Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET J i ı J v U l ^ l fJİYUl ekonomi(a cumhuriyet.com.tr Öger THY'ye yüklenirken Atlasjet, Bakan Yıldınm'ın krizi çözmek için talimat verdiğini duyurdu Uçuş kavgasmda yeni perde• Istanbul-Ankara uçuşlan konusunda THY ile Atlasjet arasındaki gerginlik yeni bir boyut kazandı. Atlasjet'ten yapılan açLklamaya göre Yıldınm, THY'ye bağlı uçuş saatlerinin Sivil Havacılık Müdürlüğü'ne bağlanması yönünde talimat verdi. Ekonomi Servisi- Istanbul-Anka- ra uçuşlan konusunda THY ile At- lasjet arasındaki gerginlik yeni bir boyut kazandı. Oger Holding ve Atlasjet Yöne- tim Kurulu Başkanı Vural Öger ise sabah saatlerinde yaptığı açıklama- da, THY'ye yûklendı ve "Devleti arkaya alarak özei sektörle rekabet edflınez" dedi. Öger, AA'ya yapü- ğı açıklamada, Ulaştırma Bakanlı- ğı'ndan Istanbul-Ankara uçuşlan içın 12in aldıklannı belirtırken "Re- zalet dhebileeegim bir olayta karşı karşrya kaldık. Biz Atlasjet olarak Türkrye'nin birçok şehrine çok ba- şarclı uçuşlar gerçekleştiriyonız ve geneüikle yeni uçaklarla uçuyoruz" dıye konuştu. Uçuş ıznınin bakanhkça verilme- sine rağmen uçuş saat izinlerini THY'nin verdiğini anlatan Öger, şurtlan söyledi: "THYbizte rekabet hahnde olduğu için, 4 haftadır uçtu- ğumuz uçaklara, Uçuş saat izniniz yok' dediler. Volcular uçağın içinde beklemesüıe rağmen uçakiannuzse- feryapamadılar." THY bünyesındeki Slot Koordi- nasyon Merkezinden gerekli izin- leri almadığı gerekçesiyle tstanbul- Ankara uçuşlan dörtten ikiye indi- rilen Atlasjet, yaptığı açıklamada Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm'a teşekkür etti. Açıklamaya göre, Yıl- dınm, uçuş saatlerini kontrol eden Slot Koordinasyon Merkezi'nin Sı- \il Havacılık Müdürlüğü'ne bağlan- ması yönünde talimat verdi. Atlas- jet'ten dün öğleden sonra yapılan açıklamada, Yıldınm'ın Slot Koor- dinasyon Merkezi'nin kontrolünün THY'den alınmasına dönük talıma- tı kastedılerek "Türkrye Cumhuri- yeti tarihine yazılacak bir karar. Kendisini kuduvoruz" dedi. Atiasjefin tstanbul-Ankara uçuşu, volcular uçaktan indirilerek engelknmiştL (AA) Olay nasıl gelişti? Atlasjet'inTHY bünyesındeki "Slot Koordinasyon Müdürlüğü "nden gerekli onay ve izni almadan Ankara- Istanbul arasında uçuslara baslaması üzerine önceki gün THY, "uçuş saatinin ihlal edildiği" gerekçesiyle bakanhğa ba§vurdu. Âtlasjet'in uçuşlan dörtten ikiye indirildi ve Atlasjet 'in uçuşu engellendi. THYyetkilileri, olay üzerine yaptıkları açıklamalarda "Bazı havayolu firmalannın kendilerine ait olmayan saatlerde sürekli kalkış yaparak THY'nin hakkını gasp ettiğini" öne sürdüler. KOCAEU-DEN İSTANBULA '•AKP milletvekili Gündüz, 20 trilyon liralık kaynak için Meclis'e yasa teklifi verdi DİSK, sendika hakk için yüriiyecek İstanbul Haber Servisi - Türkiye De\Tİmci tşçi Sen- ' dikalan Konfederasyonu > (DtSK), sendıkal hak ve ' özgürlüklerin önündeki en- gellerin kaldınlması amacıyla 15-16 Haziran direnişinin 35. yılmda bugün Kocaelinden tstanbul'a yürii- yecek. DİSK Genel Başkanı Süley- man Çelebi. Türkıye işçi sınıfının haklanna yönelik saldınlann 35 yıl- dır hız kesmediğını belırterek AKP hükümetinin antidemokratik uygula- malanna karşı büyük yürüyüşü baş- lattıklannı söyledi. Çelebi, düzenlediği basm toplan- tısında, 15-16Hazıran 1970'tesendi- kalaşmanın önüne engellenn konul- duğunu. bağımsız sendikalann yok edilmeye çalışıldığını anımsatarak Türkiye işçi sınıfının haklanna yöne- lik saldınlann bugün de devam etti- ğmi belırttı. Çelebi, "Bugün devletin kâr eden kuruluşlannı satarak. çab- şanlan açhğa mahkûm etmeye çaihşı- yorlar. AKP hükümetinin yildızlan- nın döküldüğü şu günlerde, DtSK ik- tidarm antidemokratikuygulamalan- na karşı büyük yürüyüşünü başlab- yor" dedi. "Sendikal hak ve özgürlüklerimiz için jiirüyoruz'' slogaru altında yapı- lacak yürüyüşe DlSK Yönetim Kuru- lu, Başkanlar Kurulu ve sendikaya üye olduklan için işten atılan işçiler katılacak. Karadenizpetrolüne ABD ügisi TRABZON(Cum- huriyet) - ABD'nın Ankara Büyükelçüi- ği'nde enerjı ve tele- komünikasyondan so- rumlu diplomat David Yo- ung. bu ay içinde petrol için sondaj ça- hşmalanna başlanacak olan Doğu Ka- radenız'de incelemelerde bulunmak için Trabzon'a geldi. David Young, 14 Karadeniz'de büyük bir potansiyel var. Türkiye için bu ülke ekonomisi açısından çok önemli" dedi. Gecekondu fonu duble yoDara ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP Grup Başkan- vekili trfan Gündüz, Gece- kondu Fonu'nda biriken 20 trilyon liranın duble yol yapı- mında kullamlmasına ilişkin yasa önerisi verdi. AKP Grup Başkanvekili Gündüz, TBMM Başkanlı- ğı'na Bazı Fonlann Tasfıyesi- ne İlişkin Yasa'ya geçicı bir madde eklenmesine ilişkin yasa önerisi ver- di. Önende, daha önce yürürlükten kaldın- lan ve 9 Eylül 2009 tarihindeki devir işlem- leri sonuna kadar bütün yetkilerin Bayındır- lık ve Iskân Bakanlığı tarafından kullanıla- cağı, düzenlenen 2 No'lu Gecekondu Fo- nu'nun bu yasa çıkıncaya kadar binkmiş nakit parasırun bölünmüş yollarda kullanıl- mak üzere Karayollan Genel Müdürlü- ğü'nün bütçesine aktanlması öngörüldü. • AKP Istanbul Milletvekili Irfan Gündüz'ün yasa teklifine göre, Gecekondu Fonu'nda biriken kaynak, bölünmüş yollann yapımında kullanılacak. Önerinin gerekçesinde, fo- nun devnnin 9 Eylül 2009'a kadar uzatıldığı, ancak gelirle- rinin 9 Eylül 2000 tarihinden önce başlayan bazı iş ve işlem- ler hariç, diğer iş ve işlemlere harcanamadığı için biriktiği ve 20 milyon YTL'nin (20 trilyon lira) TOKTnin emnndeki bir hesapta atıl vaziyette beklediği belirtıldi. Bütçe olanaklannın kısıtlı olması ve bölünmüş yol yapımı hedef- lerinin tutturulabilmesi için gerekli ek kay- nağın bütçeye ilave yük getirmeden sağlan- masının kamu yaranna olacağı kaydedildi. Gerekçede, "Bir taraftan baa kamu kurum ve kuruluşlannın acil ve zaruri kaynak ihti- yacı varken diğer taraftan yine kamuya ait fonlarda biriken vetasfiye bekleyen kaynağuı bekletilmesinin mantıklı bir izahınuı bulun- madtğı da tarnşmasızdır" deruldi. Sabancı Grubu, TMSF'nin tüm çimento ihalelerine açık katılacaklannı açıkladı Akçansa'dan 135 milyon dolarlıkyatınm • Sabancı Holding ve Heidelberg Cement Grubu ortaklığı ile faaliyetini sürdüren çimento üreticisi Akçansa, Çanakkale'deki fabrikasına 135 milyon dolarlık yeni yatınm yapacak. Ekonomi Servisi - Akçansa, Çanakkale'deki fabnkasına 135 milyon dolarlık yeni ya- tınm yapma karan aldı. Yatınmın ta- mamlanmasıyla Çanakkale fabnkasının yılhk klinker üretiminin yüzde 100 art- tınlması ve Akçansa'nın toplam klinker üretim kapasitesınin 5.7 milyon tona yükseltılmesi hedefleniyor. Akçansa Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, kısa zamanda başlayacak olan ka- pasite arttırmaya yönelik yeni yatınm 200"? yılı sonunda tamamlanacak. Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Er- han Kamışlı. ortaklan Heidelberg ile TMSF'nin elindekı çimento şırketlerine ilgilennın devam ettiğini belirterek "Di- ğer grup şirketimiz Çimsa da yakında TMSFnin düzenleyecegi bu ihalelerle il- gUenmektedir" dedi. Kamışlı, Akçansa'nın Çanakkale'deki 135 milyon dolarlık yatınm karanndan son- ra, çimento grubunun beyaz çimentoda dünya lideri olduğunu belirttı. Seydişehir işçisinden siyah çelenk Seydişehir Alüminyum Tesisleri işçijerinin özelleştirmeye karşı mücadeleleri sürüyor. İşçiler bugün Özeueştirme İdaresi ne si> ah çelenk bırakacak, Çelik- İş Sendikası Seydişehir Şube Başkanı Muharrem Oğuz. fabrika sahasında iş- çflerie yaptığı toplantıda mücadele>e devam karan aldıklannı açıkladı. Muharrem Oğuz, bugün 50 işçiyle birükte Ankara'ya giderek Özclleştirme İdaresi önüne siyah çelenk bırakacaklannı anlarh. (EN VER HAYK1R) EKONOMİ POIİIİK ERtNÇ YELDAN TÜPRAŞ Vatandır' "TÜPRAŞ vatandır" sözcüğü son iki senedir TÜP- RAŞ tesislerinin özelleştirilmesıne karşı duran pet- rol-kimya işçilerinin ve onlara destek veiBn yüz bin- lerce yurtseverin dılinden düşmüyor. Bu sozcüğün sadece "hamasi" bir slogandan ibaret olmadığını, TÜPRAŞ'ın gerçekten de ulusai ekonomınin can da- marını oluşturduğunu bu yazıda örneklerle yinele- mek ihtiyacı duyuyorum. TÜPRAŞ, toplam yılhk rafınaj üretimi 27.4 milyon ton olan ve Türkiye toplamının tek başına yüzde 86'sını gerçekleştiren bir teknoloji devidır. TÜP- RAŞ'ın ham petrol depolama tesisleri Türkiye top- lamının yansından faziadır. Sadece 2004 yılmda top- lam 16.1 milyar dolar satış hasılası elde eden TÜP- RAŞ, aynıyıl içinde 494 milyon dolarnet kâr gerçek- leştirmiş ve Türkiye ekonomisine 8.2 milyar dolarlık net katma değer yaratmıştır. Söz konusu rakam Tür- kiye'nin 2004 yılı toplam katma degerinin (ulusai ge- lirınin) yüzde 3.3'üne denk düşmektedir. Bunlann ötesinde, rafıneriterini modemıze etmek ve AB çevre standartlanna uygun üretim yapmak amacıyla 2 milyar dolartık bir yatınm programı yürüt- mekte olan TÜPRAŞ, Ortadoğu ve Orta Avrupa'nın en büyük, Avrupa'nınsa yedinci büyük rafıne şirke- tidır. Bu venlerden hareketle TÜPRAŞ'ın Türkiye eko- nomisinın temel direği olduğunu soylemek yanlış ol- mayacaktır. Bilindiğı gibı geçen yıl içinde TÜPRAŞ'ın, bir kara para aklayıcısı olarak çalışan ve vergi cennetı Virgin Adaları'nda bir posta kutusu adresine sarıip olan Renix Finans Şirketi'nin yüzde 49 hissesine sahip ol- duğu Rus Şirketi Efromov ile Zorlu Grubu ortaklığı- na toplam 1.3 milyar dolara satışı, Petrol-lş Sendi- kası'nın yürüttüğü hukuk mücadelesı sonucunda durdurulabılmişti. Ancak, "hernepahasına olursa ol- sun özelleştirme" inancı ile koşullandırılmış olan özelleştirme İdaresi şu günlerde TÜPRAŞ'ın yüzde 51 'lik bölümünün blok satışına ilişkin yeni bir ihale- nın hazırlıkları içinde gözüküyor. 3 Mayıs'ta başlanı- lan TÜPRAŞ'ın ihalesine ilişkin şartnameyı şu ana kadar 4 yerlı ve 8 yabancı şirketin almış olduğu bil- diriliyor. TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesine ilişkin kamuoyuna sunulan gerekçelerden bir tanesınin "yabancı yatı- nmcıyı Türkiye 'ye çekmek ve teknoloji transferi ger- çekleştirmek" olduğu sıkça dile getınlmektedir. An- cak, örneğin şu ana değin ihale sartnamesini satın alan sekiz yabancı şirkete baktığımızda, bunlar ara- sında bulunan Hindistan'dan IOC, italya'dan ENI, Polonya'dan PKN ve Avusturya'dan OMV şirketle- rının rafınaj kapasitesi açısından TÜPRAŞ'ın geri- sinde olduğu ve bu şirketlenn hemen hepsinde ka- mu payının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Kaldı ki zaten kendi olanaklanyla yatırım programı- nı yürütmekte olan TÜPRAŞ'ın dışandan özelteştır- me yoluyta teknoloji transferine ihtiyaç duymadığı or- tadadır. özelleştirme için öne sürülen diğer bir gerekçey- se "kamunun borçlannın döndürûlmesi gereğidir". Ancak, geçen haftakı yazımızda da vurguladığımız gibi, Türkıye'nın sadece bir yıl içinde ödemekle yü- kümlü olduğu borç laiz yükü 40 milyar dolan aşmak- tadır. Dolayısıyla TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesinden beklenen 1.5-2 milyar, kamu maliyesine herhangi bir rahatlama getirmekten uzaktır. Kaldı ki. özelleş- tirmeyle birlikte yılda 491 milyon dolartık net kâr transferinden vazgeçmek durumunda kalacak olan kamu sektörü, söz konusu işlemden aslında zarar edecektir. Nrtekim, özelleştirme Idaresı'nın verilen 1985'ten bu yana geçen 20 sene içerisinde elde edi- len brüt özelleştirme gelirinin 9.5 milyar dolar oldu- ğunu, bu rakamdan özelleştirme masraflan düşül- düğünde de net gelirin sadece 5.5 milyar dolar ol- duğunu belgelemektedir. Buradan Hazine'ye akta- nlabilmiş olan kaynaksa sadece 3.5 milyar dolar dü- zeyindedir. özelleştirmenin aslında masraflı bir sü- reç ve kamuya net kaynak aktanmının son derece sınırlı kaldığı bir ışlem olduğu bilinmelidir. özelleştirme işlemleri Türkiye'de -aynı diğer ben- zer azgelişmiş çevre ülkelerinde de olduğu gibi-, sermaye yetersizliği içinde kıvranan yerlı burjuvazi- nin, uluslararası sermaye çevreleriyle gıriştıği çıkar birliği aracılığıyla kamu kaynaklarına yok pahasına el konulması sürecini dile getirmektedir. TÜPRAŞ, ERDEMİR, Türk Telekom, Türk HavaYolları... katma değer üretimi ve kârlılığı yüksek olan bu şirketler lis- tesi, yerli ve uluslararası sermayenin iştahını kabart- makta ve Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu borç batağı bahane edilerek "yapısal reformlar" söy- lemi altında, kamu kaynaklarını özel sermaye çev- relerine aktarılacak birer rant olanağı olarak görül- mektedir. Petrol-kimya işçilerinin ve sendikalarının "TÜP- RAŞ vatandır, satılamaz" sloganındaki kararlılığı, ulusai kaynaklarımızın yerli ve yabancı tekellere kar- şı savunulmasındaki en önemli güvencedir. ÎLGÎ TOPLUMUNA DOĞRU/ ÖZLEM YÜZAK oztemAnzak'a curnhuriyetcom.tr Hoşnutsuzluk kazanı fokurduyor. DlE'ye göre yoksul sayısı 19.4 milyona çıktı. Yok- sul konumda bulunanlann nüfus içindeki payı da yüzde 34.54'ten yüzde 36.70'e. Hükümetin üst düzey yetkilileri 3 yıldan be- ri bir arpa boyu yol alamadan 'işsizliğe ça- re anyor!'. Üstelik ekonominin her geçen gün iyiye doğru gittiğini gözlerimizin içine baka baka söyleyerek. AKP hükümetinin her dediğine alkış tutanlan, başkanın ne kadar karizmatik olduğunu, "Böyle lideri- mız oldukça Türkıye'nın sırtıyere gelmez" diyenleri bir kenara bırakırsak, hoşnutsuz- luk kazanı fokurduyor. En neoliberal politj- kalan savunanlar bile, hükümetin "kaynak sağlamak için satmaya" dayalı özelleştir- me mantığına, özellikle ERDEMİR ve TÜP- RAŞ'ın satılmak istenmesine karşılar. Ka- yrtdışı ile mücadele de yalnızca lafta. Ma- liye Bakanlığı'nın verilerine göre kayıt dışı yüzde 60'larda. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin eski başkanı Umut Oran ile sohbet ediyo- aız. Eski hızını kaybetmemiş, hâlâ Türki- ye'yi kanş kanş dolaşıyor. "Ocakayına ka- darkimse konuşmuyordu. 2005 yılı başın- dan ben Türkıye'nın heryanında artık in- Türkiye'de Tekstil, Çin'de İnsan Genomu sanlarhükümeti eleştihyor, üstelik kimi za- man oldukça sert üslupla" diyor. Oran oldukça umutsuz. "Dış politikaya bakıyorum hiç de abartıldığı gibi deği. Ekonomi açmaza doğru giriyor. Pembe tablo diye sunduklan ekonomi, kuru biraz yükseltseniz mora dönecek. Bizinsanımı- za bir şey sunamıyoruz. Gelecek kaygısı artıyor" diyor. Tekstil sektörünü soruyoruz; "2005'te Çin'in sektörü allak bullak edeceği uzun yıllar öncesınden belliydi. Türkiye'nin, ih- racatının yüzde 25'ini gerçekleştiren bu sektör için önceden tedbir alması gereki- yordu. Çoksöyledik, raporiarsundukama yapılmadı. örneğin şimdilerde ASO Baş- kanı Zafer Çağlayan 'm yeniden gündeme getirdiği bölgesel asgah ücret uygulama- sına geçilmesini önermiştik. Bizim gibi is- tihdam sorunu olan ve bölgesel gelir da- ğılımında uçurumlar olan ülkeler bunu ya- pıyor. Çin'de 36 farklı bölgesel ücret uy- gulaması var. Hındistan'da da böyle. Biz ise teşviklı illeri bile yüzûmüze gözümüze bulaştırdık" diyor. Akıllı kumaşlar, teknolojik tekstil gibi uy- gulamalar büyük kapsamlı olamıyor. Çün- kü ciddi bir teknoloji gerekiyor. Tabii büyük firmalann bazılan bu ise soyundu. Ama çok azı. Oran'a göre üniversite-sanayi işbirtiği- nin hâlâ emekleme döneminde olduğu, kredi kaynağının hâlâ yetersiz olduğu bir ül- kede firmalann teknik riskleri üstlenmeleri kolay değil. Geniş çaplı atjlım gerçekleşti- rilebilecek sistem oturmadı ve bu hükü- metle oturması da mümkün değil. Asya arayı açıyor Avrupa Birliği ya daABD ile Türkiye'yi kı- yaslamak mantıklı değil. Ama ya Asya ül- keleri? "Atatürk'ün devrimlerini biz hep hayranlıkla izledik. Türkiye'den çok şey öğrendik" diyen Çin'in bugün inanılmaz yükselişi! Peki biz şimdi Çin'den öğrenmek için ne yapıyoruz? Dünya tekstilini derinden sarsan Çin bir yandan da high-tech'e ve yüksek katma değere yöneliyor. Asya ülkeleri bugünler- de dev bir araştırma-geliştirme laboratuva- nna dönüşmüş durumda Çünkü hükümet- ler Ar-Ge'yi desteklemek için yeni politika- lar üretiyorlar. örneğin Çin'in insan geno- mu projesi. Çin Bilimler Akademisi bünye- sindeki 3 genom laboratuvannın, dünyanın en büyük 5 biyo-enformatik merkezlerin- den bıri haline gelmesi için 50 milyon do- lar gerekiyor. Bu kaynak için hem kamu hem de özel sektör şimdiden kollan sıva- mış durumda. Yaklaşık 10 yıldan beri As- ya hükümetleri yaşam bilimi araştırmalan (life science research) ve buna bağlı en- düstrilere özel teşvikler sağlıyorlar. Kök hücre konusunda araştırmalar yapan Gü- ney Kore'nin yanı sıra Çin, Singapur ve Hindistan da bu alanda ilerlemeler kayde- diyortar. Çin ve Hindistan'da binlerce yerel ilaç fırması bulunuyor. Bunlar ucuz jenerik ilaç üretiyorlar. Hem de Dünya Tıcaret ör- gütü'nün baskılannı takmayacakyollar bu- larak... Varsın Türkiye tekstili kaybetmemek için debelenip dursun.... ÇANAKKALE - GÜZELYALI'DA SATILIK ARSA Mulkiyeti Vakfımıza ait Çanakkale ili, Merkez ilçesı, întepe kövoı, Guzelyalı mevkiinde bulunan, pafta 8, parsel 303 numarada kayıtlı 11.822 m1 lik boş arsa kapalı zarfla teklıf alınmak suretiyle sanlacaktır. 1) Sarılacak taşınmazın muhammen satış bedeli 450.000.- YTL ve geçici temınatı 30.000.-YTL'dır. 2) Ihale 21.06.2005 Salı günu saat 16.00' da T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakh, Halaskargazı Cad. No:278 Kat:8 Şışlı/tstanbul adresinde yapılacaktır. 3) Şartname yukandaki adresten temin edilebilecektır. 4) Teklif mektupları en geç 21.06.2005 Salı günü saat 12.00'ye kadar yukandaki adrese verilecek veya aynı gün ve saatte belirtilen adreste bulunacak şekılde posta ile gönderilebilecektır. Postadaki gecikmeler kabul edılmeyecektır. 5) Vakfımız 2886 sayılı kanuna tabi olmamakla, ihaleyi dilediği kişi ve kuruluşa vermekte veya ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6) Satış hakkında daha genış bılgı, Genel Müdürluğümuzden şahsen veya (0212) 233 36 40 (10 hat) aranarak temin edılebilecektir. TÜRKİYE GARANTt BANKASI A.Ş. MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI GENEL MtrDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog