Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

-IS HAZİRAN 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA IV I J | Â | |J ğ\ kultur@cumhuriyet.com.tr 15 ALLEGRO EVtN tLYASOĞLU Olağanüstü bir diva...Mezzo soprano Anne Sofıe von Otter'in İstanbul dinletisine tanık olmak, efsanevi bir geceye tanık ol- rnakla eşıtti. istanbul Festivali çer- çevesindegerçekleşen 'Lied Gece- si'nde sanatçıya Bengt Forsberg pıyanosuNİa eşlik etti. tlk bakışta lskandina\ ve kendi ülkesi olan îs- veçlilerin ağırlıkta olduğu, değişik ülkelerden değişik dönem besteci- lerinin bir araya geldiği bir prog- ramla karşılaştık. Oysa program dizenlemesinin başansı, dinledik- çe ortaya çıktı: Her bir şarkının bir dıgerine bağlanışında öylesıne in- celikli örgüler örülmüştü ki! sanatçının bugüne dek rastladığım dığer konser programlannda olsun. kayıtlannda olsun program seçimi hep sıra dışı, hep kendine özel in- celikler taşıyor. Von Otter, araştır- mayla günyüzüne çıkanlmış yapıt- lar sunuyor. Özellikle kendi çevre- sinin, Kuzey Avrupa'nın sesini du- yuruyor. Proğ. Her iki sanatçının da son derece denn bir kültür biri- kımi oldugu, hem seçtikleri yapıt- lardan, hem de yorum tarzlanndan belli oluyordu. Pıyanıst Bengt Fors- berg' ı de Yon Otter kadar kutlamak gerek. Hem kusursuz eşliği, hem harika tuşesiyle olağanüstü dinleti- ye katkıda bulunduğu, ayrıca Chabrier ve Schulhaf un piyano yapıtlannı bize tanıttığı için. Von Otter, çok özel bir soprano. Bir şancının taşıyabileceği bütün ûstün özelliklere sahip: Cümle ku- ruşu, ses renkJerini denetlemesı, rit- rni, sesine ve sahneye egemenliğı, lirizmi, zarafeti, artikülasyonu... .Aynca lied söylemenin sımnı çöz- müş, şiirle şarkının birleştigi nok- tada şiirin hakkını göz ardı etme- den, iki sanat dalını bir araya getir- meyi başarmış. Lied söyleyebilmek lıer operacının kolayca altından kal- kacağı iş değildir. Nüansın. ses gür- lüğünün son derece iyi denetlenme- si gerekir. O küçücük seslerle, söz- lere inanılmaz ifade katarken ton sıcaklığını elden bırakmıyordu. "Vibratoyu (titreşımli söyleyişi) abartmadan, bir Stradivarius kema- m gibi tınlatıyordu. Sesin nereden •geldiğinı keşfedemiyorsunuz o söylerken. tepeden bir yerden, öy- llesine doğal olarak gelip akıyor ki! Ses rengine çok yakışan parçalar arasında Mahler'in Rückert Lied- leri olağanüstüydü. VVeill-Brecht tşarkılannda onca ağır ortamdan IAA/AIAPGENEL ; KURULUYAR1NBAŞLIYOR Amıpaİı sanatçüar istanbuVda on Otter, çok özel bir soprano. Bir şancının taşıyabiîeceği bütün üstün özelliklere sahip: Cümle kuruşu, ses renklerini denetlemesı, ritmi, sesine ve sahneye egemenliğı, lirizmi, zarafeti, artikülasyonu... Ayrıca lied söylemenin sırrını çözmüş, şiirle şarkının birleştigi noktada şiirin hakkını göz ardı etmeden, iki sanat dalını bir araya getirmeyi başarmış. Ses rengine çok yakışan parçalar arasında Mahler'in Rückert Liedleri olağanüstüydü. Weill-Brecht şarkılarında onca ağır ortamdan sonra bambaşka bir atmosfere de hemen uyum sağlama başarısım gösterdi. sonra bambaşka bir atmosfere de hemen uyum sağlama başarısım gösterdi. Anne Sofie von Otter'i ve Bengt ForsbergM dinlemek bir mutluluktu. Uzun süre izlerini si- lemeyeceğimiz, etkisinden kurtu- lamayacağımız bir dinleti yaşadık. Leyla cencer'e sunulan ödüller Bu yılki İstanbul Festivali'nin açılışında Leyla Gencere yaşam boyu başan ödülü verildi. Bir önce- ki yazımda şöyle demiştim: "Ben- ce Leyla Gencer'e Türkiye'deki bütün kültür kurumları en özel ödüllerini sunmalılar. Gün geç- tikçe onun dünya ortasında tek başına verdiği mücadelenin de- ğerini daha iyi anlıyoruz. Araş- tırmacılığı, kültürii, yüksek zev- kiyle dünya opera tarihine dam- gasını vurmuş bir diva." Ankara Sevda-Cenap And Vakfı'nda çalı- şan Öznur Bilkur'dan şöyle bir si- tem yazısı aldım: "Bugün Cumhuriyet gazetesin- de 'Hoş geldin festival' başbklı ya- zınızı, diğer yazılarınızı olduğu gibi baştan sona okudum. Özel- likle Leyla Gencer'e yaşam boyu başan ödülü ara başhklı bölümü daha da dikkatli okudum ve de umduğum gibi ne SCA'dan, ne de neredeyse adı unutulmak üzere iken 1994 yıb Aralık ayında, vak- fımızın Onur Ödülü Altın Madal- yası Ue ödüllendirdiği ve zama- nın Cumhurbaşkanı Sayın Süley- man Demırel tarafından ödülü ve- rilen Leyla Gencer'in bu ödülü aldığından bahsetmediğinizi üzü- lerek gördüm. Siz ki, bizim 6 Ara- lık geleneksel törenlerimizi, festi- val açılış. ya da kapanış konserle- rimizi olabildiğince yerinde izle- yen birisi olarak bizi göz ardı ede- biliyorsanız, medyadan nasıl bir beklentimiz olacağını kestiremi- yorum... Sevda-Cenap And Mü- zik Vakfı, 1994 yılında Sayın Ley- la Gencer'e bu ödülü vererek ilk vefa örneğini göstermişti." Yazımda Leyla Geneer'e bugüne kadar kimlerin ödül verdiğini sıra- lamamıştım. Ancak bundan sonra- sı için bütün kültür ve sanat kurum- lanna çağnda bulunmuştum. Dola- yısıyla böyle bir sıralama yapıp da SCA'yı dışta bırakmam söz konu- su değil. Bu kez Leyla Gencer'e ne kadar sahip çıkmışız şeklinde bir araştırma yapıp, Zeynep Oral'ın da yardımıyla bir sıralama oluştur- dum. 1988'de Devlet Sanatçısı ol- muş; 1990'daBoğaziçiÜniversite- si Onursal Doktorası verilmiş; 1993"te istanbul Devlet Opera ve Balesi'nde Onur Gecesi düzenlen- miş; 1994'te Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın Altın Madalyası verilmiş; Yapı Kredi Bankası Ley- la Gencer Şan Yanşması'nı başlat- mış; 1995te Hüseyin Akbulut müdürlüğündeki Ankara Devlet Operası'nın bahçesine Sait Rüs- tem tarafından yapılan Leyla Gen- cer heykeli dikilmiş. 1996'datstan- bul Kültür ve Sanat Vakfı'nın onur- sal başkanhğına seçilmiş. Leyla Gencer'in yurtdışında aldığı ödül- lerin sayısı hâlâ kat kat üstün. Türk olarak ve Türk kalarak verdiği amansız savaşımla ulaştığı doruk, bugün Avrupada efsaneleşmiş bir adı taşımasına yetiyor. Yapı Kredi'nin başlatıp sonradan sürdüremediği şan yanşmasımn bundan böyle ÎKSV tarafından ya- pılacağını ögrenmek sevindirici. Yalnız sanat kurumlannın değil, o- nun çalışma gücünden, disiplinin- den ve ödün vermeyen kişiliğinden örnek alması gereken her çeşit ku- ruluşun Leyla Gencer'e ödül ver- mesi, yeni kuşaklara onu tanıtması gerekir. www.evinilyasogJu.com Kültür Servisi-Uluslararası Plastik Sanatlar Demekleri'nin (IAAJ AIAP - International Association of Art) III. Avrupa Genel Kurul Toplantısı, 16-18 Haziran tarihleri arasında Istanbul'da yapılacak. Toplantıya, geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan, Suna - Inan Kıraç Vakfı Kültür Sanat Vakfı Pera Müzesı ev sahipliği yapacak. Amaç dünya bartşına katkı Ülkeler arası sanat ve kültür ağı oluşturmak ve ilişkileri güçlendirerek dünya banşına katkıda bulunmak amacıyla 1954 yılında UNESCO yapısı içinde kurulan İAA(Internaitonal Association of Art)'ın bu toplantısına, 46 üye A\Tupa ülkesinden dernek temsilcileri katılacak. Eylül 2005'te Pekin'de yapılacak olan Dünya Genel Kurulu öncesi. bu toplantıda. derneğin üç yıl görev yapacak Avrupa Yönetim Kurulu da seçilecek. Tüm bunların yanında, ülkemiz sanatı için özel bir tasarıyı da bılrikte getiriyor bu toplantı: 'Genç Açüım Sergisi'. UPSD Türkiye Başkanı Mehmet Güleryüz'ün öncülüğünde gerçekleştirilen bu sergide, 61 genç sanatçımızın yapıtlan yer alıyor. Serginin dikkat çekici bir yanı da, çeşitli dısiplin ve biçemlerden oluşan bir seçki niteliği taşıması. Sergi düzenlenirken, buna özellikle önem verilmiş. 'Genç Açılım'ın sergilenme süresi, IAA'AIAP Avrupa Genel Kurulu'nun süresiyle sınırlanmamış. Sergi. dört ay boyunca, 1 Ekım 2005 tarihine dek, Pera Müzesi'nde görülebilecek. KUITUK • S»N»T www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 yarın Gitar Konseri >JorgeCardoso Viadnd Gjîar Oca Okestrasi'm kuran ve şefiiğrıi yapan îotet. bested ve muzikolog Jorge Cardoso. Amerikalı 3!tari5*.ler BHiğ.'ren başftaniıjjını ve Fransa, Aıîantin. Fas ğkn t<rç.c+: ıl<ede ciuslaarası gitarfestıvalterinr sanat yönetmer*eırii yapmaMadr. Cafdoso'nın soto, trio. quartet ve otfcestraiara gftat ıçan besteletiğı Oç yüz e»den (azla esetj seksene yakır çptarist tarö*ndan kay*arda kJanimştır. Tekı*, yorumlama besteoiK ve Güney Amenka m o i üzarine dersler veren sanatçı, Güney Amerika tıal« mû2»i. Ronesans çlöoect» ve ispanyoi barok ttiCöğı üzsnne yaphft dLEsniem^erie de dkkat çekmekte'dır 19 Haziran, Pazar Ktrem Görsev Trio ve Tufan DJ. Hurcan Akad 26 Hazir», Pazar Ricky Ftrd OnAelra ve Nfza Eren DJ. Sevin Okyaf ATU KÖJt*İF «OMAKBANK www.heproductions.com / Bilgi için: 0212 293 65 42 20.00 (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.tr ŞtŞLt 1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN DosyaNo: 2004/1341 Şışli 2. Aıle Mah- kemesı tarafından mahkememize ihbar olunan vasi tayini da- vasında. Giresun Dereli Yü- ce Köyü. CN: 39. HN: 3'tenüfusakayıt- lı bulunan Mehmet ile Rahime'den olma 29.10.1990 d.lu kü- çük Kadir Ketnal Gö- nülaçar'a MK'nin 404. maddesi gereğin- ce kısıtlanmasına. kendisine Şişli, Esen- tepe Mahallesi, CN: 6. HN: 537'de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Ra- hime'den olma 01.12.1949 d.lu anne- annesi Fatma Kufa- cı'nın vasi tayin edil- mesıne, itirazı olanla- rın 10 gün içinde mahkemeye müracaat etmeleri, müracaat et- medikleri takdirde ka- rar içeriğini a>Tien ka- bul etmiş sayılacakla- nna 03.05.2005 gün, 2004/1341 esas, 2005/762 karar sayılı ilamı ile karar veril- miş olup keyfiyet ilan olunur. 03.05.2005 Basın: 25760 Destiny's Child dağıldı • ANKARA (AA) - Beyonce Knowles, Michelle Williams ve Kelly Rovvland'dan kurulu olan ve albümlen tüm dünyada milyonlarca adet satan 'Desrinys Child' topluluğu dağıldı. MTV'njn internet sıtesınde yer alan habere göre, dünyanın en popüler topluluklarmdan 'Destiny's Child'ın elemanlan, artık kendi kanatlanyla uçmaya karar verdi. Son olarak 'Destiny Fulfılled' adlı başanlı çahşmaya ımza atan ve albümün tanıtımı için turneye çıkan topluluk elemanlan, tspanya konserlerinde eylül ayında turneleri sona erdıkten sonra vedalaşacaklannı açıkladılar. Artık solo çalışmalara yöneleceklerini duyuran topluluk elemanlan, 3 yıllık bir aynhk döneminden sonra albüm için bir araya geldıklerini, ancak topluluğun çalışmalanna doruktayken nokta koymaya karar verdiklerinı belirttı. 2. Türk Festivali • LONDRA (AA) - tlki geçen yıl düzenlenen Ingiltere Türk Festivali'nin ikincisi, 16-17 Temmuz'da Londra'da yapılacak. Turkish Forum adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin Londra'daki Turizm Müşavirliği tarafından da desteklenen festival sırasında mehter takımının da konserler vermesi bekleniyor. Thames Irmağı kıyısında düzenlenecek festivalin ilkinden daha görkemli geçmesi için bu yıl büyük çabalar harcandığına dikkat çeken Turkish Forum yöneticileri, bu yıl festival alanının daha da genişletildiğini, Oxo Tower ile dev dönmedolap London Eye arasmdaki bölgenin kullanılacağını bildirdi. Turkish Forum Başkanı Hasan Taşlıca, Londra Türk Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu ile Hakan&Co müzik topluluğunun konserler vereceğini, Eltham Türk Okulu halkoyunlan ekibinin gösteriler yapacağını ve festival boyunca Türk modacılann defilelerine yer verileceğini belittı. Tutankamon'un hazinesi ABD'de • NEW YORK (AA) - Mısır fıravunu Tutankamon ve mezanndan çıkanlan 3 bin 300 yıllık bir geçmişe sahip 120 parçalık hazinesinin, 26 yıl sonra yeniden ABD'de sergilenecegi bildırildi. Ülkede ilk kez 1970'li yıllarda sergilenen ve büvoik ilgi çekerek 8 milyon kişi tarafından ziyaret edilen Tutankamon ve hazinesinin, 'Tutankamon ve Firavunlann Altın Çağı' adı altında yeniden sergilenecegi ABD'de yine büyük ilgi görmesi bekleniyor. 16 Haziran'da Los Angeles County Sanat Müzesi'nde açılarak 15 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak olan sergi, daha sonra 27 ay boyunca Flonda'nın Fort Lauderdale kenti ile Chicago ve Philadelphia'daki müzelerde meraklılanyla buluşacak. Firavun Tutankamon, eski Mısır uygarlığının bunalımda olduğu bir dönemde, MÖ 1343 yılında henüz 9 yaşındayken firavun olmuş, MÖ 1333 yılında 19 yaşındayken aniden ölmüştü. Eski Mısır uygarhğında diğer firavunlara göre çok daha az bir önemi bulunan Tutankamon, 1970'lerdekı sergi sayesinde ABD'de en çok bilinen firavun oldu. Kadıköylülere müzik şöleni • Kültür Servisi - Hakan Şensoy yönetimindeki 'Kadıköy Belediye Filarmonia istanbul', sezonun son konserini bugün saat 20.30'da Kadıköy Halk Eğıtım Merkezi Salonu"nda verecek. Cihat Aşkın. Hakan Şensoy ve Erman tmayhan'ın solist olarak katılacaklan konserde Cem Küçümen'in "tki Keman ve Yaylılar için Konçerto'su ile Deir Yallal'm ',\kko Malkah" adlı yapıtlannı Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy buiikte seslendirecek. Çaykovski'nin 'Bir Rokoko Teması Üzerine Çeşitlemeler' adlı yapıtını ise genç çello sanatçısı Erman Imayhan yorumlayacak. Münir Nurettin Beken'in 'Lodos' adh yapıtının da çalınacağı konser Haydn'ın 'Veda Senfonisi' ile son bulacak. MÜZÎK FESTtVALt'NDE BUGÜN • AYA tRİNİ'de 20.00'de 'Dorukta Bir Gece' adlı, Siemen Opera Yanşmalannda kazanan sanatçılann konseri. (0 212 334 07 00) BUGUN • BABYLO\'da 21 30da Barbaros Erköse Ensamble konseri. (0 212 292 73 68) • CEMAL REŞtT REY KONSER SALONU'nda 14.00'te 'Doğu'nun Iştarlan Kapımızda' adlı etkinlik kapsamında 'Şiirsel Imgeler ve Kimlik' konulu, Maysoon Saqr, Amal Al Juburi, Lina 41 Tibi, Shiva Arastui nın kanlacağı 'şür paneli'. (0 212 232 98 30) • AKBANK KÜLTÜR SANAT MERKEZİ'nde 19.00da 'Kısa Metrajh FUm' toplu gösterimı. (0 212 252 35 00)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog