Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER LJzmanlar, Boğaz'da tüp geçiş projesi sürerken 3. köprü hazırlıklanna girişilmesini eleştirdi 'Marmarayköprüyleçelişiyor'• Istanbul Ulaşunı ve Marmaray Projesi konuhı toplanüda Marmaray içirt LSyılda 80 trifyon irahkkamulaştırmayapüdiğı beUrtildiİTÜÖğtvtim ÜyesiProf. Dn Haluk Gerçek, Marmaray Projesi devam ederken 3. köprü hazırUkknnagirişilmesini deşijrerek "Marmaray, köprü arayışlannın önünün kesümesiiçn gündeme aanmıstu 3. köprü yapüdıktan sonra 4-5ytl içinde iğer köprülerin bugünkü durumunagelecektir" diye konuştu. tstanbul Haber Servisi - Demiryollar, Liman- lar ve Hava Meydanlan Inşaatı Genel Müdürlü- ğü (DLH) Marmaray Bölge Müdürü. Dr. H. tb- rahim Özmen, Boğaz Tüp Geçiş Projesi için 1.5 yılda toplam 80 trilyon liralık kamulaştırma ger- çekleştirildiğini belirtti. Sirkeci'dekikamulaştır- manın yüzde 15'inin yapıldığını, yüzde 85'lik bölümü ıçin ise yargı yolıına gidildiğini anımsa- tan Özmen, "Davalarsonuçlandı, aysonunda bu- radaki tahüveJer başhyor" dedi. tnşaat Mûhendisleri Odası Istanbul Şubesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu'nda "ts- tanbul Ulaşunıve Marmaray ProjesT konulu bir toplantı düzenledi. Projenin geldiği son nokta ile ilgili bilgi veTen DLH Marmaray Bölge Müdü- rü. Dr. H. tbrahim Özmen, Boğaz'daki zemin iyi- leştirme çahşmalannın sürdüğünü, yakında tara- ma çalışmalannın da başlayacağını anlattı. Özmen, "Tuzla Tersanesi'nde tüplerin üretDe- ceği kuru ha\udann inşaatı sürüyor. Deniz için- deki 1400 km'liktüp tünel kesiminde lokal olarak zemin iyüeştirmesi çahşmalan sürüyor" dedi. Yaklaşık 3 milyar dolara mal olacak projenin tstanbul halkına 100 yıl boyunca hizmet verme- sini hedeflediklerini belirten Özmen, Marma- ray'ın 15 Mart 2010'da hizmete girmesini plan- ladıklannı söyledi. _ ODTÜ Inşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Çetin, Ana Marmara Fayı'nda meydana gelecek 7.5 büyüklüğündeki bir depreme göre se- naryo hazırladıklannı belirtti. Çetin, ek bir em- niyet önlemi olarak erken uyan sisteminin kul- lanılacağını söyledi. Tüp tünelin alünda ve yanlannda sıvüaşma gö- rüldüğünü anlatan Çetin, "Depremde 7 cm. dü- şeyyönde kabarma,35 cm. yine düşey yönde otur- ma olabiür. Bu değerler kabul edüebilir ölçüler de- ğiL O yüzden snılaşmaya karşı zemin iyfleştirme- sivapilryor''dedi. ÎTU İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek de Marmaray Projesi devam ederken 3. köprü hazırhklanna girişilrnesini eleş- rirerek "Bu iki projebirbirrvle çetişhor. Birinin ge- tireceği yaran diğeri yok ediyor. Marmaray, köp- rü arayışlannuı önünün kesilmesi için gündeme ahnan bir projevdi. 3. köprü yapddıktan sonra 4- 5 >ıl içinde diğer köprülerin bugünkü durumuna gelecektir" diye konuştu. babişkoya 10-19 Haziran arasında, yani 10 gün boyunca, kampanyaya katılan CardFinans üye mağazalarına gelin, hem 10 taksit avantajından yararlanın, hem de bol bol ParaPuan kazanın. Üstelik, birikmiş ParaPuan'larınız tüm üye mağazalarda % 25 daha değerli. Telefon Bankacıhgı 444 0 900 • Internet Bankacılıgr www finansbank.com tr • www.cardfinans.com.tr ^ırarafflı SUVARI toipa FAŞIST SALDIRIL ^ İT VERMEYE pAllCİ BHOKMT YURTSEVaiKR tÜ Merkez Kampusu ana bina kapısı önünde toplanan öğrencfler, "Faşjst sal- dınlara tdn vermeyeceğiz'' yazüıpankartaçtüar. (Fotoğraf: SERKAN YILDIZ) Universitelerde gergiıılik artıyor ANKARA/tSTANBUL (Cumhu- riyet) - Ankara Cnıversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde sol gö- rüşlü öğrencilerle sağ görüşlü ögren- ciler arasında yaşanan taşh-sopalı, satırb kavgada 2 öğrenci yaralandı. Istanbul'da da, tC Fen-Edebiyat Fa- kültesi'nde yaşanan faşist saldınlar protesto edildi. Ankara Üniversitesi'nde bir grup sağ görüşlü öğrenci sabah saatlerin- deDil ve Tarih Coğrafya Fakülte- si'nin "orta bahçe" olarak bilinen bölümündetoplandı. Bununüzerine sol görüşlü öğren- ciler de fakülte bi- nası ginşine bari- kat kurdu. Yaşanan gerginlik kısa sü- rede tırmandı ve gruplar arasında taşlı sopah kavga başladı. Çevik kuv- vet,çıkankavgaya göz yaşartıcı gaz kullanarak müda- hale etti. Polisin müdahalesi üzerine kavga engellenirken öğrencilerden bir kıs- mınm tahliye edilmesine başlandı. Polis nezaretinde dışanya çıkanlan 20-30 kişilik sol görüşlü öğrenci gru- bunun arasına giren M.Ç., grupta bu- lunan K. O.'yu sol bacağından bı- çakla yaraladı. M. Ç. gözaltına alı- narakAnkara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu sırada M B. adlı bir öğ- rencinin de başına gelen taşla yara- landığı belirtildi. Yaralanan iki öğren- ci Numune ve Hacettepe hastanele- • Ankara Üniversitesi'nde sol görüşlü öğrencilerle sağ görüşlü öğrenciler arasında yaşanan taşlı-satırh kavgada 2 öğrenci yaralandı. rinde tedavi altına alındı. Bu arada fa- külte ıçerisindeki arkadaşlanna des- tek olmak ısteyen bir grup sol görüş- lü öğrenci de fakülte önünde toplan- dı. "Faşist pofcüniversitedendefor, "Dil Tarih faşizme mezar olacak" sloganlan atan öğrencilerden birine bu kez de 5 sağ görüşlü öğrenci sa- ürlarla saldırdı. Polisinmüdahalesi so- nucu olay büyümeden önlendi. tstanbul'da ise De\Tİmci Demok- rat Yurtsever öğrenciler, yurt gene- linde son dönemde, demokrat ve devrimci öğrencilere yönelik saldı- nlann artmasırupro- testo ettiler. Yoğun güvenlik önlemleri- nin alındığı tÜ Mer- kez Kampusu ana bi- na kapısı önünde toplanan öğrenciler, adına basın açıkla- masınıokuyanGök- sen Çal, son bir bu- çuk aydır İÜ 'de polis ve rektörlüğün desteğiyle, sol görüşlü öğrencilere yö- nelik saldınlann tırmandığıru belir- terek "Rektör olduktan sonra 'uni- versitelerde sıyaseti bitireceğım' sö- zfi veren Parlak, gerçekte yahuzca muhanf kuvvetleri sindirnıeye çahş- rnakta,fa^stkresmırsEsiyasetözgür- lüğütanmıaktadır'' dedi. IHD Genel Başkan Yardımcısı Eren Kesldn de herkesi faşizme karşı destek olma- ya çağırdı. DlSK, Basın-tş, ÖDP, ESP'nin de katıldığı basın açıkla- masrnın ardından Grup Yorum şar- küanyla öğrencilere destek verdi. 'TÜRKtYE SOSYAL FORUMU' K.URULDU Aynmcılığa, yağmaya ve savaşlara karşı birlik çağnsı tstanbul Haber Servisi - Dünya- daki neoliberal polıtikalara, her türlü aynmcılığa ve savaşlara karşı 28 örgütün katılımından oluşan "Türkiye Sosyal Foru- mu" (TSF) kuruldu. Forumun kamuoyuna açıklanması ama- cıyla Taksün'deki TMMOB Makine Mûhendisleri Oda- sı'nda basın toplantısı düzen- Sevgi Göyçe. lendi. Toplanüda TSF'nin ortak metnini açıklayan KESK Yönetim Ku- rulu Üyesi ve Kadın Sekreteri S^'gi Göyçe, forum ile ilgili çalışmalann 3 aydır sürdürüldüğünü anımsatarak ba- nşrn ve dayanışmanın uluslararası sa- vunuculan olduklanru vurguladı. Göy- çe şöyle devam ettr "lnsanüğın ürefti- ği tüfli değerlerin sermaye lehine yağ malanmasında en büyük so- rumluluğu olan G8 Zirvesi, IMF ve Dünya Bankas'na kar- şı sesimizi \iikseltrvoruz. Bizler, herkesi tophımsal harekeöer ağı oluşturmak, mücadele yete- neğini güçlendirmek üzere TSF sürecine kabhnaya çağınyoruz. Başka bir Türkrve, başka bir dünya mümkün. Mücadeleyi ve umudu küresellestirin'" TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da aralarında DEHAP, EMEP. ÖDP, DlSK, TMMOB'nin de bulunduğu 28 örgüt- ten oluşan TSF'nin Eylül 2006"da Is- tanbul"da bir toplantı yaparak, Tür- kiye'dekı sosyal hareketlerin deneyim- lerini tartışacağını ifade etti. GENİŞ AÇI HlKMET BtLA Ustalara Saygı Galiba bir gelenek başladı Türkiye'de... 'Vefa', 'saygı', 'anma' gibi sözcüklerin sıkça kullanıldığını görünce insan gözlerine, kulaklan- na inanamıyor. "Kalmış mıydı" diye sormaktan kendinizi ala- mıyorsunuz. Ekonomiden siyasete, spordan sanata kadar her alanda orman kanunları geçerliyken bu sözcükleri duymak, bu etkinlikleri izlemek umut veriyor. Biri Halit Kıvanç, biri Orhan Boran... Biri de Erol Günaydın. Ve daha başkaian, Onlan kim tanımaz? Mesleklerinde 50 yıllan, 60 yılları geride bırakmış, nesillere örnek olmuş sanatçılar onlar. Wıncı Sanat Yılı' 'Mikrofonda 60 Yıl' 'Veda Gecesi'. Bu büyük ustalar için düzenlenen geceler, tö- renler, konserler, Türkiye'de unutulan bir gele- neği geri getiriyorsa, sanat ve kültür adına da insanlık adına da sevindirici bir dönem başlıyor demektir. O sanatçılann, ayakta ve giderek ar- tan tempoda alkışlanıyor olması, saygıda geç bile kalındığını göstermiyor mu? Onlar sadece sahnede, mikrofonda uzun yıl- larını verdikleri için mi aikışlandılar? Halit Kı- vanç, sadece spor yazariığının, spor spikerliği- nin, spor programcılığının, sunuculuğun öncü- lerinden olduğu için mi alkışlandı? Ya da Orhan Boran, sadece, güzel Türkçesi, ince nüktesi, 'Yuki'si yüzünden mi alkışlandı? Veya Erol Gü- naydın, sadece sahnede ömür tükettiği için mi? Ne Halit Kıvanç'ı ve Orhan Boran'ı mikrofon- da ve ekranlarda ne de Erol Günaydın'ı sahne- lerde unutmak mümkün. Ama onlar, asıl, bütün bu özellikleriyle Türkiye'nin çağdaşlaşmasına ve modernleşmesine yaptıkları katkılar yüzün- den bu kadar seviliyor, sayılıyor ve bu kadar al- kışlanıyorlar. Uygarlığı, kültürü, sanatı, sporu milyonlarca insanın kalbine, beynine, ruhuna sesleriyle, sözleriyle, hatta mimikleriyle yerleş- tirdikleri için... Dar alanlara sıkıştırılan Türk insa- nın önüne çağdaş dünyanın ufuklannı açtıklan için... Bu sanatçılar için düzenlenen veda geceleri, saygı törenleri umut verici. Oysa niceleri daha önce sessiz sedasız gön- derildiler. Kimi öyle ölüp gitti. Kimi perişan oldu, kıyıda köşede kaldı, itilip kakıldı. Kimi öldükten sonra hatırtandı. Birçok sanatçı, yazar, çizer an- sızın kapının önüne kondu. Çünkü onlara, say- gıyla uğurlanması gereken 'ustalar' olarak de- ğil, bir an önce kapı dışan edilmesi gereken 'di- nozoriar' olarak bakılıyordu. 6u çirkin zihniyet değişmeye başladıysa ne mutlu. Bir bakıyorsunuz, bugünün şöhretleri... Se- zen Aksu, Ajda Pekkan, Emel Sayın, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ ve daha birçokları... Kolay kolay bir araya gelme- yen bu insanlar, ustalara saygı gecelerınde bu- luşuyor, sahneye çıkıyorlar. Halit Kıvanç'ın, Or- han Boran'ın, Erol Günaydın'ın, Müzeyyen Se- nar'ın, Ayten Alpman ın, Erol Büyükburç'un, Esmeray'ın veda ya da anma gecelerınde ör- nek oluyoriar. Çok güzel. hikmet.bila(n ntv.com.tr *> «^ Şiirıte 7.9 büyüMüğûnde deprem • Dış Haberler Servisi - Şıli'nin kuzey bölgesinde meydana gelen ve Bolivya ile Peru'da da hissedilen şiddetli depremde ilk verilere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Amerikan Jeopolitik Araştırmalar Merkezi (USGS), önceki akşam gerçekleşen dep- remin büyüklüğünün Richter ölçeğine göre 7.9 olduğunu duyurdu. Hükümet bünyesin- deki Acil Durumlar Bürosu ise depremin 5.6 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Kan ararken gözaltına alındılar • KONYA (Cumhuriyet) - Konya Numune Has- tanesi'nde yatan yakınlanna kan bulmak için ko- şuşturan F.T (29) ile yeğeni M.A.D (19), eşkalleri bir kavgaya kanştıklan gerekçesiyle polis tarafın- dan aranan zanlılara benzediği gerekçesiyle gö- zaltına alındılar. F. T ve M.A.D'nin olayla ilgileri olmadığını anlatmaya çahşırken, polisler tarann- dan dövüldükleri öne sürüldü. Olay sonrası omzu çıkan M.A.D tedavi alhna alınırken F. T. polisler hakkında şikâyetçi olacaklannı kaydetti. önayette ^atak' çelişkisi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eski millet- vekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün 14 yıl önce TBMM lojmanlannda öldürülmesini araştırmak üzere kurulan komisyon, "cinayetin işlendiği yatakla" ilgili ilgınç verilere ulaştı. Ci- nayetin işlendiğı yatağın aranmasıyla ilgili iki ay- n tutanak saptarurken bu yatağın 5 Temmuz 1991 tarihinde imha edilmesinden sonra yapılan ara- mada polisin mermi çekirdeğini "yeni" yatakta aradığı kuşkusu gündeme geldi. Komisyonun din- lediği eski SHP milletvekili Hilmi Ziya Posta- cı'nın "4-5 Temmuz gibi lojmana gittiğimizde odada yeni bir yatak vardı" dediği öğrenildi. 11 yaşmda tıamile kaldı • ADAPAZARI (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçe- sinde, S.K. adlı laz çocuğu karnındaki şişlik ne- deniyle ailesi tarafından Hendek Devlet Hastane- si'ne götürüldü. S.K'nin, yapılan muayenede 6 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Hendek Cumhuri- yet Savcıhğı'nca açılan soruşturma kapsamında Adapazan'na getirilen S.K, Sosyal Hizmetler Ço- cuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı bir yurda yerleştirilerek koruma altına alındı. R.S'nin mezarı otopsi için açrtdı • MARDİN (AA) - Mardın'ın Ömerli ılçesinde, geçen yıl 16 kişiyle para karşılığında birlikte ol- duğu iddia edilen ve "zatürreeden" öldüğü açıklanan 15 yaşındaki R.S'nin mezan, Omerli Cumhuriyet Başsavcıhgı'nca otopsi için açıldı. R.S'nin cesedi daha sonra otopsi için Is- tanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderÜdi. *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog