Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

1 g HA2İRAN 2005 ÇARŞAVIBA CUMHURİYET SAYFA ROPORTAJ Ermeni soykmmı olmadığını söyleyen Yürükel, Washington 'm LozanAntlaşması'nı imzalamadığına dikkatçekû C ABD Türkiye'nintoprak bütünlüğünütammıyor' IVflİYASE ÎLKMJR S efa M. Yürüliei, 1981 yılında yerleştiği Danimarka'da Aar- hus Universitesi'ne bağlı et- nografya ve sosyal antropolo- ji bölümündenmasterderecesnle me- zun oldu. Tarih ve sosyal antropoloji dalında birçok kitabı bulunan Yürii- kePın son olarak 20 c ılt olarak düşün- daiğü "Soytanmlar Tarihi-Batuun İn- sanbk Suçlan" kıtabının ilk cildi ya- ymmlandı. Bugüne kadar gerçekleşen soykınmlan anlartığı kitabı hakkında g«örüştüğümüz Yürükel'le söyleşimız güncel olması nedenıyle Ermerü me- selesi üzenne odaklandı. -Kitabuuzdasoykırımıntarifinege- niş wr vermişsiniz. BM'nin soykmm tarifhıi kûn nasıl berMemiş? YÜRÜKEL - Soykınm tarifi Ikınci E>ünya Savaşı'ndan sonra galip devlet- lenn konsensüsü ıle kendı çıkarlannı g«özeterek yaptıklan btr sözleşme. Bu- rada kültürel ve siyasi soykınmlar göz ardı edilmış. Bununnedenı ise Sovyet- ler Bırlıği proletarya dıktatörliiğü adı altında siyasi soykınmlar yapmıştır. \BD de 1962 ıle 1966 yıllan arasın- ±a 1 milyon komünısti Endonezya'da katlederek siyasi soykınm gerçekleş- tirmiştır. ABD benzer soykınmlan. Latin Amerıka'da bağımsızlık müca- dtelesı veren diğer uluslann diıenisçı- lerine karşı da yapmıştır. O sözleşme- Ae siyasi soykınm kavramına yer ve- rilseydi, Sovyetler Biıliği yargılanmak z orunda kalırdı. O nedenle bu ka\Tam sözleşmeye gırmiyor. Sömürgecı olan Batı ülkeleri de sömürgelerikonumun- daki ülkelerde büyük kültürel kıyım- lar yaptüar. Aslında galip devletler bır- b»irlerini aklıyorlar. TEDBIRSEL TEHCİR VAR - Bu söıkşmeye göre hangi tür soy- kuımlar suç sayilryor? YÜRÜKEL-Bu sözleşmeye göre dı- rıi, ırkı nedenlerle bir mılleti ve etnık bir grubu kısmen veya tamamen yok etmek soykınm sayılıyor. - Tehcir buna girryor mu? YÜRÜKEL-Tehcir buna gırmiyor. Tehciri ikiye ayınyorum. Bir soykı- nmcı tehcir var, bir de tedbirsel teh- cir. Sömürgeci ülkelerin bedava işgü- cü için 1500'lü yıllarda Afrika'dan gö- türdüğü milyonlarca köle soykınmcı tehcirdir. Yola çıkanlankölelerdenüç- te biri yolda ölüyor. Burda da ırkçıli- ga dayanan, soykınmcı bir tehcir var. BenımkuUandığımbirkavram olanted- birsel tehcir ise savaş, doğal afet ya da salgın hastalık gibi kntik dönemlerde tedbir almak ıçinbellı bölgelerdekı ın- sanlan başka bir bölgeye göç ettırmek- tır. Ermeni tehcırini de ben tedbirsel tehcir kavramı ıle değerlendınyorum. - Ermenikrin tehciri gerekM miydi? YÜRÜKEL- Bınncı Dünya Sava- şı sırasında Batı destekli bir Ermenis- tan kurma hayali ile Dogu ve Güney- doğu Anadolu bölgelerinde azınhk olan Ermenıler, hâkim grup olan Müs- lümanlara karşı saldınya geçiyor. Sa- dece Müslümanlara karşı değil. ılım- lı Ermenilere karşı da katliama girişi- yorlar. Batüılar kendi mısyoner ağlany- la bunlarla sürekli haberleşıyor. Bir de bunlar Osmanlı'nın geleceği içın de bü- yük bir tehdıt oluşturuyor. O bakım- dan TalatPaşa'nın emriyle sürgün ka- ran veriliyor. Savaş bıttikten sonra gen dönüş kanunu çıkanlıyor. Tehcir • 'Soykınmlar Tarihi' adlı kitabında ABD ve Batılı ülkelerin dünyada gerçekleştirdiği soykınmlan anlatan sosyal antropolog Sefa Yürükel, Ermenilerin Batılı ülkelerden çok ABD'ye güvendiğine dikkat çekerek "Çünkü Lozan'ı imzalamayan ABD, Türkiye'yi resmen tammıyor. O nedenle tazminat davalan Los Angeles'ta açılıyor" dedi. Türkiye velran kuşatılıyor Batı işini gücünü bırakmış niye Türkiye ile uğraşıyor. YÜRÜKEL- Yoktek hedefı Türkiye değil. Bütün petrol ve enerji bölgeleri hedefı. însanlar değil, toprak önemli burda. Batı belli bir coğrajyayı ele geçirmek ıçin yapıyor. Batı, enerji hatlannın geçtiği bu bölgeyi, çok stratejik buluyor. O nedenle bu bölgede tek direnebilecek iki ülke olan Türkiye ve îran 'ı yok etmeye çalışıyor. Son on yıldır bu iki ülke ciddi şekilde kuşatılıyor. ABD Girit e büyük askeri yığmakyaph. Kıbrıs 'taki tngiliz üssünü resmen kendisi kullanıyor. Bulgaristan a, Romanya ya. Macaristan 'a ve Gürcistan 'a üs açıyor. Kuzey Irak 'ta da beş tane üs açıyor. Ortada kim var? Türkiye var. Bunlar hayra alamet değil. Lobi kültürü yok Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Türkyaşıyor. Türkiye kendi lobisini neden yaratamıyor? YÜRÜKEL - Türklerin lobi yaratma kültürü yok. Türkler örgütlenmekten korkan bir halk. Örgüt denildiği zaman aklına sadece gizli örgüt kavramı geliyor. Batı da örgütlülük çok önemlidir ve anlayışla karşılanır. Bizde hep tehdit olarak görüldüğü için böyle bir gelenekyok. Batı da yaşayan Türklerde de bu anlayış sürüyor. Türk halkı her şeyi devletten bekliyor. Devlet örgütlenme mantalitesini yerleştirmek zorunda, shil toplum örgütleri de bunu kavramak zorunda. Aynısını Batı daki Türkler de yapmak zorunda. Sadece mana\la, bakkalla olmaz bu şey. Lobipara ve bilginin olduğu yerde olur. üçlü devletler suçlanamıyor - Ermeni tehciri nedeniyle Türkiye suçlanabiür mi hukuki açıdan? YÜRÜKEL - Hukuki olarak suçlanamaz. Ermenı- ler mesele değüdır. Batı'yı arkalanndan alırsanız Er- meniler hıçbir şeydir. Tazminat diyorlar. tazminat davalan Fransa'da açılamaz. Çünkü Lozan"ı ımzala- rruşlar. Lozan Antlaşması'na göre tazminat talebı olanlann 6 ay ıçınde başvurması gerekiyordu. O sü- re geçrruş. Lozan Antlaşması'nı imzalamayan ABD'de tazmınat davalanru açıyorlar. Bunlarnorrnal şeyler de- ğil. Los Angeles'ta dava açıyorlar. Hukuken ne Tür- kiye suçlanabilır ne de tazmınata mahkûm edilebilir. Ama siyaseten yapabılirler bunu. Hukuken ABD, Irak'ı da işgal edemezdi. BM'nin karan bıle yok. Bunlar haydut devletler. -Ruslar, 1.5 mflyon Çerkezin anavurdunu işgal edip Osmanhtopraklannasürdüler. Sürgün sıraanda 500 bin Idşi öldü. Sovyetier neden suçlanmadL YÜRÜKEL - tkinci Dünya Savaşı sırasında ABD, kendi topraklannda doğan 150 bin Japonu 6 bölgede enterne kamplanna kapatıyor. tkinci Dünya Savaşı bit- tıkten sonra Morevya ve Bohemya bölgesindeki 3.5 milyon Ahnanı Çekler sürüyor. Bu tehcirde 243 bin ınsan ölüyor. Bu tür tehcirler çok fazla dünyada. Bun- lar soykınm kabul edilmıyor. Çerkez sürgünü nede- niyle kimse Rusya'yı suçlayamadı. Çünkü Sovyetier bir güçrü. ABD'nın yaptıklan da gündeme getınhne- di. îsraıl her gün soykınm yapıyor. Kıbns'ta Türkle- re karşı soykınm yapıldı, ne Kıbns Türkleri ne de Tür- kiye bunu dünyada yeterince açıklayamadı. Ama Do- ğu toplumlan maalesef işın peşıne düşmüyorlar. Bu aslında kültürel bır sorun. sırasında bunlann yanma jandarma kuvveti veriliyor. Bütün tapulan falan not edilıyor. Götürebilecekleri kadar malzeme almalanna izin veriliyor. Er- meni tehcirinı dığer soykınmlarla kar- şılaştırdığınız zaman farkı görüyorsu- nuz. Kızılderilı ve Yahudıler göç etti- rilirken yanına verilen askeri kuvvet on- lann kaçmasını önlemek içindir. Erme- ni tehcinnde ise onlan korumak için kuvvet verildiğinı görüyoruz. Ermeni tehciri uluslararası soykrnm standar- dına hiçbır şekilde uymuyor. OSMANLI KORUYAMADI - Ama sonuçta koruyamryorlar \ÜRÜKEL - Evet maalesef koru- yamıyorlar. Soykınmlar bilerek bir et- nik grubu yok etmektir. Burda öyle bir şey yok. Gücü yetersiz olduğu için ko- ruyamıyor. Batı Anadolu'daki Erme- nilere dokunulrnamıştır. -Tedbffsdtehcirdryorsunuz.amapek de tedbir ahnamadığını ölüm oranla- nımı yüksekliği gösteriyor. YÜRÜKEL - O sırada sadece Tür- kiye "de değil, bütün dünyada salgın hastalıklar var. Salgın hastalıklar ne- deniyle toplu ölümlervar, yaşlı insan- lar gıdemiyor. yollarda ölüyor, bunlar sürgünün kaçınılmaz trajedilendir. -Yollarda saldınya manız kahndığı için de ölümler artryor herhalde- \ÜRÜKEL - Tabıı ki fevri olaylar da oluyor. Ancak saldın düzenleyen- lerden yakalananlar cezalandınlıyor. Soykmm amacı güden hiçbır ülke. kendi adamını cezalandırmamıştır. Hit- ler Almanyası ve ABD kendi halkını cezalandırmamıştu". Fransa'da Ceza- yir katlıarruna katılanlar ve 1 milyon insanı yok edenler hâlâ yaşıyor. Eğer tedbirsel tehcir karan olmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet ol- mazdı. BM'NİN PÖRT CÜCÜ TEŞVİKÇİ - Sovianm karan geri>e dönük ola- rak işleyebfliyor mu? YÜRÜKEL- Hayır. 1948tarihinden önce yapılanlar BM'nin sözleşmesine göre soykınm olarak kabul görmüyor. - Peki Ermeni diasporasının bu fa- ahyetleri neden? YÜRÜKEL- Bu faaliyetlenyürü- tenler Ermeni diasporası değil aslın- da. Onlan 1856'dan bugüne kadar kul- lanan güçler PKK'yı kullanan güçle- nn aynısıdır. O gün Batı Anadolu'yu işgal ettirmek ıçin Yunanlılan hare- kete geçiren güç de aynıdır. Bugün BM'nin tepesinde bulanan dört tane güç, bunlann teşvıkçısıdır. Bu güçler devletlennde karar ahyorlar. Ermeni- lerin aldığı bır karar değıldir bu. Er- menilerin ıstemi vardır sadece, ama karan bu devletler alıyor. Bu devlet- ler özellıkle de ABD, Lozan Antlaş- ması'nı imzalamadığı için Türkiye Cumhuriyeti"nin statüsünü tanımıyor demekur. Lozan, Türkiye'nin kimhgi- dir ve resmı olarak Türkiye'nin coğ- rafyasını belirlemiştir. ABD 1 nin baş- kanı da olsanız Senato'dan geçmeyen bır karar yasal değüdır. Senato'dan geçmiyor bu karar. O bakımdan Tür- kiye'mn ABD tarafından tamnması sadece idari bir karardır. Aynen geniş- letilmiş Filistin Kurtuluş Orgütü'nün tanmması gibıdir. ABD'NIN SÖMURCECI TAVRI - AmaABDfleTürkiye arasmda dip- lomatik iüşkikr veikiKsözleşmeler var. YÜRIT^EL- Hıç önemli değil. On- lan yapar. Sömürgecı ülkelerin de sö- mürge ülkeleri ile sözleşmeleri bulu- nuyordu. ABD'nin Türkiye'ye karşı ta\Ti da sömürgeci bir anlayış olarak karşımıza çıkıyor. "Burda ekümenik kurdururum. Cumhurbaşkanı Suri- ye'ye gidemez, Irak'a gJreceksiniz" gi- bi tavırlar, sömürgecı bir ülkenin sö- mürgeye karşı ta\Tidır. Türkiye kendi- ni sömürge olarak kabul etmiyor, Lo- zan'dan doğan haklannı kullanıyor, ama ABD gibi bir gücü de karşısına alamıyor. ABD, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tarumıyor. Ben bunu diplomatlaria da görüştüm ve onlara da teyit ettirdim. ABD dışın- daTürkiye'nin toprakbütünlüğünü ta- nımayan ikinci bir ülke de Ermenis- tan'dır. ABD'nin 1921 'e kadar verdi- ği ve yerine getiremedıği söz, Erme- nistan ve Pontus devletinin Anado- lu'dakurulmasıdır. "VVülsonKararla- n" denen bu vaatlerde bir harita da vardır. Türkiye, ABD'ye Lozan'ı im- zalaması şartı koşmahdır. Tarihe bak- tığımız zaman ABD ve Ingiltere hıle yoluylave rafıne yalanlaria kendi hal- kını da kandırarak birçok ülkeyi işgal etmiştir. Türkiye, ABDve Ermenistan'a Lozan'ı dayatmak zorundadır. DUZYAZI KüçümsendL» yanhş IIİJIII kalar izLendi B ugünkü mevcut arşiv belgeleri soykınm teorilerini çürütmeye yetecek kadar açıktır. Ancak Türkiye bu olayı küçümsedL Kendisini büyük devlet olarak kabul etti ve aktif reddetme politikası uyguladu Batı ve ABD ye karşı taviz politikası izlendL Türkiye işi parayla halledeceğini zannettL Üçyüz milyon dolarayakın Yahudi lobisine para yatınldu A ncak ABD'de 36 eyalette soykınm kabul edildL - Türkiye nerde hata yapü? YÜRÜKEL- Türkiye bu olayı küçümsedi. Ken- dısinı büyük devlet olarak kabul etti ve aktif red- detme politikası uyguladı. u BizTürkiyeCumhuri- yefiyiz, Osmanlı'nın eyiemleruıden sorumhı tutula- mayız" havasına girdı. Ama aynı zamanda Osman- lı'nın mirasçısı olduğunu da başka konularda ka- bul etti. Osmanlı'nın borcunu ödedi. Bu konuda bi- lımsel çalışmalar yapmadık. arşıvlen suçlamalann olduğu 1960'h yülarda açmadık, bu konudaki ça- lışmalan teşvik etmediler ve uluslararası arenada Ermeni ve Batı toplumunun tezlen yayıldı. Ruan- da'da bir soykınm müzesı var, orda Ermeni bölü- mü var. Türkiye bunu önemsemedi. Batı ve ABD'ye karşı tavız politikası izlendı. Bu onlann saldınlannı daha da güçlendirdi. Batı artık her istediğimizi Türkıye'ye kabul ettınriz düşün- cesine kapıldı. Bunu mesela 20 yıl önce yapmadı, bugün yapıyor. Butesadüf değüdır. Türkiye'yi dı- renemeyecek bır güç olarak görüyorlar. Türkiye bir de işi parayla halledeceğini zannetri. Üç yüz mil- yon dolara yakm >illarca Yahudi lobisine para ya- tırdılar. Bugün görüyoruz ki, parayı alan Yahudi lo- bısı hiçbır şey yapmamış. ,\BD'de 36 eyalette soy- kınm karan kabul edilıyor. bu çoğunluk demektır Senato'da. Yahudi lobısı isterse bunu önleyebilır- di. Ama paraya karşın yine de yapmadı. Demek kı burda da bir yarüış var. AÇILAN BEICELER YETERLİ - Arşrvlerin açüması yeterti olacak rru, daha doğ- nısu arşiv belgelerine göre Türkiye yüzünün akry- la çıkabilecek mi? YÜfRUKEL - Bugüne kadar açıklanan belgeler yeterlidir. Yeni belgelere ıhtıyaç yok. Sadece Türk tezini beslemek ıçin gerekebilır. Bugünkü mevcut arşiv belgeleri soykınm teorilerini çürütmeye ye- tecek kadar açıktır. Bu belgelerde Ermenilerin iha- net ettikleri, aynlıkçılığı körüklediği, ışbirlığı yap- tıklan, kendi aynlıkçı partilerinı kurduklan açıkça görülüyor. Fransa'da Ermeni lejyonu diye anıt dık- mişlerdır. Fransa lehine savaşan Ermeniler için di- kılmiştir bu anıt. Bu Ermeniler Türkiye'den git- mışlerdir. Aynısı Rusya'da da var. Bu anıtlar bıle birer belgedir. Siyasi tavır alınmalıdır ve bılgiye da- yanan toplumsal taarruz politikası ızlenmelidir. -Bu konunun sürekli gündemde tutulmasıErme- ni yurttaşlarumzuı incüımesine ve iç banşın bozul- masına neden olmaz mı? YÜTIÜKEL - Bakm o çok önemli. Türkiye bu Ermeni vatandaşlannı bu taarruzda çok iyı kulla- nabilır. Çünkü yurttaşımız olan Ermenilerin bü- yük bir kısmı ABD'nin ve diğer Batıh ülkelerin ken- di adlanna konuşmalanna taraftar değiller. Bence en güzel banş, bu yurttaşlanmızı da operasyonun içine çekmektir. Bunun için çok gönüllü Ermeni var. Evet Ermeniler acı çektiler, ama bız de çok acılar yaşadık. Bunlan karşılıklı gündeme getirirsek na- sıl bir arada yaşayacağız. ORHAN BİRGÎT Ek Protokol Olayı Hükümet istediği kadartevileçalışsın. Gümrükbir- liğine dahil AnkaraAnlaşması'nın ek protokolünün Tür- kiye tarafından da onaylanması, Kıbrıs Cumhuriye- ti'ni "bal gibi" tanımaktır. "Efendim. Biz o imzayı alt düzeyde attıracağız. Imzalama işinde de Babacan değil, AB'deki daimi temsilcimiz, bûyükelçimiz görevli olacak. Üstelik adada tek cumhuriyetin olmadığını bir ek mektupla protokole iiiştireceğiz. Den/z ve havalimanlartmız Kıbns Cumhuriyeti'nin gemi ve uçaklanna açılma- yacak" sözleri sadece iç politikaya, yani seçmene dö- nük bahanelerdir. AB'yi ilgilendiren, önceki gün Ankara'nın sudan bahanelerine ses çıkarmadan ek protokole konulan tek cümledir: "Avrvpa Konseyi, 16-17Aralık 2004 'te genişleme- ye ilişkin aiınan kararian hatıriatır ve bunlann bütün hükümleri ile uygulanması ihtiyacının altını çizer." AKP iktidannın Kıbns politikasında değişmeyen stra- tejisi, sorunu zamanayayarak "yumusatma, unuttur- ma ve çürütme" polıtikalanna sanlmak oluyor. Ya deve ölür ya da deveci... Dışişlen Bakanı Gül, dünkü gazetelerde yayırnla- nan bir açıklamasında, imza sorununun 3 Ekim son- rasına sarkabileceğini, protokolün parlamentoda onaylanmasının da yeni yasama yılına kalacagını söy- lüyordu. Sayın Gül'ün önce kendisini, sonra da bu kocaman sorunun altına girmeyi göze almış olan ik- tidannı avutmak ıçin yaptığı açıklama biçimi, "Oza- mana kadar ya deve ya da deveci ölür" sozü ile te- selli arayan borçlu Arap bedevisinin hikâyesini anım- satmıyor mu? Bugünkü iktidann ek protokolü onaylayarak variı- ğını kabul ettiği "Kıbns Cumhuriyeti" için önceki gün Güney Kıbns'ta yayımlanan Alithia gazetesinde bir eski Rum bakanın ilginç ve tarihi açıklamalan vardı. Birleşik Demokratlar Hareketi'nin (EDI) eski ilen ge- lenlerinden Kostas Themistokleus, Kıbns Cumhu- riyeti'nin nihai bir çözüm değil, geçici bır ıstasyon ola- rak görülmüş olmasından dert yanıyor. "Yeniden to- paıianacağımız bu istasyondan sonra Kıbns'ın Yu- nanistan 'a bağlanması için nihai çabayı gösterecek- tik" diyor. Adadan Atina'ya karadan gitmek Yazara göre, başanlı olamayışlannın tek nedeni var. O neden, Rumlann "Kıbns Tün\ toplumunun sa- yıca küçük, siyasi açıdan güçsüz ve özellikle ekono- mik güçsüzJüğünün ağır baskılara dayanamayaca- ğı" yolundaki tahminleriymiş. Eski bakanın açıklamasındaki "anahtar sözcük", bana göre, "Bu küçük ve güçsüz toplumun arkasın- da her şeyini feda etmeye hazır güçlü bir ülke bu- lunduğunu fark edemedik, onu bilinçsiz şekilde göz- den çıkardık" tümcesinde gizlidir. Gelin o anahtarsözcüğü, AKP hükümetine soru ola- rak yöneltelim. Türkiye, bugün de Kıbns Türk toplumu için her şe- yini feda etmeye hazır mıdır? Yoksa, asker çekmek dahil, birgeri çekilme planını zamana yayarak sorun- lan unutturacağını ve çürüteceğini sanan politikayı mı geçerli sayacaktır? Themistokleus, yaptıklan yanlışlan ilginç bir ben- zetmeyle ömeklemek istemiş. "Her şey" diyor, "AU- nayolculuğumuzu karadan yapmaya benziyordu. O nedenle taşıtımız battı ve onunla beraber 1964'ten beri bölünmüş Kıbns'ın bir kaşık suyunda biz de battık". Papadopulos'un bugünkü politikası -geç- miş yanlışlardan aiınan ders yüzünden- olabildiğin- ce bölünmemiş yeni bir Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yarat- maya dayanıyor. Üstelik Ankara'daki bugünkü iktidar da Akdeniz'de- ki adaya karadan gidilebileceğini mi sanıyor? Aman ha.. Bir kaşık suda batma sırası, sonra bize gelmesin.. Faks: 0 212 677 08 21 obirgitwe-kolay.net 1MF tasarıları sonbahara kahk* • ANKARA (Cumhurh« Bürosu) - TBM\1 Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekıli Altan Karapaşaoğlu, TBMM kulisinde gazetecilerin sorulannı yanıtlarken Türkiye ile IMF arasında imzalanan niyet mektubunda 1 Temmuz'a kadar çıkanlması taahhüt edilen bankacılık ve sosyal güvenlik düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu'na sonbaharda geleceğrni bildirdi. Karapaşaoğlu, "IMF ile uzlaşmaya vanldı, şu an için iki yasanın komisyonlardan geçmesi yeterli görülüyor" dedi. Hazine kaynaklan ise kendilerine böyle bir bilginin gelmedıği yönünde açıklama yapü. TAI F-35'e parça üretecek • ANKAR4 (Cumhurh'etBürosu) - Fransa'nın başkenti Paris'te süren Paris Havacılık Fuan'na katılan TAI ile "son ınsanlı savaş uçağı" projesinde önemli göre%' üstlenen Northrop Grumman arasında 100 nüryon dolarlık vadeli anlaşma imzalandı. TAI'den yapılan yazılı açıklamada, projenın F-35 Ortak Taarruz Uçağı için parça üretimine yöneük ve uzun süreli olduğu dile getirildi. Anlaşma uçağın orta gövdesine ilişkin kompozit ile alt montaj parçalann ürerimini kapsıyor. X HUNNAP BUTIKOTEL Sıra dışı tatüinizde, kentyorgunluğunuzu atmak için önceükli tercih edebileceğiniz; Tarih, Dağ ve Denizın; Kaz Dağı eteklennde sizi karşıladığı otantik mekân 1 oda (Hd klşl) 150 YTL. Y/P Adatepe K5yü - Küçükkuyu ÇANAKXALE<Tt RKİYE Rez.Tel- +90 286 752 65 81 Faks: -90 286 752 20 66 Çanakkale lrtibat Tel&Faks +90 286 2 P 47 07 HVH.hunnaphan.com e-mıil: info'a hunnaphan.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog