Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

16 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET r L J v U i M vJİVJJ. ekonomi(5 cumhuriyet.com.tr TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, Bankacılık Yasa Tasansı üzerinde değişiklikler yaptı 'Dürüstlük' koşulu aranmayacak• Alt komisyonda, banka kuruculan için aranan "işin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olma" koşulu, banka yönetim kurulu üyeleri için "sübjektıf" olduğu gerekçesiyle kaldınldı. EMİNEKAPLAN ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu'nda, Bankacılık Yasa Tasansı üzerinde yapılan değişiklikle, banka kuruculan için aranan "işin gerektirdigi dürüstlük ve yeterliliğe sahip olma" koşulu, banka yönetim kurulu üyeleri için "sübjektif* olduğu gerekçesiyle kaldınldı. TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu'nda, Bankacılık Yasa Tasansı üzerindeki çalışmalar sürüyor. Tasanrun "yönetim kurulu" başlıklı maddesinde değişiklik yapan alt komisyon, bankalann yönetim kurulu üyeliğine getirilecek kişiler için banka kuruculannda aranacak koşullar arasında yer alan "işin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olma" ılkesını kaldırdı. AKP ve CHP'li üyeler, "düriisöük" kavramının sübjektif bir kavTam olduğunu belirterek yeni düzenlemeyi savundular. Bu değışıklığe karşı çıkan AKP'lı Ostnan Se>fı ıse -Sübjektif olabtür. Ama bu da bir kavram oiarak hukuka gümiştir. Gerek sosyal hayatta gerek özel hayatta aranması gereken bir kavramdır. Heie ki bugünlerde Türkiye'nin en fazla gereksinim duydoğu bir şeydir" dedı. Aynı koşulun banka kuruculan için korunduğunu kaydeden Seyfi, "Bu bir çeBşkidir.Eğer dürüstlük ilkesi, yönetim kurulu üyeleri için sübjektifse o zaman banka kuruculan için de sübjektiftir. Dürüstiük koşulunun her ikisinde de obnası gerekir. Yasal oiarak değilse bile etik bir kural oiarak herkes için geçerli olmalıdır. Hatta kamu yönetimine getirilen herkeste aranması gerekh'or" dedi. Tasannın gerekçesinde, "•işin gerektirdiği dürüstiük ve yeterlfliğe sahip obnak" koşulunun AB direktifleri ile Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi ilkelerine uygun oiarak metne konulduğu belirtildi. Tasannın "kurul üyeleri ile kunım personelinin cezai ve hukuki sorumluluğu" başlıklı maddesi de tartışma yaratn. AKP ve CHP arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine söz konusu maddenin değerlendirilmesi üst komisyona bırakıldı. HELtKOPTER ÎHALESÎ 'Atak Projesi 'nde fırmalar ağır davranıyor ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) saldın helikopteri gereksinmesini karşılamak amacıyla geliştirilen Atak Projesi'nde süreç uzuyor. Projenin ilk ihalesinde son listeye kalan ABD'li Bell Textron yeni ihaleden çekildi. Firmalann önerilerini vermemesi nedeniyle süre sonbahara kadar uzatıldı. Bu sürenin sonbaharda yeniden uzatılabileceği de savunuluyor. TSK'nin önemli projelen arasında yer alan, geçen hükümet döneminde Bell Textron ve Kamov ile yürütülen görüşmelerden sonuç aluıamaması nedeniyle iptal edilen saldın helikopteri üretimi konusu yeniden sürüncemede kalma tehlıkesiyle karşı karşıya bulunuyor. AKP iktidannın ardından yeniden ihaleye çıkılması karan alınan projede firmalann 10 Haziran a kadar tekliflerini venneleri gerekiyordu. Firmalann teküifleri bu sürede yetişmeyince süre sonbahara kadar uzatıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afnka Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaret sırasuıda bu ülkeye uygulanan savunma ihalesi ambargosu kaldınhnıştı. Bu ambargonun kaldınlmasının ardından Denel fırması da Atak Projesi'ne katılmak için teklife çağn dosyası aldı. Firmanın ihaleye kahlabilmek için kendi ülkesindekı parlamentodan onay alması gerekiyor. Firma bu izni henüz alamadığı içm teklif veremedı. Havaalanlannda uçuş hakkını düzenleyecek olan Sivil Havacılık Genel Müdürü Toker: THY slotlan kııllanınıyor • Sivil Havacılık Genel Müdürü Toker, THY'nin kullanmadığı slotlan bulunduğunu belirterek 'Sen kullanmazsan biz kullandmnz diyeceğiz. Slotlara uymayanlan cezalandıracağız' dedi. MURATKIŞLALI ANKARA-Sivil Havacı- lık Genel Müdürü Topa Bfl- getin Toker, Atatürk Hava- limanı 'nda tek pist ile saat- te 30 uçuşa müsaade eden bir sistem olduğunu belir- terek "Bu uçuşlann Irîme verileceğine, yani slot dagı- trnıına TH\"nin karar veri- yor olması sıkuıü yaratn. Artık biz düzenleyeceğiz'' dedi. Toker, THY'nin bun- dan böyle kullanmadığı slotlan tutamayacağını, slotlara bilerek uymayan havayollanna ise artık ceza verileceğini bildirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürü Topa Bilgetin To- ker Cumhuriyet'in sorula- nnı yanıtladı. - THY ile Atlas Jet arasın- daki sorun nereden kay- luddandı? Toker: Atatürk Havali- manı'nda tek piste göre sa- atte 30 uçuşa müsaade eden bir sistem var. Bu uçuşlann kime verileceğine yani slot düzenlemesine bu zamana kadar THY karar veriyor- du. Bunun 22'sini THY kullanıyorsa, diğeri yaban- TEI devlerle işbirliği içinde General Elektrik (GE) Transportation 'ın, 46. Paris Havacılık Fuarı 'nda, Eskişehir de hırulu Tusaş Motor Sanayii AŞ (TEI) ile eğitim anlaşması imzaladığı bildirildi. TEIden yapılan yazılı açıkİamaya göre TEI, ileri teknoloji. yeni nesil taarruz uçaklara takılmak üzere GE (ABD) ve Rolls-Royce (tngiltere) tarafından geliştirilen FI36 motorlarımn tasanm ve üretimfaaliyetlenne katılmak amacıyla 2004 yılının Temmuz ayında General Elektrik ile mutabakat mektubu imzalamıştı. Bu işbirliğini daha ileri götürmek amacıyla çalışmalannı sürdüren TEI, proje kapsamında, 13 Haziran 'da başlayan 19 Haziran 'a kadar devam edecek 46. Parıs Havacılık Fuarı 'nda, GE Transportation ile eğitim anlaşması ımzaladı. (AA) cılar da dahil herkese pay- laştınlıyor. îki pistin de kullanılmasıyla bu sayı 40'a kadar çücabiliyor. Ta- bii bu düşük bir rakam. So- run bunun dağıtımında çe- kilen sıkıntıdan çıktı. - THY tarafh mı davram- yordu? Suiistimal ediyor muydu? Toker: Etmemesi müm- kün değil ki, bunu bilerek de yapmayabilir. Aslında bunun koordinatörlüğü bizde fakat bu zamana ka- dar THY bünyesinde yap- mışız. Şimdi Bakan talimat verdi. Bizim koordinasyo- numuzda, bir tarafında THY, bir tarafında özel ha- vayollan, bir tarafında DHMt'nin olacağı bir yapı kurulacak. Planlar iyi yapılmah - BeDi sayıda slot var. Ta- lep bunu geçiyor. Bu takdir- de dagıtımı yaparken neye göre karar verilecek? Toker: Havayolu şirketle- rinin planlannı iyi yapması lazım. Meydanlann kapasi- te kullanımının düzenlen- mesı. DHMl'ye bağlı. Siz slot talebinde bulunuyorsu- nuz, alıyorsunuz, kullanmı- yorsunuz. Bu THY'nin id- dıa ettıği gibi tarihsel hak oluyor. Ama kullanmadığın bir hak olmamalı. - THY stodarmı kullan- mıyor mu? Toker: THY'nin kullan- madığı slotlar var. Öyle ol- duğunu biliyoruz. Onemli olan bu verimsiz kullanım- dan kaynaklanan sıkıntıyı ortadan kaldırmak. 'Arka- daş sen bu slotlan kulian- nuyorsan biz bunlan kul- landınnz' diyeceğiz. Şu ana kadar THY tarifeyi ya- yımlar. 'Bu tarife benim slot hakkım' der çıkardı - Bu noktadan sonra ne yapacaksınız. Toker: Şu anda biz bir fo- toğraf çekiyoruz. Tıkanık- lıklan tespit etmek. Bu slotlara bilerek uymayanlar hakkında da ciddi ceza uy- gulayacağız. t Ş B A N K A S I G E N E L M Ü D Ü R Ü E R S İ N Ö Z İ N C E : Faizin serbest bırakılması iyi olur • lş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, tezgâh altı faize ilişkin yakınmalar konusunda, faizin serbest bırakılmasının iyi olacağını, yasak koymanın doğru olmadığını söyledi. Ekonomi Servisi - Iş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, tezgâh altı faiz konusunda, "Faizin serbest bırakılması iyi olur" dedi. Barclays Capital ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Istanbul 'da dü- zenlenen "Ipotek Temi- natiı Menkul Krymetier" konferansmda konuşan Özince, müşteri ne kadar çok faiz ahrsa, ne kadar az faiz verirse o kadar ıyı olacağını, sürümün de o kadar artacağını belirttı. Özince şunlan söyledi: Öroer Sabancı. SABANCI:• • •• W •• GUÇLUGU İSTANBITUANKA) - Türk Sanayicileri ve Iş Adamlan Derneği (TÜSl- AD) Yönetim Kurulu Başkanı Önıer Sabancı. özel sektörün finansman ımkânlannın istenilen öl- çüde olmadığını söyledi. Ceylan Intercontinental Otel'de düzenlenen ve TÜSİAD Çahşma Gru- bu'nun ikinci raporu olan FİNANSMAN ÇEKİYORUZ "Sermaye Pryasalan ve Örnek Şirket Yapıs" adlı semınerde konuşan Sa- bancı, özel sektörün fi- nansman konusunda zor- luklar yaşadığını belirte- rek AB sürecinin ekono- mide önemli gelişmeler sağladığını, ancak yeni fi- nansman modelleri arayı- şının ortaya çıktığını vur- guladı. "Dolayısryla tezgâh altL, tezgâh üstü serbest olma- lıdır. Ancak usulüne uyul- malıdır. Otorite bu konu- da tehükeü hareket eden banka görürse zaten gere- ğini yapar. Öte yandan. bankalann müşterilerine uygulayacağıfiyarJar,her alanda birbirinden farkh olacakür. Buna da kendi- mizi ahşürahm. Tezgâhuı üsrüne de koj sanız fiyat- lan, alüna da koysanız, müşterinin size olan anla- mına göre farkh fiyat uy- gularsınız. Bir de enstrii- manın farklüığına göre ta- bü kL. Bunlara şöyle bak- maklazım; buradâ kamu- nun veya bireykrin men- faaö hangj yönde?" Özince, "Bunlar çok uzun yıllardır herkesçe, sokaktaki mevduatı olan her vatandaş tarafından biünen. arnk geneUik ka- zanmış uygulamalar. Bun- larayasakgetirmek doğru değfl" diye konuştu. Rus Alfa, Çukıırova fle görüşüyor Vedamosti ekonomi gazetesi Turkcellpazarlığını duyurdu MOSKOVA (AA) - Rus Alfa Telekom şirketinin, Turkcell hjsselerini satmayı planlayan Çukurova Grubu ile görüştüğü bildirildi. Rusya'nın saygın ekonomi gazetesi Vedomosti'de, *Alfa TurkcellM satm alabilir" başlığıyla yer alan haberde, mart i>aşında Iskandinav TeliaSonera şirketine sahlması gündeme gelen, uıcak sonrasında satışından ^azgeçilen Turkcell'in, Alfa Grubu tarafından satın alınabileceği kaydedildi. Vedomosti gazetesi, Bloomberg ajansına dayanarak verdiği haberde, Çukurova Grubu ile Alfa'nın görüşmelere başladığını ve söz konusu anlaşmanın, 3.2 milyardolar civannda olduğunu duyurdu. Haberde, Alfa Telekom'un Dış tlişkiler Başkan Yardımcısı Kirfl Babaye>''in, bu konuda bir yorum yapmaktan kaçuıdij&ı da belirtildi. Çukurova Grubu ile bir anlaşmaya varmanın, Alfa Telekom için son derece önemli olduğu kaydedilen haberde, "Çünkü bu durumda Alfa Grubu, telekomünikasyon sektöriinde önemh bir konuma gelmiş olacak. GözJemcüer, Turkcell ile bir anlaşma obnaması hafinde. Alfa Grubu'nun telekomünikas>on sektöründen tamamen çeidlebileceğuü beürtiyorlar" denıldı. TURKİYE - AVRUPA VAKFI Türkne Avrupa Vakfi Tarafindan Düzenlenen AB Müzakere Sürecinde Türkne Sağhk Hizmetieri Sempozyumu 17-18 Haziran 2005 Günü İstanbul / Topkapı Eresin Otel'inde yapıhyor Sempozviını Programı 1. GÜN (17 Hazinuı 2005 CUMA) AÇHJŞ Tiy» Müezziııoğlu T\\ Yönerim Kurulu Başkanı. Tunjy tNCE AB Genel Sekreter Yrd. ve AB Çalışmalan Merkezı Demeği Genel Başkanr. Prof. Dr. Recep Akdag Sağlık Bakaru 1. Otunım - SAĞLK VİZYONUMUZ Moderatör Prof. Dr. Osman Ha>Tan M.Ü. Saglık Eğitim Fakültesi Dekanı; Konımnacıfar: Prof. Dr. Cevdet Erdöl TBMM Sağlık. Aile, Çahşma ve Sosyal lşler Komisyon Başkanı, Kemal Kılıçdaroflu CHP Istanbul Milletvekili. Prof.Dr. Sabahattin Aydın Sağhk Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, .\ndrzej Rys Polonya Sağlık Bakan Yardımcısı, Dr. Muharrem Usta Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşlan Birüği Derneği Başkanı 2. Otunım - TÜRKİYE tLAÇ SEKTÖRtmTV YAPISI VE AB MEVZUATINA ITVTJM ÇALIŞMALARI Moderatör Bfllent Eczacıbaşı Ilaç Endüstrısı Iş\erenler Sendıkası Başkanı. Konuşmacılar: Dr. Orhan Gömrttkçüoğlıı Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Mehmet Domaç Türk Eczacılan Birüği Başkanı, Cengiz Cela>ir Türkıye îlaç Sanayi Derneğı Başkanı, Turgut Tokgöz Ilaç Endüstnsı îşverenler Sendikası Genel Sekreteri, Alp Se*indik Pfizer tlaçlan Kummsal llişkıler Dırektöru 3. Ohırum - SAĞLK HİZMETLERtNDE FİNANSM4N - HİZMET STJMJMU \T Moderatör: Prof.Dr Erdal AkaJın Pfîzer Haçlan Medikal Danışmanı Konuşmacılar: Tuncay 1 Teksöz Çahşma Bakanhğı Sosyal Güvenlık Kurumu Başkanı, Stephen Pollard Kıdemli Kurul Üyesi, Centre for the new Europe Brüksel- Belçika, Dr. Murat Da>anıklı TUSİAD Sağlık Çahşma Grubu Sağlık Projesınden Sorumlu Üye, Dr. Hasan Hüseyin Yüdınm Hacettepe Üniversıtesı 4. Otunım - TIBBİ TEKNOLOJİ VE TÜKETİCtNİN KORUNMASI Moderatör: Dr. Hasan Bağcı Sağlık BakanlığıTedavı Hızmetleri Genel Müdür Yrd.; Konuşmacılar: Prof.Dr. Yekta Ülğen Boğaziçi Üniversitesı Bıo-Medikal Enstitüsü Müdürü, Cumhur Çeken SADER Başkan Yardımcısı, Ufiık Eren Tüketıcı Bırlifı Başkanı. Engin Başaran Tüketıci Birliği Başkanı, Saüh Güreş Tepe Teknoloji Genel Müdürü 5. Otunım - TÜRKİYT SAĞLIK HtZMETLERİ (Standartiann Belirtenmesi ve Dışa Açılımı) Moderatör: Dr.M. Utvi Saran Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı; Konuşmacılar: Hûseyin Çetifc Çalışma Bakanlığı GSS Proje Danışmanı, Dr. Hasan Kuş Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşlan Bırliğı Derneği, Doç. Dr Gazi Zorer Türk Hekımlen Dayanışma \'akfı ıkincı Başkanı, Dr. Ceogiz Gnl Medlıne Mobil Sağlık Hızmetleri Genel Müdûr Yardımcısı, Ata SeJçuk Eczacıbaşı Sağlık Hızmetlen Genel Müdürü 6. Otunım - SAĞLIK SEKTÖRÜNDEİNSAN GÜCLT ve EĞİTİMİ Moderatön Dt. Cetal Yıldınm Türk Dış Hekımlen Bırliğı Başkanı Konuşmacılar: Ali 'Veriika\a Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürü. Prof.Dr Oğuz Söylemezoğlu Gazi Üniversıtesı Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Ruhi Kaykayvğlu Siemens Akademı Koordınatörü, Dr. Haluk Ozsan Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Kapantş Konuşması Zha Müezzinoğlu TAV Başkanı Katılmı Setifıkası Dağıâmı Konuşmalar sırmültane tercüme edılecektır. NOT: KATILIM İÇİN KAVTT BAŞVTTIULARIHAKKEVDA BtLGİ Türithe Avrupa Vakfi (Tel: 0212 244 51 34 - 244 51 35; Faks: 0212 244 51 36: Web Sitesi: İŞÇİNtVEVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Buyuk Yuruyuş DİSK yönetimi, 15-16 Haziran Büyük Yürüyüşü'nün 35. yıldönümünde, sendikal haklar arayışı için aynı ad- la Izmit'ten Istanbul'a doğru yürürken, ajans haber- lerinin satır aralannda sendikal haklara ilişkin işveren- lere verilen bir küçük ama içeriği büyük af ve rüşve- tin haberi geçti... Meclis komısyonunda görüşülüp kabul edilen ya- sa değışikliğınin başlığı, sendikalann spor ve kültürel tesis, kuruluş haklanna ilişkin düzenleme idi. Ama içi- ne önergelerie sokuşturulan, işçilerin sigorta, prim, vergi yükümlülüklerinı yerine getirmeyen işverenlere yönelik bir aftı. Dahası nereden geldiği anlaşılmayan, ancak kabul edilen bir önerge iie, işverenlerin bundan sonrası için işçi alım ve çıkarmalannda bildirim yü- kümlülükferi ortadan kaldınlıyordu. Sendikalanmız uyanmadan komisyondan geçiril- miş, ilgisiz yasadaki, ilgisiz metin değişiklikleri Mec- lis'ten kolayca geçip yürüriüğe girebilir. Size aynntı gi- bi gelebilir ama, işletmelerin işçi alım ve çıkarmafar- da Bakanlığa bilgi verme yükümlülüğünden kurtulma- lan, kayıt, kural dışı üretımın tümden kutsanmasıdır. İşçi haklan, sendikal haklara yönelik çok yönlü, çok önemli olumsuz sonuçlan olacaktır. Uygulamanın için- de olan herkes bilır kı, tek tek anlatmaya kalkışsam ne bu köşe sığar, ne de birkaçının anlatılması ile bo- yutları anlaşılabilir. Artık piyasacılan bile çok kızdıran, IMF'nin de şiddetle karşı çıktığı, yine de AKP iktida- nnın sürekli yenilerini çıkardığı, vergisini ödemeyen- ler, kuralsız iş yapanlara ilişkin afiar üzerinde hiç dur- muyorum. Ne de olsa kuralsız düzene dayanan bir si- yasi yapılanmanın, sıkı iktidar ittifakı içinde olduklan sermaye yapılanmalannı, kendi bakanlannı, şirkeleri- ni de içine alan aflardan vazgeçememeleri, eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Gazetemizin, Almanya'da Süleymancı şirketlerin vergi kaçakçılığından gözaltında olmalan, kayıt dışı yeşil sermaye patronlarının kaçtığma ilişkin haberle- ri ile bir bütünlük oluşturuyor. Son haftanın büyük medyasında da yer alan, AKP iktidan ile palazlanan yeşil sermayenin, camilerde kayıtsız kuyutsuz topla- nan, buharlaşıp uçurulan paralann, din kullanılarak vurgunculuğun boyutlan dudak uçurtuyor. Öte yanda Erdemir, TÜPRAŞ başta, en kârlı, üre- tim için en temel yatınmlarda, Erdoğan Hükümeti'nin sudan ucuza yabanolara satış için oynadığı rolü or- taya koyan haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Borsayu- pileri bile artık borç kapatma, bütçe açıklan adına baştan sona hak, hukuk dışı, kuralsız satış girişimle- rinin çarpıklıklarını gündeme getiımekten, iktidar, özelleştirme idaresi icraatlannı sorgulamaktan kendi- lerini alamıyorlar. Bu gidişatın bütününde, 15-16 Haziran'ın 35. yıl- dönümünde, sendikal haklar için büyük yürüyüş, ne- reden nerelere geldiğimizin bir utanç aynası gibi yü- zümüzeçarpıyor... 35 yıl önce yüz binler, DlSK'in kapatılması, en çok da sendikal örgütlülüğün, özgürlüğün önüne yasa ile yasak getirilmesine karşı fabrikalanndan çıkarak, üre- timden gelen güçlerini kullanarak sokaklara çıkmış- lar, yürümüşler, yürümüşlerdi... Türk-lş üyesi işçilerin sınıf bilinci, refleksiyle, bu büyük direniş ve yürüyü- şün içinde yerlerini almalan çarpıcıydı. Sermaye sınıfı, işbirliği içindeki siyasi irade, eme- ğin bu güçlü direnişinden çok ama çok korkmuşlar- dı. Emekten ıntikamlan acımasız oldu: Gerçi bir ge- ce yansından sonra Meclis'ten geçirilmiş, haksız, ya- sakçı yasa yargıdan gen' dönmüştü. Sıkıyönetim ila- nı, DİSK yöneticilerinin tutuklanıp yargılanmalan, ki- mi işçi liderlerinin işkenceden geçirilmeleri, cezalan- dırmaların en hafifleriydi. Asıl kalıcı, yıldıncı cezalandırma, büyük direnişe ka- tılmış işçi liderlerinin, DİSK, Türk-lş ayınmı yapılmak- sızın, işveren görevlileri kayıtları, fotoğraf, polis sap- tamalan ile kara listelere alınmalanydı. Bu kara liste- ler sayesinde yıllarca işsiz bırakılıp, açlığa mahkûm edilerek işçiler yıldırıldı. Üzerine önce 12 Mart, sonra 12 Eylül'ün çok daha büyük, acımasız tırpanlamala- n geldi. Bugün ortada kara mizaha yakışır bir sendikal hak- lar tablosu var: 12 Eylül'ün yürüriükteki yasaklı sen- dikal yasalan, 15-16 Haziran'a konu olan yasaklan mumla aratacak ağırlıkta, ses soluk çıkamıyor. Muci- ze ekonomimiz, anlı şanlı özel sektörümüzün sendi- kalı, toplusözleşmeli çalıştırdığı toplam işçi sayısı 2- 3 yüz bini geçemiyor. İşçilerin an cak 5 milyon kada- rı kayrtlı, sigortalı, vergisi ödenir konumda; çok daha fazlası kayıtsız, kaçak, kara ekonomide. 5 milyon ka- yrtlının çoğunun asgari ücrerte, yasaların tümü çiğne- nerek, fazla mesaisiz, kölelik düzeninde çalıştınldık- larını söylemeye bilmem gerek kalıyor mu?.. soner(Ş cumhuriyet.com.tr DOIÇUN ucntru Taksim'dekt resiorasyon şantiyemize; • Araç kullanaJbilen • Yakında oturan veya lojmanda kalaJöiîecek -MİM0R-almacaktır. Tel: 0536. 29Z 39 39 0212. 244 39 39 ÜSKÜDAR 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2005 43 Davacı Gökhan Melikoglu tarafından davalı Hanım Melikoğlu aleyhıne açılan boşanma davasında, Davalı Gıresun ıli. Görele ilçesı. Kınklı Köyü, Cilt No: 58, Hane No: 10. BSN: 78'de nüfiısa kayıth Abbas ve Süreyya kızı, 22.05.1982 doğumlu Hanım Melikoğ- lu'nun adresuıe dava dılekçesı tebliğ edıiemedığınden 7201 sayılı teblıgat kanunun 21. maddesi gereğince ilanen teblıgat yapıhnasına karar verilmıştir. Duruşma günü olan 29.07.2005 günü saat 09.40'ta davahnın veya vekıhnın duruşmada hazır bulunması aksı takdirde yokluğunda yargılama yapılıp karar veri- leceğı ilanen tebhğ olunur. 07.06.2005 Basın: 28232
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog