Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 HA2İRAN 2005 ÇARŞAMBA 16 TELEVtZYON cumtv(a cumhuriyet.com.tr GüNUN FîLMLERİ Sekreter 15.10 Star Dram #lyı yüreklâ bır ışadamının desteğiyle holdıng sahibi olara sekreteTbiıkızm yükseliş öyküsü. Temel Gürsu'num filmınde, Hülya Avşar, Tolga Sa- vacı, Ali Sururi^ N'eriman Köksal var (1985). 20.35 / TRT 21 Guguk... Aynntı yanda Bir Kadın-. 20.45 Flash TV Dram l H l Esat Mahcnut Karakurt'un romanından uyar- 'ÜP lanan fıln*<le, koeasının dostunu öldürüp katil olan mutsuz bır kadının öyküsü konu alınıyor. Yö- netmenliğini Safa Önal'ın üstlen<liği yapunın baş- rollerini Türkaım Şora). Ekrem Bora ve Kayhan Yıl- dızoğlu gıbı sanatçılar paylaşıyor. KatOler de A_$lar 20.50 S. Türk Macera |»«^ Oğluyla birlıkta a>iu kıza âşık olan bir kaba- İ C ' dayınm öyküsü konu alınıycr. Yönetmenliği- ni Orhan Elmas m üstlendıği yapunın başrollerin- de Cüneyt Arkun, Banu Alkan oynuyor. Çiftçinnu.. 21.00 Olay TV Duygusal CTbe Farnaer Tates a VVife) - Moliy, Erie Ka- nah'nda s<efer yapan bır gemide aşçılık yap- maktadır. Dan i&e hayatını çiftçılıkyaparakkazanan bir gençtir. Mol ly ve Dan daha ılk karşılaşmalann- ra bırbırlenne âsik olurlar. Fakat, ûstesınden gelme- leri gereken bırçok soruıı vardır. Yönetmen: Henry Le\ in. Oyuncular Betty Grable, Dale Robertson, Thelma Ritter, John Carroll (1953 ABD, 81 dk). 22.00 / CNBC-e / Melo Aynnt yanda Ucu Ucuna 01.00 TRT 1 Macera ÇSkk of Tiane) - Kansının cenaze törenınuı ar- dından kiHük kızıyla Los Angeles'a geien VV'atson, tren istasyonunda iki polıs tarafından dur- durulur. Küçük kızı rehın alan polisler, VVatson'a Ca- lıfornia valisini öldürmezse kızınj öldürecekJerini söylerler. Yön: John Badham. Oyn: Johnny Deep, Clînstopher VValken (1995 ABD,'9O dk). Silahh Adam 01.15 Show TV Macera /TT\ (Man VVTtl» a Gun) - Jack Rushton'un kansı Re- ^ 3 / na çok önetnli delillen elegeçirir ve Rushton'a şantaj yapmaya başlar. Rushton kansının elindeki dis- kı geri alması ve onu öldürmesi ıçin kiralık katil olan John Hardin'i tuıcar. Yön: Davıd Wyles. Oyn: Micha- el Madsen. Jennıfer Tılly (1995 Kanada, 91 dk). Kraliçenin». 01.30 Star Macera (Queen's Messenger 2) - Kralıçenin emrindeki gizli ajan Strong'u tati] ıçın gittıği Afiika'da hayatının en tehlıkeb seriivenı beklemektedır. Ulus- lararası bır şebeke Strong'u ve onunla birlikte seya- hat eden ıkı arkadaşını kaçınrlar. Yönetmen: Dar- rell Roodt, Mark Roper. Oyuncular: Gary Danıels, John Standing (2001 Kanada, 90 dk). Ulu Ağaçlar 01.40 TRT 2 Macera (BigTrees)-Yönetmenlığıni FelıxFeıst'inüst- lendiği, başrollennde ise Kırk Douglas, Eve Mıller ve Patnce Mymore gıbi sanatçılann yer al- dığı fılmde; 'parayı ağaçlarda yetiştireceğım' iddi- asıyla ortaya çıkan ty'ısconsinli bir adamın neden ol- duğu olayîaranJatılıyor (1952 ABD, 89 dk). Yabancı Yerlıizleyin Orta Oeğmez kanalturk TRT1 23.00 Çin'den ekrana geliyor TVSenisi-Banu Avar'ın hazırlayıp sunduğu "Smır- tor Arasmda"nın bu haftaki bolümü, sosyalist kurallarla yönetilen serbest piyasa ekonomisiyle dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Çin'den ekrana geliyor. 1950'li yıllarda açlık ve yokluğun kol gezdiği Çin'in gûnümüzde bulunduğu nok- taya nasıl geldiğinin anlatıl- dığı yapımda, Doğu felsefe- sinin batının dayanaklannı nasıl sarstığı gözler önûne seriliyor. Programda, parkJan dol- duran Çinliler'in sabah spo- rundan görüntüler ve ana- okulu öğrencileriyle yapılan felsefı sohbetlerden İcesitler de sunuluyor. TRT2 22.30 Tenedos'tan Bozcaada'ya W Servisi-Prof.Dr.Ha- hık Şahin'in kitabından esinlenilerek hazırlanan "Tenedos'tan Bozcaada'ya" ilk bölümüyle ekranda. Yönetmenliğini Erkan UysaJ'ın üstlendiği prog- ramda, Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Boz- caada'daki yaşam, mübade- le yıllan, ada halkı, üzümü. şarabı ve yöre yemekleri hakkında bilgi veriliyor. NTV 22.00 Pusula TV Servisi -"Pusula"da bu hafta, Fransa ve Hollan- da'nın AB Anayasası'na ha- yır demesinin ardından AB'nin içinde bulunduğu durum, yaşanan tartışmalar ve bunun Türkiye'nin üye- Iik sürecini nasıl etkileyece- ği ele alınıyor. Mithat Bereket'in sundu- ğu yapımda, Hollanda'da "AB Anayasası'na Hayır" kampanyasının en önemli isimlerinden Geert W8ders ile yapılan özel röportaj ek- rana geliyor. Wilders, Türki- ye'nin ÂB üyeliğine neden karşı olduğunu ve AB'nin genişlemesini neden iste- medikJerini anlatıyor. CNNTürk 20.00 5N1K TV Servisi-"5MK"nın bu bölümünde, bugüne ka- dar neden bir Atatürk filmi çekilemediği ele alınıyor. Cüneyt Ozdemir'in sun- duğu yapımda, pek çok se- naryo yazılmasına karşın ni- çin bunlann hayata geçiril- mediği tartışılıyor. 21 gün gibi kısa bir sürede çekilen 'Melo', Henry Bernsîein 'in romanından beyazperdeye uyarlama Arkadaşının eşine âşık olmak Özgürlüğü yücelten fîlm TRT 2 20.10 Guguk Kuşu - One Flew Over the Cuckoo's Nes / Yö- netmen: Milos Forman / Müzik: Jack Nrtzsche / Oyuncular Jack Nicholson, Louise Fletcher, Brad Dourrf, Will Sampson, VVilliam Redtleld, Scatman Crothers, Danny De Vito / 1975 ABD, 134 dakika. TV Servisi - Milos Forman'uı 1975 yıluıda en iyi film de da- hil olmak üzere 5 dalda Oscar kazanan çalışması "Gnguk Ku- şu". TRT 2"nın "Sinema Bü\ü- sü" kuşağında ekrana geliyor. Bürün oyunculannın olağa- nüstü performans gösterdikleri film, aldığı ödüllerden sonra 60 mılyon dolar kâr sağlayarak bü- yük bir tıcan başan kazandı. "GugukKuşu"yla ilk Oscar'ını kazanan Jack Nicholson fllmde, hapishanedeki ağır işlerden kurtulmak için akıl hastası gibi davranan Randy P. McMur- phy'yı canlandınyor. McMurphy'nin gerçekten akıl hastası olup olmadığı. akıl hastanesinde saptanacaktır. Is- yankar bir kişiliğe sahip olan McMurphy, hastanedeki yaşa- ma ahşamaz ve başhemşire Ratched"in kurduğu baskıya karşı direnişe geçer. Gittikçe akıl hastanesinin sevgisiz, katı ve disiplinli düzenini tehdit edi- ci bir hastaya dönüşen McMur- phy, zamanla diğer hastalann dertlen ıçın baş\ıırduğu bir öz- gürlük kaynağı haline gelir. Filminde bir akıl hastanesini motif olarak kullanan yönetmen Milos Forman, toplumdakı çar- pıkiıklara saldınrken, anlamsız kurallara ve kısıtlamalara karşı gelen birinin nasıl yok edildiği- ni ustaca anlatıyor. Hastane yetkililerinin memur zihniyetıyle ezıp baskı yaptıkla- n akıl hastalannı örgütlemeye girişen ve sonuna kadar kendi değer ölçülerinı sa\nxnan Mc- Murphy'nin savaşımını anlatan "GugukKuşu", canlı karakter- leri, özenli anlatımı ve özgürlü- ğü yüceltip her çeşit baskıya karşı çıkan özüyle yıllara miey- dan okuyan bır başyapıt. Kaçırmayın... Aktör Jack Nicholson bufilmJe,ilk Oscar'ını kazandı. Medyadaki şiddet TV Servisi - "Kent ve Kültür"de ilk olarak, Burhan Yentürk'ün Galata Kulesi'yle ilgili anlatımlanna yer veriliyor. Marmara Üniversitesi ögrerim üyesi Nurçaj' Türkoğlunun şiddet olgusu ve medyadaki şiddetle ilgili göriişlennın yer aldığı yapımda, Ulaşılabilir Yaşam Derneği ile Gürpınar Belediyesi'nin işbirliğiyle hayata geçirilen Kent Tanmı Projesı de tanıtılıyor. tlker Okumuş un sunduğu program, Ender Güzej'in Istanbul için tasarladığı "Heykel Sokağj" görünrüleriyle sona eriyor. H TRT 2, 19.15 CNBC-e 22.00 Melo / Yönetmen: Alain Resnais / Senaryo: Henri Bernstein (oyun), Alain Resnais / Müzik: M.Philippe- Gerard / Oyuncular: Sabine Azema, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Andre Dussol- lier/1986 Fransa ya- pımı, 112 dakika. TV Servisi - Cnlü Fransız yönetmen Alain Resnais ım- zalı "Meto" bu akşam CN- BC-e'nın "Ustalara Saygı" kuşağında ekrana geliyor. Marcel (DussoDier) ve Pi- erre (Arditi) fihnin iki ana karakten. Viyolın sanatçısı olan ikili konservatuar yılla- nndan beri arkadaştır. Pierre yerel bır orkestrada çalmayı tercih ederken, Marcel daha başanlı olmuştur. Özel ya- şamlannda da Pıerre, kansı Romaine ile bir aile kurar- ken Marcel çapkmhğa de- vam etmektedir. Ancak genç çiftin Marceli akşam yeme- ğine davet etmeleri ile her- şey değişir ve Marcel le Ro- maine arasmda bır ilişki baş- lar. Dünya turnesine çıkacak olan Marcel, genç kadından o gelene kadar beklemesini isteyerek daha sonra özgür- ce birlikte olabıleceklerini söyler. Romaine kendisini Sen nehrine atarak ıntıhan seçtiğinde yasak bir aşkın varlığı ortaya çıkacaktır... Sevgilisinin yasını istedi- ği gibi tutamayan Marcel, arkadaşına olan saygısından dolayı acısını ıçine gömecek ve ilişkilerinı açıklamaya- caktır. Ancak olaydan yıllar sonra Pierre eski dostu ile yüzleşmeye gider... Henry Bernstein' in roma- nından sinemaya uyarlanan film, 21 gün gibi oldukça kı- sa bir süre zarfında çekilmiş. Fransız Yeni Dalga akımı- nın temsilcilennden Alain Resnais'in belkı en ıyi yapı- tı değil ancak filmin trajik ve duygusal öyküsü izleyici- yi ekrana bağhyor. Paris'te Institutdes Hautes Okulu'nda sinema eğitimi alan yönetmen Alain Resna- is, "Hayat Bir Şarkıdır", "Hiroşimo Sevgilim", "AmerikaİJ Amcam" gibi klasiklere imza attı. Yönet- men, 1998 yılında Berlin Film Festivali'nde, "Yaşam Boyu Başan Ödühı"nü aldı Sabine Azema filmdeki rolü ile "enryikadınoyuncu", Pi- erre Arditi ise "en iyi yardım- aerkekoyuncu" dalında Ce- sar ödülü kazandı. Tv PROGRAMLARI O9.00 Gün Başlıyor 10.40 Dızi: Şaşıfelek Çıkmazı 11.40 YazMut- fağı 12.20 Dızi: Ne Senınle Ne Sensiz 13.30 Dizı: Lorenzo'nun Kansı 14.25 Ver Elını Anadolu 15.00 Dizi: Kuzenle- rkn 16.30 Çizgi Film: Casper 17.00 Di- zi: Kasaba 18.20 Dızi Yedi Numara 19.20 Dızi: Bizim Evın Hallen 20.00 Haberler 20.50 Şans Topu Çekilişi 21.10 Çalsın Davullar 22.20 Zarnanın Tanığı 23.00 Sınırlar Arasında 00.40 Günün Ardından 01.00 Yabancı Film: Ucu Ucuna lO 312 490 43 00). 10.30 Dış Basın 10.40 Ekogün 11.40 Sanat Gundemi 12.35 Yurttan Haberler 13.20 Başkent Sıyaset 13.35 Hayat Akarken 14.15 Ekogun 14.45 Dünya Ekonomisı 15.35 Yurttan Ha- berler 16.40 Sanat Gündemi 17.40 Dünyaya Bakış 18.00 Haberler 18.25 Hayatımız Sınav 19.00 Haber 19.15 Kent ve kültür 19.40 Ne Yapıyoıiar 20.1O Film: Guguk Kuşu 22.30 Tena- dos'tan Bozcaada'ya 23.35 Bengi 00.25 Arkeolojik Sırlar 01.40 Film: U- lu Ağaçlar (0 212 259 72 75). BUGUN Yabancı Dizi: St. Tropez 08.30 Muzık Pınarı 09.00 Yedi Renk 10.30 Kütturel Zenginli- ğımiz 11.00 Sahte Dünyalar 11.30 Sağlık Olsun 12.00 Gide Gide GAP 13.15Can Suyu 13.45 Meraklı Momolar 14.00 TBMM-TV 19.00 /talya - Norveç (Bant) 20.30 Avrupa Yüzme Şamp. Senkronize Düet Fina- \\ (Bant) 21.45 Brezilya - Şilı (Bant) 23.15 Av- rupa Yüzme Şampiyonası Senk. Yüzme Ser- best Kombinasyon (Bant) 00.15 Kapanış. 10.05 Afiyet Olsun 10.30 Dizi: Bizim Evin Halleri 11.00 Kadı- na Dair 12.00 Haber 12.30 Yerti Film: Malkoçoğlu Kralara Karşı 14.00 Uzaktaki Yakınlanmız 15.25 Belgesel: Sessiz Tanık Osmanlı Arşivteri 15.55 Hayat Akarken 16.15 El Yapımı 16.45 Benımle Oynar mıstn 17.15 Memaba Dünya 18.20 Memleketten Haber Var 19.00 Müzik-Klipler 19.15 Dizi: Bi- zim Evin Halleri 19.45 Dizi: Gecenin Öteki Yü- zü 21.25 Çalsın Davullar 22.40 Sınırlar Arasın- da 23.20 Gençlerle 00.15 Aydın Bakışı 00.40 Günün Konusu 01.00 Haber. 07.00 Yerli Film: Bay Kamber 09.00 Çizgi Film: Sihirli Notalar 09.30 Çızgi Film: Kirby 10.00 Çizgi Film: Sevimli Hırsız 10.30 Dizi: Bücür Cadı 12.30 Gün Ortası 12.50 Çizgi Film: Megamen 13.30 Dızi: Çocuklar Ne Olacak 15.10 Yerli Film: Sekreter 17.10 Passaparola 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 20.00 Dızi: En Son Babalar Duyar 21.50 112 Acil 23.40 Z Raporu 00.50 Gece Haberı 01.20 Spor 01.30 Yabancı Film: Kra- liçenin Elçisi 2 03.10 Türk Halk Müzıği 04.50 Türk Sanat Müziği (0 212 448 80 00). 07.00SabahHaberle- rı 08.10 Gayrimenkul Rehberi 10.00 Profes- yoneller 11.00 Uzman Gözüyte 12.30 Paran- tez 14.00 Söz Sızin 16.00 Hizmettürk 17.50 Teknokolik 18.00 Haberler 20.00 Stratejik Fi- nans 21.45 Expo Fuar 22.30 Kobiler Soruyor 00.30 Gece Haberleri (0 212 465 79 49). 10.20 Sağlık Hattı 11.00 Açık Hat 12.40Teknoloji Hattı 13.00 Ekono- mı Politik 13.30 Günden Kareler 14.10 Gündem 15.20 Ankara Saati 17.10 Iz- leyicinin Sesı 18.20 Cafe Net 18.50 Kültür-Sa- nat 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Haber öte- sı 21.00 Ne Var Ne Yok 22.00 Duayen 23.00 Geceye Bakış 00.10 Psıko Yoaım 01.00 Ha- ber 01.30 Sağlık Hattı (0 272 449 07 00). 06.30 Güne Merhaba 07.30 Dizi: Rebecca 08.45 Dizı: Intıkam Ate- şi 09.45 Ah Kalbim 12.45 Bizim Lezzetler 13.30 En Komik An 14.30 Uy Başımıza Gelenler 16.00 Serap Ez- gü ile Biz Bıze 19.00 Show TV Ana Haber Bül- teni 20.00 Dizi: Yanık Koza 21.45 Dızi: Yağ- mur Zamanı 23.30 Haber Özel 00.30 Bu Ge- ce 01.15 Yabancı Film: Silahlı Adam 03.00 Dizi: Sevgının Gücü 05.00 Yerli Film: Hz. Ömer'in Adaleti (0 212 355 01 01). 07.00 Kahvaltı Haberleri 08.45 Çizgi Film: Pingu 09.00 Hugo ve Tolga Abi 10.00 Çızgi Film: Ced- ric 10.35 Çizgi Film: Sonic 11.45 Dizi: Rubi 13.00 Gün Ortası 13.30 Aynalı Kahve 15.30 Dizi: Çocuklar Duymasın 17.30 Dizı: Avrupa Yakası 19.00 Haberler 19.45 Spor 20.00 Di- zi: Avrupa Yakası 21.45 Italya Kupası Finali Rövanş Maçı: Inter - Roma (Canlı) 23.45 Be- yin Fırtınası 01.25 Son Haber 02.05 Haberci 02>W Gecenin Içinden (0 212 354 30 00). 07.00 Güne Başlarken 09.10 Ekonomi 10.00 Haberler 10.10 Yazhk Hayat 10.50 Lifestyle 11.30 Yakın Haber 12.10 Spor 12.30 Doğru Tercih 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.15 Yakın Plan 16.00 Haber 16.30 Ekonomi 17.10 BeşÇayı 18.10Gece-Günduz 18.30 Ve Insan 19.00 Akşam Haberleri 19.35 Gerçeğin Ta Kendisi 20.05 Spor 20.30 Karşı Görüş 22.00 Pusula 23.00 Haberler 23.05 NBA: Detroit - San Antonio (Tekrar) (0 212 335 00 00). 07.00 Çizgi Film: Taş Devri 08.00 Yerfi Film: Gönül Garip Bir Kuş- ttır 10.00 Sabah Sabah SedaSa- »' y 3 " 12.30 Haberler 13.00 Ikınci Ba- har Gönüllerde 15.20 Dizı: Aşkım Aşkım 17.00 Dizi: Sıhırlı Annem 19.00 Kanal D Ana Haber Bülteni 20.00 Dizı: Sahra 22.00 FIFA Konfederasyon Kupası: Almanya - Avustralya (Canlı) 24.00 Yarışma: Çırak 01.30 Haber 01.40 Yerli Film: Kara Pençe 04.40 Trafik 05.00 Duygulu Türküler 05.30 Dizi: Vahşi Güzel (Tekrar) (0212413 51 11). 09.00 Huzura Doğru 10.00 Dizi: El- tiler 12.00 Haberler 12.30 Sızin Se- siniz 16.30 Akşam Yıldızları 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Dizı: El Bebek Gül Bebek 21.00 Anadolu Rüzgan 00.30 Dış Hat- lar 02.00 Gece Haberleri 02.30 Tele Market 03.00 Sizın Sesiniz (0 212 454 56 00). 10.15 Yaşama Sevinci 11.05 Refe- rans Noktası 11.45 Fınans Buttenı ı 12.10 IşYemeğı 13.00 Ajans 13.45 Spor 14.20 Fınans Bultenı 15.10 Çı- kış Yolu 16.10 Parametre 17.00 Manşet 18.30 Afiş 19.00Edıtör20.005N1K 21.10Cosmo- polis 22.05 Her Evde Bir Haber Var 23.00 Ge- ce Görüşu 00.30 Afiş (0 212 413 56 00). 10.05Dizi:St.Tropez11.05Yeni Vızyon 1Z30 Trend Sağlık 13.00 Gün Ortası 13.30 Spor 14.00 Dı- zi: Kadın Her Zaman Haklıdır 14.30 A'dan Z'ye 17.00 Derya Gıbi 18.00 Haberler 18.20 Spor 18.40Trend 19.00 Dızi: St. Tropez 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Dikkat Şahan Çıka- bilir22.30 Yaşamdan Dakikalar 00.30Ah Şim- di Orada Olmak Vardı 01.00 HaberAktrf 01.30 Transfer Dosyası (0 212 288 51 52). 07.00 Çizgi Film Kuşağı 08.30 Sağlık Rehberi 09.25 Yabancı Film: Ispanyol Yargıçlan 10.35 Yabancı Film: Sabotaj 12.15 Beşte Beş 13.00 Sağlık Rehberi 14.00 At Yarışlan (Canlı) 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Ana Haber 20.15 Ya- bancı Film: Redneck 21.50 Yabancı Film: Su- dan Çıkmış Balık Gib 23.30 Ceyhun Yılmaz Show 00.30 Fantasy TV (0 212 336 15 15). 10.45 Elektrikli Yılan Balığı 11.40 Bir 4-Çeker Doğuyor 13.30 Uçan Külçe 14.30 Tren- ler Neden Çarpışır 17.00 Sahra'nın Göçerle- ri 18.00 Savaş Alanı: Unutulan Cephe 19.00 Süper Yapılar 20.00 Sıradışı Mühendislik 21.00 Hitler'in Kadınlan 22.00 Açılmamış: Mumyalann Gizemli Dünyası 23.00 Kleopat- ra'nın Gizemli ölümü (0 212 330 00 88). C 11.00 Ferah Ferah 13.30 Sarışeker 16.00 Kum Saati 19.00 Gerçek Ke- sit 20.00 Haber 20.45 Yerli Film: Bir Kadın Kayboldu 22.30 Renklı Dünyalar 24.00 Gece Hattı 00.45 Truvalı Helen 01.45 Film: Harika Adam (0 212 256 82 82). 10.35 Şirket Raporu 11.35 Vade- li Işlemler 12.00 Finans Cafe 12.35 Dış Pıyasalar 14.00 Piyasa Ekranı 15.00 Analız 16.30 İMKB Kapanış 17.45 Günden Kalanlar 18.30 Çızgi Film: Rugrats 19.15 Dızi: Cheers 20.00 Dizi: Miss Match 21.00 Dızi: ER 22.00 Yabancı Film: Melo 00.15 Dizi: Miss Match 02.15 Di- zi: Cheers (0 212 330 01 01). ULUSAL 07.00 Yedi-Dokuz 08.50 Kur- tuluş Savaşı öyküleri 09.10 Müzik Pınarı 12.10 Ufuklar 13.10 Müzik Pınan 15.10 Ozan Telinden 17.10SanatHayatı 18.10Çrftçı Mec- lisi 19.00 Ana Haber Bülteni 19.35 Günün Yo- aımu 20.15 Kurtuluş Savaşı Öyküleri 20.30 Adım Adım Karadeniz 22.00 Uzaktakıler 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). s*S~ -,„ _ 09.00 Spor Aktif 09.30 Tatil ( V _'»"vV Rotası 10.00 Sağlıklı Beslen- me 10.30 Film: Sevimli Mut- luluk 12.00 Festival Günlüğu 13.15 Pop Cafe 15.05Tatıl Rotası 15.30 Ekodinamik 17.05 On Aır 18.00 Duğun Magazin 19.00 Festival Gün- luğu 19.30 Ana Haber 20.30 Sıradışı 21.00 Film: Çiftçinin Kansı 22.30 Gecenin Koktey- li 24.00 Haber Masası (0 224 331 70 00). _ _ 09.05 Yabancı Film: DerinŞok jur 10.45 Yabancı Film: Küçük Zampara 12.35 Yabancı Film: Itham Ediyorum 14.05 Yabancı Film: Nicho- las Nickleby 16.20 Yabancı Film: Dayanılmaz Zulüm 18.10 Yabancı Film: AlçakAdam 20.30 Yabancı Film: Hıç Sevilecek miyim? 22.05 Ya- bancı Film: Maceraya Devam 23.45 Yabancı Film: Dayanılmaz Zulüm (0 212 326 00 00). v 10.00 Gaf Ebesi 12.00 Yemek w j Bahane 13.00 Editör Masası . ıT ri, 14 -°° Kadınlar Kulübü 16.00 KanailUrK Ekonomi Gündemi 17.00 Tipitv 17.45 Çizgi Film: Şaşırtan Tarih 18.00 Dızi: Ro- bın Hood 19.00 Dizi: Beverly Hills 20.00 Ana Haber 21.00 Dizi: McMıllan ve Kansı 22.45 Gerçekler 23.30 Yabancı Film: Selena 00.30 Dizi: Beverly Hills (0 212 274 50 50). 11.50 Film: Karlı Dağdaki Ateş 13^0 Film: Kader Yolcuları 15.00 Film: Yıkılış 16.15 Film: Evcılik Oyu- nu 17.45 Film: Medcezır Manzara- lan 19.10 Film: Erikler Çiçek Açtı 20.50 Ünlü Ustalar: Katıller de Ağlar 22.05 Film: Milyarlık Koca Bebekler 23.30 Film: Evcilik Oyunu 01.00 Film: Kader Yolculan(0 272 326 00 00). 10.15 Diplomatik Kulis 11.15 Sı- ya n Beyaz Replıkler 14.15 Açık Haber 15.15 Sağlık Kamesı 16.15 Basında Bugün 17.15 Motorvizyon 19.30 Haber 20.00 Not Defterı 21.30 Yedigun 22.30 Dış Siyaset 23.30 Seya- hatname 24.00 Haber (0 312 231 21 00). 20.30 KARŞI caniı GÖRÜŞ Oğuz Haksever 2240 PUSULA Mithat Bereket 23:05 DETROfT SAN ANTONİO NBA Finali 3. Maç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog