Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16HAZİRAN2005 PERŞEMBE HABERLER DİSK, 15-16 Haziran olaylannın yüdönümü nedeniyle İzmit'ten İstanbul'a yürüyüş başlattı Aclnıı adnn özgürKikAHMETKUKT tZMİT - Devrimci Işçi Sendikalan Konfederasyonu (DlSK), 35 yıl önce yaşanan 15-16 Haziran olaylannın yıl- dönümü nedeniyle dün îzrnıt'ten îstan- bul'a "SendikalHaJ< veözgiırlükler Yü- rüyüşü"nü başlattı. DlSK Genel Baş- kanı SüJeyman Çelebi. sen<iikah oldu- ğu gerekçesiyle her gün yüzlerce kişi- nin işten çıkanldığına dikkat çekti. DlSK Yönetim Kurulu üyeleri, DÎSK'e bağlı sendikalann genel baş- kanJan ve sendikah oldukJan için iş- ten çıkanlan işçiler, öncela akşam sa- at 18.00'den itibaren Izmitfte Perşem- be Pazan AlanTnda toplanmaya baş- ladı. Geceyi buradaki çadırlarda geçiren DlSK'liler, dün sabah saat 08.45'te yürüyüşü başlattı. Brisa, Pi- relli, Goodyear, Beksa fabrikalan ve Sa- raybahçe Belediyesi'nden çıkanlan iş- çilerüe demokrarik kitle örgütleri tem- silcileri de yürüyüşe destek \erdı. "İnadına sendika, inadına DİSK" yazılı önlükler giyen ve çeşitli döviz- ler taşıyan grup, "Atdan işçiler geri YOĞURTÇU PARKTNDA 35 YIL ÖNCE EMEKÇÎLERE ATEŞ AÇILMIŞTI Sendikalhareketin dönüm noktası İstanbul Haber Servisi - Türkiye işçi sınıfi tarihinde bir kilometre taşı olan 15-16 Haziran 1970 direnişinin bugün 35. yıldönümü. DlSK sendikal özgürlükler için gerçekleştirdiği 15-16 Haziran büyük işçi direnişi, dönemin siyasi iktidan Adalet Partisi'nin (AP) antidemokratik yasa değişikliği ile sendikalan işlevsiz hale getirmek istemesı nedeniyle gerçekleştirilmişti. Yasanın TBMM'de görüşüleceği gün olan 15 Haziran'da İstanbul. Ankara. îzmir, Adana, Kocaeli ve Sakarya'da yüz binlerce işçi "Anayasa Çiğnenemez", "DİSK Kapaûlamaz" sloganlan ile yürüyüş yaptı. Istanbul'un 200 büyük fabrikasında çalışan 150 bin işçi şalterleri indirip üç ayn noktadan kentin merkezine yürüdü Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda emekçilerin üzerine ateş açılmasıyla çıkan olaylarda işçiler Yaşar Yıldınm. Mustafa Bayram. Mehmet Gıdak ile bir esnaf ve bir polis yaşamını yitirdi, 200 işçi yaralandı. Emekçilerin yine alanlarda olduğu 16 Haziran'da sıkıyönetim ilan edildi. DlSK yöneticileri rutuklanarak haklannda dava açıldı. Bu davalar bir süre sonra beraatla sonuçlandı. Türkiye sendikal hareketinde önemlı bir dönüm noktası olan ışçi mücadelesi sonucu siyasi iktidar geri adım attı. Söz konusu yasa "Anayasaya aykın olduğu" gerekçesiyle oybirliği ile Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. alınsuı", "Sendika hakkımız engefle- nemez", "Yılgınlık yok, direniş var* sloganlanyla Atatürk Bulvan 'ndan ge- çip Hürriyet Caddesi'ndekı Merkez Bankası'nın önüneulaştı. Burada gru- ba yönelik bir konuşma yapan Süley- man Çelebi, 15-16 Haziran olaylannın 35. yılında, Türkiye 'deki sendikal hak ve özgürlükler başta olmak üzere özel- leştirmeler ve sosyal güvenlik siste- minde yapılması düşünülen değişiklik- ler konusundaki taleplerini dile getire- ceklerini söyledi. Yürüyüşü AKP iktidannın uygula- malanna karşı başlattıkiannı vurgula- yan Çelebi, "Bu yürüyüş sendikal hak ve özgürlükler,emeklüerin gasp edilen haklan, çöp tenekeJerinden ekmek top- layaninsanlariçin, ev kadmlarmın kar- şı karşrya kaldığı güçlüklere karşı ya- püıyor. Kısaca, sosyal hukuk devtetini varamıa mücadelesi veriyoruz. Daha ön- ce bizden olanlar bunu başanh, birük- te ohırsak biz de başaracağız'' dedi. Anayasal haklannı kullanan insan- lann işlerine son verilmesini asla ka- bul etmeyeceklerini belirten Çelebi, şöylekonuştu: "Buyazdahasıcakge- çecek Alanlarda birükte olacağız. Bu ülkedeyalmz sermayenin, sanaykinin yamnda olan ve ABD'nin önünde diz çöken anlayişa karşı mücadele bizim boynumuzun borcu. Son 6 ayda on bin- lerce insan işinden oldu. Buna rağmen hükümet 'Türkiye büyüyor' diyor. Tür- kiye büyümüyor, istihdam küçülüyor. EmekçUer anayasal haklan olan sendi- kalı olma özgürhiğünü tadamıyorlar. Sendikalı olduklan gerekçesiyle her gün yüzlerce işçi işten aohyor." Daha sonra yaklaşık 50 kişiden olu- şan kortej Gebze'ye doğru hareket et- ti. Yol güzergâhında bulunan işyerle- rini ziyaret eden DlSK korteji, geceyi Gebze'de geçirdi. Yürüyüşü bugün sa- at 10.00'dan itibaren sürdürecek olan DlSK'lıJer, saat 18.00'de İstanbul Kar- tal'da kıtlesel basın açıklaması yapacak. ARINTOPRAGA VERILECEK Uğur Cankoçakh yitirdik • Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin damarlannda tıkanıklık tespit edilen 43 yıllık sendikacı, siyasetçi Uğur Cankoçak, 20 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyordu. Haber Merkezi - Yaşamını işçi sınıfina ve onlann haklanna adayan, 43 yıllık sendikacı, siyasetçi Uğur Cankoçak (71), dün Isparta'da tedavi gördüğü Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Çankoçak'uı cenazesi yann Şişli Nakiye Elgün Sokak"ta bulunan DlSK Genel Merkezi önünde saat 14.00'te düzenlenecek törenin ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cankoçak, akrabası Doç. Dr. Füsun Eroğlu'nu ziyaret için gittiği Isparta'da 27 Mayıs günü fenalaşması üzerine hastaneye kaldınlmışü. Beyin damarlannda tıkanıklık tespit edilen Cankoçak yoğun bakım ünitesine alınmışh. Akciğerlerinde de enfeksiyon oluşan Cankoçak. 20 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. İşçl sınıfina adanan yaşam 1934 yılında KayserTnın Pınarbaşı ilçesinde doğan Uğur Cankoçak, 1962 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne (TlP) üye oldu. Aynı tarihlerde sendikal mücadeleye katdan Cankoçak, yaşamım işçi sınıfina ve sosyalizme adadı. Uzun yıllar Türkiye Maden-tş, Kimya-lş. Lastik-lş sendikalannda çalışan ve DlSK bölge temsilcisi olan Cankoçak, kendi deyimiyle 12 Eylül öncesinin "en sert" sendikalan olan tlerici Yapı-lş ve Tüm Maden-Iş sendikalannda yönetıcilik yaptı. Cankoçak, Türkiye sosyalist hareketinin önemli isimlerinden Mehmet AIi Aybar ile birlikte Sosyalist Devrim Partisi'nin (SDP) kuruculan arasındaydı. 12 Eylül sonrası zor günler 12 Eylül darbesinden sonra sendika yaşamına ara vermek zorunda kalan Uğur Cankoçak, arandıgı için bir süre kaçak hayatı yaşamak zorunda kalmıştı. DlSK gazetesinin yazıişleri müdürlüğünü yaptığı dönemde 1.5 yıl hapis cezasına çarptınlan ve cezaevinde yatan Uğur Cankoçak, bir dönem yazılanyla gazetimize de katkıda bulunmuştu. 'inatiına' sosyalist Işçi sınıfi için verdiği mücadeleyi çeşitli platformlarda sürdüren Cankoçak, geçen yıl savaşımını internet ortamuna da taşıyarak 'www.inadina.coin' adlı bir internet sitesi açmıştı. Cankoçak kendisiyle yapılan bir röportajda, "Birçok kere içeri girip çıknm. Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim. Hâlâ sosyaüstim. Yeni dünya düzenine, küreseDeşmeye karşı antikapitaüst, antiemperyaİist olmak lazun" demışti. Türk-İş'ebağh sendika üyeleri, "IMF'ye yumuşak, halka KasımpaşalT, "TÜPRAŞ, ERDEMÎR, Telekom vatandır, vatan saolmaz", "Söz bitti sıra eylemde" sloganlan atü. Sendika üyeleri, Yüksel Caddesi'nde özeUeştirmeye karşı açdaninıza kampanyasma destek verdi (Fotoğraf: KORAY AVCI) Türk-lş'e bağlı sendika başkanlan özelleştirme karşıtı bildiri dağıttı Mücadele hiç bitmeyecekAMCARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk- Iş Genel Başkanı SaHh Kıhç, stratejık kuru- luşlann blok satışına karşı olduklannı, bu- nun için gereken mücadeleyi sonuna kadar vereceklerini söyledi. Türk-lş Genel Başkam Kıhç ve Türk-lş'e bağlı sendika başkanlan, Kızılay'daözelleş- rirme politikalannı eleştiren bildirilerdağıt- tı. Burada açıklama yapan Kıhç, özelleştir- menin, 1980'li yıllardan sonra istihdamın art- tınlması, zengînleşme sözleriyle başladığı- nı ancak bunlann doğru çıkmadığını kay- detti. Bütün iktidar dönemlerinde özelleş- tirmelerle birlikte borcun arttığını, istihda- mın azaldığmı \oırgulayan Kıhç, "Özelleş- tirme, insani, sosyal ve ekonomik boyutlan ele ahnmadan uygulandı" dedi. TÜPRAŞ, ERDEMİR, Telekom gibi ku- İAffa tepki yağdı ruluşlann istihdam yarattığını, verimli ol- duklannı ve kâr ettiklerini belirten Kıhç, bu özelleştirmelerin Türk halkına yarar ge- tirmediğini anlatmak için önümüzdeki gün- lerde mitingler yapacaklarmı kaydetti. 188fabrlkanın90ı kapandr Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mus- tafa Özbek bugüne kadar özelleştirilen 188 fabrikadan 90'muı kapandığını, geri kala- nın ise verimsiz hale geldiğini söyledi. "Bu kuruluşlar ile halkuı geleceği satümaktadır" dıyen Ozbek, üç kuruluşun, IMF"ye olan borçlann 60 günlük faızleri kadar bir bede- le satılmaya çahşıldığının altuıı çizdi. Özbek, "Yüzde 25 oyia istediğini yapa- mazsm Saym Başbakan. Çıkamazsm bu mey- Sermayenin dediği oluyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Sağlık Komisyonu"nda önceki gün kabul edilen, işçi alımı ve çıkanmına ilişkın bildirimde bulunmayan işverenlerin cezasına af getiren düzenleme. sendikalann tepkısiyle karşılaştı. AKP Milİetvekilı Agab Kafkas ve arkadaşlan tarafindan verilen öneri, sendikalann söz konusu tesisleri yönetim kurulu karan ile kurabilmelerinin yanı suz aynı amaçla ayni ve nakdı yardımda bulunabilmelerini de öngörüyor. Sendikalar, eğitim, sağlık, rehabihtasyon veya spor tesislerini yaptırdıktan sonra bunlan ilgili bakanhklara devredecekler. KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul, "Hükümet, sermayeden yana olan siyasi tercihini baştan yapmışnr ve buna uygun adımlan atmaktadu"" dedi. Türk-Iş Genel Başkanı SaKh Kıhç ise "Affi tasvip etmiyonun, ama bu işlerin merkezden yürütülmesi daha sağhklı olacakör" diye konuştu. OIB önünesiyahçelenk Seydişehir Eti Alüminyum AŞ Tesisleri'nin özeUeştirümesi karannı protesto eden bir grup işçi, ÖzeDeştirme Idaresi Başkanhğına siyah çelenk bırakb. Özelleştirme Idaresi Başkanhğı önünde toplanan işçiler, "Emeğe uzanan eüer kınlsın'*, "Her yer Eti, her yer direıüş" ve "Bizi satanı biz de satanz" sloganlan atülar. Daha sonra bir grup işçi temsikisi, üzerinde "ÖzeDeştinnelere hayn*'1 yazıh siyah çelengi, Özelleştirme Idaresi Başkanhğı önüne bırakn. danlara, çıkartmayacağız. Bu hükümetin idaresinde Türkiye çok kötü günlere doğru gjdryor" dedi. Petrol-lş Sendikası Genel Başkanı Mus- tafaOztaşkm, toplumsal emeğın birikimi ola- rak ortaya çıkan bu kuruluşlann bir miras olduğunu ve kuşaktan kuşağa aktanlması ge- rektiğini ifade etti. Öztaşkın, "Hükümet, mirasyedi gibi davramyor" diye konuştu. Haber-Iş Sendikası Genel Başkanı Cen- giz Teke de özelleştirmelerle ekonominin sırtındaki kamburun küçülmediğini tersine büyüdüğünü belirterek, "Kâr eden stratejik kuruluşlann peşkeş çekilmek istendiğüıi" söyledi. Eyleme, CHP Genel Başkan Yar- dımcısı Cevdet Selvi ve bazı CHP'li millet- vekilleri ile snil toplum kuruluşlannın tem- silcilen de destek verdi. Eğitim-Sen için öneri FIRATKOZOK ANKARA - Eğitım-Sen hakkındaki kapatma karannın uygulanmasını durdurmak isteyen KESK, Kamu Görevlileri Sendikalan Yasası'nda değişiklik yapılmasına iJişkin yasa önensini AKP'ye ılettı. KESK, "Sendika ve konfederas\onlar, tüzüklerindeki şiddeti içenneyen veya teşvik etmeyen amaç ve flkeleri nedeniyle kapaûlamazlar'" maddesınin yasaya eklenmesini istedi. Edinilen bilgilere göre, pazartesi günü AKP Grup Başkanveküi Salih Kapusuz'u ziyaret eden KESK yönetimi, konuyla ilgi bir metni de Kapusuz'a sundu. Eğitim-Sen'in kapatılması davasıyla ilgili gelinen noktada, siyasi iradenin bir an önce adım atması gerektiğini belirten KESK, Kamu Görevlileri Sendikalan Yasasf nın 3 maddesinin değiştirilmesini istedi. KESK heyeti konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde CHP'yi de ziyaret edecek. PERŞEMBE ORHAN BURSALI Risk Alan Adam Evet, Soros bu kişi. Piyasalardaki olası gelişmele- ri önceleyerek büyük paralar kazanan Macar köken- li George Soros ülkemize geldi. Burayı da minik de olsa kanştırdı. Dedi ki "Siz de fazla laik oldunuz!" Ve- ya "Laiklikte fazla ileri gittiniz!.." Bunu şimdi niye de- di diye düşünürken ertesi gün gazetelerde Recep Tayyip Bey ileyan yana fotoğrafını görünceanladım.. Tayyip Bey mi Getirin şu adamı yanıma!" buyur- du, yoksa Soros mu "Eh bu lafı ettim, Başbakan'ı da hak ettim!" dedi ve Türkiye'deki çömezleri Pakergil- ler Aile Reisi'nin yelyepelek "Aman bu adamla gö- rûşün" aracılığı, iki taraflı yaranmacılığı mı bu buluş- mayı sağladı.. her neyse... Küresel liberalizmin asJın- da birbirine yüz seksen derece ters konumdaki (kurt- la kırmızı şapkalı kız) iki farklı tipinin büyük buluşma- sı gerçekleşti.. Soros risk aldı, o laft etti ve mükâfatını da Başba- kan'la diz dize oturmakla elde etti! Acaba ne konuş- tular? Gel de meraktan çatlama! Ben, antiküreselleşmecilerin, toplantının yapldığı ote- lin önünde gösteri yaparken Soros'u (sembolik de ol- sa!) yumurta yağmuruna tutmalannı beklerdim, epey eğlenceli olurdu! Acaba orada kimler göğsünü Soros'a siper ederdi diye fotograflan tek tek inceledimü! • • • Soros'un dillerde dolaşan "efsanevi" öyküsünü he- piniz biliyorsunuzdur, çünkü Soros üzerine yazı ya- zan bu öyküyie başlıyor.. Ve bu öykü ile spekülatör başından "primlendiriliyor", ödüllendiriliyor.. Efendim nasıl "açık toplum"cu olmuşmuş!? Bilmiyor musunuz sahi? En azından öykünün şu ta- rafını okumuşsunuzdur öğrenciliği zamanında ünlü bilim felsefecisi Karl Popper'in derslerinden ve "açık toplum" felsefesinden etkılenmiş.. Ama bırakın masal okumayı! Şimdi size Soros ef- sanesinin bilmediğiniz altematifini burada açıklryo- rum! Milyar dolarlan kazandıktan sonra aklına hocası Popper gelmiş.. Yahu bu parayı ben nasıl kazandım diye düşünmüş! Ve Popper'in resmini masa üstüne, önüne koymuş, yanına da kazandığı milyar dolariarı istiflemiş.. Ikisını nıhayet ilişkilendirmiş ve o buluş anı, Evreka yani: - "Açık toplum!" diye bağırmış! Tabii ya! Açık top- lum! - Ben bu milyar dolarlan "kapalı toplum'ûa kaza- nabilirmiydim! Yaşasın açık toplum! Yaşasın Popper! Haklı, yerden göğe kadar! Toplum ne kadar, Soros gıbi spekülatöriere açık, Soros o kadar zengin ve et- kili! Açık toplumun milyarderi! Herkes poposunaşap sürülmüş gibi dili dtşanda koş- turup duruyor; buluş yapacak, yatınm yapacak, pa- ra kazanacak!.. O ise risk alarak parasal kumar oy- nuyori Ve çoğu da tutuyor. Öngörüsü mükemmel, diyecek bir şey yok.. Bu ne- denle iş dünyasının kavalcısı! Kavalının sesini duyan, peşinde ülke ülke dolaşıyor! • • • Efsaneyi sürdürelim: Evet, kendisine milyariar ka- zandıran neoliberal küresel ekonominin "açık top- lum" nimetlerini topladıktan neden sonra, bunu fel- sefi birtemele oturtmasının da zamanı gelmişti.. Ken- di "açık toplum" anlayışını, Karl Popper'in "açık top- lum'' felsefesiyte örtüştürdü! Ne garip, iki terim nasıl da üst üstü geliyordu! "Bakşu işe!" bile demiştir, emi- nim! Bu büyük orgazmik Evreka anından sonra, artık bir vakrf kurmak şart olmuştu.. Vakfın adı tabii ki Açık Top- lum olacaktı! Ve bu vakrf iki şeye hizmet edecekti: Birincisi, kendisini sıradan pis ve karanlık bir spe- külatör olmaktan kurtaracaktı, felsefi ve "entelektü- el" birefsane inşa edecekti kişiliği çevresinde! (Bu zo- kayı yutanlar çok, dünyada ve ülkemizin ise entelek- tüel çevresinde! Bizimkiler bu zokayı mı yuttu, yok da Makyavelistçe dağıtılan paradan pay kapmaya mı koşuyor, doğrusu tartışmalı!) Ikincisi, bu vakfin "açık fop/um/"faaliyetleriyle hem kendine hem de kendisini izleyeceklere yeni av alan- lan yaratacaktı! Milyarlanndan minik bir kısmını "Açık Toplum Ens- titüsü"nün kuruluşuna ve bu enstitünün faaliyetleri- ne ayırdı! Bu parayı, hiç sakınmadan kendi anlatıyor, iktidarian devirecek adamlan beslemeye harcıyor! Ülkemizde şimdilik Pakergiller Ailesi'nin manevi du- rumlan öncelikle tatmin ediliyor. Dinci şürekâyı des- tekleyecek ve konumlannı güçlendireceketkinlikterde nimetleniyor, bir kısmı da gerçekten toplumsal hayır işlerine gidiyor.. Öyküyü sürdüreceğim. Hangi açık toplum? Küre- selleşme, Bush ve Soros ideolojik işbirliği! Pek yakında! obursali@cumhuriyet.com.tr. Uce'de esrar operasyonu • DÎYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ye yönelik operasyonda teröristlerin faaliyet gösterdiği bolgelerde 8 milyon 414 bin 500 kök dişi hintkeneviri ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazıh açıklamada, "Güvenlik güçlerince imha edilen kenevirlerden yaklaşık 126 ton esrar elde edilebileceği ve piyasa değerinin 190 milyon YTL olduğu tespit edilrniştir" denildi. 6 gün etektrik kesintisi I İstanbul Haber Servisi - Trafo merkezlerindeki yıllık bakım çalışmalan nedeniyle Anadolu yakasındaki bazı yerlerde. 16-21 Haziran 2005 tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. AYEDAŞ'tan yapılan yazıh açıklamaya göre 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak kesinti kapsamında Dudullu, Kurtköy, Usküdar, Kadıköy lcmeler, Bostancı, Pendik, Kartal, Vaniköy, Erenköy, Ümraniye ve Beykoz'un tamamına yakın bölgesıne elektrik verilemeyecek. Şans Topu'nda 438 bin YTL ttevir • ANKAR4 (AA) - Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar, "15,20,26,27, 28 + 1" olarak belirlenirken 5 artı 1 bilen çıkmadığı için 438 bin 297 YTL 17 YKr haftaya devretti. Cekılişte, 5 bilenler 2 bin 519 YTL 15'er Ykr, 4 artı 1 bilenler 334 YTL 15'er YKr, 4 bilenler 19 YTL 45'er Ykr, 3 artı 1 bilenler 13 YTL 20'şer YKr, 3 bılenler 2 YTL 25'er YKr, 2 artı 1 bilenler 4 YTL 5'er YKr, 1 artı 1 bilenler ise 1 YTL 90'ar YKr ikramiye kazandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog