Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Haziranda faturalı hat altn. 25 dakika kazanın! e 12ayda TURKCELL Cumhuriyet Haziranda faturalı hat alın, 25 dakika kazanın!fauıranızda îjetecek otan 8 2 YIL SAYI: 29106/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU- YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) TURKCELL 15 HAZİRAN 2005 ÇARŞAMBA iAlmanya'da vergi kaçakçılığıyla suçlanan tarikatın üyeleri tutuklandı. Çok sayıda belgeye el konuldu Süleymancı şirketler gözaltında AJmanya'da Süleymancı tarikatma ait tslam Kültür Merkezleri Birliği, 1997 ile 2003 yıllan arasında toplam 40 milyon Avro vergi kaçırarak Alman devletinı zarara sokmak ve kara para aklamakla suçlanıyor. Mü- fettişler. cirosu 20 milyon Avro olan bir şirketin birliğin eline geçtikten sonra mal alımında azalma olmamasına karşın cirosunun 3 milyon Av- ro'ya düşmesini kuşkulu buldu. Birliğin 4 yönetim kurulu üyesi tu- tuklanırken Başkan Tahsin Şafak'm Türkiye'de olduğu tahmin ediliyor. Kadrolaşmanın yolu açılıyor Iktidarın yeni hedefi yargı CHP, 3 yıl avukathk yapanlara 'mülakat' sına- vıyla hâkım ve savcıhk yolu açan ve Adalet Ait Komısyonu'nda son bıçımı verilen tasa- nya karşı çıktı CHP'lı Fendun Ayvazoğlu, Adalet Bakanlığf nın yapacağı mülakatm sı- yasi etkıden uzak olamayacağını vurguladı. AYŞE SAYIN'ın haberi • 5. Sayfada Patronlar kaçmış Kayıt dışı holdınglen araştıran komısyonun başkanı Telat Karapınar, "Para toplayanlann bırçoğu pıyasada yok. Bunlarla ılgıli bır şey yapmak mümkün görünmüyor" dedi. Karapı- nar, halen üretımde bulunan bazı şirketlenn borsaya kote olabıleceğini söyledi. BÜLENT SARIOĞLU'nun haberi • 8. Sayfada AHMET ŞENYURT KÖLN - Köln Savcılığı tarafindan, yaklaşık bır bu- çuk aydır Süleymancı tan- katına aıt Islam Kültür Merkezlen Bırlıği hakkın- da vergi kaçakçılığından açılan sonışturma surdürü- lüyor Kuruluşun dört yö- netim kurulu üyesı, Genel Sekreter Erol Pürlü de da- hil olmak üzere üç haftadır tutuklu. Bırhğın 1997'den bu yana başkanlığmı yapan Tahsin Şafak ıse ortada yok; Türkıye'de olduğu tah- min ediliyor 5 Mayıs'tan bu yana bü- tün Almanya'da Süleyman- cılara ait 160 camı ve ders- hanede arama yapan, çuval- lar ve sandıklar dolusu bel- geye delil olarak el koyan savcılık, Islam Kültür Mer- kezlen Birlığf nı 1997 ile 2003 yıllan arasında top- lam 40 milyon Avro vergi kaçırarak Alman devletinı zarara sokmakla suçluyor. Maliye memurlannın bır- kaç ay önce, Süleymancı birliğin ortak olduğu Mer- kez Gıda Malzemelen Lı- mitet Şırketi'nin Neu- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Universitelerde gerginlik Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde sol görüşlü öğrencilerle sağ görüşlü öğrenciler arasında yaşanan taşlı-sopalı, satuiı kavgada 2 öğrenci yaralandı. Polis, kavgaya göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. tstanbul Üniversitesi öğrencileri. yurt genelinde son dö- nemde demokrat ve devrimci öğrencilere vönelik saldırıların artmasını kitlesel basın açıkla- ması ile protesto ettiler. Protestoya DtSK, İHD, Basın-tş, ÖDP ve ESP de katıldı. • 3. Sayfada Girişimciler grubu Erdoğan'la görüşürken yabancılann fabrikalan kapma yanşı tepki çekti FransızLardan Erdemir kulisi BAKANLAR BRÜKSEL YOLCUSU Müzakereler için lobiyapacaklar Hükümetin atadığı başmüzakerecı Babacan AB kurumlarının yetkılılenyle görüşmek ıçın bugün, Dışışlen Bakanı Gül de zirveye katı- lacak meslektaşlanyla temaslarda bulunmak üzere yann Bruksel'e gıdıyor. Bakanlar, Tür- kıye ile müzakerelenn daha önce açıklandığı gibı 3 Ekım'de başlaması ıçın lobı yapacaklar. • 10. Sayfada ANKARA'DABÜROAÇMAHAZIRLIĞI Rumlar dörtgözle imzayı bekliyor Yunan ve Rum basını, Rum yönetiminın resmen tanın- ması anlamına gelen "Gümrük Birliği Protokolü"nün Turkıye'nın onayuım hemen ardından Ankara'da "Kıb- ns Cumhunyetı" adıyla büro açmaya hazırlandığım yazdı. Gazetelere göre Turkıye'nın "Kıbns Cumhunye- ti'ni tanımıyoruz" şeklindeki dıpnotu bırlık ülkelennce reddedildi. MURAT tLEM'in haberi • 10. Sayfada ATO Başkanı Sinan Aygün, "Fransız gırişimci grubu MEDEF'in gelmesınin nedeni Erdemu- özelleştirme- si" derken Oyak Grubu'nun MEDEF üyesı Arcelor ile Erdemir için ortaklık görüşmelen yaptığı öğrenıl- di. Erdemir özelleştırmesını yargıya götüren Kara- denız Ereğlisı Sanayı ve Tıcaret Odası Başkanı Ah- met Likoğlu, "En büyük korkumuz, Arcelor'un Er- demir içm bir Türk yatınmcıyla ortak olması" dedi. MEDEF'in uluslararası bırimınin başkanı Schvveitzer, dün Ankara'da Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüş- mesinin ardından yaptığı açıklamada, " Başbakan'ın, sorduklan sorulara pratık, çok açık yanıtlar verdiğı- ni" söyledi. Schvveitzer "Gördüklerimizden çok et- kilendik. Ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Tür- kiye'ye yatınm konusunda çok iyimseriz" diye ko- nuştu. MURAT KIŞLALPnın haberi • 8. Sayfada VAKIFLARYASASI SÎL BAŞTAN U 8. Sayfada UÇUŞ KAVGASINDA YENİ PERDE • 13. Savfada 100METREDEYENÎ DÜNYAREKORU 9.77 MSoor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Söylediklepine İnananlar... Hangı sorunumuzun hangi sorundan daha önem- li olduğunu uzun, ayrıntılı açıklamalarıyla ünlü Ada- let Bakanı, hükümet sözcüsü Çiçek Cemil'den öğ- rendık Çıçek'e göre; Rusya'nın sebze ve meyvelerimizi geri çevirmesıyle ortaya çıkan "domates davası", bır ulusun yazgısını zamanından önce belirleyecek olan erken seçımden önemli, çok daha önemlı. mArkasıSo.8,Sü. Vde OKURU Erdoğan 'dan rektöre 'saygısız'suçldriiaşı / M 'Geye gideriz'Başbakan Tayyip Erdoğan, Atatürk Universıtesi'ndekı mezuniyet tö- renıne türbanlı vehlenn alınma- masına tepkı gösterdı. Türban konusunda "medyadan referan- dum yönünde ıstemler" olduğunu ilen süren Erdoğan, "Eğer haki- katen halka gıtmek gerekıyorsa gerekırse bu konuyu referandum konusu da yapanz" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Gül de "Türkı- ye'dekı ayıbı teşhır edıyor bu... Ancak ılkel toplumlarda karşılaşı- labılecek bir davranış" görüşünü savundu. RektörYaşar Sütbeyaz ıse olayın "provokatıf" olduğunu belırterek "Art niyetlı çevrelerce konu duygu istısmanna dönüştü- rülmüştür" dedi. • 4. Sayfada CHP'denAKP'yeyanıt 'KöşkHe molla istiyorlar'CHP, "Cumhurbaşkanlığı seçimın- den önce erken seçim yapılsın" önerisini yinelerken grup başkan- vekilı Topuz, "AKP Cumhurbaş- kanlığı koltuğuna kendıleri gıbi bir mollayı getirmek istiyor. Cumhur- başkanlığı sfeçimı bu kara düşünce- li insanlara bırakılamaz" dedi. Erdoğan CHP'nin önerisini "saçma" olarak nitelendirdı ve mollalara toz kondurmadı. Topuz'un "molla" de- ğerlendirmesini çarpıtan Erdoğan, "Ülke tarihinde Molla Güraniler var, Molla Akşemsettınler var. On- ların önünde yetışenler, çağ kapat- tılar, çağ açtılar" dedi • 4. Sayfada AKP 'li Torun: Zalim Bush Washington yine kızacak Beyaz Saray, ABD karşıtlığı konu- sunda AKP'yi yakın ızlemeye alır- ken TBMM Insan Haklan Komis- yonu'nun AKP'li üyesi Cavit To- run'dan Erdoğan'ı zor durumda bı- rakacak açıklamalar geldı. Torun "Dün Saddam'm zulmünden ka- çarak Türkıye'ye gelen Iraklılar, bugün de ABD zuhnünden kaça- rak bize geliyorlar. Zalimler değiş- mıyor; ısmi Saddam veya Bush fark etmiyor" dedi. U10. Sayfada ABD Lozan 'ı imzalamadı Türidye'yi ianımryor 'Soykırimlar Tarihi' adlı kitabın- da ABD ve Batılı ülkelerın dün- yada gerçekleştirdiği soykırmıla- n anlatan sosyal antropolog Sefa Yürükel, Ermenılerin Batılı ülke- lerden çok ABD'ye güvendiğine dikkat çekerek "Çünkü Lozan'ı imzalamayan ABD, Türkıye'yi resmen tanımıyor. O nedenle taz- mınat davalan Los Angeles'ta açıhyor" dedi. MÎYASE tLK- NUR'un söyleşisi • 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog