Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

5HAZİRAN 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER CHP, 3 yıl avııkatlık yapanlara 'mülakat' smavıyla hâkim ve savcılık yolunu açan tasanya karşı çıktı Yargıda kadrolaşmauyansı^ ŞE SAYIN AJVKARA - "Hâkiın ve Savolar \âsaTasanan yla yazdı ve "nuUakat" sanavında başanlı olmak koşuluyla 3 ynl avukatlık yapanlara hâkim ve sav- c^ıhk yolu açılıyor. CHP, TBMM Ada- let .\lt Komisyonu'nda son biçimi ve- râJen tasanda, hâkim ve savcı aday- lSKinın "AdaktBakanhğı'ncayapıla- c a k nıülakaüa" alınmasını öngören hı^ıkmiine. "yargıda siyasi kadrolaş- raaa" yolunu açacağı gerekçesiyle lcarşı çıktı. TBMM Adalet Alt Komisyonu, r»âkim ve savcılann yükselme, işe alınma koşullannı yeniden düzenle- •yen Hâkim ve Savcılar Yasa Tasan- sa'na son biçiminı verdi. Hâkim ve s.avctlann yoğun taleplerine karşın, • CHR TBMM Adalet Alt Komisyonu'nda son biçimi verilen tasanda, hâkim ve savcı adaylannın "Adalet Bakanlığı'nca yapılacak mülakatla" alınmasını öngören hükmüne, "yargıda siyasi kadrolaşma" yolunu açacağı gerekçesiyle karşı çıktı. Maliye Bakanlığı'nın karşı çıkması nedeniyle komisyon, hâkim ve sav- cılann özlük haklannda iyileştirme taleplerini dikkate almadı. Tasanda. yeni kurulacak bölge ve istinaf mah- kemeleri için doğacak yaklaşık 4 bin hâkim-savcı açığının giderilmesi için hâkim ve savcılığa alınma koşullan yumuşatvhyor. Buna göre 3 yıl fıilen avukatlık yapanlar, yazılı ve mülakat sınavında başanlı olmalan halinde hâ- kim ve savcı olarak atanabilecekler. Ancak Adalet Alt Komisyonu'nun CHP'li üyesi Feridun Ayvazoğlu,ge- rek mülakat sistemi, gerekse 3 yıllık avukatlığın hâkim ve savcı olmak için yeterli olmadığı gerekçesiyle ta- sanya muhalefet şerhi koydu. Yargı- nın "siyasi eddden" uzak tutulması gerektiğini kaydeden Ayvazoğlu, Adalet Bakanlığı'nın yapacağı mü- lakatın, siyasi etkiden uzak olama- yacağını vurguladı. Italya, Isveç gi- bi bazı Avrupa ülkelerinde mülaka- tın biçimi ve kimlenn yapacagının ya- sayla belirlendiğine dikkat çeken Ay- vazoğlu, bu ülkelerde mülakatın yük- sek yargı başkanlan, savcılar ya da yargıçlar tarafından yapıldığını. Tür- kiye'de de benzer sistemin işletilebi- leceğini söyledi. Avukatlık Yasa- sı'nda, 5 yıl hâkim ve savcılık yapan- lara, avukatlık yapma izni verildiği- ne işaret eden Ayvazoğlu, "Hâkim ve savcı olabilmek için de en az 5 yıl- bk Frili a\ııkatlık yapma koşulu aran- matT diye konuştu. Alt komisyon- da son biçimi verilen tasanda getiri- len yeni düzenlemeler özetle şöyle: • Hâkim ve savcılann eşlerinin yabancı uyruklu olamayacağı hükmü yasadan çıkanlarak,l ^abanaeş"e vi- ze verildi. • Hâkim adayhğında geçen süre- nin tamamı ile avukat adaylığında mahkemelerde yapılan staj süreleri, kademe ilerlemesi ve derece yüksel- tilmesinde dikkate ahnacak. • Avrupa Insan Haklan Mahke- mesi gibi uluslararası yargı kurum- lannda görevlendirileceklerin görev süresi 3 yılla suurlanıyor. Alt komis- yon iç ve dış burstan yararlananla- nn yurtdışına gönderilmeleri için *»- cili olumlu bulunanlar" koşulunu kaldırdı. Tasanya eklenen bir fıkra ile de hâkim ve savcılığa yeni başlayanla- ra bir derece verilmesi hükmü geti- nldi. Buna göre, hâkim ve savcıla- nn atamalan, adaylığa giriş derece ve kademesine bir derece ilave edile- rek belirlenecek dereceler üzerinden yapılacak. Aynca hâkim adayhğın- da geçen sürenin tamamı ile avukat adayhğında mahkemelerde yapılmış olan staj süresi, kademe ve derece yükselmesinde değerlendirilecek. RTİİK değişikliği aynen kabul edüd • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CTimhurbaşkanı Ahmet Ntecdet Sezer'in "üst kurul iryeliğine seçilebilmek için p arti yandaşlığı yanşının ömûnün açtığı" gserekçesiyle TBMM'ye gjen gönderdiği RTÜK'ün oluşumuyla ilgili anayasa dıeğişikliği dün TBMM Aoıayasa Komisyonu'nda aynen kabul edildi. Grörüşmeler yanm saat içinde tamamlanırken amayasa değişikliği AKP v<e CHP'lilerin oylanyla aynen benimsendi. öylamada, sadece CHP'li ütyelerden Ziya Yergök ""hayır" oyu kullandı. Benzinin rafineri çtkışmazam • ANKARA (AA)- Benzinlenn rafineri çıkış fıyatına. bugünden geçerli o>İmak üzere zam yapıldı. Edinilen bilgiye göre, sûiper benzinin çıplak metreküp rafınen çıkış flyatı, yüzde 3.9 oranında artarak 509.08 YTUden 529.04 YTL'ye yükseldi. Dağıtım şirketlerini ilgılendiren "vergili" rafineri çıkış fıyatı ise yüzde 1.1 oranında artarak metreküpte 2 bin 226.75 YTLden 2 bın 250.31 YTL'ye çıktı. Kurşunsuz benzinin çıplak rafineri çıkış fıyatı ise yüzde 4 artışla, metreküpte 525.21 YTLden 545.99 YTL'ye yükseldi. Kurşunsuz benzinde zam, "vergili" rafineri çıkışında yüzde 1.1 olurken metreküp fiyatı 2 bin 229.27 YTLden 2 bin 253.79 YTL'ye çıktı. Zammın pompa fiyatlanna, yüzde 1.1 civannda yansıması bekleniyor. Pikap mayına çarptı: 2 öiü • ŞIRNAK (Cumhuriyet) - Şırnak'ta, Özel Idare Müdürlüğü'ne ait pikabın mayına çarpması sonucu 2 kişi öldü. Merkeze bağlı Kemerli Köyü yakınlannda, Mehmet Emin Ceylan'ın (30) kullandığı, Özel Idare Müdürlüğü'ne ait 73 AK 177 plakalı pikap, daha önceden yola döşenmiş mayına çarptı. Mayının patlaması sonucu, sürücü Ceylan ile pikapta bulunan Mehmet Günel (40), yaşamını yitirdi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi. Jandarma 166 yaşında • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Jandarma Genel Komutanlığı'nın 166. kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara Jandarma Okullar Komutanlığı'nda basma kapalı tören düzenlendi. Orgeneral Fevzi Türkeri'ye bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, komutanlığın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asli unsurlanndan olduğunu dıle getirdi. Şeriatçı terör tehlikesi CHP'li Ozcan, Devlet Bakanı Aydm'a istihbarat birimlerince hazırlanan raporu sordu 'Şeriatçı terör' Medis'teANKARA (Cumhumet Bürosu) - CHP Antalya Milletvekilı Osman Ozcan, istihbarat bınmlerince hazırlanan "irticai unsurtar ve riskleri'' başhklı ra- poru TBMM gündemine taşıdı. Özcan. Devlet Ba- kanı Mehmet Aydm'a. "Hizbullah örgüt üyelerinin vekil imamhk suıavianna girme karan aldiklann- dan söz edilmektedir. Bu doğnı mudur, tedbirleri atannuş mıdır" sorusunu yöneltti. Osman Özcan, Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın yanıtlaması iste- miyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önerge- sinde, istihbarat birimlerince hazırlanan "irticai un- suriar ve riskleri" başlıklı rapora dikkat çektı. Ra- porda, Hizbullah'ın yeniden toparlanmak için ca- mileri seçtiği, özgür üyelerinin iller bünyesinde açılan imamhk sınavlanna girdıği, Hizbullah'ın ör- gütsel çalışmalannı kamufle etmek için kendilerini "miflryetçi-ülkücü'* olarak tanıtarak diğer cemaat- lerle ortak hareket etmeye çalıştıklanmn \oirgulan- dığma işaret eden Özcan, şu sorulan yöneltti: \/ Hizbullah örgüt üyelerinin, iller bazında açılan vekil imamlık sınavlanna girme karan aldıklan, ağırlıklı olarak köy- lerde uygulanan ve- kil imamlığın söz konusu terör örgü- tünün kırsal bölge- lerdeki faaliyetlen- ne tekrar başlaması açısından önem arz Rapor, 11 Haziran'da gazetemizde yayımlanmıştı. ettığinden söz edilmektedir. Bu doğru mudur, ted- birleri alınmış mıdır? • Hizbullah bölge sorumlulannın, il. ilçe, köy, ca- mı sorumlulannı belirlemeye çahştığı, Almanya'da hazırlanarak Türkiye'deki militanlara gönderilen "Hüseyni sevda" ve "VVare Hüseyin" adh kasetle- rin dağıtımının yapıldığı. örgüt üyelerinin deşifre olmamak için telefon ve ikametlerini değiştirdikle- ri doğru mudur? */ Örgüt üyelerinin, örgütsel faaliyetlerini kamufle edebilmek için kendilerini "müliyetçi-ülkücü'' is- miyle lanse etmeye çalıştıklan belirtilmektedir. Yi- ne örgüt üyelerinin Nur cemaatleri, Müslüman gençlik gibi gruplarla ortak hareket etme ve bu gruplann imkânlanndan faydalanma çahşmalanna girdikleri doğru mudur 0 • İstihbarat birimlerinın raporuna göre, ülkemizi bir örümcek ağı gibi saran misyonerlerin faaliyet- lerini Karadeniz ve Doğu bölgelerinde yoğunlaş- tırdığı, Hıristiyanlığı yaymamn yanında etmk ay- nmcıhğı oluştunnaya çahştığı belirtilmektedir. Bu konuda hangi önlernler alınmıştır? Bakırköy'deaçılanstandaSTÖ temsifcileri,sanatçılarwyTirttaşlarbüyûkilgigösterdL(ALPER tZBUL) 'Dokunulmazlıklan kaldırın' imzaları 19 Haziran'da verilecek AKP'ye Babalar Günü armağanı lSTANBUL/tZMtR (Cumhuriyet) - CHP Kadm Kollan" nca başlatılan milleUekıli dokunulmazlıkla- nrun kaldınhnasma yönelik imza kampanyası 17. gü- nüne girdi. Istanbul Balarköy'de açılan standda sen- dikalar ve si\il toplum örgütleri, Izmir'in Narhdere ilçesinde açılan standa da CHP Narhdere İlçe Örgü- rü, verdıkleri destekle dokunulmazhklann bir an ön- ce kaldınlması çağnsında bulundular. Bakırköy'de açılan %e aralannda DİSK ve Türk- Iş'e bağlı sendikalar ile 68'liler Birliği Vakfi, USİ- AD, tstanbul Kadın Kuruluşlan Birliği, Türk Ka- dmlar Birliği gibi çok sayıda si\il toplum kuruluşu temsilcileri ve sanatçılann destek verdiği standa yurt- taşlar da yoğun ilgi gösterdi. CHP tstanbul Mıllet- vekili ve Kadm Kollan Başkanı GüldalOkuduca kam- panyanın 19 Haziran'da sona ereceğinı ve aynı za- manda 'Babalar Günü' olan bu tarihte AKP hükü- metine armağan olarak dokunulmazhklann kalduıl- ması talebini içeren milyonlarca imzayı teslim ede- ceklerini söyledi. DÎSK Genel Başkanı Süleyman Çe- lebi ve Türk-lş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büvükku- cak*ın yurttaşlan dokunuhnazlıklara karşı imza kam- panyasına destek \ermeye çağu-dıklan etkinliğe sa- natçı Onur Akın da şarkılan ile renk kattı. ^AKP'Mer adaletten korkuyor' "Ey iktidar! Dokunulmazhklann arkasma saklan- ma. Çıkortaya hesapver" sloganıyla başlatılan kam- panyaya. tzmir'de de CHP Narhdere tlçe Örgütü des- tek verdi. tlçe Başkanı Halil Serbeş AKP hükümeti- nin politikalannı eleştirerek ^PiKP milletveküleri hem adaletten korkuMM;bem haOdankaçjyor, biz Cum- huriyet Halk Partilikr. üpkı yıüardır sö> lediğjmiz gi- bi 'mılletin \ ekillen dokunulmazhklann arkasma sı- ğınmamalı, kürsü dokunulmazlığı dışmda her şeye dokunulmah' diyoruz" diye konuştu. Türkbank ihalesi nedeniyle süren Yüce Divan yargılamasmda gazeteciler dinlendi Ergin: Yılmaz'ın elinde delil vardı Eski Başbakan Mesut Yıbnaz. ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu)- Es- ki Başbakan MesutYümazve eski Dev- let Bakanı Güneş Taner'ın, Yüce Di- van'da yargılandığı davada, gazeteciler tanık olarak dinlendi. Gazeteci Sedat Ergin, Yılmaz'ın ihaleyi durdurmak için elinde bir delil bulunmadığından ya- kındığını anımsatarak o dönemde em- niyet ve MÎT'ten bilgi geldiğini kendi- lerine aktardığrm söyledi. Gazeteci Uğur Oündar da, bilgjlerden Başbakan'ın ha- berinin olmamasının şaşır- tıcı olduğunu kaydetti. Yüce Divan'a, Anayasa Mahkemesi Başkanı Mus- tafa Bumin'in izinli olma- sı nedeniyle Başkanvekili Haşim Kıhç başkanhk et- ti. Oturumda tanık olarak dinlenen gazeteci Sedat Er- gin, Korkmaz Yiğit'in Alaattin Çatocı ile ilışkisinin bilinmesine karşın, ihale- ye girmesine izin verilmesinin çelişki ol- duğunu vurguladı. Söz alan Mesut Yıl- maz, "Ergin'iıı çeüşldsi, gazeteci jargo- nu>ia, hukuk jargonu arasındaki fark- taıi ka>naklanjyor" dedı. Yılmaz'm de- lil ulaşmadığına ilişkin açıklamalan üzenne Ergin, 1998 yılı Haziran ayının başlannda Yılmaz ile bir araya geldik- lerini ve Yılmaz'ın kendilerine "Emni- \vt ve MİTten bilgigeldi tSşki, ErolEv- cü-Alaattin Çakıcı konuşmasında sap- tandT dedığıni anlattı. Ergın, Yılmaz'ın aynca, haziran ayuun ortalannda, "Bi- ze gelen bilgüerde Yığit-Çakıcı ilişkisi saptamİLVlğit'iihakdendışlayTndiyeTa- ner'etaBmatverdhn.Tanerde"Hayhay' ^nıûnı vertfi" dediğını aktardı. Gazeteci Tuncav Ozkan, Türkbank ihalesiyle ilgili pek çok şey bildiğini söyledi. Ozkan, rnaryanın Türkbank'ı na- • Gazeteci Sedat Ergin, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın Türkbank ihalesini durdurmak için elinde bir delil bulunmadığından yakındığını anımsatarak o dönemde emniyet ve MlT'ten bilgi geldiğini kendilerine aktardığını söyledi. sıl ele geçirmek ıstedığini ve bu konu- da nasıl çarpıştığını bildiğini, ancak "Mesut Yılmaz'ın Türkbank'ı satarak karşılığında bir medy^ düzeni kurma isteğini bilmediğuıi" söyledi. Tanık ga- zeteci Uğur Dündar da Yıhnaz'ın baş- bakanlığı döneminde Türkiye'nin geli- şiminın önündeki en büyük engelin yol- suzlukla mücadele olduğunu söyledi. Yılmaz'ın mafya, çıkar amaçlı suç ör- gütleri ve çetelerle ciddi bir mücadele yürüttüğünü anlatan Dündar, o dönem- de yurtdışındaki çete liderlerinin Tür- kiye'ye getirilmeye başlandığını söyle- di. İhaleye katüan 5 işadamından 4'ünün cezaevinde bulunduğunu anlatan Dün- dar, "Bu kişilerin siyasete yanaşmak, \3$lanmak,onlardan aldıklan güçle Ha- zine'ye ka\mak, si>^setçi\e belti ölçüde destek olmak. zenginliklerine zenginnk katmak amacuıda olduklannı"1 savun- du. Dündar, Türk polisinin havada uçan kuştan bile haberinin ola- bileceğini, bu bilgilerden Başbakan'ın haberinin ol- mamasının şaşırucı olduğu- nu söyledi. Heyete başkanlık eden HaşimKıhç, Türkbank iha- lesine giren işadamı Kork- maz Yiğit, eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçd ve işada- mı Kamuran Çörtük'ün tanık olarak dinlenilmesine karar verildiğini bildir- di. Kıhç, işadamı Hayyam Garipoğ- lu'nun gelecek duruşmada tanık olarak dinlenilmek üzere zorla getırilmesine ve cezaevinde bulunan işadamı AK Avni Balkaner'in de tanık olarak dinlenil- mesi için getirtilmesine karar verildiği- ni söyledi. Duruşma, 8 Temmuz Cuma gününe ertelendi. POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Haremde 400 Kadm... Eğer bir amaçlan varsa manşetten bir haber ya- pıyoriar, kendi çıkarian doğrultusunda yürümeye başlıyorlar... Yıllar önce tarikat şeyhinin müritleri Türk Silah- lı Kuvvetteri'nden atılmaya başlanmıştı... Hemen bir haber yaptılar: "Kışlada cami yıkıyortari" Dün sabah tarikat şeyhinin gazetesinin manşe- tine bakınca "Nderoluyor" diye sordum kendi ken- dime... Manşet şöyleydi: "Denetlenmeyen rehberier Türkiye'nin imajını zedeliyor..." Zaman gazetesi, Topkapı ve Dolmabahçe sa- raylannda bir araştırma yapmış, kaçak çalışan reh- berierin Kıbns, Kürt ve Ermeni konulannda Türki- ye'yi karalayıcı sözler söylediğini saptamış... Rehberier, Atatûrk ü yabancılara şöyle tanrtıyor- larmış: "Atatürk Türklerin Tannsıdtr!" Olayı araştırdım!.. Hiçbir turistten bu konuda şikâyet yok!.. Haber uydurma!.. Çünkü haberde "Tayfun T." adlı rehberden söz ediliyor... Turist Rehbeıieri Birliği Ikinci Başkan Yardımct- sı Halil Güçlü şöyle diyor: "Birliğimize kayıtlı böyle bir rehber yok!" Zaman'ın iddiasına göre Tayfun T. adlı rehber, Topkapı Sarayı'nda haremi gezerken şunlan söy- lemiş: "Haremde 400 kadın vardı. Padişahlar dışan çıkmazdı. Benim de 400 kadınım olsa ben de dı- şan çıkmazdım..." • • • Peki kim duymuş bu konuşmayı? Taner M. adlı kişi... Neredeymiş Taner M.? Haremin önünde bankta oturuyormuş... Zaman gazetesinin amacı nedir? Dolmabahçe ve Topkapı Sarayı'nda kaçak reh- berlerin çalıştığını öne süren, Fethullah Gülen'in yazılarını yayımlayan, kitaplarını dağıtan Zaman gazetesi, tanık olarak ABD'den konuklanyla gelen Ayşegül Yılmaz adlı bilgisayar mühendisıni gös- teriyor... Ayşegül Hanım, Dolmabahçe Sarayı'nın Haremi Hümayun bölümünü gezerken görevli rehberin Osmanlı padişahlannın kadınlara düşkün oldu- ğunu anlatınca turistler kahkahayla gülmüşler... Ayşegül Hanım diyor ki: "Misafirierim kültürümüzü iyi tanısınlar diye sa- raylarımızı gezdirdim, ama pişman oldum..." Işin içinde bir bit yeniği var... Turist Rehberieri Birliği'yle Turizm ve Kültür Ba- kanlığı arasında ipler gergin... Biliyorsunuz Çanakkale'de "Alan Kılavuzluğu" adı altında kaçak rehberier türemişti... Fethullahçılar bu işin içindeydi... Yaklaşık bir yıldır "Alan Kılavuzluğu" tartışması sürüyor. AnafartalarZaferi'nin yıldönümünde de işin içine "hurafeler" kanşmıştı. Çanakkale Savaşı'nı anlatan ama "Atatürk"ün adı anılmayan dinci kı- lavuzlar ortaya çıkmıştı... Bu sırada Çevre ve Orman Bakanı Osman Pe- pe bir açıklama yapmıştı: "Rehberier Çanakkale 'den elini çeksin, Istan- bul'da Boğazı anlatsın..." Dinciler, "hurafe turizmi"ri\ Anafartalar veÇanak- kaie'de sürdürmek istediler... Adı da "Alan Kılavuzluğu"ydu... Alan kılavuzluğu hâlâyasaklanmadı!.. Turist Rehberieri Biriiği'nin Çevre ve Orman Ba- kanlığı'na açtığı dava sürüyor... Bu olup bitenleri de Turizm ve Kültür Bakanlığı sadece izliyori.. • • • Alan kılavuzluğu, Seyahat Acenteleri Yasası'na aykın değil midir? O zaman neler oluyor? Uzmanlaria konuşuyorum... Sesli ve görüntülü rehberiik sistemine geçme- nin yolu "rehberieri kötülemekten" geçiyor gali- ba!.. Rehberier "Kürt, Ermeni propagandası yapı- yoriar" denilerek iş bir başka noktaya çekiliyor... Saraylar ve müzeler kiralanırsa nasıl olur? Diyelim ki Israil'deki bir şirket Dolmabahçe ve Topkapı saraylannı kiralayıp "sesli ve görüntü- lü" bir rehberiik sistemine geçebilir... Bir bilgisayar uzmanı bu işleri bilir!.. Eh, Israil kökenli şirketin ortağı daFethullahçı bir turizm şirketi olabilir... Yeme de yanında yat!.. HazırABD'den bilgisayar mü- hendisi Ayşegül Yılmaz Hanım da gelmişken neden olmasın!.. Bu haber konusunda altın neslin(!) yakışıklı çocuğu Za- man Gazetesi Yayın Yönetme- ni Ekrem Dumanh ne diyor? Yani haberin "etik" vaziyet- leri!.. hikmetcetinkaya <; cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 GEÇEN YIL YAŞAMINI YlTÎRMÎŞTl Ahmet Piriştina bugün anıliyor tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonu- cu yaşamını yitiren Es- ki tzmir Büyükşehir Be- lediye Başkanı Ahmet Piriştina, 1. ölüm yıldö- nümünde çeşitli etkin- liklerle anılıyor. Piriştina için bugün saat 09.30'da, Aşağı Narhdere Mezarlı- ğı'ndaki mezan başm- da anma törenı düzen- lenecek. Anma törenı- ne katılmak isteyen Iz- mirliler için büyükşe- hir ve ilçe belediyelen önünden saat 08.30'da ücretsiz belediye oto- büsleri kaldınlacak. Aynca gün boyunca, Pirişrina'nm kabrini zi- yaret etmek isteyenleri, Montrö Meydanı ve Bahri Baba Parkı'ndan kalkacak ücretsiz oto- büsler taşıyacak. Saatl9.00"daPirişti- na'nın çok sevdiği 1. Kordon'da, çocukluğu- nu, iş ve siyasi yaşamı- nı ve îzmir sevgisinı an- latan "AhmetPiriştina'' konulu fotoğraf sergisi açılacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog