Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE HABERLER DÜNY4DA BUGÜN 'Başbakanlar da ülkeyi satar' diyen CHP lideri Baykal, Erdoğan'ı Damat Ferit'e benzetti ALÎ SİRMEN Erdoğan'ın Ulkesi AB I.LigindeOynayamaz Herkesın merakla beklediği AB Zirvesi sonun- da yayımlanacak bildiriden, Türkiye ile ilgili satır- lann çıkanlması, Başbakan Erdoğan'ın Italyan "// Sole 24 Ore" gazetesine verdiği demeçte söyle- dikleriyle açıkça çelişmektedir. Tayyip Erdoğan söz konusu gazeteye verdiği demeçte, Fransa ve Hollanda'daki "hayır" oylan- nın AB Anayasası'na yönelik olduğunu, Türkiye ile bir ilişkisi bulunmadığını söylemişti. Olaylan yakından izJeyenler gerçeğin böyle ol- madığını o demeç yayımlandığında da biliyortar- dı, şimdi bir kez daha da gördüler. Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı yalnızca Fransa ve Hollanda ile sınırlı değıl, Almanya'da da aynı hava egemen, başka ülkelerde de... "Hayır" oylannın tek nedeni tabii ki Türkiye de- ğil, çok daha başka ve daha önemli etkenler de var. Ama Türkiye "hayır" oylannın birinci nedeni değilse bile nedenlerinden bin. Bu durumda 3 Ekim 2005'te üyelik müzakere- leri başlasa bile, tam üyelik çok güç, hatta ola- naksız. Zaten imtiyazlı ortaklık formülü her yerde açıkça söyteniyor. Tayyip Erdoğan, ftalyan gazetesine verdiği de- meçte bu konuya da deginiyor ve "Avnıpa ikinci liginde oynamaytz" diyor, yani imtiyazlı ortaklık formülünü reddediyor. • • • Avrupa'nın Türkiye'ye karşı önyargısını, art ni- yetini, uyguladığı çifte standardı, hem Türk hem de Avrupa yazılı ve sözlü basınında çokça kına- mış bir kişi olarak gerçeğin öteki yönünü de be- lirtmek zorundayırn. Tayyip Erdoğan Türkiyesi haklı olarak Avrupa birinci liginde oynamaz. Evet, Avrupa bir Hıristiyan birliği değildir, ama laik bir devletler topluluğudur. Türkiye'yi Amerikan patentli "ılımlı Islam" etike- ti ile laik bir Cumhuriyet olmaktan çıkanp, önce yavaş yavaş, sonra gümbür gümbür bir Islami Cumhuriyet haline getirmeyi amaçlayan ve yolda epeyce de ilerlemiş olan Tayyip Erdoğan ile AB'nin birinci liginde oynayamayacağımız gerçe- ğini artık görmek zorundayız. Işin ilginç yönü, Tayyip Bey bu amacına ulaş- mak için Avrupa'yı alet olarak kullanmıştır. Bu gerçek artık Türkiye'de de Avrupa'da da fark edilmektedir. Gerçeğin bu yönünü görmeden, "Türkiye'nin Avrupa'yı hak ettiğini" söylemek, artık komik ol- maktan başka bir sonuç vermez. Türkiye'nin Mustafa Kemal önderliğindeki Cumhuriyet devrimı ile Avrupa değerlerinin ev- renselliğini, Avrupa dışında, Hıristiyan olmayan bir toplumda uygulayarak, bütün dünyaya ispat ettiğini, yurtdışında fazJaca yazıp söylemış bir kişi olarak, artık bu tezin savunulamayacağını belirt- mek isterim. Kuşkusuz, Türkiye laik Cumhuriyet devrimleri ile Avrupa değerlerinin evrenselliğini kanıtlamış ve saft bu niteliğiyle dahi AB'yi hak etmiştir. Ama sözünü ettiğimiz o Türkiye ile Tayyip Erdoğan Türkiyesi aynı şeyler değildir; Tayyip Erdoğan Türkiyesi hiçbir şekilde Avrupa birinci liginde oy- nayamaz. Bu gerçek böylece twline!.. •*••• ZORUNLU BİR AÇIKLAMA: Yazar Nihat Genç'ın, Murat Belge'nin kurucu- ları arasında bulunduğu lletişim Yayınevi ile 12 yıldır yürürlükte olan sözleşmesinin, yazann, Bel- ge'nin de katılımcılan arasında bulunduğu "Er- meni Soykırımı" toplantısını eleştirmesi üzerine feshedilmesi olayını eteştiren yazıma, Belge ce- vap vermiş; o sırada yurtdışında olduğumdan karşı yanrtımda geciktirn. Belge, lletişim'in kuruculan arasında bulundu- ğunu, ama sonra ayrıldığını, artık yayın kurulu toplantılanna katılmadığını söylüyor ve beni ya- lancılıkla suçluyor. Ama Nihat Genç'in sözleşme- sinin feshedilmesini savunuyor. Isterseniz olaya bir daha bakalım. Nihat Genç'in, Murat Belge'yi eleştirdiği için, Belge'nin de kuruculan arasında bulunduğu yayınevi ile iliş- kisi kesiliyor. Belge, ilişkinin bu nedenle kesildiği- ni yadsıyamadığı gibi, bu davranışı haklı da görü- yor. Böyle bir demokrasi görüşünü eleştiren biz de yalancı oluyoruz. Ne denir? Aferin sana doğrucu demokrat! asirmen@cumhuriyet.com.tr ' Sorun laik Cumhuriyet'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ı Da- mal Ferit Paşa'ya benzeterek "Bana baş- bakanlar ülkeyi satar mı dedfler? El- bette satar, Damat Ferit Paşa satmadı mı?" dedi. 1 Mart tezkeresi öncesin- de Erdoğan'ın ülkeyi satmaya teşebbüs ettiğini, ancak bunu CHP'nin engelle- diğini belirten Baykal. "Amerikanyan- daşı bir siyasetçi olarak kendisine ba- şanlar düiyonız" diye konuştu. CHP liden Baykal, partisinin gnıp toplantısuıda Erdoğan'ın ABD gezisı, erken seçim, cumhurbaşkanlığı tartış- malan ve AB ile ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu. 9. Cum- hurbaşkanı Süleyman DemireTin gün- deme getirdiği "türbanlı cumhurbaş- kanına anayasal engei olmadıgT tartiş- masına değınen Bavkal, devleti sade- • '"Iran'a dönmek istiyorsanız, türbana resmiyet kazandıralım" diye konuşan Baykal, "Sorun, Türkiye Cumhuriyeti, anayasasma uygun biçimde. laik demokratik bir Cumhuriyet olarak devam etsin mi etmesin mi sorunudur" dedi. Baykal. Erdoğan'ın sinirliliğinin de bundan kaynaklandığını savundu. ce yasalann değil. akıl. sağduyu, ana- yasanın yönettiğini söyledi. Türbanlı cumhurbaşkanının "devlete türban giy- djrmek" anlamına geleceğini, böyle- ce türbanın resmiyet kazanacağını ve başı açık olanlann giderek "azmhk* ha- line geleceğini kaydeden Baykal, "Irak'a. Iran'a, Sudi Arabistan'a dö- neünu asomıza dönetim. Bunu detnek doğnıysa, iyiyse bunu yapahm. Ülkeyi yönetenlenn. ülkeyi neneye sevk ettik- lerini nasıibir geteceğeülkeyigöcürmek istediklerini çok iyi bihnekgerekH-" de- di. "Kadınlannözgürcebaşınıaçıktut- maya devam edebildiği. sosyal baskıya maruz kalmayıp ayıp, mekruh sayil- madıgı bir Türkiye'deyaşamakistiyor musunuz.istemiyormusunuz" diye so- ran Baykal, türbanın "Vahabi küİtürü- nün \ansimaa" olduğunu söyledi. Tür- ban tartışmalannda zaman zaman yan- lış yapıldığma, son olarak Erzunım Atatürk Üniversitesi'nde "Anadoluge- leneği içinde* başını örten bir annenin çocuğunun mezuniyet törenine alın- madığına dikkat çeken Baykal, "Tama- men yannş \apdnus, ama yanhşa baka- rak riüküm vermeyefim'" dedi. 'Oturdukian yerde cerahat var' Tüıkiye'de erken seçim ya da "Cmn- hurbaşkanhğına kim geİsin" sorunu oimadığını kaydeden Baykal, "Sorun, TürldveCumhumeti. anavasasma uy- gun biçimde, laik demokratik bircun>- huriyetolarakdevam etsin mi etmesin mi sorunudur" dedi. Başbakan Erdo- ğan'ın sinirliliğinin de bundan kay- naklandığını savunan CHP Genel Baş- kanı Baykal, şunlan söyledi: "Çünkü oturduklan yerde cerahat var, apse yapıyor. Biz o apseye dokuna- hm, çıkaraüm. Ama künse devlete tür- ban giydinneye kalkmasm-. Bizim tar- üşmasını yapüğumz, kişisel polemik değildir. Kimsenin hayat, giyim tarzıy- la probiemimiz yok. Ben türbanhya da saygı duyuyonım. berkes rürbamnı ta- kar dolaşır. Ben devlete türban giydi- rümesinekarşıyun. Rövanş alma anla- yışuu tekrar güodeme gedrmevtn.'" Cumhurbaşkanını yeni parlamento- nun seçmesinin ülkenın huzuru, ban- şı açısından gerekli olduğunu kayde- den Baykal, Erdoğan'ın erken seçime karşı çıkmasının aJtuıda "cumhurbaş- kanı seçOebilme" hesabının yattığmı söyledi. Başbakan Erdoğan'ın, CHP'nin "Amerikankarşrtiığrkonu- sundaki açıklamalanna da değinen Baykal. Başbakan Erdoğan'ın daha önce böyle bir anlayışta olduğunu hiç duymadığına dikkat çektı. 'Uzerinde dnrmak gereksiz' Lübnan ziyareti öncesi Esenboğa Havalımanf nda açıklama yapan Er- doğan, Baykal'ın açıklamalannın anımsanJmasi üzerine, "Oniarm üze- rinde durmayı gereksiz addediyo- rum. Bu ifadeler ldşinin ayna karşı- sındakidurumudur"yanıtını verdi. TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda CHP'li milletvekilleri AKP'lileri gerginlik yaratmakla suçladı Cumhurbaşkatıbğı tarbşması• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yasası değişikliği kabul edildi.Yapılan değişiklikle kuruma askeri üye de ahnırken Cumhurbaşkam'na 3 üye belirleme yetkisi verildi. ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Mıllı Eğitim, Kültür. Gençlik ve Spor Komisyonu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük- sek Kurumu Yasası'nda değişiklik yapılmasını Ön- gören yasa tasansını deği- şikliklerle kabul etti. Cum- hurbaşkanı'nın kuruma atayacağı üye sayısını 4'ten 3'e indiren tasannın gö- rüşmeleri sırasında, CHP'hler ile AKP'IıIer ara- sında "cumhurbaşkanlı- ğı" tartışması yaşandı. Komisyonda CHP'li Mustafa GazaJcı, "12 Ey- lül faşizminin kurumlar- da açüğıyaranın devam et- tiğini" ifade ederek tasan- nın bu yaralan kapamak- tan uzak olduğunu söyle- di. Mustafa Gazalcı, "Bu tasan ile Atatürk'ün mira- açiğneniyor" diye konuş- tu. Gazalcı. anayasanın 134. maddesinin değişti- rilmesini istedi. CHP'li Muharrem tnce, Recep Tayyip Erdoğan'ın millet- vekili seçilmesine ilişkin anayasa değişikliği yapıl- dığım anımsatarak "Ata- türk'ün mirası için neden anayasa değişildiğiyapaıı- yoruz" diye sordu. Devlet Bakanı ve Başba- kan Yardımcısı Mehmet Xü Şahin, Ince'nin sözle- rine tepki göstererek "Bu konuda anayasa değişikli- ği için imza topladınız mı? Bir tekBfıniz var mı? Ge- Bp bizden>ardım istediniz mi? Hayır-. Sadece konu- şuyorsunuz. lcraat yok" dedi. înce, tasannın yasa- laşması halinde TBMM'ye iade edıleceğini belirterek "Nedenini anlanuyorum ama her alanda gerginlik çıkanyorsunuz. Bu toplu- mu geriyorsunuz. Adeta bunun adı Gtrvi_YaniGe- rüim Üretme Merkezi" diye konuştu. tnce, Başbakan Erdo- ğan'ın cumhurbaşkanı ol- mak istemediğini de savu- narak "Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı olmak is- teseydi bu tasanda cum- hurbaşkanının vetkilerini kısrtlamazdı'' dedi. AKP'li Avni Doğan ise "Sayın Re- cep Tayyip Erdoğan ister- se cumhurbaşkanı olur. O isterse bu parlamento onu seçer.AmaamcTürkiye'de demokratik sistemi oluş- turmakür. Yoksa AKP kı- \-amete kadar iktidar mı kalacak?" dedi CHPKırşehirMillefve- kili Hüseyin Ba>ındu-, Tür- kiye'yi AKP hükümetinin değil, "profesöriüğu bile tartışmah^ Başbakanlık Müsteşan ÖmerDinçer'in yönettiğini söyledi. Ekvlet Bakanj MehmetAü Şahin ise Dinçer'in "başanhça- hşmalar yapüğı için tepki topiadığttu'* ılen sürdü. Şa- hin, "Eğer sifik biri olsay- dı adını bile anmazdınız. Siz bürokraüarla uğraş- maym, Uğraşacaksamzbi- zimle uğraşuı" dedi. Demirel, DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar ve GtK üyeterini kabul etti. (Fotoğraf: AA) Demirel"den erken seçim mesajı ANKARA (CumhuriyetBürosu)- 9 Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel Türkiye'de se- çımlerin 5 yıl dolmadan yapıldığma işaret ederek "Bu parlamento5seneyi doldurur mu bflmiyoruz, ama ystrm sanki seçim olacak gi- bi hareket etmek lazmMbr" dedi. DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, parti- sinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen Genel Idare Kurulu üyeleriyle birlikte, Demi- rel'i, dün Kuleli Sokak'taki çalışma ofisinde ziyaret etti. Süleyman Demirel yaptığı ko- nuşmada, DYP'nin çok önemli bir meşaleyi taşımaya talip olduğunu, önenüi işlerin önün- de kolaylıklar kadarzorluklann da bulunaca- ğını belirtti. Zorluklann kolaylıldardan daha fazla olacağına işaret eden Demirel, "Zafer, ona talip olanlanndır. Kazanacağun derseniz kazanırsuuz.Önünüzeçıkanilk zoriukta,' Ga- liba bu ışi yapamıyoruz' derseniz yapamaz- suuz" dedi. Türk siyasetinın "çokdalgah" bir siyaset olduğunu dile getiren Demirel, geçen 50 yıllık süre içinde bunun her türlü şeklini gördüklerini anlatb. Demirel, bugün Türkiye'de yine sJantılann bulunduğunu belirterek 2002 yılındaki seçimle bugünkü parlamentonun oluştuğunuanımsattı. "Bu parlamentovehü- kümetin birtakun icraatlaneieştirflir,ekştiri- leceknr,eleştirilivor'' diyen Demirel, bunlann nedeninin, daha iyiyi aramakve daha iyiyi bul- mak olduğunu kaydetti. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, mil- letin hür iradesi ve bunun zeminJeri çalışnğı sürece Türkiye'nin, kendisini yönetecek re- çeteyi ve kadrolan bulacağmı vurguladı. AĞAR'DAN ELEŞTlRİ: 'Ülkeyi başörtüsüne küiüediler' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, türban sorununu gerekirse referandu- magötürebileceklerini belirten Başba- kan Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gös- tererek referandumun toplumda zıtlaş- ma yaratacağını söyledi. Ağar, "Tür- kiye'dehiçbirvicdan sahibiinsaıun ka- bul eöneyeceği manzaralar karştsmda çözüm üretemeyeniktidann başındaki aczedüşmüşinsan. meseleyi hamasi nu- tuklarla geçiştiranez" dedi. DYP lıden Ağar, dün TBMM'de dü- zenlediği basın toplantısında. Atatürk Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaşanan olaylann "ısürap ve utanç ve- rid" olduğunu söyledi. Universiteler- deki başörtüsü sorununun AKP iktida- n döneminde yurttaşlan da kapsayacak biçimde büyütüldüğünü, bunun haklı ve anlaşılır bir tarafirun bulunmadığı- nı kaydeden Ağar, ülkede büyük sorun- lar bulunduğunu, bunlar yerine başör- tüsüne endeksli bir politikadan vatan- daşlann sıkıldığını ve utanç duyduğu- nu söyledi. iktidann ve ana muhalefe- tin ülkeyi başörtüsü zemininde kilitle- diğini savunan Ağar, halkın bunu ib- retle seyrettiğini kaydetti. Zıtlaşma ve kutuplaşma üzerine si- yaseti kimsenin kabul edemeyeceğini bildiren Ağar,"Başbakan gidipAmeri- kan televizyonlannda ağla>acagına Er- zumm'da ağjayan analann ısürabmı duyTnahdu-" diye konuştu. DIŞ TICARET OPERASYON UZMANLI PROGRAMI Eğitimci: AMDöi* Nbrih: hoftasonu 25Haziran Süre: 100 M0t vfwwJlrxom.fr -3* •• Dış Ticarete Ba^langıç ve Sahj Sözleşmeleri l»- Uluslarorası Ödeme ve Teslim Şekılleri ile Rısk Analizleri •- Akreditif Açılış Iflemı ve Akreditif Metnı Analizi *• Tüm Dıj Ticaret Belgeler ve Doldurulması Esasları •• hhalat-lhrocat Mevzuatı ve Yorumu •• Kambiyo Mevzuafı ile Dış Ticaretin Bankacılık Işlemleri ve Finansmanı •- IthalaMhracat Işlemlen Uygulaması (5 Ayrı Ornek Uygulama) • ihracatta KDV İstisnası ve KDV İadeleri • Gümruk Mevzuatı ve Gümrükleme Işleınleri Uygulamalan • A.B Gümruk Mevzuoh ve Gümaık Rejimleri • Serbest Bölgelerde Ittıalat-ihracat işlemleri ve Gümrükleme • Teşvikler, Devlet Yardımbn, Eximbonk işlemlerı ve Sigortalar • D15 Ticarelte Maliyeti Etkileyen Unsurlarm Analizi ve Maliyet Yönefim Tekniklerı "*• • Uluslararası TicareKn Finansmanı ve Alternatif Finansman Teknikleri • Dış Ticarelte Lojistik • Uluslararası Ticarelte Pazar Bilgilerine Ulaşma Yolları ve Bilgi Kaynakları 9TR * I$Hlm A Danifmanlılc D ETAYLI BİLGİ İÇİN 0 212 21715 36/37 ABDİ İPEKÇİ'DEN ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE YÜRÜDÜLER Türbanlıyürüyüşe müdahale edilmedi Okumadan ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sivil toplum örgütü ve öğrencilerin kent merkezinde eylem yapmasına çoğu kez müdahale eden emniyet, kendilerini "başörtüsüne özgürhık yürüyüşçüleri'' olarak tanımlayan grubun Abdi Ipekçi Parkı'ndan Cumhurbaşkanlığı Köş- kü'ne yürümesine göz yumdu. Grup adına iki türbanlı kadın, Cumhurbaş- kanlığı'na dilekçe ve Cumhurbaşkanı AhmetNecdetSezer'e iletilmek üzere Kuran verdi. "Başörtüsü yasağmı pro- testo etmek" amacıyla ekım ayından bu yana Abdi Ipekçi Parkı'nda bulunan grup, topladıklan imzalan ve türban sorununun çözümlenmesi istemiyle ha- zırladıklan dilekçeyi iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne yürüdü. 13 türbanlı kadından oluşan grup, pro- tokol yolunda tek sıra halinde devam ettikleri yüriiyüş sırasında bir süre du- rarak Başbakan Recep Tayynj Erdo- ğan'ın geçişini izledi. Cumhurbaşkan- lığı Köşkü'nün 5 No'lu kapısına gelen grup adına basın açıkJamastnı okuyan Yasemin Çiçek, bu ülkede yaşayan ka- dınlann yüzde 60'ının başörtülü oldu- ğunu ileri sürdü. Açıklamanın ardından Yasemin Çiçek ve Gözde Kaya adh tiiı- banh iki kadın Çankaya Köşkü'nün 5 No'lu kapısından içeri alındı. Bu sırada Çiçek elindeki torbadan Kuranıkerim çıkararak "Cumhurbaşkam'na hediye ediyoruz. L manz halkını daystr ve işti- rak eder, okuyarak bize ka&hr" dedi. Çiçek ve Kaya daha sonra Kuranıkerim ile "türban sorununun kamusal alanda çözüme kavuşturulmasr için toplan- dıklan imzalı dilekçeyi Köşk görevlile- rine verdi. Annçtan t fa^st' suçlaması TBMM Başkanı Bülent Annç, Atatürk Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde türbanlı ailelerin alınmamasına tepki gösterirken "halkm karar vermesini te- min etmenin pariamentolann görevi o\- duğunu" söyledi. Erzurum'da ortaya çıkan bu manzarayı gören vicdan sahi- bi hiçbir kişinin, "Oh ne iyi oldu" diye- meyeceğini belirten Annç, "Bu yanhş- br. Böyle ükel bir düşünce, dunyanın hiçbir yerinde yoktur. Türkiye'de de azalmışdr. Bu tür uyguJamalar, maalesef sadece bazı ünK'ersitelerimiz- de kalmışûr. Ne hikmetse sayın bazı rektörler, bu tür muameteyi yapmaJda adeta kendilerinin görev yapükiannı düşünüyorlar. Saym rektörün bu düşüncesi bir zamanlann faşizm düşüncesinin opanp aynısıdır'' görüşünü dile getirdi. egıtımınıze vönvermevin! ÖSS ve OKSye Gireceklerin Bümesi Gerekenler r Eczacıbası. Eyüboğlu ve IVIEF ten bilıme destek JO r in Üniversiteye Giriş Sistemi Raporu ve yaratlığı tartışma Ergenükte Aile Tutıımları Türkiye - Avrupa kültiirel ilişkileri Terakkı Vakfı Okulları ve AB Projeleri Oğuz Haksever ile Eğilim ve İletişim üzerine ^ " ' Sıemens Akademi eğitimleri gCtü 1Ğ1 M*:SD:<tff«Hat4STM«Ul 27J 16 5»-59-B1 Fax (0212)273 15 53
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog