Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 200S ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HAl3İiil\LJiil\ dishabca cumhuriyet.com.tr 11 Eski Ku KIux Klan üyesi KiDen'ın davası önceki gün başladL 'Mississippi Yanıyor' filmine konu olan cinayetierin başzanhsı Killen ilk duruşmaya tekeriekli sandalyeyle geldi. (Fotoğraf: AP) ABD Senatosu9 ndan özür 'Irkçılığa göz yumduk' Almanya'da neoliberal politikalara duyulan tepki, dikkatleri yeni sol oluşuma yöneltti ' Sol Biriik 9 ıımut oldu Dış Haberier Servisi - AB D Senatosu, 1880'lerden baş- layarak 1960 yılına kadar ül- kede siyahlara karşı uygula- nan ırkçı linç eylemlerine kar- şı harekete geçmedigi için özür dıledi. ABD'de 1880 Ue 1960 ara- smda yaklaşık 5 bin Ameri- kalmın lınç edildiği tahmin ediliyor. Çoğunlukla ABD" nin güney eyaletlenndeki siyah er- keklen hedef alan linç olayla- nna, yerel yetkililer de federal suç sayılmadığı için göz yumu- yordu. ABD Senatosu linç ey- lemlenni federal suç kapsa- mına almak için yapılan giri- şimleri pek çok kez engelle- mişti. ABD'de bugüne kadar linç etmenin federal suç sayıl- ması için 200 yasa tasansırun Senato'ya sunulduğu, 7 başka- mn tasarıyı desteklemesine karşın Kongre'nın tasanyi ka- bul etmediği belirtiliyor. Vırgınia Senatörü George ABen ve Louisiana Senatörü Mary Landrieu'nun linçolay- lanyla ilgili olarak resmen özür dilenmesi için Senato'ya sun- duklan bağlayıcı olmayan ta- san önceki gün kabul edildi, Senato'da resmi özür açık- lamasının yapıldığı törene. 1916'da beyazlar tarafından linç edılen Güney Carolina'h bir siyah çiftçinin torununun torunu \e 193O'da linç girişi- minden kurtulan 91 yaşında- ki James Cameron da katıldı. Mississippi davası Bu arada, ABD Senato- su'nun özrünün, linç olaylan ile ilgili önemli bir davanın görüldüğü zamana rastlama- sı dikkat çekti. ABD'de 1964'te siyahlan oy vermeye çağıran üç yurtiaş haklan sa- vunucusunun öldürülmesi ola- yının başzanlısı Ku Klux Klan üyesi olduğu ıddıa edilen Ed- gar Ray Killen ın davası ön- ceki gün görülmeye başlandı. Eskı bir papaz olan Killen, 1967'dekı ilk da\-adan lınç et- me suçu yasalarda olmadığı içınkurtulmuştu. 1964'teara- lannda Killen'm da bulundu- ğu 20 kadar Ku Klux Klan üyesi yakalanmış. 7 üye 1967'deki davada 3 ıla 10 yıl hapıs cezasına çarptınlmıştı. Killen. jürideki bir kadının. "bir papazı cezalandırmayi reddetmesi" üzerine serbest bırakılmıştı. 1998'de. davada mahkûm olan kişilerden binnin Killen'ı suçlaması üzerine davatekrar açıldı. 41 yıl önceki olayda öldürülen biri siyah, ikisi Ya- hudi 3 gencin hıkâyesi, Wil- lem Dafoe ile Gene Hack- man'ın 1988'debırlikteoyna- dıklan "Mississippi Yanıyor" filmine de konu olmuştu. OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT-Alman siyasetinin üzerin- de "'birleşik sol" hayaleti dolaşıyor. Ülkede- ki neoliberal politikalara karşı çıkmak ama- cıyla SPD'nin solundaki farklı çevrelerce oluşturulmaya çahşılan "SolBirlik*, ülkenin siyasal çehresini tümüyle değiştirecek boyut- larkazanmaya başladı. Oskar Lafontaine ın yıllarca genel başkanhğını yaptığı SPD ile tüm ilişkilerini keserek parti üyeliğinden de aynlması ve doğudaki güçlü sosyalist parti PDS ile işbirliği yapılması halinde erken se- çimlerde milleh ekili adayı olacağını açıkla- ması, Alman siyasetini iyice kızıştırdı. Geçen hafta sonunda Demokratik Sosya- lizm Partisı (PDS) ile Emek ve Sosyal Ada- let-Seçım Alternatifı (WASG) üst yönettm- lerinin erken seçimlere ortak lısteyle katılma önerileri, siyasal gündemin ilk maddesine • Kendisinden önceki Hıristiyan demokrat iktidardan devraldığı düşük ücret politikalannı uygulamayı sürdüren SPD, solundaki ittifak çalışmalan somutlaşarak güçlenmeye başlayınca yön değiştirdi ve sosyal adalet söylemini öne çıkardı. oturunca, iktidar ve muhalefet partilen güç durumdakaldı. Sadece SPD'nin değil, CDU ve CSU gıbı sağ partilenn de seçmene "sos- yal adalet" güvencesi veren açıklamalar yap- ması dikkat çekerken, bunun "Sol Birfik"te- ki yükselişin doğal bir sonucu olduğu kay- dedildi. Başbakan GerhardSchröder, sosyal piyasa ekonomısinin öne çıkanlmasını ister- ken SPD'den yapılan açıklamalarda, seçim- lere "Sınırsız kapitanzme karsı sosyal piyasa ekonomisi vurgulansın" talebi dikkat çekti. Batı eyaletlennde hızla güçlenen yeni sol oluşumun yöneticilerinden Murat Çakır. Cumhuriyet e yaptığı açıklamalarda. solun bu son ortak çıkışıyla birlikte Alman siya- setinin köklü bir dönüşüm sürecine girdiği- ni vurguladı. 'Yeni bir siyaset biçimi doğuyor' WASG Yönetun Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Çakır, kendilerine yönelen eleştiri- lerin, büyüyen sol umudun bir göstergesi ol- duğunu savunurken, "Biz çabşanlardan ya- na, ontann haklannı savunan ve halka daya- b bir politika izleyeceğiz. Bu da yerieşik si\a- seti endişelendiriyor" diye konuştu. Katılımcı bir siyaseti, aşağıdan yukanya doğru örgütlemek istediklerini belirten Ça- kır. sözlerini şöyle sürdürdü: "tçimizde tüm görüşlerden insanlar var. Ortak paydamız izlenen neoliberal politika- larakarşısosyaladalettemetindeyükselen ru- tumumuzdur. Sadece solun en geniş kesimle- rini değil, Hıristiyan demokratiardan büe in- sanlan kucakbyoruz. Tüm Ahnanya ve Av- rupa'yı kucaklayan bir parti olacağc Şu anda kamuovu araşrjrmalan bizi,üçün- cübiiyüksyasalohışumolarakgösteriyor.Ama biz Avrupa politikasının sabitlerinden biri haline gelnıeyi hedefliyoruz. Bize hayalci, 70'lerden kalmtş. eski Doğu Alman Komü- nist Partisi uzantılaru yaşklar türünden ka- ralamalarda bulunuluyor tabü Ama biz bun- laraiçerikk yanrtveriyoruz. 3 Temmuz'da ku- rultayımızvar. Burada PDS veWASG'nin üst düzeyde aldığı biıükte seçime girme kararı- nı tabanın onayına sunacağız. Yeni bir siya- set biçimi doğuyor." lade edilmesi için eylemleryapıldı Posada davası ertelendi Dava günü, Posada'nm Venezüeüa'ya iadesi talebiyle ABD ve Kanada'nın 12 kentinde gösteriler düzenlendi. 19801i yiDarda Posada'nın terörist faalhetierinin uzandığı El Sah ador'da da yargüanma istemiyle gösteriler yapıkü. Portekiz'de sanatçı ve aydmlar Venezüella'ya iade talebi içeren imzalan Lizbon'daki ABD Bü\ükelçihği'ne verdüer. (Fotoğraf: REUTERS) Dış Haberier Servisi - ABD'deki göçmen mahkeme- si, 'ülkeyeyasadışı gHTnek" su- çuylayargıladığı terörist Lu- is Posada Carrües'in davası- nı 29 Ağustos'a erteledı. 1976'da 73 kişinin ölümüyle sonuçlanan Küba yolcu uça- ğının bombalanmasmın plan- layıcılanndan biri olarak Ve- nezüella'nın iadesini istediği Posada Carriles, geçen ay Mi- amı'de yakalandıktan sonra Teksas'a götürülmüştü. Önceki gün ilk duruşması yapılan davada yargıç VViffi- am Lee Abbott, 24 Hazıran öncesinde Posada'nın kefa- letle serbest bırakıhp bırakı- lamayacağının da netleştiril- mesine karar verdi. Posada Carriles'in avukatı Eduardo Soto, müvekkıli için siyasi sı- ğınma ve Miami'ye götürül- me talebinde bulundu. Küba ve Venezüella, ABD yönetimini Posada Carriles'i "korumakla" suçluyor. Ve- nezüella, iade sürecinin baş- latılmaması halinde ABD ile ilişkilerini gözden geçireceği- ni açıklamıştı. Küba ise, Bosh yönetiminden terörle müca- dele konusunda dürüst dav- ranmasını istıyor ve Posada konusunda kendi yasalarını dahı çiğnediğıni savunuyor. Posada'nın ıadesinin isten- dıği çeşitli ülkelerde gerçek- leştırilen göstenlerde, "Böy- le bir katile sığınma verflme- süı", "Küba'ya karşı 45 >ıkür süren savaşı durdurun" yazı- lı dö\izler taşındı. Teşekkürler! Çocuklarımızın ellerinden tuttunuz eğitimlerine destek oldunuz. Berlin'deki "Büyük Eğrtirn Şöleni"mizi yayınlayan Kurumsal İletişim Sponsorumuz Kanal Dye özel ve içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 21 NİSAN BÜYÜK EĞİTİM ŞÖLENİ KONUKLAR1M1Z Alişan • Beyaz • Cankan • Cüneyt Tanrnan • Ebru Gündeş • Emel Müftüoğlu • Emrah Keskin • Engin İpekoğlu • Engin Verel • Erman Toroğlu • Eser Bayar • Fırdevs • Hamı Mandralı • İiker Yasin • İsmaıl YK • Levenî Yüksel • Metin Tekin • Şenol Çoriu • Şifo Mehmet • Tanju Ço!ak KANALLAR CNBC-e • CNN Türk • Expochannel • Habertürk • Kanal Türk • NTV • Shovv TV • SKY Türk • TGRT GAZETELER Akşam • Cumhuriyet • Hürriyet • Milliyet • Radikal • Sabah GSW! SERVİS DESTEĞİ Avea • Mobiiera • Telsim • Turay Bılişim • Turkcell DESTEK VERENLER • Aso Reklam • Euromessage / Hedef Posta • Global Tanıtım • Haylazz Prodüksiyon • Intermedya • Lowe Tanıtım • Medya Takip Ayrıca SMS kanalıyla mesaj gönderen, bizi arayan, internet sitemiz yoluyia bağsş gönderen herkese Türkiye'nin geleceği ço<uklarımız adına teşekkür ederiz. 15-16 HAZtRAN RUHUYLA GELECEĞİMtZt KURMAYA ŞENLİK Işçı sınıfı bueün bulunduğu sûrece karşı cevabı. tarihinı hatırlayarak, tarihını yenıden yaratarak verecektir. Yolumuza ışık olan 15-16 Haziran dırenışınin 35. yıldönümünde, 19 Hazıran 2005 Pazar günü, Bostancı Gösten Merkezi'nde P.00-21.00 saatlen arasında gerçekleştıreceğımız şenlığe sizlenn de katıhmını beklıyoruz. PROGRAM Hılmı Yarayıcı Konuk Kardeş Türküler Özgürlük K.orosu Son Anka Müzık Topluluğu Tıyatro Güney Sınev\zyon AKADER (Anadolu Knltfir ve Araştırma Derneği) BTS3No'hıŞube Eğitiın-Sen 2 No'lu Şube Eğitim-Sen 3 No'lu Şube Eğitim-Sen 4 No'lu Şube Eğrtim-Sen 8 No'lu Şube Film Yönetmenleri Derneği Günev Kûltür Merkezi İşçi Evleri İ^i Gazetesi KaJdıraç Kartal Mabnalılar \ardımlaşma \e Dayanış Derneği KETEV (Keıiıal Türkkr Eğitim V'akfi) OLEVİS Marmara Bölge Şubesi ÖEP (Özgûr Eğhim Pbtibrmu) Savaş Vbhı Yeni Dünya İçin Çağn Ekber Işık (KESK Denetleme Kurulu Üyesi) Dr. Nazmi ALGAN (Istanbul Tabip Odası Yönetım Kurulu Üyesi) Sabahattın DURSUN (Eğıtım-Sen Düzce Yönetim Kurulu Üyesi) Remzı KAYA (Eğıtun-Sen Gebze Yönetım Kurulu Üyesi) Hasan TOPR.AK (Egitim-Sen 2 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi) Süleyman YILMAZ (BES 3 No'lu Şube Yönetım Kurulu Üyesi) Hüseyın YILMAZ (Eğıtim-Sen 6'No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi) İrtibat Telefonu: 0 212 251 68 61 Bilet Temin Noktalan: Beyoğlu Metropol Kadıköy Seyhan Müzik Kartal Dersım Kasetçılık Bakırköy Beyaz Adam Kıtabe\"i Esenytırt Güney Kültür Merkezi Bostancı Gösteri Merkezi 19 Haziran 2005 Pazar Günü Saat: 17.00 "tçimdeki Güneş" Çocuklar için Yaz Etkinlikleri Kapsamında Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği ile ANABABAOKTJLU 20 Haziran 2005 / 12.00-14.00 'İlkoğretim Dönemi Gelişimsel Özellikleri ve Sorunları" Dr. Ebru Çengel Kültür 27 Haziran 2005 / 12.00-U.OO "Okul Korkusu Nedenleri ve Okul Korkusuna Yaklasım" Dr. Devrim Akdemir 04 Temmuz 2005 /12.00-14.00 "Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik Bozukluğu" Dr. Ya&emen Taner 11 Temmuz 2005 /12.00-14.00 "Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısı Karşısında Aiİe, Okul, Hekim İşbirliği" Dr. Dilşad Foto Özdemir Ayrıntılı bilgiyi vakl'ımızdan edinebilirsiniz. Katılım ücretsizdir. mumcu5ÎSSf Klli "ParısCaddes! Nc H KavaktıcJere 06540 ANKARA Te !C3^2)4'7 77 20pbx Fa<5 ıO3"2)4-" 57 46 e-posta: umag9umag.org.tr WWA jmag org tr SİNOP ASLİYE HUKUK AİLE H A K İ M L İ Ğ İ ' N D E N Dosya No. 2005 23 Davacı Mehmet Aksoy vekıli tarafından davalı Inga Chachanidze (-Alcsoy) ale>'hine açümış bulunan boşanma davasının yapılan açık yargılamalan sonunda, Davacı vekilı tarafından venlen dılekçe ile müvekkılı ile davalının önce nikâhsız olarak birlikte yaşadıklan daha sonra 1998 yılında evlendıklerinı ve bir tane çocukla- tının bulunduğunu, nıkâh akdının yapılmasmdan sonra taraflar arasmda şiddetb ge- çimsızhk başladığını, taraflann devamlı olarak kavga etmeye başladıklaruıı. huzur- suzluğun tek nedeninın davalının kusurlu hareketleri olduğunu. aralanndakı geçim- sizliğın de gün geçtıkçe arttığmı, 2001 >nlmda da davalının müşterek çocuklan evde bırakarak haneyi terk ettığinı ve bir daha görünmediğmı, davalmm müşterek çocuğu ile doğduğundân beri ılgılenmedığinı, daha sonra terk ettikten sonra da hiç arayıp sor- madığını. 3 seneden beri nerede ve kimlerle birlikte olduğunun bılinmedığinın, bu ne- denlerle taraflann boşanmalanna ve müşterek çocuk Asena'nm velayetinın davacı ba- baya venlmesini talep ve dava etmiştır Davalı Roberti kızı 1968 dogumhı Inga Chachanidze'nin (Aksoy) adresinin zabıta- ca yapılan araştırmalar sonucu da bulunamadığından dava dılekçesmin ilanen tebhği- ne karar venlmiştır. Davalı Inga Chachanıdze'nin (Aksoy) duruşma günümüz olan 14.07.2005 günü sa- at 9.00'da bızzat duruşmada hazır bulunması veya kendinı bir vekille temsil ettırmesı. ibraz etmek istediği belgeleri duruşmaya getirmesi veya göndermesı. duruşmaya gel- mediğı \e kendinı bir vekille temsil etmediği takdirde, HUMK'nun 509-510. madde- leri uyannca yokluğunda yargılama yapılacağı ve kavar verileceğı hususu da\'a dilek- çesi yenne kaım olmak üzere ilanen teblığ olunur. Basın: 26853 UŞAK 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN Esas No: 2004/366 Davacı BOTAŞ vekili tarafrndan davalılar Mehri Kılınç ve arkadaşlan aleyhine açılan kamula^tırma yasasının 10. maddesine göre daimi irtifak hakkı tesisi davasının yapılan yargılaması sırasında veri- len karar uyannca. Davalılar Namıke Gökçeoğlu. Hasibe Yılmaz, Selahattin Yılmaz, Kamil Yılmaz"ın Uşak Selviler Köyü adresınde ıken bu adresinde bulunumadıkla- nndan dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği ge- rekmiş olmakla duruşma günü olan 5.7.2005 günü saat 9.00'da Uşak 2 Asliye Hukuk Mahkemesi du- ruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya ken- disini bir vekille temsil ettirmesi, gelmedıği veya kendini bir vekille temsil ettirmediği takdirde yar- gılamanın yokluğunda yürütülüp bitirileceğinin, Namıke Gökçeoğlu, Hasibe Yılmaz, Selahattin Yıl- maz. Kamil Yılmaz'ın duruşma günü ve dava di- lekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen teb- liğ olunur Basın: 27192
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog