Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

16 HAZlfiAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER QLÜMÜNÜN5.YILI YazonmızRaif Ertem anihyor tstanbml Haber Senisi-Ga- zetemız yazarı Raif Ertem, ölümünîin 5. yıldönümünde, ailesı ve dostlan tarafından anılacaic. 68 kuşağınm öncülennden, gazetemJzyazan, avukat, çev- reci Raif Ertem, ölümünün 5. yıldönümünde anıhyor. Tüm Doğave Yaban Hayatı Seven- ler'in daıveth olduğu, Musta- fa Zülkadiroğtu nun düzenle- diği anrrLatöreni, RaifErtem'in Çatalca ^MezarhğYndakı kab- ri başında 18 Haziran Cumar- tesi günü saat 14.00'te gerçek- leştirilecek. Aruna törenine, ailesi, dostlan, çalışma arkadaş- lan ve tüm doğal hayatı seven- ler katılacak. 16 Haziran 2000'de Çatalca Devlet Hastanesi'nde yaşamı- m yitiren Raif Ertem. gazete- mizde "Rasgefe" başlığı ile av- cılık üzenne yazılar kaleme aJmıştı. Ertem'ın "Göç Ede- cek Yer KahnadT ve "Doğal Yaşamdan Teneke Uygaruğı- na" adh iki kitabı bulunuyor. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Uzmanlar: Kaçak çalışan LPG ve akaryakıt istasyonları, olası depremden daha yakın bir tehlike PatlamayahazırbombalarSEDAAKDOĞAN Mühendislerve şehirplancılan, Istanbul'da bulunan 900'ü aşkın LPG ve akaryakıt istas- yonunun yansının kaçak olduğıınu belırterek buıstasyonlann kentte olasıbırdepremden da- ha yakın bir tehlike oluşturdu- ğu konusunda uyan yaptı. Geçen günlerde Dudullu'da- ki bir havai fişek deposunda meydana gelen ve 6 kişınin ölü- müyie sonuçlanan patlama, akar- yakıt ve LPG istasyonlannın tehlikelerinı yeniden gundeme getirdi. Makina Mühendisleri Odası tstanbul Şube Müdürü Faruk Sevim, bu ıstasyonlarda denetımlenn bır ke- re yapılmasının sonuç getırmeyeceğını ve her yıl tekrarlanması gerektiğıni söyledı. LPG istasyonlan ıle ılgıli "LPG tkmal ts- tasyonlannın Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsauandırma tşlemlerinin Yönetimi Yö- ^nde eksıklıkler olduğuna dikkat çe- • Mühendisler veşehir plancüan, İstanbul'da bulunan 900'ü aşkın LPG ve akaryakıt istasyonunun yansının kaçak olduğıınu betirüL Uzmanlaragöre "Denetim içûı siyasetten uzak bir kunım gerekli". ken Sevim, yönetmelığe göre ikmal istasyon- lan ile binalar arası uzaklığın 10 metre ola- rak belirlendığinı ancak bunun çok kısa bir mesafe olduğunu anlatü. Sevim, doğalgaz dağıtım şebekesi istas- yonlannın denetiminin gereğıne de değinerek, "Şu anda bu istasyonlann yeni ohnalan nedeniyle teb- Hke yokmuş gibi görülüyor. Fakat AKP, Anadotu'da işi bihneyenyandaşlanna ihale veriyor. Sistemin eskimesiy- lebukonudada tehtikedeka- pıda.Depretnsonraa meyda- na gelebilecek bir paüâma sonucundaöiümJerin büyük böhunü bu nedenleotur" de- dı. Sehir Plancüan Odası Istanbul Şube Sek- reten ABRızaNurhan da bu tür patlamalann depremden daha yakın bır tehlike oluşturdu- ğunu vurgulayarak "Yanıcı ve tehliketa' mad- dderin olduğu yerleriçm 'Gayn Sıhhı Mües- seseler Yönetmeliği'ne göre ruhsat verüme- si gerekir'' diye konuştu. Tuncelililerin Aşure Günü Tuncefi Dayamşma ve Kül- tttr Vakfi Genel Merkezi ta- rafmdan "14. Geieneksel Anadohıda Birük Aşure Günü" Ankara'dâ Karayol- teun Dinlenme Tesisleri"nde \apiku. Binlerce insanın ka- ûldığı etküıükte TunceB Va- Bsi Mustafa Erkal, TunceB MilktvekiDeri Sinan Yerfi- ka>a \ç Hasan GûyüMar, Ankara miDet\ekiDeri İsma- 9 DegerK ve Zekeriya Akma ile shil topium örgütkrinin temsiküeri de haar buhın- du. EtkmBkte natayiar çekfl- di, semahhr döoükJü. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Erken Seçim Beklentileri Kimi arkadaşlarımız, AKP hü- kümeti kurulduğu günden beri, bir "erken seçim" umudu içinde- ler. Bunun arka planında yatan şey, bu hükümeti ve uygulamala- nnı içlerine sindirememelerı. Ve doğrusunu isterseniz, bazı şeyler gerçekten içimize sinmiyor. Fakat bizlerin bazı şeyleri sindirememe- miz, AKP'nin erken seçime gide- rek, şansın kendilerine sunduğu bu büyük çoğunluğu yani TBMM çoğunluğunu, göz göre göre el- den çıkarmalanna sebep olama- yacak kadar boşuna bir sindirim- sizlik olmamalı. Evet, kullanılan oyların yüzde 35'ini alarak parlamentoda yüzde 66'lık bir çoğunluk sağlamaları, haksız ve mantıksız seçim siste- minin sonucu. "Istikrarlı hükü- met" adına ve "Fazla sayıda si- yasal parti, ülkede istikrarsızlık yaratıyor", akılsızlığının sonucu olarak getirilen yüzde 10 barajı, bu mantıksız yapıyı oluşturdu. Fakat bu mantıksızlığın (ve belki de haksızlığın) ortaya çıkardığı çoğunluk; "haksızlık oldu" diye- rek bu çoğunluğunu tehlikeye atar mı? • • • Geçen yıl, AB'nin müzakere ta- rihi verip vermeyeceğini de tartış- tığımız bir televızyon programın- da; katılımcılardan biri, "Eğer müzakere tarihi alamazlarsa, ka- çınılmaz olarak erken seçime gi- diiir" dedi. Bir başkası, "Müzake- re tarihi alsalar bile erken seçime gitmek zorundalar" demez mi... Müdahale etmek zorunda kal- dım. "Böyle analiz olmaz" dedim. "Bunlar sadece sizin temennile- riniz. Bu adamlar, ellerinde böy- lesine güçlü bir çoğunluk varken seçime falan gitmezler." Elbette zaman beni haklı çıkardı. Bir ülkede, daha doğrusu bır demokraside; erken seçim karan- nı, azınlıkta olan "muhalefet" de- ğil, çoğunlukta olan "iktidar" alır. Eğer iktidar kendini güçlü görür ve seçimlerden daha da güçlenerek çıkacağını düşünürse, erken seçi- me gidebilir. Ya da "işler hızla bozulmakta" ve iktidar yıpranmakta ise "iyice küçülmeden" erken seçim karan alır ve durumu kurtarmaya çalışır. Şu anda AKP hükümeti için, her ikı olasılık da görünmemektedır. Aslında, özellikle ciddi dış polıtika sorunlan var, ama durumları umut- suz değil. • • • Kimi koalisyon hükümetlerinde; koalisyon ortaklarından biri, or- taklarının hükümette olmaktan, kendilerinden daha fazla yarar sağladığını ve yıprandıklannı dü- şünerek hükümetten çekilebilir ve bunun sonunda, erken seçim or- tamı doğabilir. Bazen de, hükü- met başkanı ve pariamentodaki çoğunluğu denetleyen liderler, yanlış hesaplar yapabilir. Tüm okurlarımın anımsayacak- lan bir hata, Ecevit'in son hükü- meti bozması ve seçimlere git- mesidir. Bu seçimler sayesinde AKP, beklemediği, hatta hayal bi- le edemeyeceği bir çoğunlukla TBMM'ye girmiş ve yıkılan ko- alisyonun tüm ortakları, parla- mento dışında kalmıştır. Genç okurlann anımsamayaca- ğı bir başka hükümet bozma ola- yı vardır ki; Sayın Bülent Ecevit'in tarihsel bir hatası olmuştur. Ece- vit 1973 seçimleri sonrasında, Sayın Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partısı'yle kurduğu hükümeti, "tarihsel hata" olarak nitelendirmişti. Ancak bana kalır- sa asıl tarihsel hata, 1974 "Kıbns Barış Harekâtı"run yarattığı bü- yük prestiji oya dönüştürmek için, hükümeti bozması olmuştu. Pariamentodaki diğer partiler, seçimlere gidildiği takdirde CHP'nin "silip süpüreceğini" bil- dikleri için, ne yapıp edip seçim- lere gitmemenin yollannı aradılar ve sonunda, "1. Milliyetçi Cep- he" denilen "ucube" ortaya çıktı. Meclis'te (sanıyorum) iki millet- vekili olan MHP'ye, sokakta ege- men olabilme adına, üç bakanlık verilmişti. Zaten 1977 Milletvekil- leri Genel Seçimleri sonunda Ecevit'in kısa bir azınlık hükümeti deneyiminden sonra, "2. Milliyet- çi Cephe" kurulacak ve devlet destekli ülkücü çeteler, ülkeyi ka- na bulayacaktı. Etik olarak savu- nulacak yanı olmayan, ancak o günün koşulları altında kaçınıl- maz gibi görünen "11 'ler harekâ- tıyla", TBMM çoğunluğu sağla- yan Ecevit, bu kanlı cepheyi çö- kertecek ama çok geç kalacaktır. 1979 ara seçimlerinde büyük ba- şan kazanan Demirel'e hükümeti teslim eden Ecevit, bu hatasın- dan ders almamış olacak ki, siya- sal yaşamını noktalarken benzer bir hata daha yapacaktır. • • • Asıl konumuza dönersek; bu hükümetten, kendi adıma hiç memnun olmamakla birlikte, er- ken seçime giderek, bindikleri dalı keseceklerini hiç sanmıyo- rum. AKP iktidanna muhalefet, böy- le ütopik beklentilerie değil, "do- kunulmazlık" vb. gibi, somut olaylann üzerine gitmekle yapıl- malıdır. t ' '*"""(]» ı»ıı*ııu if t mmınm-fimı knrtnmmkttr! IHK t i i *rf h Rukıye Konca Gül Levia Esma Erl)en Nıırluın Dilelv I ıpkı, h.ıvat.ı k.ıı l.ır . 1/ karanlığı deliyor, lı.ı^la\aıı vc ^iıncj ışı^ın.ı <lo£nı ıımııtla İKikıyor. rıı K.ırd l)i'irıi'«i'ııin viııüllü^ii, ılıııı liak.ıııl \ior. KIIIII o TURKCELL (lclcııicr. sı/ . l ( l l l l ) . l l l l l l l \,ll\I.ISl\ll|'. Ç;ı^<hı^ Kı/.lan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog