Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SA.'VFA CUMHURİYET 16 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr Ajıtalya bu yıl ilk Uluslararası Avrasya Film Festivali ile dünyaya açılıyor Festival içinde festival...SELÇUK TTürkiye'de 1964 sınema sanatı açısından çok önemlıbiryıldır: Türk sıa eması ılk önemlı uluslararası ödülünü. Altın Ayı'yı değerli yönet- meuMetin Erksan'ın 'Susuz Yaz' filrrjjyle o yıl kazandı Ülkemizın en eslci. en uzun ömürlü fılm şenliğı An talya Altın Portakal Film Fes- trvaü de aynı yıl (4-10 Ekim) baş- ladı O Altın Portakal Fılm Festivali bu >ıl çok sayıda yenılikle çıkıyor suıetnaseverlenn karşısına. 41 yıl- dır ulusal boyutta duzenlenen fes- tıvalın, 42. yaşında uluslararası ala- na çıkması bunlann başında gelıyor. 24 Eylül - I Ekım arasında düzen- lenecek etkinlık içinde bu >ıl 1. Uluslararası Avrasya Film Festi- vaK de yer alacak. Uluslararası olmanın öneml Öncekı gün, çok sayıda Türk filmının çekıldığı tanhı Sait Halım Pasa Yalısı'nda yapılan basın toplantısında. Antalya Beledıye Baş- karu. festivalin onursal başkanı Men- deres Türel, etkmlığin dünyaya açılrnası konusunda "Bu yeniük Antalya'nın ve ülkemizin tanıtı- munda bizlere önemli bir fırsat sağlayacak. Bir ilke imza abyoruz. Altan Portakal dünyada ulusal ve ulu slararası iki festivalin aynı ça- tı altmda yapıldığı ilk ve tek etkin- lik olacak. Ulusal sinemanın güç- lenmesi, sektördeki teknik kalite- nin yükseltilmesi de temel amaç- l a n n ı u arasındadır. Uluslarara- sı festivaUe Türk sineması daha da iyi tanınacaktır. Bütün bu geliş- meler marka bir diinya kenti ha- line getirmeye çalıştığımız Antal- ya'ya çok önemli katkılar sağla- yacaktır" dıyerek kent kımlığını, kerttlılik bılincıru genış bir yelpaze- de oluşturacaklannı vurguladı TÜRSAK Vakfı, Antalya Bü- yükşehir Belediyesi ve Antalya ÜRSAK Vakfı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür ve Sanat Vakfı 'nın (AKSAV) ortaklaşa düzenlediği festivalde, her yıl yapılan ulusalyarışmayla birlikte ilk kez Avrupa ve Asya dan özgün yapımlar '1. Avrasya Uzun Metraj Film Yanşması 'nda ödü'l için yarışacaklar. En iyi fılme 75 bin, en iyi yönetmene 25 bin dolar verilecek. Ulusal bölümde kısa metraj ve belgeselfilm yarışmaları da yapılacak. Kültür ve Sanat Vakfı'nın (AK- SAV) ortaklaşa düzenlediği fes- tivalde, her yıl yapılan ulusal ya- nşmayla birlikte ılk kez Avrupa ve Asya'dan özgün yapımlar '1. Avrasya Uzun Metraj Film Ya- nşması'nda ödül ıçın yanşacak- Iar. En ıyı fılme 75 bin, en ıyı yö- netmene 25 bin dolar venlecek. Ulusal bölümde kısa metraj ve belgesel fılm yanşmalan da ya- pılacak. Yanşmalı bölümler dışında çok sayıda ulusal ve uluslararası ör- neğın, toplu gösterimlenn, anısı- na bölümlerinin, panellerin, söy- leşılerin. sergilerin, doğrudan doğ- ruya sınemayla bağlantılı etkın- lıklerin festival programında yer alması tasarlanıyor. Sinema yayın- lannda da bir atılım söz konusu. Türk sinemasıyla ilgılı kapsamh yayınlann dışında, Antalyalılar festıvalm günlük haberlenni fes- tival süresince dagıtılacak Altın Portakal gazetesı'nden ızleyebı- lecekler. Antalya Festivali, uma- nz ki yurtıçınden ve yurtdışından sınemacıların ortak çahşmalar yapmalarını, aynca, dört mevsı- min yaşandığı Antalya'nın bir plato olarak değerlendirilmesini sağlayacaktır. Otekı yeni açıhmlar 'festival vadisi', 'eş giysi tasarımı' ve 'yeni ödüller' başhklan altında toplanabıhr. Festival etkınlıklen- nın kolayca ızlenmesı açısından bir vadi oluşturuldu, otellerden sınema salonlanna yürüyerek ko- laylıkla ulaşılabılecek. Festival komıtesınin ısteğiyle uluslarara- sı modacı Bahar Korçan tüm gö- revlıler içın ortak bir giysı tasa- nmı yarattı. TÜRSAK ve Festi- val Başkanı Engin Yiğitgil'in "Uluslararası bir festivalin cid- diyeti, ilk bakışta bir bütünün parçaları olduğunu gördüğü- nüz kostümleriyle, sizde güven uyandıran ekibiyle başlar" vur- gulamasıyla festıvalseverlere hız- mette pratik kolaylıklar sağlaya- cak, ekıp ruhunun bir parçası olan ortak giysı uygulanmasına baş- lanacak. Ödül tasarımı yenllendi Altın Portakal ödüllenrun tasa- nmlannda da değışıklık yapıldı, Antalya Arkeolojı Müzesi'nde sergılenen, bilim ve sanatı sımge- leyen esinpenlen 'Musa'lar' ör- nek alındı. Destan, lırık şıır, tarih, pantomim, flüt, dans, korolu şıır, tragedya, komedya, gökbilımi ye- teneklenne sahip dokuz peri figü- rünün seçımi, yeduıcı sanat sine- manın da edebiyatı, müziği, tari- hi, tiyatroyu ıçermesıyle hoş bir örtüşüm sağladı. Urart Tasanm'ın üstlendiği ödüller 18 ayar altın, gü- müş, bronz madenlerınden, de- ğerli taşlardan yapılacak. Festi- valin afışini ise, 'Kahraman', 'Frida', 'Soğuk Dağ' gıbı çok sayıda önemli fılmin afişinı ya- pan grafiker Emrah Yücel ha- zırlayacak. Geçen yıllarda olduğu gibı, bu yıl da Türk sinemasına emek ver- miş üç sinemacıya 'Onur Ödü- lü' verilecek. Bu yılın onur ödül- len, oyuncular Nebahat Çehre ve Efkan Efekan ıle yönetmen Seyfi Havaeri arasında paylaştı- nhyor. 24 Eylül'de perdelerını kaldıracak olan 42. Antalya Al- tın Portakal Festivalf nın alt bö- lümü 1. Uluslararası Avrasya'nın açılışı 25 Eylül akşamı. Aspen- dos Antık Tiyatro'da yapılacak kapanış törenınde ıse ulusal ve uluslararası yanşmalann ödülle- ri kazananlara sunulacak. Llusoy'u son yokuluğunda dostlan yalnızbırakmadı. (AA) Mehmet Ulusoy'u sonsuzluğa uğıırladık Kültür Servisi- Ge- çen hafta Pans'te yaşamı- nı yıtiren değerli tıyatro insanımız Mehmet Ulu- soy içın dün AKM'de bir tören düzenlendı. AKM Büyük Salon'dakı tören- de Devlet Tıyatrolan Ge- nel Müdürü Lemi Bil- gin'ın açış konuşması- nınardından, Ulusoy'un yaşamından ve Istanbul Devlet Tıyatrosu'nda sahneye koyduğu "Be- nerci"den görüntüler göstenldı. Tıyatro oyun- culan Kürşat Alnıaçık, Hikmet Körmükçü ve Hakkı Ergök'ün konuş- malanndan sonraysa, sa- lonu dolduran tıyatrocu, sanatçı dost ve arkadaş- lan Ulusoy'un sahneye konan tabutunun önün- den geçtıler Ulusoy'un cenazesı daha sonra Şışlı Cami- sı'ne getınldı. Öğle na- mazından sonra kılınan cenaze namazının ardın- dan da Zıncırhkuyu Me- zarhğı'nda toprağa ve- rildi. Mehmet Ulusoy'un cenazesıne Lemi Bilgin, Tamer Levent, Cüneyt Türel, Tilbe Saran, Me- tin Deniz, Seçkin Selvi, Melisa Erdönmez, Ta- ner Barlas, Nur Sürer, Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Genco Erkal, Orhan AJkaya, Ahmet Leventoğlu, Dikmen Gürün, Vecdi Sayar, Egemen Berköz, Ataol Behramoğlu, Ahmet Oktay, Tülay Tura Bör- tecene, Özhan Canay- dın, Özen Yula, Zeynep Oral, Konıet, Beklan Algan, Duj gu Sağıroğ- lu, Canan Gerede, Atil- la Dorsaj, Tuncer Cü- cenoğlu, Mustafa Uğurlu, Selçuk Uluer- güven, Mustafa Demir- kanlı, Üstün Akmen, Fatoş Sezer, Bedri Bay- kam, Deniz Kavukçu- oğlu, Eşber Yağmurde- reli, Ayşe Emel Mesci, Su Yücel, Ayla Salman, Faruk Şüyun, AIi Öz- gentürk ve daha birçok tiyatrocu, yazar ve sa- natçı katıldı. İstanbul'da duzenlenen IAA/AIAP Avrupa Genel Kurulu'na Pera Müzesi ev sahipliği yapıyor Dünyanın sanatçısı bir arada... SELCEN AKSEL İstanbul'da bugünlerde sanatın 'plastik' boyntu açısından önemli bir buluşma ya- şanxyor: IAA(Internatıonal Assocıatıon of Art>/ AIAP(Associatıon Internatıonali Des Plastıques) Avrupa III. Genel Kurulu bu- günden başlayarak, 18 Haziran'a dek Pe- ra Güzel Sanatlar Müzesi'nde gerçekleş- tınliyor. UNESCO yapısı ıçındekı. 1952 yılında kurulan bu denıeğın Türkıye aya- ğını oluşturan UPSD'nin Başkanı ve AI- AP Avrupa'nın ikincı Başkanı, Dünya Yö- netun Kurulu üyesi Mehmet Güleryüz'le dernek, sanat ve sanatın 'uluslararası' gi- rışımı üzerine konuştuk. -UPSD(Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği)'nin 2000'den bugüne başkanı- sınız- Bir sanatçı ve böyle bir derneğin başında bulunmuş biri olarak, nasıl ta- nımlıyorsunuz bu oluşumu ? MEHMET GÜLERYÜZ- UPSD, UNESCO şemsıyesı altında plastik sanat- lar alamnda dünya genelınde kurulan der- neklerden bin. Başkan olarak öncelık ver- diğim konu, uluslararası boyutta varlık göstermekti. Tabiı, derneğımızm etkınlik yetisi içın oturmuş bir yapı olması da önemliydı UPSD'nin yurtiçı ve yurtdı- şında yüklenmesi gereİcen görevleri dü- şündüğünüzde, işın daha da zorlaştığı açık- ça görülür. Sanatçı hakları, örgütlenme sürecı... Kararlarda etklli olmak - Uluslararası alanda etkinlik, UPSD Başkanı olarak daha önce başka plat- formlarda da gündeme getirdiğinz bir konuydu... GÜLERYÜZ- Ülkeler arasındaki iliş- kilerde kültürün önemli bir rol oynadığı bi- liniyor zaten. Ve yenıden yapılanan Avru- pa'da, Avrupa Bırliği'ne ginş sürecınde en çok tartışılan ve yenıden gözden geçı- rilen olgu, kültür Sanatsal etkinlıkler, ser- gıler, sanatçı değışimleri, dış ülkelerın temsılciklerinın burda kendı ülkelerının sanatını göstermelerı... Kültürel arenada, karar alanlannda etkılı olmak daha farklt bir çabayı gerektıriyor UPSD olarak, bu- nu hedefleınemizı istedim. 2000'de başkan olduktan sonra, Dogu ülkelerınin önce kendı aralarında örgütlenmesı içın Bratıs- lava Toplaatısuıda Doğu Avrupa Başkanı seçilmıştun. Ve, 2002 yılında Atina'dakı 'U*laşılan nokta, dört yıllık bir inanılmaz çabanın, 12 yurtdışı resmi toplantıya katılmanın sonucudur... Sanat sürekli değişip gelişıyor. Sanata bakış, sanat ortamlan ve sanatçının tanımı da... Ne olursa olsun, Avrupa 'nın çok az tanıdığı bir sanat ve kültür zenginliğimiz var.' genel kurulda Avrupa'yı bırleştirme kara- n aldık ve Avrupa ıkinci başkanı seçıldim. Dolayısıyla Türkiye karar mekanızmasın- da ve yönetimde oldu. Bu ülkece, ülke sa- natçılan için, önemli bir temsildır, önem- lı bir noktadır. - Avrupa Genel Kurulu'nun Türki- ye'de yapılması... GÜLERYÜZ- Pılsen'deki toplantıda oy- landı ve ısrarlı önerım sonrasında da ka- bul edıldi. Ve bugüne geldik. Ne olursa ol- sun. Avrupa'nın çok az tanıdığı bir sanat ve kültür zenginliğimiz var. Şunu rahatlık- la söyleyebılınm kı, ben bu öneriyi ya- parken ve bunda ısrar ederken, ülkemizin sanatçılarının yiiz ellı yıldır süren büyük mücadelesine, - ki bu mücadele bizlerce dahi çok önemlı görülmüyor - ınanmam bir nedendı. -"Ayrıntüarını bilmiyoruz belki de... GÜLERYÜZ-Tabıi, hem ayrıntılannı bilmiyoruz, hem de Türk msanının düşün- cesınuı ve ruhunun sonucu olan yapıtlar olduklan yadsınabiliyor. Arkamızda hat- tatlara da dayanan, mmyatürcülere, halı ustalarına dayanan bütün bir büyük kültür var. Çok yanlış değerlendırmeler yaptık ve çok yanlı ve kastı görmezden gelişlere de doğru bir cevap \ eremedik. Şu anda bızım en büyük bunun tanıtımı için seferber ol- mamız gerekıyor. Ulaşılan nokta, dört yıl- lık bir inanılmaz çabanın, 12 yurtdışı res- mi toplantıyakatılmanın sonucudur... Sa- nat sürekli değişip gelişıyor Sanata bakış, sanat ortamlan ve sanatçının tanımı da... 'Genç Açılım' serglsl - Toplantının yapıldığı Pera Müze- si'nde üç kat sizin düzenlediğiniz 'Genç Açılım' sergisine ayrılmış... GÜLERYÜZ-61 genç sanatçımızın ya- pıtı, toplantıya katılan dernek temsılcıle- ri ve sanatçılanna ulaşacak bu sergıyle. Bu, amaçlanmızı bütünleyen bir etkinlık. Farklı tür ve di- siplınlerden ör- neklere yer ver- dim bu sergide. Bürokratik ay- nntılar bir yana, ağırlama, anı eş- yalan, yazışma- lar, resmi mer- cilere taslak su- numlan, vb. tı- tiz bir çalışma- nın ürünü oldu bu sergi de. - Resmi bir destek aldınız mı bu toplantı için ? GÜLER- YÜZ-2 ay önce Dış Işlerı Bakan- lığı kanalıyla Başbakanlık Ta- nıtma Fonu'na dosya sunduk ama henüz bir yanıt alamadık. Ancak, Istanbul Büyükşehir Be- lediyesi, tanıtım, ulaşım konularn- da destek veri- yor. Arkeolojı Müzesi'nde ve- rilecek bır ye- mek içın de on- lann destekleri- nı aldık. Vakko da. benim dese- nimi kullanarak, anı eşyalan ha- zırladı bu top- lantı ıçın... Andrzej VVajda'dan yeni fihn • VARŞOVA (AA)- Polonyalı usta yönetmen Andrzej VVajda. 1940 yılında dönemın Sovyet gızlı polisı tarafından Stalın'ın emnyle 22 bin Polonyalının başlanna tek kıırşun sıİcılarak öldürüldüğü ve tarihe Katyn kathamı olarak geçen olayı filme çekeceğinı bıldırdı. 79 yaşındaki Wajda, RMF FM adlı özel bir radyoya yaptığı açıİdamada. "Böyle bır film çekmek benim ıçın üzücü bır ödev" dedı. Bu fiknın, "bugün bu katliamla ılgilı düşüncelerinın güçlü bir manıfestosu" olacağını söyleyen Wajda, senaryonun "bazı kişılıkler ve onlann psıkolojik portreleri üzenne yoğunlaşacağını" söyledi. 'Post Mortem' adını taşıyacak filmın çekımlerine bu yıl sonunda başlanacağı belirtildi. ULUSLARARASI OPERA VE BALE FESTİVALİ 12.ASPENDOSAi 1UNAL UfbKA A.'NU ÖAlvl-fc 1 fb 11 Hazıran / June - IV Itmmuz / Juiy 2(H>5 PETRÜSHKA -ATES KUŞf E m - FIRE BTRD UÇAN HOLLAKDALI / DER FUEGESDE HOILÂSDER NA2.1M ROMEO & IUUET tnfnn n a c U M K U *I' ibena4 &"Tanr*xijcmcral# Smr (JWM .ort JU/Jt<r fllht&onı. Te) -90 2İ6 Sl 43-44 Fax 238 51 45 E-Mnl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog