Sayfada ÜNİVERSİTE ADAYLARINA UYARI Dinlenme zamanı Irantiaseçim heyecanı lran'da halk dün, 1979'daki Islam Devrimi'nin ardından 9. kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gitti. 47 mil- yon seçmenin bulunduğu ülkede reformcu Cumhurbaşkanı Hatemi dönemini sona erdiren seçim sonuçlannın bugün alınması bekleniyor. Adaylann cumhurbaşkanı seçilebilme- si için oylann yüzde 50'süıın bir fazlasuıı alması gerekiyor. Adaylardan hiçbiri yeterli oyu alamazsa bir hafta sonra 2. tur yapılacak ve en fazla oyu alan iki aday yanşacak. 70 yaşındaki "ılımlı muhafazakâr" Rafsancanı, oyunu kullan- dıktan sonra gazetecilere, "Kamuoyu araştırmalan, ilk tur- da seçimin bir adav tarafından kazanılacağını gösteriyor, umanm öyle olur" dedi. Rafsancani'nın en güçlü rakıplen reformcu Mustafa Moın ile sertlik yanlısı muhafazakâr Mu- hammed Bakır Kalibaf. Dini lıder Ayetullah Ali Hamaney, halka seslenerek '"Oy vermek düzene oy vermektir. Bu se- çime katılmak bir dindarlık eylemidir" dedi. • 10. Sayfada Üniversite adaylannın heyecanla bekledıği Öğrenci Seçme Sınavı yann yapılacak. Sınava 1 milyon 730 bın aday katılacak. Suıav saat 9.30'da başlayacak ve 3 saat sürecek. Uzmanlar, öğrencıle- re sınav belgelerinı bu akşamdan hazırlamala- nnı ve sabah görebile- cekleri bir yere koyma- lannı önerdi. Adaylara dinlenmele- ri uyansında bulunan Prof. Verimlı, "Sadece notlara göz atın, ders çalışmayın. Egzersız yapın ve uykunuzu iyı alın" dedi. • 6. Sayfada pazartesi günü Cumhuriyet 'te. AKARYAKIT KAÇAĞININ BOYUTU 20 MİLYAR DOLAR • 5. Savfada DEVRİMCİ BİR GERİLLANIN ÖYKÜSC M 7. Sayfada ASKER: TÜRBAN AYRI BAŞÖRTÜSÜAYRI • 9. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK AB Kaldıracı Olmadan... AB'deki çarpıcı, hatta itici, yer yer aşağılayıcı son gelişmelere bu hükümet karşılık vermekten kaçını- yor. Perşembenin gelışi çarşambadan belliydi. Refe- randumdan önce Fransa'da, Hollanda'da, şu sıra- lar referandumunu askıya alan veya yapıp yapma- makta duraksayan kimi Avrupa ülkelerinde üyeliği- mızi reddeden gelişmeler izlenmiyor muydu? MArkasıSa.8,Sü. l'de Recep Bilginer yaşamını yitirdi Tiyatro Yazarlan Derneğı kurucusu, oyun ve deneme yazan Bilginer, bir konfe- ransa katılmak için gıttiğı Ankara'da kalp krizi sonu- cu yaşamını yıtirdı. Bilgi- ner, Yunus Emre llnıe Hız- met Vakfı Ödülü, Türk Dil Kurumu Oyun Ödülü üe Atatürk Araştırma Merkezı Ödülü'nü kazanmıştı. • 14. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kerkük-Ankara Gerginlik Hattı... Kerkük'ten gelen haberler Irak'ın bütününü saran karmaşanın yeni düğümlere gebe olduğunu göste- riyor. önce VVashıngton Post gazetesinin haberini özet- leyelim: MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog