Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

TmT Cumhuriyet L^KİTAPLARI IBAHÇE BlZtZ GÜL BlZDEDlR Miyase tlknur (Pag Pazariama \-S THmragı CaA No-39'4I (212)51401 96 CumhuriyeC " Cumhuriyet L. K I T A P L A R I YEDÎ CANLI CUMHURİYET Özcfomir İnce \ 82. YIL S>*\YI: 29108/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1: NADİR NADİ (1945-1991) AB, hükümetin Güneydoğu politikasını eleştirmeyi sürdürdü: Erdoğan bölgeye neden gitmiyor? Elçilerle gergiıdikAB'li bir büyükelçi, eleştirilerinin terör örgütü- ne karşı askeri operasyona değil, hükümetin Güneydoğu sorununda kapsamlı bir politika ortaya koyamamasına dönük olduğunu söy- ledi. Hükümetin yalanlamalarına anlam ve- remediklerini ve şaşırdıklannı belirten diplo- matlar, "Bölge insanlanna ikinci sınıf bir va- tandaş olmadıklan gösterilmeli. Başbakan neden bölgeyi ziyaret etmiyor?" dediler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan ın AB'nın Güneydoğu eleştirisinı yalanlamasına kar- şın AB'li diplomatlar eleştinlenni sürdür- düler. AB'li bir büyükelçi, Birlık'ın eleştı- nsınin asken operasyonlara degıl. hüküme- tin bölgeye yönelık kapsamlı bır politika ortaya koyamamasına dönük olduğunu be- lırtirken "Bölge insanlanna ikinci sınıf bir vatandaş olmadıklan gösterilmeli. Bölgenin geri kalmışkğına son verilecek bir plan neden ortaya konmuyor? Başba- kan neden bölgeyi ziyaret etmiyor" şek- lınde konuştu. Hollanda Büyükelçisı Sjo- erd Gosses. dün ABD Büyükelçılığı resep- sıyonunda ayaküstü görüştüğü Dışışlen Ba- kanı Abdullah Gül'den yaşanan tartışma- yı ele almak içın randevu ıstedı. Başbakan Erdoğan'ın AB büyükelçılen- ne verdiği yemekte karşılaştığı sert eleştı- nlerin yankılan süniyor. AB büyükelçılen, Başbakan ve Dışışlen Bakanı Abdullah GüTün yemekte gündeme gelen Güneydo- ğu konusunu yalanlamalarına "anlam ve- remediklerini" belırtirken bölgedekı çatış- malardan duyduklan kaygıyı yinelediler. AB "li bır büyükelçi, PKK terörünü kınadık- lannı, mevcut koşullarda asken operasyon tercihinı anladıklanm belırtirken şu görüş- leri dile getırdı. "AB Dönem Başkanlı- ğı'nı temsil eden Hollanda Büyükelçisi UArkasıSa.8,SiL5'te Başbuğ: Görevimiz sürecek Genelkurmay îkinci Başkanı Orgeneral Ilker Başbuğ, AB büyükelçilerinin "Güneydoğu'da hükümet yok gıbi. Askeri çözüm, kalıcı çözüm olamaz" eleştırilerine yanıt verdi. Başbuğ, Güneydoğu'daki Türk güvenlik güçle- rinin sorumluluğunun, oradaki teröristlerle mücadele olduğunu belirterek Türk güvenlik güçlerinin bu gö- revi bugün olduğu gibi yann da sürdüreceğini bildir- di. Başbuğ, "Terörle mücadelede, ekonomi gibi diğer alanlarda da tedbirler zaten alınıyor. Bunlann neden söylendiğini de anlamıyorum" dedi. • 8. Sayfada PKK'den aydınlara 'hayır' Siyasallaşma kaygısı 'Yargı, adalet anyor' CHP milletvekilleri, hâkım ve savcılann is- temlerinin dikkate alın- maması ve mesleğe ye- ni alınacak 4 bin dola- yındaki hâkim-savcımn seçiminde mülakat yön- teminin korunmasına tepki gösterdi. Komis- yonda konuşan CHP'li Feridun Ayvazoğlu, "Bütün mülakat kurulu üyeleri Adalet Bakanlı- ğı bürokratlandır. Siya- setin gölgesi bu müla- katlara düşecektir" de- di. Tasan TBMM Ada- let Komisyonu'nda ka- bul edıldı. • 5. Sayfada Bakanlar anlaşü Özel okullar için karar Milli Eğitim Bakanlı- ğı'nuı özel okullar için önerdiği teşviklerin Mılli Eğitim Bakanı Çe- lik ve Maliye Bakanı Unakıtan arasnıda ko- nuşulduğu ve uygulan- ması için karar alındığı bildirildi. Bakan Çe- lik'in, Maliye Bakanlı- ğına sunduğu teşvikle- rin teknik eksiklikler giderildikten sonra uy- gulamaya konulacağı kaydedildi. • 4. Sayfada 150 aydın ve sanatçının çağnsı, PKK'ye yakın Özgür Gündem gazetesince "zayıf" olarak tannnJanıyor. Örgüt, AB ülkelerindeki lobi çalışmalanyla siyasallaşma yolun- daki adımlannı hızlandırmaya çabalıyor. Bazı büyükel- çilerin operasyonlann durdurulmasını istemesi de bu lo- bi çahşmasına dayanıyor. PKK stratejisini uygularken, iyi niyetli girişimlerde, muhatabm gerçek amacınm ciddi biçimde sorgulanması gerekiyor. Bu göz ardı edildiğin- de, yapılan çağnlar kör bir kuyuda yankılanmaktan ileri gidemiyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 8. Sayfada İJİİCİJCİJ tPVnV A r a l a r ı n d a önceki gün bir öğrenciyi bıçakladığı için gözaltma alınan ve daha sonra serbest 'v^**-' «• l*"* *Jf bırakılan s a ğ görüşlü öğrencinin de bulunduğu ülkücüler, sol görüşlü öğrencilere satır ve bıçaklarla saldırdı. Olayda 3 sol görüşlü öğrenci yaralandı. Kafasına aldığı satır darbesiyle yaralanan K.B. adlı öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Okulda bir süredir yaşanan gerginlik üzerine fakülte 27 Haziran'a kadar tatil edildi. (Fotoğraf: AA) • 3. Sayfada Anavatan lideri Erkan Mumcu, AKP hükümetine ilişkin sert suçlamalarda bulundu 'Altın küpe toplanacaktı' POLÎTÎKA GÜNLÜĞÜ Sıkmabaş-YIMPAŞ 1997 yılıydı. Dinci Kanal-7 televızyonunun sahibi YÎMPAŞ'tı... YlMPAŞ'ın kuryesi Kadir Şöhret, Esenboğa Havalimanı'nda 10 Mayıs 1997'de 24 kilo kaçak altınla yakalanmamış mıydı? Şöh- ret'üı yanında kim vardı? Duran Samur!.. RP Milletvekili îlyas Arslan ve Abdullah Öraek devreye girdi. Böylece Şöhret ve Du- ran savcılıkça serbest bırakıldı... Kadir Şöhret bugün AKP Yoz- gat Belediye Meclisi üyesidir. îlyas Arslan ise AKP Yozgat Mil- letvekili'dir... HİKMET ÇETİNKAYA'nın yazısı • 5. Sayfada Açiktan m ü c a d e l e Hükümetin ekonomiyi düzeltmek için vatandaş- tan altın toplamayı planladığını söyleyen Erkan Mumcu, "Ben en- gel oldum. Bu da olmadıysa benim yüzümden ohnadı. Tek başıma elimden geldiği kadar mani oldum. Ama sistem diye bir şey var. Ke- nara çekildiğimiz zaman senin derdin görülür mü? Ben milletim için yapmam gerekeni yaptım. Baktım ki iktidar, bunlann oyuncağı ha- line geldi, şimdi açıktan açığa vurarak mücadele ediyorum" dedi. Dlrendlm dlirduramadim Türkiye'nin enerji maliyetınin en az 7.5 milyar dolarlık kısmının sadece Mavı Akım'dan şişirildiğini söy- leyen Mumcu. "Yapmaym diye de direndim. 7.5 milyar dolar tarım reformu için hayati bir kaynak olabilirdi. Şimdi çıkın deyin ki; Erkan Mumcu yalan konuşuyorsun. Deyin de belgeyi dayayayun alnınıza. Aradan birileri komisyon alıyor mu? Kuvvetle muhtemel. Bu laf haz- medilecek laf mı? Çıkın bir cevap verin" diye konuştu. • 5. Sayfada merlAB dondu Frantâ: Türldye masaya yatırdsın Brüksel doru- ğu gergın bir or- tamda başladı. LiderlerAB Anayasası'nı ra- fa kaldırmak için anlaşırken bütçe anlaşmazlıklan bugün ele alınacak. Fransa ile Ingiltere'nin Türkiye ko- nusunda da genlim yaşadıklan bildi- rildi. Fransa Başbakanı Vıllepın, Tür- kiye'nin üyeliğinın tartışmaya açıl- ması gerektiği mesajını verdi. Cum- hurbaşkanı Oıirac da genişlemenin masaya yatınlmasını istedi. Ingiltere ve Almanya liderlen ıse Türkiye'nin AB üyelığini savundu. • 15. Sayfada Erdoğan'danErmeni tepkisi Schröder'e 'omurgasız' suçlaması Almanya'da tüm partilenn uz- laşmaya vardıkla- n tasan oybirli- ğiyle kabul edilır- ken, "Ermenılerin zorla göç ettırilme- si ve yok edılmesı, toplu katlıam ola- rak" tanımlandı. Dışişleri Bakanlığı Abnanya'yı kınayarak, tasanyı "so- rumsuzluk ve dar görüşlülüğün kanı- tı" olarak değerlendırdi. Schröder'in kendisiyle görüşmesınde farklı konuş- tuğunu belirten Başbakan Erdoğan da "Siyasette ben, siyasetin omurgalı olanını seviyorum, kemıkli olanım se- viyorum" diye konuştu. • 75. Sayfada Lübnan Başbakanı Mikati: Tarihi tarihçüere bırakahmBaşbakan Erdoğan ile Lübnan Baş- bakanı Mikati, Başbakanlık Sara- yı'nda ortak basın toplantısı düzenle- di. Mikati burada yaptığı açıklama- da, Erdoğan'ın, Lübnan'a başbakan düzeyinde gelen ilk Türk siyaset ada- mı olduğunu belirterek ele alınan bü- tün konularda mutabakat sağladıkla- nnı bildirdı. Erdo- ğan, lobiler oluştur- mak suretiyle siya- set üzerinden sözde Ermeni soykmmı konusunu rant aracı olarak kullanmayı kabul etmedıklerını belirttı. ORAL ÇALIŞLAR'ın ha- beri • 10. Sayfada BABALARIN ORTAK DlLEĞI: TJNUTULMAMAK ENANLAMLI ARMAĞAN EGİTlM • 11,12,13,14. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Aydınlığa Karşı Karanlığa Koşmak Başbakan'ın evsahipliğini yaptığı yemekli birtop- lantıda Hollanda Büyükelçisi'nın PKK'ye karşı yürü- tülen askeri operasyonlara son verilmesini ister gö- rünmesını (veya ima etmesini) tartışmanın bir anla- mı yok. • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Güneşten korunmak yetmez Çalışma saatlerinin tatil hayalleri ile ge- çirildiği bugünlerde, uzmanlar tatil öncesi uyanlanm sürdürüyor. Güneşin fotosen- tez, D vitamini oluşumu, mikroplan öl- dürmek, olumlu psikolojik etki gibi sayı- sız yaranmn bulunmasına karşın güneş yanıklannın, deri yaşlanması ve den kan- serlerine neden olduğunu da belirten uz- manlar, güneşten korunmanın ge- rekliliğine dık- kat çekıyorlar. Çamlıca Medicana Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmam Dr. Uysal, güneş yüzünden karşı karşıya kalınan so- runlarla mücadele için önlem alınması ge- rektiğmi vurgulayarak "Güneşten korunmak bi- le yetmiyor. Güneşin za- rarlı ışınlanndan ürün yoluyla kurtulmak da cilt türüne göre farklı- lık gösteriyor" de- dı. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP ve AB'nin Tiirkiye Pazarlığı! Türkiye-AB ilişkilerinin güncel boyutunu üç baş- lıkta ele alalım: 1 - AB'nin genişleme açısından Türkiye'ye bakışı. 2- AB'nin Türkiye'den istemleri. 3- AKP iktidarının AB karşısındaki tutumu. • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog