Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 18 SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr San - Kırmızılılann genç yıldızı Marsilya'yla 4 yıllık anlaşmaya vardı, yönetim olayı yalanladı G. Saray'daRiberyşokuSpor Servisi - Galatasa- ray'dâ Franck Ribery şoku yaşanıyor. San- Kırmızıh- lar'ın Fransız yıldızının Mar- sıJya takımıyla 4 yıllık söz- leşme imzalaması sıkınh ya- rarth Fransızlann ünlü gazeteleri L'Equipe ve Le Parisien'deki haberlere göre Ribery, öncekıgüngörüştüğü Marsirya Kıılübü'nün yöneticileriyle anlaştı. Genç yıldızın 4 yıl- lık ön sözleşme imzaladığı belirtildi. Rı- beny'ye geldiği günden bu yana maaş öden- me<digi ve sadece pnmlerden yararlandıgı ve Ibu nedeale sözleşmesinin noktalandığı ifade edildi. Yine gazetelerde yer alan ha- bene göre Ribery'nin sözleşmesinde 10 mil- yon dolarük tazminat maddesi bulunuyor. Aynca Ribery'nin Marsilya formalı fotoğ- rafiı da Omlive.coın adlı intemet sitesinde yay-ınlandı. Ribery, siteye yapnğı açıklama- da da, "Fransa'nm en böyök taJamlann- dan birine döndüğüm için nnıthıyunT ıfa- desjnı kullandı Fransız oyuncu bu karann- da Metz'deki hocası Jean Femandez'in Marsilya'nın yeni teknik dırektörû olması- nın büyük etkısi bulunduğunu belirtti. G. Saray Basm Sözcüsü Tlırgay Kıran ıse bu hıaben yalanladı. Kıran. haberi •palavra' olarak nitelendirirken '10 miryon Euro ve- \ Haberde Marsilya \ forması given Ribery'nin (yanda fofoğranna da yer veriîdL • C A M l A A Y A Ğ A K A L K T I Canaydın'a Ribery öfkesi Fransız yıldız Franck Ribery'nin Marsilya'ya transfer olduğu yolundaki haberlerSan-Kırmızılı üyeleri ve taraftarlan çılgına çevırdi. 3 sezondur Başkan Ozhan Canaydın ve yönetiminin tüm yanlış uyguiamalanna ses çıkarmayan kongre üyeleri aralannda haberleştiklen Yahoo'nun forum sitesinde Özhan Canaydın, Ergun Gürsoy, Fatih Gökşen ve AM Gürsoy'u sert bir dille eleştirdiler. Bazı üyeler Ribery'nin geri dönmemesi halinde kulübün olaganüstü genel kurula dahi gideceğini vurguladılar. Bazı üye gruplannın eski yönetici ve başkanlar Ali Düriist, Mehmet Cansun ve Faruk Süren'e "Ortak hareket erme" yoluda öneri yaptığı da öğrenildi. Bu arada Başkan Özhan Canaydın ve yenı teknik direktör Eric Gerete, Florya'da bır araya geldı. Toplantıda, Gerets'in. kasetlerden izlediği maç- lar doğrultusunda taktmla ilgili görüşlerinin öğrenildiği bildirildi. ririerse Ribery1 verebiliriz* dedi. Ribery'nin. Marsilya'ya gitme olasılığı karşısında ise Galatasaray'ın FIFA ve UE- FA'ya başvuru hazırlığı yaptığı bildirildi. Ribery'nin, Marsilya Kulübü'ne 4 yıllık im- za atmasının Galatasaray'da moralleri boz- duğu gözlenırken, Sporrıf direktör Büient Tuhın, Ribery'nin tüm haklannın kendile- nnde bulunduğunu belirterek, "Ribery bi- zim futbokumuz. Kendisi kandırümış" de- dı. San-Kırmızılı kulubün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ıse "Franck Ribery, bonservis bedefinin tamanu Metz Kulübü'ne ödenerek alınnuş oyuncumuz- dur. Gazete haberkrinde kJdia ediktiği üze- rekulûbümüzadınafutbolaryavapılanöde- meierde kontratinın iptalinigerektirecek bir gecikme ohnamışar. Bu şaıUar altında yer alan kootrat maddeJerine rağmen bu trans- ferin gerçekleşmesi durumunda oyuncu veAeya yeni kulübü çok büyük birtazminat ödemek zorunda kabcaknr" denıldı G.Saraylı yöneticilerin Fransa basınmda yeralan bu haberi yalanlamasına karşın 0. Marsılya'nrn haberlerine yer verilen inter- net sitesinde bu transfer duyuruldu. Marsil- ya forması giyen Ribery'nin fotoğrafina da yer verildi. Bu gelişme üzerine San - Kır- mızılı yönetim akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandı. Edinı- len bilgilere göre G.Saray'ın Metz'e Ri- bery'nin transferi nedeniyle gerekli olan ödemeyi yapmadığı ve bu nedenle Marsil- ya'nın genç yıldızla ilgilendiği vurgulandı. Aynca, Ribery'in menajeri Jean Dfco'nun da genç yıldızın Marsilya'ya gitmesinde et- kili olduğu dile getirildi. Dico, Fransa'daki Galatasaraylılar'a yaptığı açıklamada ise, "*Yönetim bem paramızı ödemedi, bem de sizi dikkate almadı. LEFA da durumu bii- yor" ıfadesını kullandı Marsilya'nın yak- laşık 1 ay önce San - Kjrmızılı kulübe baş- Mirduğu ve 7 miryon AVTO teklif ettiğ, an- cak olumsuz yanıt aldığı iddia edildi. LlG TV Genel Müdürü R. Ömer Kükner, kulüplere 4.5 yılda yaklaşık 550 milyon dolar ödediklerini söyledi: Havuzfiıtboluncan damarıNITVZATDfcVDAR Türk Futbolu son dönemde ye- ni r>ir krizin içine girdi. 4 büyük- lerlc, Anadolu kulüpleri arasuı- da patlak veren bu gerginlığın nedeni, Süper Lig maçlaruıın nakien yayından gelen paranın paylaşım şeklı. Fcnerbahçe'si, Galatasaray'ı. Beşiktaş'ı ve Trabzon'u, her za- manki gibi yayın pastasından en büy~ük dilimleri almak istiyorlar. 14 Axıadolu kulübü ise Kulüpler BirLigi'nin de dolaylı desteğiyle bira-z daha eşit paylaşım tarafta- n. Orta nokta bulunamadığı için de nakien yayınlardaki havuz sis- temanin çatlayacagı, Türk ftıtbo- lunum yayından kaynaklanan bir kaosun içine gıreceği söylenıyor. Anc^ak bu görüşlere katılmayan ve havuzun dağıJmasının söz ko- nusu olmadığını savunan bir ku- rum- var. O da yayıncı kuruluş LlG TV Işte bu kuruluşun başın- daki isim genel müdür R.Ömer Kükner, çarpıcı açıldamalarda KÜKNER'DEIUl Digıtürk ve LİG TV bir mdekârlıkyapıyor. (400 bin) ve reklam geliri belli. Türkfumolunun desteklerumsi gerekir B7z bu desteğifazlasıyla yapıyoruz. Henih kâr aşamasınğ^eçmiş değiliz. Bundan sonraki dönemde kâra geçeceğini öngöriiy0rnz. Bugünkü koşullarda LlG TVve Digitürk kulüplerimize çaiışnor. îlk dönemde Türkiye 'nin çok büyük bir ekonomik krize girmesi hesapları bozdu. bululunurken havuzun kesınlüc- le bozulamayacağını söyledi. Paranın dağüması konusunda- fdbu ayrdıkhavuzun dağümasma neden oiabilirmi? R.ÖMER KÜKNER -Havuz sisteminin bozulması milyonda bir ihtimal. Türkiye'de 3 ^ yıl çe- şitli sorunlar yaşandı. Ayn ayn kanallardan maçlar yayınlandı. Son yıllarda Türk fiıtbolundaki en büyük başanlardan bır tanesi havuz sisteminin oluşruruhna- sıydı. 3 yıl daha sözleşmemiz var. Sadece paranın paylaşımın- da takunlann talepleri var. Her- kes daha fazla almak istiyor doğal olarak. Havuzun bozulması duru- munda LİG TV bir tazminat alacak mı? - Havuz sistemi futbolumuzun can damarı. Bunun bozulması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bütün takımlar üge girer- ken havuz sistemine girecekleri- ni deklare ediyorlar. Federasyon kararlannın mahkemeye götü- rülmemesıyle ılgıli kulüplerin çeşitli taahhütleri var. Bunlardan bir tanesi fiilen havuz sistemün kabul etmeleri. Ha\aız sistemi ol- madan ben bu ligde oynanm de- mek söz konusu bile olamaz. LİG TVmaçlann yayınını al- dığtndan bu zamana kadar ne kadarpara ödedi? - Daha önceki 3.5 yılda 413 Milyon Dolar ödenmişti. Bu yıl da 130 milyon dolar verdık. 550 milyon dolar. Avrupa 'nin önde gelen ligle- riyle kıyasladığımızda Türkiye Ligiiçin ödenenparalaryüksek değil mi? - Digitürk ve LÎG TV bir feda- kârlık yapıyor. Abone sayısı (400 bin) ve reklam gelin bellı. Türk futbolunun desteklenmesi gere- kir. Biz bu desteği fazlasıyla ya- pıyoruz. Henüz kâr aşamasına geçmiş değiliz. Bundan sonraki dönemde kâra geçeceğini öngö- rüyoruz. Bugünlcü koşullarda LlG TV ve Digitürk kulüpleri- mize çalışıyor. Ilk dönemde Tür- kiye'nin çok büyük bir ekono- mik krize girmesi hesaplan boz- du. Türkiye Ligi'nin kalitesini nasıl buluyorsunuz? Maçlann izlenirlik oranlan nasıl? - Türkiye'deki futbol kalitesi- nin düşük olduğu yönünde genel bir düşünce var. Ancak ben bu- nun çok da doğru olmadığını dü- şünüyorum. Herülkeyi kendi ko- şullanna göre değerlendirmek gerelor. Ben Ingiltere'deki maç- lan ızlemekten büyük keyif ah- yorum. Türkiye'deki maçlar Ital- ya ve lspanya'dan daha fazla zevk veriyor. LlG TV'nin abone sayısı 400 bin. Bu sayıyı arttır- mak için her zaman kampanya- lar düzenlıyoruz. Insanlann ftıt- bolu çok konuşruğu bir gerçek. Ancak bunun için para harcama- yı ise gereksiz görüyorlar. HESAPLAR ALTÜST Biscan ya j Beşiktaş 'a \ ya îtalya 'ya \ Spor Servisi - Beşiktaş, Li-1 verpool"dan aynlan Hırvat fut- \ bolcu tgor Biscan'ın transferi f konusunda önemli adımlar atarken, Italyanlann devreye girmesi hesaplan alt üst etti. Dün öğle saatlennde Istanbul'a gelen Hırvat rutbolcunun menajeri, Beşiktaş- lı yöneticilerle bir görüşme yaptı. Beşiktaş yönetiminin Biscan'ın menajerine tam yetki verdiği, bu futbolcuyu kesinlikle kadrolann- da görmek istedıkleri bildirildi. Ancak ltal- ya'nın Parma ve Fiorenrina ekiplen de Bis- can'ın menajerine "aceleci olma" mesajı gönderdi. Rıza Çahmbay'ın ise bu transfere onay verdiği ancak îtalvanlar'ın de\ıeye gir- mesı üzerine. "Cumariesi günön kadar dü- şünsün. Eğer gelmek isterse kapımız açık" dediği öğrenildi. Çahmbay: Carew kalacak Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, NorveçliftıtbolculanCarew'i göndermeye- ceklerinı. ancak çok iyi bir teklifgelmesi du- rumunda gıdebileceğinı söyledi. Rıza Çalım- bay, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzen- lediği basın toplantısında, "Carew ^tmiyor. Ancak kendisi için çok büyük bir teklifgefir- segider. Eğeronu gönderirsek,ondan dahai>i bir ayuncu ahnamız gerekir'' dedı. G Ü N Ü N I Ç İ N D E N • KONFEDERASYON KUPASI - Alman- ya'da düzenJenen 7. FIFA Konfederasyon Ku- pası'nın açılış maçında Ariantin. Tunus'u 2-1 yenerek 3 puan aldı, • BOĞAZ'DA ŞAMPfYONLUK TURU - Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda kazan- dığı 16. şampiyonluğunu 18 Haziran Cu- ^ A A. n martesi günü tekne gezisi ya- Zl ) / P^rak kutlayacak. Fenerbahçe- * * V s liler Dergisi'nin organıze ettı- ğı kutlamanın yapılacağı Semiramis 1 adlı tekne, saat 19 30'da Kabataş'taki Türk Pet- rol'ün arkasından kalkacak. • KALPAR İMÎ^A ATTI - Diyarbakırspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar'la 1 yılı op- siyonlu 2 vıllık sözleşme imzaladı. • TÜRKİYE14. - FlFA'dan yapılan açık- lamaya göre Ulusal Futbol Takımı, bu ay da 14. sıradakı yerinı korudu. • TUBORG ASIM'LA ANLAŞTI - Tür- kiye Basketbol Lıgı takımJanndan Tuborg Pilsener, Asım Pars'la 2 yıllıgına anlaştı. • VOLEYBOL - Ulusal Bayan Voleybol Takımı, 3. Boris Yeltsin Turnuvasrndakı ilk maçuıda Hollanda'ya 3-2 yenildi. • HAZIRLIK MAÇI - Ümıt Ulusal Bayan Basketbol Taknnı, Hın'atistan'Ia yaptığı ha- zırlık maçtm 86-73 kazandı. • TENİS - ENKA Spor Kulübü Sadi Gül- çeiik Spor Sitçsi'nde devam eden Ideal EN- KA Men's Open Uluslararası Erkekler Te- nis Turnuvası'nda Haluk Akkoyun 2. turda, çiftlerde ise Banş Ergüden ve Esat Tanık ikilisi çeyrek fınalde rakiplerine yenilerek elendi. • ALTIU - Istanbul at yanşlannda altılı ganyan; 8-11-10/8-6-7-3 kombinesinı bilen- ler 122, 831 O2'şer YTL ikramıye kazandı. &ÖRUŞ DOGAN HASOL Gel de Spor Yaz! Yıllar sonra zorunlu bir tatıl yaptm; o da zehir oldu. Ne- denlerini satırbaşlanyla özetlemeye çalışalım. ÜIKe yönetimı, bılim, eğrtim dınin egemenliği attına alın- mak iisteniyor. YOK, üniversiteler, bütün bilimsel kuruluşlar boy hedefi. Hükümet TÜBİTAK gibi üst bilimsel örgütleri kend ı politik ve ıdeolojik etki alanı içine almaya, okulfara, mezsrlık ve camilere uzanan uygulamalı zoaınlu dın ders- len koymaya çalışıyor. Dıncı kadrolaşma ülke çapında din- ci kuşatmaya dönüşmekte. Hükümet bunlarla da yetinme- yerek kaçak Kuran kurslannı cezadan anndırma (yani ko- ruma, yüreklendırme) savaşımı içınde. Dış ve ıç borç gırtlakta... Açıklarartarken ekonomi bıçak sırtmda Yolsuzluklar sürüp giderken milletvekili dokunul- mazJıWanna dokunulmuyor. Dtşa bağımlılık ekonomik alanda olduğu gibi politıkada dagiderek artıyor. Uygulanan reçeteler hep dış kaynaklı. Bas cdünyası Sevres'de yapamadığını ülkenin bugünkü du- runu nu fırsat bılerek bugün yapmaya çalışıyon AB havu- cuotrşılığında Güneydoğu'yu aynştınma, soykınm savlan, Parikhane'yeekümenikstatü, RuhbanOkulu, "Kıbns'ı ver" teran«sleriyle çember giderek daralıyor. Bunlar bitınce sıra, kuşkuruz olmasın, Ege'ye ve krta sahanlıklanna gelecek. Baçbakan kendi Cumhurbaşkanına tereleniyor, ABD BaşkaLnı'nın yanında kuzu... G. W. Bush yönetiminin Tür- \&fs'ye biçtiği ılımlı Islam rolünü benimsemış GOP'de (Ge- nişetil miş Ortadoğu Projesi) rol almaya soyunuyor. Cum- hıryetin temel ilkeleri, laiklikhıç önemli değil artık. PKKte- röri Amerikan korumasıyla tırmanışta; buna karşılık ABD, TCMy'e'den tam sadakat ve buyruklanna itaat beklıyor. Başbakan ülkesini ABD'ye şikâyetten çekinmiyor; türban koiustjna değinerek "Sizde özgürtük var, bizde yok" diye- biiyor. Ülkede demokrasi olmadığını savlayarak kızlannı AEO'cle okutmak zorunda kaldığından yakınıyor; üstelik btPU dış medyaya yap/yor. Içte ise gazetecılen masum ka- rikstü rierden dolayı dava etmekten çekinmiyor. Bu konu- daie^-nokrasi aklına gelmiyor. "Jriçye'nin dış itiban giderek azalmakta. Türkiye imge- s),çe-rideki dinci gelişmeler, özellikJe de içte ve dıştakJ tür- bs \sran nedeniyle giderek örselenmekte. Tûrkıye'nin AB üyeığBi olasılığı, Birtik Anayasası'nın kabulü prosedüründe yasanan olunsuzluklar nedeniyle olduğu kadar, benimse- ner g<erici tavtriar nedeniyle de giderek azalmakta iol<dinglere dayalı yalaka medya ise tek adamın uydu- su ıste> tJlken/n halı... Bütün bunlan yaşamımın hiçbırdöne- mrde karşılaşmadığım bir umutsuzluk içinde, durum sap- ta-ası için sayıp döküyorum. 20. yüzyılın başında bağım- snK ^re onur savaşı veren Türkiye bugün nerede? Ata- tût'üın kurdjğu sağlıklı, dipdiri, görkemli Cumhuriyet, Ata- tîr'ten sorraki çapsız, dar görüşlü, sözüm ona yönetici pcokaıcılanr elinde 80 yıl sonra nerelere geldi? Tam bir kım- likşın ımı. Nsreye gıdiyoruz? Karanlık giderek koyulaşıyor. Tirayr© ile briikte benim de içim karanyor. Bu karamsarlık içrde gel de spor yaz. E-cos«tta: m0rkez@hasmimarlik.com.tr Fos: O212 21i 34 20 TRABZONSPOR'UN BAŞARILI SAVUNMA OYUNCUSU YÖNETÎME SESLENDl Tolga: Servetgetirdim, brakın Tolga, gitmek istiyor. ÖZGÜRSANCAR Ulusal Takımın ve Bordo-Ma\ili ekibin sa\ıınmadaki sigortası Toiga Se>han, Mircea Lucescunun Ukra> - na şampiyonu olan takımı Shakhtar Donetsk'e gitmek istediğinı söyledi. Cumhuriyet'e çok özel açıklama- lar yapan Tolga. "Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı geçen se- zon beni istemişti, Lucescu, 'Ne olur- sa olsun senı alacağım, bu yıl olmaz- sa. gelecek sezona' demiştivçShakh- tar bu sezon da beni istedL Hem de tektifleri çok cazip'" şeklınde konuş- tu. Başanlı rutbolcu, konuyu Trab- zonspor'lu yöneticilerle konuştuğu- nu, ancak yönetimin 'kesmfiklehayir' cevabı verdiğini söyledi. Bu duruma çok üzüldüğünü ifade eden Tolga, "28 yastndayım. Trabzonspor'da o\- namak elbette büvük bir gurur ama onlanda mağduretmhonun. Bugün Shakhtar takımı 3 buçuk milyon Av- ro transfer ücreti vermeji kabul etti. Bana söyter mtsiniz nerede böyJe bir teklif var? Avrupa'da bir stopere 3 buçuk miryon Avro bonsenis ücreti verdikkrini duydunuz mu? Dmına- dıruz çünkü vermezler. Bu rakam Trabzonsporiçin bthükbirkazarum. Ben de geleceğimi düşünüyorum. Hem futbol sonrası hayaümıdaha ra- hatgeçirmek hem de kendimi geliştir- mek adına UkrayTia'Na gitme>i çok istiyorum. Trabzonspor yönetimin- den de anlauş beklivorum. Ama ne >azık ki vöneticikrim, bu konuda hiç ıhmh değil" şeklınde konuştu. Bu durum karşısında kendisinin de Trabzonspor yönetiminden bazı ta- lepleri olduğunu dile getiren genç rutbolcu, "Aniaşmamın opshonludö- nemindeviz. Yani bu sezon yeni bir ücret beinienıeihiz. TaJamımdan is- tediğim rakamla Shakhtar Do- netsk"in bana önenüğipara arasmda 1 milyon Euro fark bulunuyor. Ama yinedeanlaşamryoruz.Aynca Ukray- na'ya gıtmemj eşim. aüem \e arka- daşİanm da istiyor" dedi. Şenol Gü- neş'ın konuyla ilgili olarak. kendi- siyle bir kez konuştuğunu ifade eden Tolga, "Hocam benhnle özel olarak görüştü. Gitmek isteyip istemediği- mi ve eğer beni vollamazsa bundan nasıl etkilenecegimi sordu. Bende çok mutsuz oiacağımı ifade ettim. Malatj'aspor'dan transfer o^ duğumda bu kadar popüler 'j değüdim. Benim yerim dol- durulabilir. L steh'k gider- sem hem ben hem dekultt- büm kazanacak.Amaga- üba yöneticüeriıniz de haktı olarak taraftann tepkislnden çekiniyor- lar*dedi. Ç A L I Ş M A L A R B A Kastamonugolfturizmine ha HAYRİARSLAN KASTAMONU - Türkiye'de golf turizmi ile ilgili büyük eksiklik hissedilirken Kastamonu bu konuda önemli ataklar yapıyor. Kastamonu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve işadamı Sudi Topal, ilın doğa güzelliklerini Türk turizmine kazandırmak amacıyla hazu-ladığı golf projesini yaşama geçirmeye hazırlanıyor. Kastamonu'da golf turızminin yaygınlaşhnlması amacıyla Kastamonu'yu ziyaret eden Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay ile Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğhı, golf alanlannm yapılabileceği arazilerde incelemede bulundular. Golf alanlan için 3-4 ayn bölgede inceleme yaprıktan sonra valiliği ziyaret eden Mehmet Atalay, Ahmet Ağaoğlu ve Kastamonu Holding Başkanı Sudi Topal, vali Mustafa Kara'yı ziyaret ettiler. Ağaoglu: Kastamonu ideal Vali Kara'ya proje ile ilgili bilgi veren Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Golf sporu için Kastamonu gerçekten ideal bir Uimiz. Burada mükemmel bir doğa ve tüm koşullar mevcut Hazır bir durumda bulunan havaalanının, Dgaz Dağı ile arasmda yanm saat bulunuyor. Buraya yapacağımız golf alanlariyla Kastamonu'yu hem Türkiye'ııin hem de dünvanın Golf merkezi yapacağız" dedi. Bu hafta içmde Kastamonu'ya gelecek olan teknik ekiplerin 3-4 yerde ayn ayn proje çalışması yapacağını anlatan Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay da, "Avnıpa'da Golf sporuyla uğraşan kesimin eîit bir tabaka olduğunu görüyoruz. Tûrkjye'den Avrupa'ya Golf oynamaya giden Golfe merakh insanlar çoğunlukta. Biz hem bu insanlan hem de Avrupa"nin Golf tutkunlannı Kastamonu'ya çekmeyi amaçhyoruz. Bunun için Kastamonu'da her şey hazır. Valitik ve Kastamonu Holding bize bu konuda yardımcı olacaklan sözünü verdiler. Bu işe bu yıl içinde start vereceğxz" dedi. NEYMİŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN Rekorların Sınırsızlığı 2OO2'de Paris Stad de France Stadı'ndaki Dünya Atle- tizm Şampiyonası'nda ABD'Iİ atlet Tim Montgomery 9.78 ile dünya 100 metre rekorunu kınnca artık bu son nokta demişti atletizm otorrteleri. Sadece tıp doktoriarı susmuş ve sporda sınınn henüz son noktaya ulaşmadığını söyle- yememişlerdi. Bilim adamlan haklı çıktı ve bır Jamaikajı at- let saniyenin yüzde bin daha hızlı koştu ve 9.77 ile dünya rekoruna imza attı. Yine bilim adamlannın teknolojideki ha- rikalan ile saniyenin yüzde birini saptayan cihazlar kimin daha hızlı olduğunu artık rahatlıkla belirierken bu teknolo- t ji yanşı biteceğe benzemlyor. Bilim defken kimi bilim adamlannın da insanoğlu üze- rinde çeşitli deneyımierie ve yüklemelerie kondisyonu art- tıncı çalışmalanna da dıkkat çekmek isterim. Dünya buna tek ısım takmış; doping. Dopingın başlangıç tarihı bile tar- tışma konusu. MÖ Antik Çağ'da yapılan çeşitli spor hare- ketlerinde de adı henüz konulmamış olsa da doping içe- ren maddeler kullanıldığını kimi kitaplarda okumuştum. Hatta kimya çağından önce simyacılann kimi ot kanşım- lanna yine bilinmeyen bazı maddeler katarak sporculara (güç kuvvet) verdiklen de biliniyor. Bizim konumuz hüküm giymemiş iddialar değil, geride bıraktığımız yüzyılda dünya rekortanna adlannı yazdıran sporculann doping maddeleri aldıktannı itiraf ettiklerıni gör- dükçe olaganüstü insanlann inanılmaz performanslannı kuşku ile karşılıyoruz. Daha geçenlerde Demokratik Alman bayan sporculann 6O'lı yıllafdaki olimpjyat ve dünya şampiyonalannda doping yaptıklan kendi söylemleri ile açığa çıktı. Kımı bayan atlet- ler ve yüzücüler aldıklan hormonlar nedeniyle seslennın er- keksileştiğini, kimi davranışlannda bozukluk olduğunu id- dia ederek DemokratikAlman eski spor makamlannı mah- kemeye vereceklerini açıkladılar. Bu müthiş açıklama şu anda dünya spor kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Ülkemizde de sporcular doping yaptılar, ama bunlar or- taya çıkmadı, ancak kimi sporcular spor yaşamlannı bitir- dikten sonra doping yaptıklannı itiraf ettiler. Bunlann için- de eski futbolcular da var. Geçen aylarda dünya anti doping kurumu olan VVADA, dünya futbol ımparatorluğu FIFA'yı doping bildinsıne im- za atmadığı için "Eylüle kadar bu bildiriye imza atmazsa- nız olimpiyatiardan futbolu men ederiz" tehdidi yaptı. WA- DA'nın ikinci başkanı Danimarka spor bakanı FIFA'nın im- za atmamasını hayretle karşıladığını ifade ederken bildiri- ye imza atan Almanya ise 2006 dünya kupasını organize eden ülke olarak dünya kupası finallerinin boykot edilece- ği korkusunu yaşıyor. Doping sporcunun yasamını olumsuz etkilerken ekono- minin ınsanyaşamına karşı giriştiğı savaşı kazandığını söy- lemek istemesek de bu bir gerçek. Sporcular para ve şöh- ret uğruna bilimi kötüye kullanan ellerin esiri olurken birta- kım çalışmalarla rekoriann sınırsızlaşmaya doğru gidişin- de hep ekonomi ve hep ahlaksızlık ortaya çıkıyor. Pekı a- ma fair playden yana olan ahlaklı sporcular hep aptal du- rumunda mı kalacak? E-Posta: ayucelmanroyahoo.com - Faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog