Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr JDDİALAR TEMELSİZ Allende 'ye iftiralar tutmadı • Salvador Allende 'ye yönelik "Yahudi düşmanı" olduğu yönündeki iddianın temelsiz t>irçarpıtma olduğu açığa çılctı. OSMAN ÇUTSAY FRANKFUKT - Geçen aylarda Al- man sol kamuoyunu fazlasıyla meşgul eden bir suçlamanın çünitüldüğü ve Şi- li *nin unutuJmaz sosyalist Devlet Baş- kanı Salvador Aflende'nin ırkçı görüş- lerle gençliginde de hıçbır baglantısı- nın olmadığı bıldırıldı Çalışmalannı Berlin Hür Üniversi- tesı bünyesinde sürdüren Şilili yazar \lctor Farias m iddialannın temelsiz olduğunu belirten Madrid'deki Allen- de Vakfi yönetıcileri, dünyanın genel seçımle işbaşlna gelen ıîk Marksist devlet başkanmın, gençliğinde de Ya- hudi karşıtı görüşlerle bir yakınlığı- nm bulunmadığının ortaya çıktığını kaydetti. Vakıf Başkanı Juan Garces, Şilili araştırmacının kaynaklan çarpıt- tıgını bildirdi. 80 "h yıllarda da Hektegger ve Hit- ler arasındaki iLşİdleri ırdeleyerek tar- tışmalara yol açan Vıctor Fanas, bir sü- re önce Şili 'de yayımladığı kitabında, 1933 yılında kaleme aldıgı doktora te- zinden örneklerle, genç Allende'nin Yahudi düşmanı ve Nazi ıdeolojisinin etkısı altında bir bakışa sahip olduğu- nu ılen sürmüştü. Farias, Allende'nin devlet başkanlığı dönemınde, Şili'de ya- şayan WaherRauffadlı bir Nazı savaş suçlusunu iade etmediğini de iddıa et- mış, kanıt olarak kendısinin Simon VVîesenthal'la bızzat yaptığı bir görüş- mede aldığı bilgılen öne çıkarmıştı. Al- lende Vakfı, bu iddianın da Wiesent- hal'in yayımlanan anılanna bakıldı- gında temelsiz olduğunun görüldüğü- nü savundu. 'Kanıtlaması mümkün değiT Farias'ın. iddıalanna temel olan ifa- delerin Allende'nin doktora tezinde yer aldığını, ancak bunlann kendisine de- ğıl ünlü Italyan kriminolog Cesare Lombroso'ya aıt olduğunu kaydeden vakıf, açıklamasuıda. ömekler vererek bunlann Allende'ye mal edilemeyece- ğinıbelirtti. Açıklamada, 11 Eylül 1973 darbesinden sonra Almanya'ya gele- rek burada çalışmalannı sürdüren ve halen Berlin Hür Üniversitesi Latin Amerika Enstitüsü'nde ders veren Fa- rias'ın tüm bu iddıalannı kanıtlaması- nın mümkün olmadığı da vurgulandı. Vakıf, alıntılan içeren tartışmalı dok- torayı internete de koydu. Burada, tar- tışmalı böliimün Allende'nin "Lomb- roso der kL_" sözlenyle başlaması dik- kat çekti. Garces. daha önce yaptığı ay- nntılı bir açıklamada, Farias'ın "sah- tecink yapöğınr bildirmişti. Victor Farias, tezlerindeki ısrannı korurken "Allende'nin doktora tezin- deki o ifadelerin Lombroso'yla ait o\- ması mümkün değü" diye konuştu. Fa- rias, " Yahudi düşmanı görüşlertaşıdı- ğını" iddia ettıği Allende'yle ilgili iddialannı doğrulayacakyenıkanıtlann çıktığmı da öne sürdü. Türkiye'ye yönelik bilgilendirme toplantısı iptal edilince Gül, BrükseFe gitmekten vazgeçti AB geııişlemeyi es geçecekELÇİN POYRAZLAR BRÜKSEL - Avrupa Birliği (AB), Brüksel'de bugün başla- yacak 2 günlük dorukta yapıl- ması planlanan aday ülİcelere yönelik bilgilendirme toplan- tısını ıptal etti. Bu gelişmenin ardından Dışişlen Bakanı Ab- duDah Gül Brüksel'e gitmekten vazgeçti. AB'nin, cumartesiye de sar- kabileceği belirtilen doruğu- nun gündemine Hollanda ve • Birliğin cumartesiye de sarkması beklenen doruğuna, AB Anayasası'nın reddedilmesi ve bütçe konusunda çıkan kriz damgasını vuracak. Iç sorunlarla boğuşan Avrupa Birliği'nin aday ülkelere yönelik bilgilendirme toplantılannı iptal etmesiyle, genişleme doruk gündeminden tamamen çıkmış oldu. Fransa "dakı referandumlarda AB Anayasası'nın reddedilme- si ve 2007-2013 bütçesı konu- sundaki anlaşmazlık damgası- nı vuracak. AB Dönem Başkanı Lüksem- burg, anayasa ve bütçe üzerin- de uzlaşma sağlanamadığını anımsatarak doruğun açık uç- lu olacağını bildirdi. Lüksem- burg, bu nedenle Türkiye ve Hırvatistan'a yönelik bilgilen- dirme toplantısının iptal edildi- ğini duyurdu. Bunun üzerine doruk için Brüksel'e gitmesi beklenen Gül, gezısinı ıptal ettı. Devlet Baka- nı ve Başmüzakereci AHBaba- can'ın ise bugün Brüksel'e gel- mesi öngörülüyor. Genel ifadeler kuDanılacak Bilgilendirme toplantısının iptaliyle, bütçe ve anayasa kriz- leriyle boğuşan AB. bu doruk- ta genışlemeyı tamamen günde- minden çıkarmış oldu. Sonuç bildirisinde, genişleme konu- sunda sadece 17 Aralık zırvesi kararlanna atıfta bulunulması ve kararlann genel ifadelerle te- yit edilmesi öngörülüyor. Yineev yıkıldı tsrail buldozerleri dün Doğu Kudüs yakınlarındaki Atur'da Filistinlilere ait bir e\i yıkü. İsraiL, yıkıma gerekçe olarak ev için gerekli yasal izinlerin annmamasını gösterdi Fitistinü' küçük bir kız ise çaresizfik içinde yıkım anını dakika dakika izledi tsrail'in Doğu Kudüs ve çevresinde FUistinlilere ait evlere yönelik yıkun politikası eleştirilere hedef oluyor. (Fotoğraf: REUTERS) Parlamentoda grubu bulunan partiler ortaklaşa hazırlanan tasanda soykınm demedi ama... Almanya: Tarîhçfler öyle diyorFRANKFUKT (CumhuriyetBürosu) - Federal Alman Parlamentosu bugün parlamentoda grubu bulunan tüm siya- si partılerın ortaklaşa hazırladıklan Er- menı sorunu ile ilgili karar tasansını onaylayacak. Hazırlanan tasanda "soy- kmm" sözcüğüne yer verilmedi, ancak karar tasansının gerekçesinde "Çoksa- yıda bağımsız tarihçi,pariamentoveulus- İararası örgüt, Ermenilerin sürülmesi ve katiedilmesini soykmm olarak tanınuV yor" denildı. Parlamentoda onaylanacak karartasa- nsıyla Türkiye ile Ermenıstan arasında bu sorun nedeniyle ortaya çıkan gergın- liğin giderilmesine hizmet edilmesinin amaçlandığı da belirnldi. Hınstiyan Demokrat Birlik (CDU) ta- rafından hazırlanan ve nısan ayında ya- pılan ılk görüşmelerde temel alınan ka- rar tasarısında, "Alman Parlamento- su'nun Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen ve neredeyse tüm Ermeni halkının yok olmasına yol açan olaylar- dan derin bir üzüntü duyduğu. Osman- lı yönetiminin bu nedenle suçlu görül- düğü, elde bulunan çok sayıda istihbara- ta rağmen. Alman lmparatorluğu'nun ola\ lan önlemek için çaba göstermeme- sinden de üzüntü duyulduğu" belirtili- yor. Türkiye'de konunun bugün kapsam- lı bir tartışmayla ele alınamadığı da öne sürülüyor ve mayıs ayında gerçekleştı- rilemeyen sempozyum kastedılerek bu durum eleştinliyor. Karar tasansı Türkiye'nin Berlin Bü- yükelçisi Mehmet AKIrtemceliktarann- dan eleştınldi. trtemçelık tasannın Türk- Alman ilışküerini zehırleyebılecek bir ka- rakter taşıdığını belirterek uyanda bu- lundu. Dışişlen uyardı Dışişleri Bakanlığı sözde Ermeni soykınm tasansı konusunda Alman- ya'yı bir kez daha uyardı. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşan. Dı- şişlen Bakanlığf na davet edilerek ta- sannın geçmesinin ilişkilere büyük zarar vereceği iletildi. CENGİZ BİÇER(16Hazıran 1978) Faşist katillerce katledildi, özlemle anıyoruz. Halkır ulusu. rüzgânn kardeşivdi onlar ateşin övündüğü aünteri nebisi bir şafak vakti zulmün dehlizinde yjğitlili anıtı süsledi bedenleri Halkııı ulusu, rüzgânn kardeşivdi onlar ölüme taviz vermedi hiçbiri DE\ RİMCİ ARKADAŞLARI ır uzuntu auyaugu. usman- zarar verecegı ııetııaı. ı Lübnan'a giden Başbakan Erdoğan, GOP konusunda desteğe hazır olduklannı söyledi ABD ile 'Suriye sorunu' yok TC ÜSKÜDAR 2. AİLE MAHKEMESt'NDEN DosyaNo: 2005'43 Davacı Gökhan Melikoğlu tarafından davalı Haıum Melıkoğlu aleyhıne açılan boşanma davasında, Davalı Gıresun ılı. Görele ılçesı, Kınklı Köyü. Cılt No: 58, Hane No. 10, BSN: 78'de nufusa kayıth Abbas ve Sürey>a kızı, 22.05. ] 982 dogıunlu Hanım Melikoğ- lu'run adresine dava dilekçesı tebliğ edilemediğınden 7201 sayılı tebhgat kanunun 21. maddesı gereğınce ilanen tebhgat yapılmasına karar verilmiştu Duruşma günü olan 29 07.2005 günü saat 09.40'ta davalının veya vekılmın duruşmada hazır bulunması aksı takdürde >okluğunda yaıgılama yapılıp karar ven- lecegi ılanen teblı| olunur 07 06 2005 Basuı. 28232 ORALÇALIŞLAR BEYRUT-Başbakan RecepTayyip Erdoğan, türbanın toplumsal ve ku- rumlar arası mutabakatla çözüleceği- nı yineleyerek "Toplumsal mutabaka- tm olduğu ortada, kununlann muta- bakannın gerçekleşmediği bir gerçek. Kurumlar da toplumla a>nı nıutaba- kata gelirierse sorun çözülür*' dedı. Aralannda ışadamlan ve gazetecıle- nn de bulunduğu heyetle Lübnan'a gi- den Başbakan Erdoğaa uçakta gaze- tecılerin sorulannı yanıtladı. Gazete- cılenn türbana ılişkûı sorulannı yanıt- layan Erdoğan, "Erzurum'daki yasak- lama işin tuzu biberi oldu. Bizler fikir- lerimizi söyledik. Bu konuda Türki- ye'nin birsorunu olduğuortada Buso- runun çözümü toplumsal mutabakat ve kurunüann mutabakad ile çözülebilir. Toplumsal mutabakaün olduğu orta- da, kunımlann mutabakaanın gerçek- leşmediği birgerçek. Kurumlar da top- lumla aynj mutabakata gelirierse so- run çözülür" dıye konuştu. ABD ile Türkiye ilışkilerini de de- ğerlendiren Erdoğan, Sunye konusun- da ABD ile Türkiye arasında sorun ol- madığını belirttı. Erdoğan şunlan kaydetti. "Biz Or- tadoğu'da denıokrasi. insan haklan ve teröre karşı mücadelc konusunda bir anlayışyaratma>a çanşı\oruz. Ben 5 ay önce Beşar Esad'la göriişmeye gitti- ğimde, Lübnan'dan asker çekmeleri için zamana ihtiyacı olduğunu soyle- mişti. Daha sonra Sa>in Cumhurbaş- kanımızSuriye'ye gitti. Cumhurbaşka- nımız ile görüşen Esad 'Bızım asker çekmerruz konusunda sızin rolünüz et- kili oldu' demiş. Cumhurbaşkanumz, yapbğunız görüşmede bana öyle ak- tardı" dedı. Erdoğan. Beyrut Uluslararası Hava- lımanı'nda Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Türk asılh eşı May Mikati tarafindan resmı törenle karşılandı. Er- doğan, daha sonra Mikati ıle Başbakan- lık Sarayı'nda, yaklaşık 1 saat görüş- tü Erdoğan'ın görüşmede, "Genkle- tilnıiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ini- siyatifî çerçevesinde her türlü yardun \ç katkıya bazınz. Türkrve,bölgenin re- fah ve banş sürecine katkı >^pma>-a haardır'" dedığı öğrenildı Tûrk bayrağı yakülar Erdoğan'ın ziyaretinı protesto eden Lübnan'dakı Ermeniler Türk bayrağı- na "saldında" bulundu. Yaklaşık 1500 kadar Ermeni, Beyrut'un Burj Ham- mud bölgesındetoplanarakgösteri yap- tı. Gösteride konuşma yapan Taşnak Partisı yönetıcileri, Başbakan Erdo- ğan'ın Lübnan'ı zıyaretıni eleştirdiler. Başbakan Erdoğan, suikasta kurban giden eski Lübnan Başbakanı Refik Haririnin ailesini ve kabrini ziyaret etti. Hariri'nin eşi NazikHariri, Erdoğan'a, Refık Hariri'nin rozetini ve Kuranıkerim sundu. Erdoğan da NazikHariri'ye Kuranıkerim hediveettL(AA) Bölgede yaşayan işyeri sahibi Erme- niler de protesto amacıyla kepenk ka- pattılar. Aynı bölgede bulunan binala- ra, Ermenistan ve Taşnak Partisı bay- raklannın asılması da dikkatı çekti. Gösteride Erdoğan'a yönelik pankart- lar taşınırken Türk bayrağı yakıldı. Uçakta içki servisi Erdoğan'ın geçen hafta ABD ziya- reti sırasında uçakta ıçki içilmemesi- ne karşın dünkü yolculuk sırasında ga- zetecılere ıstemelen üzenne içki ser- visi yapıldı. Gezıye Başbakan Erdo- ğan'ın uçağı ıle giden ve şarap isteyen gazetecüere şaran.ikram edildi. AB Komisyonu Başkam Jo- se Manuel Barroso. doruk ön- cesinde düzenlediği basın top- lantısında birliğin anayasa ko- nusunda durup düşünmesi ge- rektiğim söyledi. Domino etkisi Barroso. dorukta anayasadan tamamen vazgeçmek ya da hiç- bir şey olmamış gıbi davran- mak ve devam etmek gibı ka- rarlardan kaçırunak gerektıni belırtti. Fransa ve Hollanda'da çıkan "hayır" yanıtının diğer ülkelerde "domino etkia" yara- tabileceğıni kaydeden Barroso, "Ana>asa'ya bir şans verilmeB" dedı. Barroso, AB Komisyo- nu'nun, •'temkinlibirpolhıkaiz- lenmesmi", "birdüşünmesüre- ci başlaülmasınT, onay süreci- ne "ara verilmesini" önerdiği- ni duyurdu. Barroso, anayasa oylamalan- run devamı konusunda üyelerin bıreysel karar vereceklerini ifa- de etti. AvTupa'nın zor ve kar- maşık bir dönemden geçtiğine dıkkat çeken Barroso, "uzlaşma sağlanamaması durumunda "kalıcı bir felç yaşanacağuıı" söyledi. Barroso, komisyonun Avru- pa'nın geleceği, büyüme, gü- venlik ve AB'nin sınırlan ko- nusunda stratejik bir belge ha- zırlayacağını duyurdu. Türkiye'nin üyeliğıne ve ge- nişlemeye yönelik bir soruyu yanıtlayan Barroso, "ABgeniş- lemeye yönetik> ükümlülükleri- ni yerine getirmeli. AB Komis- yonu olarak genişleme konusun- da bir değişiklik önermeyece- ğiz" dedı. Avrupa'nm bundan sonrakı genişleme sürecine yö- nelik olarak hazmetme kapasi- tesuıin göz önüne alınması ge- rektiğini de söyleyen Barroso, dorukta, bütçe konusunda mü- kemmel olmasa da bir uzlaşıya varmanm önerrune değmdi. Lüksemburg umutsuz Lüksemburg Başbakanı Je- an-Claude Juncker ıse bütçe konusunda anlaşmaya vanla- mayacağından neredeyse emin olduğunu söyledı. Pans'te önceki gün bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı JacquesChirac ile lngiltere Baş- bakanı Tony Blair bütçe konu- sundaki uzlaşmazlığı aşama- mıştı. Chirac dün, îngıltere'nin genişleyen AB'yi finanse et- mede "tam rol" oynaması ge- rektiğinı söyledi. Fransa, Almanya ve diğer üye- lerin çoğu Ingiltere'nın AB'ye geçmişte yaptığı yardımlardan aldığı iadelenn sona ermesini is- nyor. Blair, dün Lüksemburg'un, 1984'ten ben ülkesıne ödenen yılda 4.5 milyar Avro'luk kat- kı iadesmın yem bütçede don- durulması önerisini reddettiğı- ni açıkladı. AB ANAYASASI Köhler imzayı erteledi BERLİN-VARŞOVA (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler, Alman Hıristıyan Sosyal BirhkPartısi'nden (CSU) bir mil- letvekılinin anayasa mahkemesi- ne yaptığı başvuru sonuçlanınca- ya kadar, AB anayasası anlaşma- sını ımzalamayacağını açıkladı. Köhler'in makamından yapılan açıklamada. "Federal Anayasa Mahkemesi karar verinceye dek AB anayasasına ilişkin onay sü- recinin tamamlanmayacağı" belirhldı. Almanya'da parlamen- tonun ait ve üst kanatlan anaya- sayı onaylamıştı, ancak yürürlü- ğe girebilmesi için cumhurbaşka- nının ımzalaması gerekiyor. Al- manya Federal Anayasa Mahke- mesi'nin, basvuruyla ilgili karan ne zaman vereceği bılinmiyor. Öte yandan, Polonya Cumhur- başkanı Aleksander Kwasniews- kı, bugün başlayacak olan AB zirvesınde anayasaya ilişkin ne yapılacağınadaırbirkarann çık- maması halinde ekım ayındakı AB anayasası referandumunu er- teleyebileceklerini söyledi. u
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog