Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 HA2İRAN 2005 PERŞEMBE 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edime Kocaeli Çanakkale Izmır Manisa Aydın Denizli PB PB PB PB B B B B 27 30 27 27 32 33 34 31 Sinop PB 24 Adana PB 32 Zonguidak PB 22 Antalya Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskişehir Konya Sıvas Y Y Y PB PB PB Y 24 21 21 26 26 28 22 B 30 Kars Mersin Dıyarbakır $anlıurfa Mardin Siırt Hakkâri Van PB B B B B PB PB 29 36 35 31 36 30 28 Y 27 Yurüun kuzsy, tç ve doğu keamlen parçalı çok bylutlu, Orta ve Doğu Karadenız, Iç Anadolu lun kuzey- doğusu ıle Doğu Ana- dolu'nun kuzeyı sağa- nak \e gok gurultulu sağanak yağışl' dığer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sı- caklığı yagış alan yer- leröe değşmeyecek DIS MERKEILER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn Y Y PB Y PB PB PB Y 20 21 24 22 21 24 24 26 Münih Y 25 Berlın Budapeşte Madrid Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Zünh PB Y B Y Y B Y PB Y 25 24 36 25 24 25 25 29 ?4 Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bjfkek Tiflis Kahıre Y B Y B B PB Y B 23 39 28 38 32 33 21 33 Şam B 34 Parçalı bulutlu ! Sıslı -\ BJLİJ Çok bulı/Ju ı Yağmurlu i^ , 3 Sulu Kar , Gok gûrultülu • • GUINCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada huriyetin seksen yılını bir kalemde silip atıyor. Başı dikolana bak hele; binbir manevra, kulis- lerde oncanca ıle Bush'un huzuruna vanp ben et- tim sen eyleme diyecek noktayagel ve sonra.. çe- şitlı iletişimorganlanndan yararlanan Amerika'da- ki Türklere dünü karala, artık "başımız dik" diye kendinle övün! • • * Yakından tanıdıkçauzaklaşıyor Batılılar RTE'den ama,Türk[ye'nın sonjnlannı Batı'dahernabzaşer- bet vererek çözdüğü içın bir süre daha dost edin- meyi sürdürebılir dışarıda. Içeride böyle bir sıkıntısı yok. Kendi meşrebine yakın, özeliıkledin ile ilgilı uygulamalarda hayli ya- kıntnda olanlar Çankaya'ya türbanlı eşiyte çıkma- sını savunuyortar. Bu takımm başını da 9'uncu Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel çekiyor Sahneye hayli çekici - gerçekleşmesı olanaksız- bir öneriyle girdi. Çan- kaya'da eşı türbanlı bir cumhurbaşkanı görmek is- tenmiyorsa anayasadakı devnm yasalanna bu du- rumu yadsıyan bir madde eklenmesini ıstedi. Laikliğm bir nurnaralı savunuculanndan diye anı- lan, laik cumhuriyete karşı kanlı veya kansız hare- kâta girişecekleri önieyen 28 Şubat olayının lide- riymiş gibı davranan 9'uncu: Türbanlı Çankaya'yı savunurken türbanın siya- sal bir simge olarak kullanıldığından hiç söz etml- yor, "Laik devleti tarifederken başında türban olan laik devlete zarar verir diye yazılmış mı? Hayır" di- yor ve nihayet gerçek yüzünü gösteriyor: Türbanlıeşiyte Çankaya'ya çıkmasının engellen- mesi için önerdiği yöntem "ilksomutgirişim"diye olumlu karşılanırken, (9.6.05 günü Akşam'da yer alan haberegöre)9'uncu "söyledikierinin böyleyo- njmlanmasından rahatsız" olduğunu açıkladı: "Benim meselem türbanı yasaklamakisteyenler- le" dedı. ••• Geçmişteki demeçlerini bilenler zaten 9'uncu- dan türbana karşı vaziyet aimasını bekiemediler. Demirel, 12 Eylül 1980 müdahalesınden sonra hernen her çevreden destek aradığı yıllarda - 1987'lerde- turban savaşımı böylesine tırmanma- mıştı. Nurcu yayın organlarına başörtüsünü, baş örtmeyi savunan uzun gerekçeh demeçler verdi. 9'uncu da bugün -RTEgibi- başörtüsüyle türba- nı aynı kefeye koyuyor. Kanıt Fikret Bila'ya 7.6.05'te verdiği demeçte: "Anadolu 'da halkın türban, yazma, açma aras/n- da fan\ görmediğini" söyledı. "Başbakanın, cumhurbaşkanının hanımlannın başı sanlı olmasını, laik cumhuriyet rejimine aykın bulmayan" Demirel gibi bir dost ancak RTE'ye ya- kışıyor. YaşarKemal de sansüre uğradı B Baştaraft 1. Sayfada duğu, buna ekte tespit edilen konuşmaların da çıkarılması duru- munda oynanabilece- ği, ancak bu biçimi ile oyunun bütünlüğü- nün bozulacağı fik- rindeyiz." Oyun met- ninde uygun bulunma- dıgı içiıı altı çızilen ifa- dekr ise şöyle: "- Eşkıyalann hü- kümette adamları var.. - Siyasetçiler cadı gibi adamlardır... - Kel kaymakam hiç makbullüğü olmayan adam. - Böyleleri de kay- makam yaparlar!.. Boylesi bin tane iti se- nin ayağına kurban ederim. - Kaymakam için: Sen butaergeleleribil- tnezsin, bunlar yeni- yctme, onlar ne her- gelelerdir ne hergele. - Halimize kayma- kam da baksın hükü- met de baksın, bak- sınlar da o taş yüre- cikleri insanbk dol- swn azıcık... - Kaymakam için: \ d a m milletini yüz bine satar mı? Sana yüz bin pangonot ver- naişler, sen de onlara milletin kanını ver- din, yüz binin batsın. - Hükümet sizseniz biz de ayağa kalka- rız... Sus da kimse duymasm. hükümete baş kaldınlır mı, du- yarlarsa seniöldürur- ler. Sen o Kürde uy- ma.. - Bunlarla hiç kim- se başa çıkamaz, ne kaymakam çıkabilir ne de hükümet ne de Ankara'daki başku- cnandan. hiç kimse... Bunların eli kolu uzun, ta Amerika'ya kadar. Bir parmak ço- cuğa su kestirmezler. - Kaymakam için: Acıdan gebersin in- şallah gebersin. Eski- ler sökmedi bu gavu- ra efşunlu. - Üç yüz çocuğun eline üçyüz teneke ve- rilecek. Kaymakamı- mız uğurlanacaktır. Kaymakamı tenekey- le uğuriamaya gelme- yen hain ilan edile- cek." Eğitim-Sen Bursa Şube Başkanı Kema- lettin Yıldız, dünyaca ünlü bir yazann oyu- nunun sansürlenmesi- ne tepki gösterdi. Ya- şar Kemal'in eserinin yasaklanması, Muğ- la'da Nâzım Hik- met' in şiınni okuduğu gerekçesiyle bir öğ- rencinin gözaltına alınmasının Hitler Al- manyası'nı arumsattı- ğını vurgulayanYıldız, "Ağızlannı her açtık- larında statükoyu eleştirip, demokrasi kelimesini ağzından bırakmayan bir hü- kümetin atadığı bir kurum yöneticisinin bu hareketini son ge- lişmelere baktığımız- da ferdi bir hareket olarak görmüyor ve protesto ediyoruz. Aydmlanma>ı karar- tamayacaksınız" di- ye konuştu. Mudanya tlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Yeşilyurt ise oyunun yönetmeliklere göre in- celendiğini ve bağım- sız bir komisyonun bu karan verdiğinibelirte- rek "Komisyon bu oyununbazı bölümle- rinin çocuklann sey- redemeyeceği, örf ve âdetlere uymadığı ge- rekçesiyle sahneye ko- nulmasınaizinvermi- yor. Bu bizimle ilgili değUdir" dedi. 'Reformlarda gerileme var. PKK'ye karşı askeri seçenekkalıcı çözüm olamaz' AB, hükümetiuyardıANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - AB, Erdoğan hûkümeü- nieleştiribombardımanınatuttu. Başbakan Recep Tay^ip Erdo- ğan ilebiraraya gelenABbüyû- kelçüerinin, Güneydoğu sorunu konusunda ciddi kaygüannı ifa- de ederken "AB hedefinde ka- rarsızhk sergilenmesi, 17 Ara- uk sonrasında reformlarda ge- rileme yaşanması. Eğitim- Sen'«n kapatüması ve Müslü- man olmavan azınukların du- nımu" konulannda sert eleştiri- lerdebulunduklan ögrenildi. Er- doğan'ın dinsel özgürlükler ko- nusunda "türban sorununu" gündeme getirdiği ögrenilirken büyiikelçiler bunun için "'yapay sorun" nıtelemesini yaptılar. Erdoğan'ınönceki günABbü- yükelçilerine verdiği yemeğe, AB'nin Güneydoğu sorunu ko- nusunda hükümete yaptıgı uya- n, damgasmı vurdu. Edinilen bilgılere göre, yemekte tüm AB üyeleri adına konuşan bir büyü- kelçi, GüneydoğVda çatışmala- rvn başlaması nedeniyle "eski kötü günlere dönüş" endişesi yaşadıklannı belirterek şunları kaydetti "AB'nin PKKterörü- ne karşı görüşleri konusunda bir yanhş anlaşüma olmamah. Terorizmi tümüyle kınıyoruz, bu görüşümüzü bölgede ve her yerdetekrarüyoruz.ABbir en- tegrasyon projesidir. gelecek- teki üyeleri için bir bölünme projesi değildir. Kürtleri de katüım ve modernleşme süre- cine katümalaniçinteşvik edi- yoruz. Ancak hükümetinizin bugüne kadar bölgede yapısal banşı sağlama yönünde bir si- vil alternatif ortaya koyama- masını endişeyle karşıhyoruz. Askeri seçenek, düzenin sağ- lanması için tercih edilebilir, ancak kalıcı çözüm olamaz." Erdoğan'ın AB'nın beklenme- yen çıkışı karşısında ayrıntuı bir yanjt vermediği ögrenildi. 'Daha çok adun var' Büyükelçiler, "hükümet ve toplum için AB'nin çekiciliği- ni kaybetmeye başladığı" ve reformçabalannınbirkenarabı- rakıldığı izlenimi aldıklannı be- lırtirken "Kopenhag kriterle- rinden daha az söz edilmesin- den hoşnut değiliz. Türkiye, KraliçeElizabeth için resqpsiyon Gerçekbudur ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tay- yip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, AB'nin Güneydoğu uyanlan içın "Böyle bir şey olmadı" derken, AB DÖnem Başkanı Lüksem- burg'un temsilcisi Hollanda Büyükelçisi Sjoerd Goses yaptığı konuşmayı doğruladı. tngiltere Büyü- kelçüiği'nde düzenlenen resepsiyonuna katüan Go- ses gazetecilerin ısrarlı sorulan üzenne yaptığı ko- nuşmanın metaini aynen okudu ve "Gerçek bu- dur" dedi. Arap Ekonomi Forumu'na katılmak üze- re Lübnan'a giden Erdoğan, bir gazetecinin, büyü- kelçilerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne üışkin eleştirilerini sorması üzerine, yemekte böyle görüş- menin olmadığını iddia etti. Bu ifadelerin yalnızca dağıtılan yazıh metinde yer aldığuu savunan Erdo- ğan, "Orada böyle bir şey söylenmiş olsa, terör örgütü oradaki anlayışım sürdürdüğü sürece operasyonlann devam edeceğini kendilerine an- latınm.Yani bizim evlatlanmızı bunlar şehit ede- cekler, bunlara karşı siz operasyonları durdura- caksınız. bunun mantığı, izahı var mı?" AB'nin PKK konusunda "çifte standart uyguladığım" di- le getiren Erdoğan, terör örgütünün bu ülkelerde farklı isimlerle çalışmalannı sürdürüp mali kaynak temin edilmesine göz yumulduğunu ifade etti. Prof.Waibl, yazısındanalıntyaparakfaizyasağınıKuran'adayandıranşifketi şMyetetti YlMPAŞ'a faiz yalaıdaması tngiltere KraliçesiElizabeth'in doğum günü dolayısıyla tngil- tere'nin Ankara Büyükelçüi- ği'nde Büyükelçi Peter \Vest- macott'ın ev sahipliğinde re- sepsiyon düzenlendi. Resepsi- yonaDışişleriBakanı Abdullah Gül ileABBaşmüzakerecisi Ali Babacan ve eşi Zeynep Baba- can da katıldı. Resepsiyonda Gül, su içmeyi tercih etti. (AA) Kopenhagkriterlerini tümüy- le değilyeterince karşdamıştir. Atüması gereken daha birçok adun var" göriişünü ifade etti- ler. AB Komisyonu Türkiye Temsilcisi Hansjörg Kretsch- mer, 17 Aralık sonrasında re- formlardaüerleme olmadığı, ba- zı alanlarda gerileme yaşandığı eleştirisini getirdi. Büyükelçüe- rin, reformlann gerilemeye de- vam etmesi durumunda kasım ayında çıkacak Türkiye raporu- nun olumsuz olacağını da ifade ettikleri ögrenildi. Büyükelçile- rin,Türkiye'nin yakın dönemde yoğunlaşması gerekenreform ve uygulamalan, sivil toplumun güçlenmesini sağlayacak yeni "VakıflarYasası", ifade özgür- lüğü alanında iyileşme, işkence ve kötü muameleye karşı "sıftr tolerans" politika- sıvekültürelhaklarolarak sıraladıklan ögrenildi. Türbana takıldı Belçika'ninAnkaraBü- yükelçisı'nin, hükümetin Müslüman olmayan azın- hklar konusunda atacağı adımlan sorması üzerine Erdoğan'ın türban konu- sunu ve karşüaştıklan güçlükleri gündeme getir- diği ögrenildi.Yemeği de- ğerlendıren AB'li diplo- matlar ise türban tarnşma- sı için "yapay bir sorun" nitelemesini yaptılar. Büyükelçileri yemekte, Devlet Bakanı Mehmet Aydın'm TBMM'de "misyoner faaliyetler" konusundayaptığı konuş- mayı da "abartıh ve ay- nmcı olduğu" gerekçe- siyle eleştirdiler. Erdo- ğan'a, Fener Rum Patrik- hanesi'nin "ekümenik" statüsünü tanımanın Tür- kiye'nindeavantajınaola- cağını anlatan büyükelçi- lerin olumlu bir yanıt ala- madıklan ögrenildi. AYKUT KÜÇUKKAYA ANKARA - Yeşil sermaye mağdurlannın İsviçre'de açtığı davada "tslami kurallara göre savunmayapan" ve "faizyasa- ğını" Kuran'a dayandırarak Prof. Dr. ElmarWaibrin bikm- sel makalesine atıfta bulunan YÎMPAŞ Group AG'ye, Prof. Waibl'den "yalanlama" geldi. ts\içreli Prof. Waibl. Nidwalden Kanton Mahkemesi'ne gönder- diği yazıda, YtMPA§'uı savun- mastnda isminin geçtiğini "Cumhuriyet"ten öğrendiğini belirterek "Benim tarafsız tu- tulmuş bilimsel yazım lslam adına yatınmcıların dolandı- rümasını meşru kılmaktadır. Adınun,çahşmamınmahkeme davasında konu olacak biçim- de kendi amaçlanna yaraya- cak her türlü komüarda kul- lanmasım yasakhyorum" de- di. YtMPAŞ Group AG, mahke- meye sunduğu savunmasmda, yeşil sermaye mağdurlanna faiz sözü vermediğini iddia etmiş, Waibl'inyazısını örnek göstere- rek tslami kurallara göre faizin yasak olduğunu sav^ınmuştu. Almanya'daki yeşil sermaye mağdurlannın tsviçre'de YİM- PAŞ Group AG aleyhine açtığı davada "Uginç" bir gelışme ya- şandı. Mağdurlan savunanZünh merkezli avukatlık ofisi Fisc- her&PartnerveAlman avukatlık ofısi Rechlin&Akça nin "YtM- PAŞ, mağdurlarayüzde 20 net kâr sözüverdi" iddiasma,YÎM- PAŞ 20 sayfalık bir savunma göndererekyanıt vermiş; buya- nıttaProf.Waibl'ınyazısınaatıf- ta bulunarak Kuran'ın faizi ya- sakladığını bildirmişti. 14Haziran200S'temahkeme- yeyazı gönderenProf.Waibl, is- minin YÎMPAŞ"m savunmasın- da geçtiğini "şaşkınukla" öğ- rendiğını iletti. "\tMPAŞ Gro- up AG isimli şirket, Alman- ya'da yaşayanTürk yurttaşla- rını dolandırmakla suçlandığı davada benim bilimsel yazımı ele alarak savunmasını yap- mış" diyenWaıbl, yazısınaözet- le şöyle devam etti: "Yazımın kuİlanılmasına izinvermedim. YÖNETİMDEN AKP'LİTORUN'ATEKZtP ABD karşıtı çıkış iktidan rahatsız etti VETOLU ANAYASA DEĞİŞİKLİG1AYNEN RTÜKYasası için ilk turda 373 kabul ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un ABD karşıtı söylemi iktidan rahatsız etti. AKP GenelBaş- kan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Torun'un "kastı aşan söylemininAKP siyasetini yansıtmadığını" kâydederkenTorun daaçıkla- masunn sadece kendi görüşü olduğunu söyledi. Torun, TBMM însan Hak- lannı înceleme Komisyo- nu'nu ziyaret eden Alman Protestan Kilisesi üyeleriyle görüşmesinde "Zaümler de- ğişmiyor; ismi Saddamveya Bush fark etmiyor" görüşü- nü dile getirmişti. Başba- kan"m grap toplantısmda Türkiye-ABD ılişkilerinin öneminivurgulamasındanbir saat önceTorun'unyaptığı çı- kışapartiyönetimi tepki gös- terdi. Fırat, yaptığı açıklama- da, "Torun'un kastı aşan söylemiAKP adınayapılnuş ya da AKP siyasetini yansı- tan bir açıklama olmayıp mülteci sorunu hakkında yapdankişiselbir değerlen- dirmedir" dedi.Torun daFı- rat'maçıklamasınınardından açıklamayaparak, "Beyanla- nm kişisel olup, partimi ve komisyonumuzu bağlama- maktadır.ABDve başkanb- ğı hedef ahnmamıştır" gö- riişünü kaydetti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Ku- rulu'nda, Cumhurbaşkanı AhmetNecdet Sezer'in veto ettiği RTÜK üyelerirün seçi- miyle ilgili anayasadeğişikli- ğinin ilk tur oylamasıyapıldı. Oylamada 367'nin üzerinde oyaulaşılırkenikincitur oyla- ma 21 Haziran'da yapılacak. TBMM GenelKurulu'nda, dün Sezer'in veto ettiği RTÜK üyelerinin seçimiyle ilgili anayasa değişikliğinin ilk tur görüşmeleri yapıldı. Devlet Bakanı Beşir Atalay, 3 yıldanbuyanakurulunüye- lerinin değiştırilmesi veyeni- lerin göreve gelmesi konu- sunda tıkanıklık ıçinde bulu- nulduğunu belirterek bu so- runuçözmekistediklerinibil- dirdi. Bakan Beşır Atalay, TBM- M'nin RTÜK üyelerinin se- çiminde büyük titizlik göste- receğine inandüdannı ve iade gerekçelerinekatılmadıklan- nı kaydederek "Toplumun geniş yelpazesini temsil e- den TBMM'nin bu kurulun üyelerini seçmesinden daha tabü bir şey görmüyoruz" dedi.Yasanınmaddelerine ge- çilmesine ilişkin oylamada, 373 kabul, 48 ret, 3 çekünser, 5 boş ve 2 geçersiz oy kulla- nıldı. İlk turda, anayasa deği- şikliği için gereken 367 oyun üzerine çıkıldı. Tutarsızveyanhş aUntüandım. Cumhuriyet'in haberine göre, YtMPAŞ Group AG tslamın kati yorumunda bir faiz yasa- ğı olduğunu iddia ederek be- nim yazımdan alıntı yapıyor. Bu yazımın amacı, ilimde, ts- lamın faiz yasağı konusunda karşıt fikirlerin savunulduğu- nu göstermekti." Waıbl, YÎM- PAŞ' ın savunmasındayeT verdi- ği yazısının 6. sayfasına işaret etti. Bubölüm özetle şöyle: "ts- lam uzmanı A. Ghanie Gha- ussy'nin değerlendirmesine göre, uzmanlann çoğunluğu, faizin tüketici kredilerde ya- sak olduğuna dair fıkri savun- maktadır. Faiz üretken kredi- lerdevse müsaadelidir." GUNDEM MLSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada lanndan bu partinin bütün kademesindeki yöne- ticilerine kadar temel gündem şu: Erzurum'daki yerel bir olayın genelleştirilmesi ve büyük bir sorun olarak sunulması. Olay, ABD gezisindeki fıyaskolardan AB'deki so- ğuk rüzgârtara kadarheralandaçuvallayan AKPhü- kümetine can simidi gibi geldi. Başbakan, türbanı referanduma götürme olasılığından söz etmeye başladı. Madem böyle birgirişim başlatacaklar, do- kunulmazlıklan da yanına koysunlar ve halka sor- sunlar: - Milletvekillerinin istediği suçu ışleyip dokunul- mazlık zırhına sığınmasına evet mi dıyorsunuz, ha- yır mı? 2.5 yıllık iktidar döneminde Meclis Başkanı'ndan Başbakan'a, Dışişleri Bakanı'ndan düz milletveki- line kadar AKP'lılerin Türkiye'nin herhangi bir soru- nundakoroolduklannı görmedik. Sadecetürban gi- bi kendi tabanlannı ilgilendiren konularda beraber ve solo demeçler verıyortar. Devlet kurumlannı öylesine ağır biçimde eleştiri- yoriar ki, akla ister istemez şu soru geliyor. Acaba AKP devlete muhalefet partisi mi? ••• Türban sorununu, "narnus borcu" olarak seçim sandığından geçiren AKP'nin başlıca umutlanndan biri AB idi. Şunu hedeflediler: Biz, türbanı dın ve ınanç Özgürlügü olarak suna- rız. AB de özgürlüklerden yana olduğuna göre, so- runu Ankara yerine Brüksel üzerınden çözerız. AKP, bu uğurda Türkiye'nin geleneksel duruşu aleyhine çalışma yapmaktan da çekinmedi. Son olarak Başbakan, ABD'de çıktığı televızyon prog- ramında Türkiye'yi şikâyet etti. AB kapılarının bu alandada kapanmasından son- ra tabanıyla iktidannı sürdürme tutkusu arasında sıkışan AKP, en küçük kıvılcımlan alevlendirme ve üste çıkma politikası uyguluyor. AKP tabanına, "Biraz sabredin, her fırsatı değer- lendiriyorum" mesajı vermek için, heryasanın içine buna ilişkin bir madde de koymayı deniyor. TCY mi degişıyor; şurasına inanç özgürlügü her alanda geçerlidir, maddesi koyuverelim! Kamu yönetimi reformu mu yapılıyor, şurasına i- nanç özgürlügü alanının genişletilmesine ilişkin bir ek yapıverelim1 . YÖK Yasası'nda rötuş mu var; öncelikle her tür- lü öğrenim özgürlüğünün önünü açalım. ••• IMF heyeti günlerdir Ankara'daydı. Gidişe baktı- lar, hükümeti dinlediler ve uyum için teşekkür etti- ler. IMF'nin dünkü basın toplantısmda sözünü etti- ği yasalar, Türkiye'deki fınans sisteminde, sosyal güvenlik yapısında ciddi değışiklikleri öngörüyor. Bu, AKP'lılerin gündeminde değıl. Erdoğan'm ABD'ye ne söz verdiğini bilmiyoruz. SadeceBaşbakan'ın ağzından "ABDileuyumlu" o\- duğumuzu duyuyoruz. AB ile ilişkilerde ABD'denfarklı değil. Temel öğe, AKP'nin onlarla uyumlu olması. AKP iktidannın yabancı kurum ve devletlerle uyumlu olmak için gösterdiği çabanın bir bölümü- nü, Türkiye'nintemel çıkarlannave kurumlannakar- şı göstermesini diliyoruz! ankcumc cumhuriyet.com.tr Kosova'da Türk askerifarkı • Baştarafı 1. Sayfada sıra haftada 3 gün köy- lerde sağlık taramalan yapılıyor. tstihkâm. altyapı desteği: Özel îstihkam Birliği bünyesinde iş makineleriyle çe\Te düzenlemeleri, kanali- zasyon ve su şebekele- ri onanmlan, spor sa- hası yapımı, yol yapım ve onanmlan, büro, okul ve cami onanmla- n, karla mücadele, de- re ıslahı gibi altyapı ça- hşmalan yapılıyor. Eğitim ve öğretime destek: Bölgedeki Türk birlikleri okul yapmalannın yanı sıra Kosova'da beliıledikle- ri 24 kardeş okula yar- dım yaparak eğitime destek oluyor. Kültür ve sanatın desteklenmesi: Bölge- de ulusal bayramlar ta- burca kutlanıyor. Ayn- ca bölgedeki dernek ve kuruluşlara maddi yar- dımda bulunuluyor. Herkes memnun Çeşifli etnik grapla- nn bulunduğu Koso- va'daherkesTürkaske- rirün bulunmasmdan memnuniyet duyuyor. Kosova'daki Türk bir- likleritarafindan sağlık kontrolüyapılanNihat Kazaz, "Ne mutlu ba- na ki bugünleri gör- düm. Türk ordusu- nun desteğine minnet- tarız dedi. Elvan tma- mi ise Türk askerinin her çeşit yardımda bu- lundugunu söyledi. tmami, "Giyecek, yi- yecek, yol gibi her şe- yi sağhyorlar. Buraya 34 milletten insan gel- di. Hepsi yanhşlar yaptı.AmaTürk aske- ri hiçbir hata yapma- dı, yapmayacak. Tür- Idye herkese örnek ol- du" dedi. Sav-aştan sonra yara- lann sanldığma dikkat çeken Dragaş Belediye Başkanı Halim Şem- seddini, debölgeye ba- nşın geldiğinı. bu ban- şıTürk askeriyle sağla- dıklannı kaydetti. Türk makamlanyla her gün birarayagelerek göriiş- tüklerine dikkat çeken Şemseddini, kentin kontrolünün Türk yö- netımindeki birliklere geçmesinden sonra ya- şanan olaylann da azal- dığını dile getirdi. 'Kontenjan artsın' Kosova parlamento- su milletvekili Rıfat Krasniç, Prizren'e bağlı Türk köyü Ma- musa'da incelemeler- debulunanbasın men- suplannaTürkiye'deki üniversite sınavmds Kosova'nuı kontenja nmın arttınlması tale bini üetti. Köyde daha önce li se olrnadığını anımsa tan Krasniç, "Türk aı keri lisenin en iyisiı yaptı. Önceden kızls ilkokul çağından soı ra evleniyordu. Li yapılmasıyla kızl okumayı sürdürd Şimdi o kızlar list bitirdi. Ama şimdi yapacaklar" dedi..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog