Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 HAZİRAN 2005 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 'Soykırım' yine gündemde • Dış Haberier Servisi - ABD'de Ermeni lobisinin bir süredir üzerinde çahştığı yeni bir "soykınm" tasansının, bu ay ıçinde Kongre'nin alt kanadı Temsilc iler Meclisi'ne sunulacağı açıklandı. Kongre'deki Ermeni lobisinin önemli isimlerinden Demokrat Partili Kalıforniya Milletvekili Adam Schıff, yeni tasanyı iki hafta içinde Temsilciler Meclisi'ne sunacağını bildirdi. Gözlemciler, normalde tasannın, sunulmasının ardımdan önce Temsilciler Meclisi Uluslararası tlişkiler Komitesi'ne bağlı alt komitelerden birirade ele alınabileceğinı belirttiler. Persson'dan yeni formül • STOCKHOLM (AA) - Isveç Başbakanı Göran Persson, AB'ye üye ülkelerin yeni anayasayı onaylaması için öngörülen sürenin uzatılması gerektijğini söyledi. Persson. tsveç parlamentosunun AB ile ilişkiler komitesinde yaptığı konuşmada, AB Anayasası'nın Fransa ve Hollanda'da reddedilmesinden sonra bu sürenin ertelerunesi gereğinin ortaya çıktığını söyledi. "Onaylanna takvimi uzatılmalı, mevcut anlaşmanuı Ekim 2006'ya kadar onaylanması neredeyse mümkün görûnmüyor" diyen Persson, şu anda yeni bir takvim belirlenmemesi, buna karşın liderlerin meseleyi bir yıl içinde yeniden ele alması gerektigini belirtti. ABD ve Rusya ustunu orttıı • ttASHINGTON (AA) -ABD ve Rusya'nın, NATO'nun Özbekistanın Andican bölgesindekı olaylarla ılgılı uluslararası soruşrurma açılması yolunda çağnda bulunmasını engellediği öne sürüldü. Washington Post gazetesinin rtabenne göre, NATO ülkeleriyle Rusya ve Ukrayna dışişlen bakanlarıjıın 9 Hazıran toplantısının sonuç bildirisine, Andican olayları hakkında soruşturma başlatılması yolundaki çağnnın da girme sini ABD ve Rusya önledi. Romanya'da terk edilen bebekler • BÜKREŞ(AAJ- Romanya'da her yıl yeni doğmuş 4 bini aşkın bebeğin, anneleri tarafından hastanelerde terk edildiği bildirildi. Romanya Sağlık Bakanlı'ğı, BM Çocuk Fonu(UNTCEF)ve diğer örgütlerin yaptığı araştırma, terk edilen bebeklerin, ülkedeki toplam doğumlann yüzde 1 8'ini oluşturduğunu gö.'Sterdi. Hükümet, Suriye politikasmda ters düştüğü Bush yönetimini tümüyle karşısma almaktan da çekiniyor Washington'a karışık mesajlarANKARA (Cumhurhet Bö- rosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziya- retinin ardından. hükümetin dış politikadaki çelişkili adımları kafa kanştınyor. VVashington yönetiminin uzun süredir istediği, kitle im- ha silahlannın yayıürnasına kar- şı Türldye ile ABD arasında iş- bırliği öngören anlaşma dün imzalandı. Anlaşma ABD tara- fında memnuniyet yaratırken Başbakan Erdoğan'ın bugün Suriye kontrolündeki Lübnan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek olması tepkiye neden oldu. Suriye'yi uluslararası teröre destek vermekle suçlayan ve uluslararası alanda "izoleeöne- yi" planlayan ABD, Erdoğan hükümetinin Suriye ile "yakm- laşma" polıtıkasının, bu izo- lasyonu kırdığını düşünüyor. Lübnan'a 'resmi ziyaret' Erdoğan'ın Lübnan'da de- mokratık seçünler tamamlan- madan bu ülkeye "resmi ziya- ret" gerçekleştırmesı ve Suri- ye yönetımı yanlısı polıtikacı- 'Protestan Kilisesi, Aleviler üzerinde faaüyetlerini arttırdı AKP'li Torun: Bush zalim kiye'ye katkı sağlayacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan ya- pılan açıklamada, "Anlaşma- ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Alman Protestan Kilisesi 'nden bir heyet, dün TBMM tnsan Haklan Komisyonu'nu ziyaret etti. In- san Haklan Komisyonu üyelerinden AKP'li Cavit Torun, Irak konusunda "Zalimler değişmiyor; ismi Saddam veya Bush fark etmiyor" dedi. Torun, "Son zamanlarda Diyarbakır'da, Protestan Kilisesi'nin faalivetlerini arttıra- rak özellikle Alevi gençler üzerinde yoğunlaş- tığını ve onlan Hıristiyanlığa kazandırmaya çalıştığım" da söyledi.Van, Mardin ve Diyar- bakır'da çeşitli incelemelerde bulunan heyetin zi- yareri sırasmda, Komisyon Başkanı Mehmet Elkatmış bulunamadığı için sözcülüğü Diyar- bakır Millervekili Torun yaptı. Torun, "Türld- ye'nin Doğu ile Batı arasında asırlardır her din ve kültüre kucak açmış bir ülke olarak bu- gün de bu konumunu sürdürdüğünü" söyle- di. Torun sözlerini şöyle konuştu: "Türkiye bu konumunu sürdürürken, bölgedezulüm dede- vam ediyor. Geçmişte Saddam zulmünden kaçarak gelenlere kucak açtık ve ekmeğimi- zi paylaştık. Bugün de değişen bir şey yok. Dün Saddam'ın zulmünden kaçarak Türkiye'ye ge- len Iraklılar, bugün de ABD zulmünden ka- çarak bize geliyorlar. Zalimler değişmiyor; ismi Saddam veya Bush, farketmiyor." lar Cumhurbaşkanı Emil La- hud ve Meclis Başkanı Nabih Berri ile görüşecek olması VVas- hington'da teplaye neden oldu. Hükümet, Bush yönetimiy- le ters düşen Suriye politikasın- da gen adım atmazken. ABD'yı tümüyle karşısına almaktan da çekiniyor. VVashington'ın ısrarlı giri- şımlerle gündeme getırdiği, Türkiye ile ABDnın kitle im- ha silahlannın yayılmasmı ön- lemede işbirhği yapmasını ön- gören anlaşma dün imzalandı. Anlaşma, kitle imha silahı yapımında kullanılabilecek parçalann Suriye ve Iran gibi ülkelere ulaşmasını engelle- meyi içeriyor. Dışişleri Bakan- lığı Müsteşan Büyükelçi AH Tuygan ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Eric Edebnan ta- rafından imzaianan anlaşma uyannca ABD, kitle imha si- lahı yapımında kullanılabile- cek yüksek teknoloji ürünü ve çift-kullanımlı parçalann ta- nımlanmasmı sağlayacak uz- manlık ve donanım için Tür- Türkiye'nin, kitle imha silah- larmın, füze nrlatma sistemle- rinin ve bağlantılı çift kulla- nımh malzeme ve teknolojinin yasadışı ticaretinin engellen- mesi, caydınunasL tesprt edil- mesi ve önlenmesine yöneUk olarak uhısal ihracat kontrol sistemini, kolluk uygulamala- nnı ve suur güvenhğini takvi- yeye yönelik çabalannın des- teklennıesidir" denildi. Üç yıl yürüriükte kalacak Anlaşma, taraflann gerekli ulusal prosedürleri tamamla- mış olduklanna dair son yazı- lı bildirimleri dığenne gönder- dığı tanhte yürürlüğe girecek. Üç yıl yürüriükte kalacak olan anlaşma, bu sürenin bitimin- den sonra taraflardan biri di- ğerine altı ay önceden yazılı bıldinmde bulunmadıkça, bir yıllık sürelerle otomatık olarak uzatılacak. yj ENlŞLEMEDE BEÜRSİZLİK 'Türkiye'nin umutları frenlendi' Dış Haberkr Servisi - Fransa ve Hollan- da'da yapılan referandumlann sonuçlannm en çok Türkiye'ye zarar verdiği ve AB'nin artık 27 üyelik bir yapı olarak planlandığı öne sürüldü. Ingiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi. "Fransa'nm, Türki- ye'nin AB'ye kablma konusunda besledi- ği 40 yılhk umudannı frenkdiğini'' yazdı. Brüksel 'de öncekı gün yapılan AB dışiş- len bakanlan toplantısı sırasmda, "Pran- sa ve Hollanda'da yapılan referandumlar- da ahnan sonuçlann en büvük tahribaonın Türkiye üzerinde olduğuna dair görüşlerin dile getirildigi'" kaydedilen haberde. "bu- güne kadar Türkhe'nin üyeBğine en büyük desteği veren İngiltere'nin 3 Ekün'de tam üyeBk müzakerelerine başlanması için de basürmayı sürdüreceği'' belirtildi. "Ancak AB Anmasası taslağı ona\1anma- dan bunun güç olacağı" saMinulan haber- de, "AB'nin 27 ülkeh* yapı olarak planlan- dığı, bu rakanıa da 2ÖÛ7 \ihnda Bulgaris- tan ve Romanya'nın katıhmıyla ulaşılaca- ğT kaydedildi. Ingiliz Financial Tımes gazetesi de ön- ceki gün yapılan toplantının, "Türldye'nin AB üyeUği yolundaki kuşkulan artördı- ğmı" öne sürdü. Verheugen ve Fischer'den destek Diğeryandan AB Komisyonu üyesi Gün- ter Verheugen ve Almanya Dışişlen Baka- nı Joschka Fischer Türkiye'ye destek açık- lamalan yaptılar. Verheugen, Süddeutsche Zeıtung gaze- tesine verdiği demeçte, Türklerin .AB üye- liği umudunu şüpheli hale getirenlerin re- formlan tehlikeye düşürerek büyük bir iha- nette bulunacağmı vurguladı ve "Şimdi bu güvenin sarsümasuun ne denli dar göriiş- lülük olacağını ketimelerJe anlatmam müm- kün değiL Bir nıüttefık ve Ortadoğu için gü- venüksürgüsü olarak bu ülkeyi kaybettiği- miz takdirde neler olabileceğini lütfen bir gözünüzün önüne getirin" dedi. Joschka Fischer de, Berlin'de düzenle- nen güvenlik konferansındaki konuşma- sında, Türkiye'nin AB üyeliğini savunarak, "Türkiye'nin yüzüne kapı kapaülabilir. an- cak bunun bedeli çok ağır ohır" dedi. Y~% I I • > •• • • • • ! I I * Irak meclisi dünkü Bombalaryemın torenınıgolgeledıferi'nin hükümetine güvenoyu verdi. Kuze\ Irak'tald "bölge parlamentosu" tarafından cumartesi günü oy- birliğiyle Irak Kürdistan Bölgesi başkanı seçilen Mesut Barzani. dün Erbil'deld parlamentoda yemin etti. Tö- renden birkaç saat önce ülkenin kuzeyinde saldınlar düzenlenmesi dikkat çekti. Kerkük'te bir bankanın önün- de meydana gelen bombaiı saldında çoğunluğu maaşlanru almak için sırada bekleyen sivillerin olduğu en az 22 kişi öldü, 81 kişi de yaralandı. Başkent Bağdat'm kuze>indeki Kenan'da bomba yiiklü araçla düzenlenen saldında ise ikisi çocuk 10 Iraklı öldü. Ramadi'de de 2 ABD askeri öldürüldü. Ramadi'de dün akşam saarJerinde ABD askerierinin şüpheli görerek ateş ettikleri otomobildeki 5 Iraklı sfvil öldü. (Fotoğraf: AP) Gümrük Birliği Protokolü Yunan basmında heyecan yarattı 4 Adım adırtı tanıma^ beklentisi >IURATtLEM ATİNA - AB üyesi 25 ülke tarafından onaylanıp Türkiye'ye sunulan "Gümrük Biröği Protokora" Yunan basın organlannda birliğin başansı olarak değerlendirildi. Protokolün Türldye taraftndan imzalanmasının Kıbns Cumhuriyeti'nin (Rum yönetimi) resmen tanınması anlamına geleceğine dikkat çekilirken "Top şimdi Ankara'da" yorumu yapıldı. Yayın organlanna göre, önceki günkü zir\ ede Türkiye'nin metne koymak istediği " Kıbns Cumhuriyeti'ni (Rum yönetimi) tanunıyoruz" şeklindeki dip not, bırliğe üye ülkeler tarafından reddedildi. Gazeteler, önümüzdeki günlerde başka ilginç gelişmeler olacağını da vurguluyorlar. Bu çerçevede Rum yönetiminin, Türlaye'nin onayının hemen ardından Ankara'da "Kıbns Cumhuıij'eti" titn ile büro açmaya hazırlandığını belirten gazeteler, bunu birjest olarak niteliyorlar. Gazetelere göre ilk aşamada elçilik ve konsolosluk açmanın Ankara'nın tepkisine neden olacağını düşünen Lefkoşa, bu nedenle büro açmayı tercih ediyor. Yunan gazetelerine göre önceki gün AB Konseyi'nde yeni bir gelişme yaşandı. Konsey, Yunanistan'ın Avrupa mıllervekillerinin sorusu üzerine, Türkiye'nin aday ülke olarak "Deniz Hukuku Ankşmasrru kabul etmesi yönünde açıklamada bulundu. Türkiye anlaşmayı kabul etmesi durumunda. u Yunanistan'ın karasulannı 12 mil'e genişletmesi" yönündeki istemı de kabul etmiş olacak. 1 ÜRKİYE 'NİN YENİ ÖNERİSİ Irak için işbirliğiLONDRA (AA) - tngiltere'de yayımlanan Jane Defence Weekly dergisi, Türkiye'nin Irak konusunda ABD'ye yeni askeri işbirliği yollan önerdiğini bildirdi. Savunma konulannda uzman sayılan derginin haberine göre Genelkurmay tkinci Başkanı Orgeneral uker Başbuğ. "Türkhe'nin yakında 30 kadar Irakb aloay ve yarbayı eğitmeye başlayacağun, ABD ile bu programı genişletme konusunun göruşûlmekte olduğunu" söyledi. Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araşhrmalar ve Etüt Merkezı Başkanı Tümgeneral Cengiz Arslan da, "Türkiye ile Irak arasında tek sınır geçis noktası olan Habur Sınır Kapısının kapasitesinin arttınlması ve yakınında ikinci bir suur kaptsı açılması konulannın ABD ile müzakere edildiğinr belirtti. Tümgeneral Arslan, "bu projelerin Irak, Türldye ve ABD arasında göruşûlmekte olduğunu. ama görüşmelerin asıl Türkiye ile ABD arasında geçtigmi" kaydetti. Dergi, Türkiye'nin aynca, kısa bir süre önce tncirlik Üssü'nü Amerikan ordusunun Irak ve Afganistan'a silah hariç diğer malzemeyi ulaştırması için tahsis ettığini de yazdı. Bu girişımlenn. her iki ülkenin stratejik ortaklıklannı muhafaza ehne isteklennın açıklandığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta VVashington'a yaptığı ziyaret sırasmda ele ahndığı belirtildi. 'ABACAN BRUKSEL'DE Hükümetten 3 Ekim lobisiAVKARA (Cumhurhet Bürosu) - Hükümetin A\Tupa Birliği (AB) içm başmüzakereci atadığı AB Babacan, AB kurumlannın yetkilileriyle görüşmek için bugün Brüksel'e gidıyor. Dışişleri Bakanı AbduUah Gül de, AB zirvesine katılacak dışişleri bakanlan ile temaslarda bulunmak üzere yarın Brüksel'e gidecek. Babacan ve Gül, Türkiye ile müzakerelerin daha önce açıklandığı gibi "3 Ekün'de" başlaması için lobi yapacaklar. Fransa ve Hollanda'daki halkoylamalannda AB Anayasasrrun reddedilmesi genişleme sürecini zora sokarken hükümet 3 Ekim'i güvenceye alabilmek için girişimlerini yoğunlaştınyor. Diplomatik kaynaklar, özellikle Ahnanya'daki erken genel seçimlerde Hıristiyan Demokratlar'ın iktidara gelmesi durumunda Türkiye'nin müzakere sürecinin zorlaşacağı değerlendirmesini yapıyorlar. Almanya'daki genel seçünler öncesinde ise "müzakerelerin çerçevesi" belgesi endişe kaynağı oluyor. Ankara kaü koşuDar istemiyor Türkiye ile yürütülecek müzakerelerin kurallannın yer alacağı müzakerelerin çerçevesi belgesi, AB Komisyonu tarafindan hazırlanacak ve 3 Ekim öncesinde 25 üye tarafindan onaylanacak. Türkiye'nin üyelik aşamasına geçebilmesi için, müzakere sürecinde yaklaşık 35 başhkta 100 bin sayfayı aşan AB mevzuatını Türk mevzuahna aktarması ve uygulamaya geçirmesi gerekiyor. Müzakerelerin kesin olarak kaç başlıkta yürütüleceği, başlıklann açılması ve kapatıbnası kurallan, müzakerelerin çerçevesi belgesinde yer alacak ve Türkiye'nin ilerleme hızmı belirleyecek. Ankara, bu belgede öteki aday ülkelerden farklı olarak öne sürülecek ve müzakereleri çıkmaza sokabilecek karı koşullann olmasını istemiyor. Okuriar bilir. O bep vardı...Y ıllarca süregelen dinlence alışkanlığı... 'ARTEMİS ÖREN TATİL KÖYÜ' •••• IVlavi Bayraklı özel Plaj Arteraıs Tanl K.öyû. 30 <W0ralık bir alanda denızm hemen krnsında kunılmustur 112 standart oda >e 6 sün tcplam 232 vaak tape- sıtesı. pevıaj dûzenlemesıyle Mü. rengarenk çıçdlerm LıAıılannı >a>dıgı tanl köyümüz* tüm odalarda balkon. dırelt telefon 3 Uıml mûa/ı vayını. mm har. TV \ e klına HKvcutttır \;Tica 120 hşılık tsçlantı alonumuz da hızmetınızddır. Mışıcnş>apmakısteyenlermmi(ai5imızdan>arartaab]lırler Mınıçımftıbol,hasketbol plaj\ole>i»lusahakn.ma5atemsı tenıs ve bılardo ıdeal bir olanak sanuyor Çoctıklar \rtemıs Tafil Kövii'nde ovuna ve eslenceve do>acaklar Çocuk baviızu.çımle 'iaplı o>Tinparta. mmı Club\eçocukaramasyonlan onlaragm:nh \; neşelı oram sumıyoc Kahvaltne akjam yeroeklennde tanl kövümüein açık büfesı. her zeıke uygun. Türk ve dünya murfagından zengın seçeneklerie karsııım cıkıys" A ]i Caıte Restaurant. Kafeterya. Şark Kahvesı, Snack Bar. Ananıs Pub ıc Havuz Bar günün her saac hızmetınızdedn Gimdic aramasyooli-n ile canlı raûzık.. lyi ve mutlu bir tanlgeçırmenı: dilegnle REZERVASYON VE BİLGİ \ÇİS .^rtemısÖrenHolıda>'Resort,Ören-Buıhanıve Tel 02664163~"6(pbxı Faks 02664163226 »-«-» artemıs een tr ınfo'n artemıs een.tr HOTaiHAVİDENİZ MMMMtt TUNJNÇ KOYUIM DBİ2E SHR, YÜZNE IttVUZU, UUZBfiSJWO(BARS«W«|WZB«İAÇWJF OOAUUfflA; MÜSTUdL BBnttOİ ŞOfEBİ, wJMAMuz*Taff0HTX8*çıajıarrMA OhZ VKŞ ÜCfffTStZ «YM OOAflA ÜÇONCÜ KİŞİ % 50 fcDMMÜ Yanm Pansiyoo Mayis-Ekım Haziran-Eytûl Temmuj-Ağustos Bungalov X.0OYTL+KDV 40.00 YTl+KDV 50.00 YTL+KDV Otefodas 40.00 YTL+KDV 55.00 YTL+KDV 70.00 YTL*KW KM1PANYA(01-16TENMUZ) 7 gece kal 6 gece öde REZERVASYON W: 0252 478 71 90-91 Fakt: 0 252 476 70 07 www.hotelmavidenz.con hto / hotelınaviılentLcoın MANASTIRHAN BOUTIOUE OTEL "KAZDAĞI ETEKLERİNİN BİNPINARLI İDA'sında DOĞA SEVİNCİ, DENİZ TUTKUSU ile FARKLI YAŞAM için MANASTIRHAN'da konaklamak ayrıcalıktır. Yanm Pansiyon İki Kişilik Oda 120.00 YTL 0266 388 45 20 www. manastirhan. com H0TE 02'ye beklîyopuz i! KMİSŞ naz:r.m ceşıtlıfc>dcp lüfa jtûsı ıe W oksp fcftı BtemzİMsm ; uianşKann a ile danstaı. KKÜII sessdığne eşbk sden pminlı yıkfaian sşTOİKS|!flE g y nefe^«ekkn^ûter >üdi kzmet ıfe buteşorast sımn HOTEL 01 de Nhilşehff bnn^asiııdan üzita fiezsr ıWı bırtac gûı ştçııtbıiıre tkatıa tapnBjvm -OICUK topbm 15 od^e 43 ımt k ^ t e r a srifa. • O e b ^ i ;«aka Lnükiınn2iı kendılcTDe aJkrjkalır \« spor\-ıp^ y ımızııı ;evrcsı. kiütir% doü Kakn yapmya jyra yo» zogn Raamyaı E-Posa Td Fıts • GSM bctdffiaekolşM Mıhlı msik Akıno Vm Sl. Kicûkksıa 0367525888 0 532 726 "D 45 Web *•*» koK)0: conı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog