Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

16 HAZİRAM 2005 PERŞEMBE + CUMHURİYET SAYFA HABERLER Tamklar dinlenilecek • ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu)- Eski Başbakam Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile eski Devlet B akanı Recep Önal'ın Yüce Divan'da yargılandığı davada, bugün aralannda eski Vakıflar Bankcası Genel Miidürü Hasatn Kılavuz'un d a bulunduğu tanıklar dinlenilecek. Özkan ve Önal'ın, Türk Ceza Yasası'nın "görevi kötüye kullanana" suçunu düzendeyen 240. maddesi uyannca cezalandınlımalan isteniyor Bakanhklardan ABITye heyet • İstanbul H aber Servisi - tstanbul Erruıiyet Müdürü Celalettin Cerrah, ABD Yasal Sistemler înceleme ve Geliştirme Enstitüsü'nün davetlisi olarak Los Angeles, VVashington ve San Francisco'da 20-28 Haziran tarihlerinde ceza hukuku konusunda gerçekleştirilecek konferanslara katılmak üzere Adalet v e tçişleri bakanlıklanndan oluşturulan heyetin, 20 Haziran"da bu ülkeye gideceğini söyledi. 'Goruntulu' siyaset FBMM'de • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP tstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in seçim öncesinde yaptığı bir konuşmayı TBMM kürsüsünden milletvekillerine dinletti. Sevigen, Şahin'in seçim öncesinde istanbul'da bir mahallede yurttaşlara tapu sözü verdiğini, ancak bu mahalkdeki evlerin yıkümakaran alındığını söyledi. Askeri hastaneter sivilepe bakacak • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - GATA ve Jandarma Genel Komutanlığı hastaneleri dışında kalan askeri hastanelerin, boş yatak olması ve mevcut yatak miktannın yüzde 10'unu geçmemesi koşuluyla sivıl hasta kabul etmesini öngören tasan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edüerek yasalaştı. Yasaya göre, her yıl kabul edılecek sivil hasta oran veya miktan Genelkurmay Başkanlığı taıafindan belirlenecek. _| tstanbul Haber Servisi -DÎSK/ebağlıBırleşik Metal-Iş'te örgütlü 5 Ekstrametal işçisi, sendikalı olduklan için işten ahldı. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Ekstrametal Döküm ve Empa înşaat Pazarlama Ltd. işyerlerinde çalışan 90 işçi, sendikamıza üye oldular. Işvereni, hukuka saygı göstermeye çağınyoruz" denildi. Imar samğı öUü • tstanbul Haber Servisi - Imar Bankası davası kapsamında yargılandığı sırada akciğer kanseri teşhisi konulan Sadık Karagöz, yaşamını yitirdi. Tedavisüün sürdüriildüğü Beşiktaş'taki evinde öfen 46 yaşındaki Karagöz'ün cenazesi, Dıkilitaş Camisi'nde kıluıan namazın aıdından Zıncirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yasağın kaldınlması anlamına gelebilecek düzenlemeler için girişimde bulunuyor Erdoğan'ıntürbantaktiğiANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, türban sorununu ge- rekirse referanduma götürebi- leceklenni belirtirken AKP, Ka- mu Yönetimi Temel Yasası ve Türk Ceza Yasası gibi temel yasalarda türban serbestliğinin önünü açacak düzenlemelere dönük girişimlerde bulundu. AKP tabanından yükselen tepki sesleri üzerine türban so- rununun çözümünde sabırlı olunmasını isteyen Başbakan Erdoğan^Erzurum atatürk Üni- versitesi'ndeki türban krizinin ardından gerekirse konuyu re- feranduma götürebileceğini söyledi. Erdoğan, bir yandan sabırlı olunmasım isterken di- ğer taraftan bazı temel yasalar- • Türk Ceza Yasası'nın TBMM'deki görüşmeleri sırasında da AKP'li milletvekilleri türban yasağının kaldınlması yönünde önergeler verdi. Ancak CHP'nin yoğun muhalefeti ve iki parti arasındaki uzlaşmanın bozulmaması için kabul görmedi. da türban yasağının kaldınlma- sı anlamına gelebilecek dü- zenlemeler için girişimde bu- lunuyor. Bu konudaki girişim- lerin ilki, Kamu Yönetimi Te- mel Yasasf ndagetirildi. Cum- hurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'in veto ettiği yasanm 5. maddesinin d fıkrası. "Kamu hizmetfcrininvîrinegetirflme- smdeve bu hizrnetierden varar- tan<hrmâdaavTuncuik;bubiz- metlerieilgili olarak insan hak veözgüriükferini kKidayıa dû- zenleme ve uygulama yapıla- maz" hükmünü öngörüyor. TCY'nin TBMM'deki gö- rüşmeleri sırasında da AKP sık sık bu yönde önergeler ver- di. Ancak CHP'nin yoğun mu- halefeti ve iki parti arasında- ki uzlaşmanın bozulmaması için kabul görmedi. Bu önergelerden bazıları şöyle: Türban yasağının kal- dmlması: "Eğitim ve öğretim hakkınm engeUenmesi" baş- lıklı maddeye, "Idşmm eğitim ve öğretim hakta kuflanması- na cebir veya tehdit kuOanıla- rakya da hukuka aykın baş- ka bir davranışla engel olun- ması durumunda 5 yua kadar hapis cezası verflmesi" yönün- de ekleme yapılmak istendi. Orduevkrinde türban yasağı- nın kakhrdması: "Kamu hiz- metlerinden yararianma hak- kuun engeDenmesi" başlıklı maddeye "kişinin kamu ku- rumu veya kamu kurumu ni- tetiğindeki mesiek kuruluşla- nnda verilen hizmederden ya- rarianmasına engel olunması durumunda 2 yıldan 5yua ka- dar hapis cezası verUmesi" hükmünün eklenmesi yönün- de önerge verildi. Kamuda türban yasağmın kakhnhnası: "lnanç,düşünce vekanaathürriyetinin kuBanri- masımn engeDenmesi** başlık- lı maddeye "bir kimseyimen- sup oMuğu dinin emirveyasak- lanna uygun davranmaktan men edenkişiye5ydakadar ha- pis cezası verilmesr yönünde ibare eklenmesi istendi. Devrim yasalanna aykmha- reketin suç sayılmaması: Dev- rim yasalanna aykın hareket edenlere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilmesine iliş- kın "Şapka ve Türk harfleri" başhklı maddenın kaldınlma- sı yönünde önerge verildi. TBMM Genel Kurulu'ndaki göriişmeler sırasında Bazı Kis- velenn Giyilemeyeceği Hak- londa Yasa'ya aykın hareket edenlere ceza verilmesine iliş- kin hükürn metinden çıkanldı. Erdoğan'ın uyanlanna karşın milletvekillerinin büyük çoğunluğu genel kurula katılmıyor AKP'liler Mecüs'e soğuk• AKP, 356 milletvekili ile tek başına iktidar olmasma karşın TBMM'yi çalıştırmakta zorlanıyor. TBMM Genel Kurulu çalışmalan sırasında CHP'nin 252 karar yeter sayısı isteminin yüzde 41'inde gerekli sayıya ulaşılamadı. yeter sayısı istendiğini,EMtNEKAPLAN ANKARA- AKP hü- kümeti, 356 milletve- kili olmasına karşın TBMM'yi çahştırmak- ta zorlanıyor. CHP, 3 bu istemlerin kaçmda kararyeter sayısı bulun- duğunu sordu. Eraslan'ın soru öner- ^ a d m a t l a . yanTBMMBaşkanve- rulu çahşmalan sırasm- sayıS,ıstedı.Hukumet, bu ısteklenn yuzde 41 ınde karar yeter sa- yısıbulamadı.^Hn-çm muhalefet vapmayaca- gE-diyenCffi»Etemş- ma Kurulu toplantüa- rının yüzde 67'sinde AKPİleuzlaşmayolu- nu tercih etti. BaşbakanReanTav- yip Erdoğan'ın sık sik ûyanda bulunmasına karşınıktıdarmılleUe- killerinin büyük çogun- luğu Meclis çalışmala- nna katılmıyor. DYP Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan, TBMM Başkanı Bü- lentAnnç'a 22. dönem- de Danışma Kuru- lu'nun kaç kez toplan- üyaçagnldığını,butop- lantılann kaçmda mu- tabakat sağlandığım, 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren kaç kez karar ö , Ocak 2003-31 Mayıs 2 005 taıihlcri aıasında G ıştendı. Öçtıdar bu raryetersayısınaulaşa- m a ^ ,B u n a Ş°,re 'T B M M d e k l s a n d a l y e say 18 "™ Yüzde 65 'ıne sahıp olan AKP hükü- m e t i ' 3 5 6 nnlletveküı- ne karşın kararyeter sa- Y 1 ^ ıstemlenrun yüzde 4l'ınde gereken sayıyı bulamadı. Aynı dönem içinde TBMM Danışma Ku- rulul46keztoplanüya çağnldı. Bu toplantıla- nnyüzde 67'sinde AKP ile CHP arasında uz- laşma sağlandı. Danış- ma Kurulu'nda uzlaş- ma sağlanamadığı için AKP 47 kez grup öne- risi getirdi. Ahmet Piristina'nın mezan başmdaki anma törenine aiksi ve y^kmlan katıkh. (Fotoğraf. YUSUF ÖZKAN) Piriştina özlemle anıldıtZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Geçirdiğı kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eski îzmir Bü- yükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Piriştina. 1. ölüm yıldönümünde ailesi, yakınlan, dostlan ve binler- ce seveninin katılımıyla mezan başuıda ve kentin çeşitli yerlerindeki etkinlüderle anıldı. Piriştina için dün Aşağı Narhdere Mezarlığı'nda- ki mezan başmda tören düzenlendi. Törene, Ah- met Piriştina"nın eşi Mme Piriştina, oğlu Levent Pi- riştina, kızı Zeynep Piriştina, yakınlan, tzmir Bü- yükşehir Belediye Başkanı AzizKocaoğhı. eski ba- kanlardan Zekeriya TemizeL, Fikret Ünlü, katledi- len gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, sanatçı Rutkay Aziz, Îzmir Emniyet Mü- dürü Halil Tataş, ılçe belediye başkanlan, beledi- ye çalışanlan ile çok sayıda yurttaş katıldı. Katı- lımcılar Piriştina'nın mezarmı kırmızı karanfüler ve posterleriyle süslerken törenin ardından Aziz Ko- caoğlu ve Piriştina ailesi başsağlığı dileklerini ka- bul ettiler. Kocaoğlu, gazetecilerin sorulan üzerine hizmet- lenni Piriştina'nın ortaya koyduğu hedefler doğrul- tusunda sürdürmeye çahştıklanm söyledi. Kocaoğ- lu, Piriştina'ya seslenerek "İnanıyorum ki bütün tzmiriiler sizi bu kent ve kendileri için yapnuş oldu- ğunuz hizmetlerden dolayi her zaman anacak ve hiç unutmayacakör'' dedi. Ahmet Piriştina'nın oğ- lu Levent Pinştina da babasının çok sevdiği Izmir- lilerin aradan geçen bir yıla karşuı sevgi ve saygı- smı gösterdiğini vurguladı. Terör örgütü PKK'ye çağnda bulunan aydınlar çatışma ortamından endişe duyduklarını bildirdiler ' Silahlı eylemlere hemen son verin' • 150aydın ve sanatçı imza attıklan ortak metinle terör örgütü PKK'nin silahlı eylemlere hemen ve önkoşulsuz son vermesini istedi. tstanbul Haber Servisi - Yazar Adalet Ağaoğlu, îstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, tiyatro sanatçısı Maîür Günşirayve Eğitim-Sen Genel Baş- kanı Alaaddin Dinçer'in de arala- rında bulunduğu 150 aydın ve sa- natçı, PKK'nin silahlı eylemlere hemen ve önkoşulsuz olarak son vermesini istedi. Taksim Hill Oteli'nde düzenle- nen basın toplantısında ortak met- ni okuyan Gürsoy, son günlerde yoğunlaşan çatışma ortamından derin kaygı duyduklarını belirtti. Gürsoy, çaöşmalarda yalnızca ge- çen ay 50 kişinin yaşamını yitirdi- ğini vurgulayarak, "Hukümetten de kahcı banşın sağlanması ve herke- an demokratiktopiumsalhayaiaka- tdabOmesiiçingerekli yasaldüzen- lemeleri gerçekleştinnesini talep ediyonız" dedi. Gürsoy, "Artikin- sanlanmızöhnesin,banşiçindebir yaşam sürefim" dedi. Metinde im- zası bulunan bazı isimler şöyle: Adalet Ağaoğlu, Akuı BirdaL, Alaaddin Dinçer, .Ali Nesin. Aydın CıngL, Ayduı Engin. Baskın Oran, Behiç Ak, Can Paker, Deniz Ka- vukçuoğlu, Doğan Taşdden, Er- tuğmlKürkçü,ErcanKarakaş,Er- gin Cinmen. Fıkri Sağlar, Gencay Gürso\.GündüzVassaf.HaBlBerk- tav; Refik Durbaş, Elif Şafak, Ha- lilErgüa, Hayri Kozanoğlu, Hrant Dink, Hüsnü ÖndüL tbrahim Ka- boğlu, tpek Çalışlar. Kazım Genç, L.Doğan Tüıç, Mahir Günşiray, Mehmet Bekaroğlu, Mehmet Gü- müş, Mehmet Güleryüz, Mehmet Ali Alabora. Melih Aşık, Murat Belge, Murtaza Demir, Müjde Ar, Nevzat Çefik, OralÇ ahşlar, Orhan Alkaya. Orhan Panıuk. OsmanKa- vala, Oya Baydar, Pınar Kür. Ra- gıp Duran, Sadun Aren, Şahin At- pay, Şebnem Korur Fıncancı, Ta- ner Akçam, Taner Yüzgeç, Tokta- nnş Ateş, Urak Uras, Vecdi Sayar, YusufAlataş,YücelSavTnan,Zafer ÜsküL Zeynep OraL 56 KİŞÎ HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI 8 Mart Kadınlar Günü yürüyüşüneberaat tstanbul Haber Servisi - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 6 Mart'ta Saraçhane'de yapılan gösteriye katıldıklan gerekçesiyle yargılanan 56 kişi beraat etti. Polis, Saraçhane'de toplanan gruba izinsiz gösteri yaptıklan gerekçesiyle sert müdahalede bulunmuştu. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya haklannda "Toplanu ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası"na muhalefet suçundan 5 yıla kadar bapis cezası istemiyle dava açılan sanıklardan Cevahir Boztaş ve Özkan Kuzucu katıldı. Mahkemede, olay günü göstericileri gözaltına alan polisler de tanık olarak dinlendi. Polisler, göstericüere duyacaklan bir şekilde "dağıhn" ikazının yapılmasının ardından müdahale edildiğini söylediler. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı da, suçun kanuni unsurlannın oluşmadığıru bu nedenle sanıklann beraatını talep etti. Mahkeme yargıcı da, sanıklann beraatına karar verdi. NAAŞIN MEZARDAN ÇIKARILDlGl İDDtASI Türkefin mezan için suç duyurusunda bulunuldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu luğrul Türkeş, babasınm mezanna fıziki müdahalede bulunanlar hakkında dava açılması istemiyle suç duyurusunda bulundu. Türkeş'in naaşının veya kemiklerinin mezardan çıkartıhp çıkartılmadığının belirlenmesi istendi. Suç duyurusu dilekçesinde, Türkeş'in 11 Haziran 2005 tarihinde yakınlanndan aldığı bir telefonla, babasının mezannın etrafında irşaat çalışması olduğunu .. ögrendıği belirn'ldi. Türkeş'in, babasının mezanna gittiği ifade edilen dilekçede, şu görüşlere yer verildi: "Gerçekten merhumun mezan başuıda işçfler tarafindan inşaat çahşması yapddığınL, hatta cenazeyi muhafaza eden kapaklann dahi açık olduğunu gönnüştür. Mezarda çahşan işçflere sorduğunda, kendilerine MHP tarafindan talimat verildiğhü ve mezar etrafinda çökme olduğunu, onu onarmak istediklerini. kendilerinde resmi kurumlardan ahnnuş herhangi bir izin belgesi veya ruhsat ohnadığını beurmuşlerdir." POLJTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Izmip'in Elesi... Ahmet Piriştina'nın anısına İnsan kimi zaman anılanyla baş başa kalıyor... Bugün 16 Haziran... Dün ise eski Izmir Büyükşehir Belediye Başka- nı Ahmet Piriştina'nın birinci ölüm yildönümüy- dü... Kendini Izmir'e adamış bir kişiydi Piriştina... 2001 Nisanı'ndaAsansör'denkörfeziseyreder- ken şöyle demişti: "Körfezde yelken yanşlan yapılacak..." O gün TÜYAP Kitap Fuan açılmıştı. llhan Sel- çuk, Günay Çapan, Serdar Kızık, Tayyar Eras- lan, Ünal Ersözlü biriikte yemek yemiştık Asan- sör'de... 1995 yılında DSP'den milletvekili seçilmiş, 1999 yerel seçimlerinde ise Izmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmuştu... Arkadaşlığım ve dostluğum uzun yıllara daya- nryordu Piriştina'yla... Bir yıl önce yitirdik Ahmet Piriştina'yi--- Ahmet Piriştina'nın cenaze törenine on binler ka- tılmıştı Izmir'de. Bir sevgi ırmağı oluşmuştu... Izmir onun her şeyiydi... Üç yıl önce gece yansı Kordonboyu'nda kar- şılaşmıştık Serdar Kızık'la. Yanında dönemin Ko- nak Belediye Başkanı Erdal Izgi vardı. Yürüyerek Cumhuriyet Alanı'na çıktık. Fevzi- paşa Bulvan'nın kesiştiği yere gittik... Işıl ışıldı... Gözlerinin içi gülüyordu Piriştina'nın. Elini om- zuma koyup seslenmişti: "Nasıl, beğendin mi?" Kent kimliği giderek yok olan Izmir'i yeniden ya- şanılacak bir kent yaptı. Parklar açtı, okullan tek tek onardı... Sevinçleri ve hüzünleri içinde çoğaltırdı o. Bir- den öfkelenir, sonra durgunlaşırdı... ••• Son buluşmamızda, kırmızı şarap içmişti Kor- don'da, o çok sevdiği balıkçı lokantasında... Heyecanlıydı... Eliyle Kordonboyu'nu gösteriyor, "BakHikmet, buralar Izmir'in akciğeri olacak" deyip ekliyordu: "Bir yıl içinde tek hedefim turizm olacak..." Ahmet Piriştına, Izmir'i yirmi dört saat yaşayan bir kente dönüştürmek istiyordu. Bu nedenle de gece gündüz çalışıyordu. Dünya Üniversite Olimpiyat Oyunlan'nı Iz- mir'de yapmak için çok çaba harcamış ve başar- mıştı. 22 Ağustos'ta başlayacak olimpiyatlarda Piriştina'nın payı büyüktü... Ahmet Piriştina Izmir'i bir kültür kenti yapmıştı. Izmir Küttür AŞ'yi kuran Piriştina, Ünal Ersözlü'nün katkılanyla Izmir kitaplan yayımlamıştı... Izmir Fuan bir başka güzeldi onun döneminde... Ahmet Piriştina'yı Türkiye İşçi Partisi üyesi otdu- ğuyıllardatanıdım. PolitikayaTIP'tebaşlamıştı. 1989 yerel seçimlerinde Yüksel Çakmur'la biriikteydi. Çakmur, Belediye Başkanı oldu; Piriştina ise TANSAŞ Genel Müdürü... 1991 genel seçimlerinde Izmir'den DSP millet- vekili adayıydı, seçilemedi. 1995 yılında Meclis'e girdi DSP'den. 1999'da ise Izmir Büyükşehir Be- lediye Başkanı seçildi... • • • 3 Kasım 2002 seçimlerinde DSP yüzde 10 ba- rajını aşamayıp yüzde iki buçuk oyla Meclis dışın- da kalmışti... Ahmet Piriştina çok üzüldü... iki yıl daha partisinde kaldı... Bir gün CHP İstanbul Milletvekili Bülent Tanla gazeteye gelmişti, sordum: "Izmir için Ahmet Piriştina 'yı niye düşünmüyor CHP?" Tanla, "Piriştina CHP'yi düşünüyor mu?" diye karşılık verdi. Ben de "bilmem" deyip ekledim: "S/z önce bir teklifedin Piriştina'ya..." Tanla ve Piriştina arkadaştılar... Yanımda telefonla konuştular... Bülent Tanla gazeteden aynlırken şöyle dedi: 'Ben Sayın Baykal'/a görûşür, sorunu çözerim..." Çözdü de!.. Izmir'in Efesi bu kez CHP'den başkan seçildi... Dün Izmir'de mezan başında olacaktım. Gide- medim. Nedeni Çin'egidiyorum... Eğer gıtseydim, akşam Can Yücel Sokağı'nda Cenap'ın Mikos'unda olacaktım. Gece yarısına doğru AJaçatı'ya uğrayıp 'Miko-2'üe Izmir'in Efesi Piriştina için bir kadeh kırmızı şarap ıçip Elçin ve Ce- nap'la biriikte Serdar'ı, Tayyar'ı çekiştırecektim. Ne demişti Tayyar, Serdar'a iki yıl önce: "Haydi toz ol buradan!" BAŞÖRTÜSÜ Medyamız "türban"\a "sıkmabaş"\ kanştırıyor. Bazı rektörler de "sıkmabaş "la "ba?örtüsü"nü kanştırıyor.. Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü de Ana- dolu kadınının başını örtmesini "sıkmabaş"la ka- nştırdı... Anadolu kadınının başörtüsü dinsel simge de- ğildir. Dinsel simge "s//cmaöaş"tır. Emine Erdo- ğan'ınki "s^/najbaş"tırve din- sel simgedir. Kendilerini hâlâ 12 Eyiül dar- becisi "Atatûrkçü" olarak gö- renlerin işgüzarlığıdır Atatürk Üni versitesi'nde yaşananlar... Böylece "din pazariamacı- /an"nın ekmeğine de yağ sü- rüyoriar... hi kmetcetinkaya@ cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 PKK gösterisine müdahale • ADANA (Cumhuriyet) - Demokratik Özgür Kadın Harekeu'ne üye 30 kişilik grup, PKK"ye yönelik ope- rasyonlann sona erdirilmesi için Adana'da basuı açık- laması yaptı Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın posterini açan gruba önce yurttaşlar. sonra polis mü- dahale etti. Polis, kendisine taşlarla karşılık veren gru- ba sert müdahale etti. Üç gösterici ba>r gınlık geçırdi. Maltepe'de kaza: 2 ölü • İstanbul Haber Servisi - Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Otomo- biliyle sahil yolundan Kadıköy'e giden Emre Kartaca, Küçükyah Çamlık mevkisinde yol kenannda yürüyen Orhan Kıpçak'a çarptı. Otomobilin hâkimiyetini kay- beden Kartaca, orta refüjü kırarak karşı şeride geçtik- ten sonra Fıliz Salmaner ve Esra Sakızh'nın kullandı- ğı iki araba ve Ali Dalçık'ın yönerimindeki taksiye vurdu. Kazada, Kartaca ve Kıpçak. hayatını kaybetti. i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog