Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

V" Cumhuriyet ^ K 1 T A P L A R 1 CUMHURİYET'tN BlREYl OLMAK Türkan Saylan ÇagPazariamıA.$ Türkoca£ Cad No 39'41 ıW34)üJaloeu-laaci)ulTd (212/51401 % Cumhuriyet V~ Cumhuriyet k ^ - K 1 T A P L A R 1 ACITÜTÜN (Tütün Zamanı 3) Necati Cumalı Ç«g Pazariama A.Ş T&Jmcagı Cad No 39*41 134334 lOgalogto-lsaııbulTd (212)514 0 1 % 8 2 . VIL SAYI: 29107/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 HAZİRAN 2005 PERŞEMBE AB büyükelçileri, Erdoğan'ın aksine Güneydoğu'daki askeri operasyonlan eleştirdiklerini söylediler Karşılıkh yalaıüama KRÎZDEKÎAB, DORUKTA ÇIKIŞARAYACAK 'Kalıcıfelç 'korkusu \na\asa ve bütçe krizlenyle boğuşan AvTupa Bırliği, bugün baş- layacak dorukta, genışlemeyi tamamen gündeminden çıkardı. Dorukta yapılması planlanan aday ülkelere yönelik bilgilendir- me toplantısı iptal edildi. Dışışlen Bakanı Abdullah Gül Brük- sel'e gitmekten vazgeçti. Zor ve karmaşık bır dönemden geçıl- dığıne dıkkat çeken AB Komısyonu Başkanı Barroso, dorukta uzlaşma sağlanamaması durumunda "kalıcı bır felç yaşanacağı- nı" söyledi. ELÇtN POYRAZLAR'm haberi • 10. Sayfada Erdoğan: Böyle bir şey olmadı Başbakan Er- doğan'm önceki gün yemek verdiği AB büyükelçilerinin, hükümeti reformlar ve Güneydoğu'daki operasyonlar ko- nusunda eleştiri yağmuruna tuttuğu belirtildi. "Askeri se- çenek, kalıcı çözüm olamaz" eleştirilerine Erdoğan'ın sessiz kaldığı öğrenildi. Erdoğan dün yaptığı açıklamada ise "Böyle bir şey olmadı. Olsa yanıt verirdim" dedi. Yİne tÜrban Şİkâyetl llollanda Büyükelçisi Goses yemekte yaptığı konuşmayı doğruladı. Hazırladığı metni gazetecilere aynen okuyan Goses "Gerçek budur" dedi. Büyükelçilerin, hükümetin Müslüman olmayan azınlık- lar konusunda atacağı adımlan sorması üzerine Başba- kan Erdoğan'ın türban konusunu ve karşılaştıklan güç- lükleri gündeme getirmesi dikkat çekti. • 8. Sayfada Yaşar Kemal'e sansürMuğla'da Nâzım Hikmet'in 'Vatan Haini' şiirini okuyan öğrencinin gözaltına alınmasından sonra Mudanya'da da bir ilköğretim okulunun sahneye koymak istediği oyuna izin verilmedi LEVENT GENCELLİ BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçe- sindeki Güzelyalı CaferYener Ilköğre- tim Okulu öğrencilerinin yıl sonu et- kinliklerinde Yaşar Kemal'in "Tene- k e " adlı kitabından uyarlanan oyunun salınelenmesıne izin venlmedı. "Sa- kıncalı" bulunan oyunun bazı bölüm- ERDOĞAN LÜBNAN'DA lerinın örf ve âdetlere uymadığı ıddia edildi. Mudanya Güzeryalı CaferYener llköğretım Okulu öğrencılen, yıl sonu etkinliklen kapsamında 7-8 Haziran ta- rihleri arasında Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Yaşar Kemal'in "Tene- ke" adh oyununu sahnelemek istediler. Bunun için ılçe milli eğitim müdür- lüğüne başvuran okul öğretmenlerine oyunun bir komısyon tarafından ınce- leneceği yanıtı verildı. Yürürlükten kaldınlan "Eğitici Çalışmalar Yönet- meliği''ne dayanarak oyun metnıni Sa- mı Evkuran Anadolu Lisesı Türk dili ve edebıyatı ögretmenlen Suha Mevlu- toğlu, Mehmet Köse, Nuray Saygı ve ErkalAkıncüar'dan oluşan komısyon ınceledı. Komısyonun 13 Mayıs 2005 tarihlı karannda şöyle denıldı "Eğiti- ci Çalışmalar Yönetmeliği'nin 89. maddesinin B, piyesler bölümünün 90. maddesinin b, c, d, bentleri ve 93. maddesindeki ilgili bölümlere uygun olmadığı, ayrıca oyunun 183 satın- nın çizilmiş, 54 satırının silinmiş ol- UArkasıSa.8,Sü. l'de 'ABDile SuHye sorunuyok 9 Başbakan Erdoğan, uçakta yaptığı açık- lamada, Suriye konusunda ABD ıle Türkiye arasmda sorun olmadığını söy- ledi. Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız ile görüşen Esad 'Bızim asker çekmemiz konusunda sızın rolünüz etkili oldu' de- miş. Cumhurbaşkanımız, yaptığımız görüşmede bana öyle aktardı" dedi. Liibnan Başbakanı Mıkati ile görûşen Erdoğan'm "GOP çerçevesinde her tür- lü yardıma hazınz" dedığı öğrenildi. Ziyareti protesto eden Lübnan'daki Er- meniler Türk bayrağını yaktılar. ORAL ÇALIŞLARuı haberi • 10. Sayfada AYDINLARDANBEDtRİ 'Çatışmalar kaygı verici' 150 aydın ve sanatçı, PKK'nin sılahlı ey- lemlere hemen ve önkoşulsuz olarak son vermesini istedi. Ortak metni okuyan Gencay Gürsoy, son günlerde yoğunla- şan çatışma ortamından derin kaygı duyduklannı belirterek hükümetten de kalıcı banşın sağlanması için yasal dü- zenlemeler yapmasmı istedi. Gürsoy, "Artık insanlanmız ölmesin, banş için- de bir yaşam sürelim" dedi. • 5. Sayfada BÖLGE HALKINA DESTEK - Çeşitli etnik gruplann bıılunduğu Kosova'da herkesTürk askeri- nin varlığından memnuniyet duyuyor. Kosova TürkTabur Görev Kuvveti Komutanlığı. bölge halkına insani yardım, sağhk, istihkâm, alryapı, eğitim-öğretim, kültür-sanat desteği sağlıyor. (Fotoğraf: AA) Kosova 'da Türk askerifarkı EMRE ÇALIŞKAN PRİZREN/KOSOVA - Türki- ye'den Kosova'ya giden gazetecıler, önceki gün Prizren'dekı Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komu- tanlığı ve çahşmalan hakkında bil- gı aldılar. Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlığı'nın çalışmala- n şöyle: İnsani yardım: Tabur personeli- run gönüllübağışlanyla toplanan în- sam Yardım Fonu, ihtiyaç sahipleri- ne aynm gözetmeksizin dağıtılıyor. Her ay insani yardım fonunda 4 bin 500 Avro toplamyor. Bölgeye, tabu- run göreve başladığı günden 2005 Mayıs ayına kadar toplam 200.846 Avro harcandı. Sağhk desteği: Tabur revirınde her gün öğleden sonralan sivil hal- ka sağlık hizmeti verilmesinin yam MArkası Sa. 8, Sü. 8'de Çelebi, 15-16 Haziran olaylannın 35. yüında, Turkiye'deki sen- dikal hak ve özgürlükler başta olmak üzere özelleştirmeler ve sos- yal gü\enlik sistenıinde yapılması düşünülen dcğişiklikJer konu- sundaki taleplerini dile getireceklerini söyiedi. (Fotoğraf: AA) 15-16 Haziran unutulmadı DİSK, 35 yıl önce işçilerin hayatı durdurduğu 15-16 Ha- ziran eylemlerinin yıldönümü nedeniyle tzmit'ten Istan- bul' a " Sendikal Hak ve ÖzgürlüklerYürüyüşü" başlat- tı. DÎSK Yönetim Kurulu, DlSK'e bağlı sendika baş- kanlan ve işten atılan işçiler geceyi çadırda geçirdikten sonra îstanbul'a yürümeye başladı. Yürüyüşten önce konuşan DÎSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, eyle- mi AKP iktidannın uygulamalanna karşı başlattıklannı vurguladl. AHMET KURT'un haberi • 6. Sayfada CHP lideri 'Başbakanlar da ülkeyi satar 'dedi Baykal: Damat Ferit satmadı mı? 1 Mart tezkeresi önce- sinde Başbakan Erdo- ğan'ın ülkeyi satmaya teşebbüs ettiğini, ancak bunu CHP'nin engelle- diğini belirten CHP li- deri Deniz Baykal, "Ba- na o zaman biraz alındı- lar, Başbakan ülkeyi sa- tar mı dediler. Elbette satar" diye konuştu. "Damat Ferit ülkeyi satmadı mı" diyen Bay- kal, satmanın yalnızca bir işlem anlamında ol- madığını, fiilen de ola- bileceğini söyledi. Bay- kal'rn suçlamalarına ya- nıt veren Erdoğan ise "Bu ifade kişinin ayna karşısındaki durumu- dur" dedi. • 4. Sayfada KÖŞK'EYÜRÜDÜLER Türban eylemine müdahaleyok Sivil toplum örgütlen ve öğrencilerüı kent merke- zinde eylem yapmasma ço- ğu kez müdahale eden em- niyet, kendilerini "başörtü- süne özgürlük yürüyüşçü- leri" olarak tammlayan grubun Ankara Abdi Ipekçi Parkı'ndan Cumhurbaşkan- lığı Köşkü'ne yürümesine göz yumdu. Grup adma iki türbanlı kadın, Sezer'e ile- tilmek üzere dilekçe ve Kuran verdi. • 4. Sayfada UNAKITAN'IN BÜTÇE HESABIHATALI ÇIKTI • 12. Savfada KÜRTLER HERKESİ TLTUKLUYOR • 11. Savfada ALMANYA'DA SOYKIRIM'A YARITANIMA • 10. Savfada GUNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK RTE'nin Yeni Dostu! Newyork'ta yaşayan Türklere moral aşılarken söy- lediklerine bakınız: "Artık başı öne eğik Türkiye yok. Artık başı dik bir Türkiye var." Ne zamandan beri? Tabii AKP tek başına iktidar olduktan, RTE de başbakanlığa geldikten sonraki son iki buçuk, üç yıla yakın süreden beri... Kafasındaki dünya kendinden önceki yılları, cum- UArkası Sa. 8, Sü. Vde Bugün Cumhurtyet 1 le blrllkte -I- Uğur Cankoçak yaşamını yitirdi Yaşamını işçi suufına ve sos- yalizme adayan 43 yıllık sendikacı, sıyasetçı Uğur Cankoçak (71), Isparta'da yaşamını yitirdi. 1962 yı- lmda TÎP'e üye olan Can- koçak, Mehmet Ali Aybar ile birlıkte Sosyalist Devrim Partısi'nin kuruculan arasındaydı. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP, Devlete Muhalefet Partisi mi? Geçmiş hükümetler dönemindeki bir ikilemi, AKP iktidannda çok daha şiddetli yaşıyoruz: Ankara'nın gündemıyle Türkiye'nin gündemi ara- sındaki makas açılıyor! İki gündür AKP'nin yarı ve tam resmi yayın organ- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog