Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

1 -<HAZİRAN 2005 SALI CUMHURP'ET SAYFA HABERLER ALhnet Piriştina aflbcak • İZMÜt (AA) - Geçen yıû. 5 Haziran'da yaşamını yiıtren Izmir Büyükşehir B*eî-diye Başkanı Ahmet Pdirştina, çeşitli etAaliklerle anılacak. Y2a.-nsaat09.30'da, Pâaıştina'nın Aşağı Nlalıdere Mezarlığı'ndaki rra^an başında tören dü^rnlenecek. Törene katirnak isteyenler için, biiyikşehir ve ilçe b^İrdıyelen önünden saat 0S':O'da otobüs kalanlacak. iMşim özgürtüğü tettkede' • VNkARA (Omhuriyet Bürosu) - Ç.ağlaş Gazeteciler r>eaeğı'nin(ÇGD) 17. Cneıel Kurul Sonuç Balcııgesi'nde, TCY'nin bsusa açısından karanlık bLr iönemin habercisi oLdığu kaydedildi. Ç<j>nin 11 Haziran'da Ajıiara'da yapılan Olağan Gıetel Kurulu'nun Sonuç Baldrgesi'nde medya seköründeki tekelleşmeye dilkkat çekilerek, "etttoryal özerkliğin büyik ölçüde ışlerliğini yitiımesinin"' ve "yayın kunıluşlarının üzerinde ağırbir patron vesayetinin oLuşınasının" iletişim özgürlüğü açısından teühlıke yarattığı kaydedildi. /UriuRah Berksun yaşaımrayitipdi • ANKARA (AA)- Yârgıtay 6. Hukuk Dairesi Ooursal Başkanı Abdullah B«erksun (79) yaşamını yitirdi. Berksun için bugün 11 .OO'de Yargıtay öüünde tören dûzenlenecek.Berksun'un cenazesi, Kocatepe Gamii'nde kılınacak öğle namazının ardından, ICarşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. SSKprimine ATB'den tepki • İSTANBUL (ANKA) - Acsrupa Türk Kültür L>erneklen Birliği (ATB) y-urtdışında yaşayanlann SSK'ye ödemeleri gereken primin günlük 2 dolardân 5 dolara çıkanlma karanna karşı A\vrupa genelinde imza kampanyası başlattı. ATB'den yapılan açıklamada, AKP hükümetinin aldığı bu karara karşı kampanya başlatıldığı bildirildi. Eylem yapamadılar • ANKARA (CumhuriyeC Bürosu) - Başbakanlık binasının Milli Müdafaa Caddesi tarafindaki C kapısı önüne şelen K.K. ve Ş.C. adlı İcişüer, işsiz olduklannı belirterek Başbakan'la görüşmek istediklerini bildirdıler. Görüşme taleplerinin kabul edilmedığini öğrenen 2 kişi, eylem yapacaklannı söyledıler. Bunun üzerine Başbakanlık konıma polislen tarafindan gözaltına alınan kişiler, ifadeleri alınmak üzere Çankaya Gçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Gazeteci Kami Suveren öldü • İstanbul Haber Servisi - TGC taraftndan çıkarüan Bızim Gazete yazarlanndan Kami Suveren, 83 yaşında öldü. Basın Şeref Kartı sahibi olan Suveren. yann Bakırköy Kartaltepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Bakırköy Mezarlıgı'nda tcprağa verilecek. CHP'nin, cumhurbaşkanının yeni parlamento tarafindan seçilmesindeki ısran sürüyor 'Rejim knzi çıkartnayın'ANKARA (CumhnriyetBü- rosu)-CHP Grup Başkanveki- li KemalAnadol, AKP'nin Türk Ceza Yasası'ndaki "kaçakKu- ran kurslan" düzenlemesi ina- dını cumhurbaşkanlığı seçimin- de de sürdürmesinin, toplumu gerginliğe ıteceğini belirterek Mayıs 2007 den önce genel se- çimlerin yapüarak, yeni cum- hurbaşkanını yeni Meclis'in seçmesi gerektiğini söyledi. Anadol, dün parlamentoda düzenlediği basın toplanüsında, Başbakan Erdoğan'ın yeni cum- hurbaşkanını "buMectis'inse- çeceği" yönündeki sözlerine karşın. CHP olarak "yeni cum- hurbaşkanmıyeniMecfc'inseç- • CHP Grup Başkanvekili Anadol, AKP'nin yüzde 35'lik oy oranrna karşm TBMM'de yüzde 66 oranrnda sandalyeye sahip olduğuna dikkat çekti. Bu tablo karşısında cumhurbaşkanlığı seçiminin büyük önem taşıdığını belirten Anadol, Mayıs 2007'den önce genel seçimlerin yapılmasını istedi. mea" yönündeki ısrarlannı sür- düreceklerini söyledi. Seçimin önemi büyük AKP'nin yüzde 35'lik qy ora- nına karşın TBMM'de yüzde 66 oranında sandalyeye sahip ol- duğuna işaret eden Anadol, son seçimlerde oy kullanmayanlar- la AKP'nin oy oranınm hemen hemen aynı olduğuna dikkat çekti. Bu tablo karşısında cum- hurbaşkanlığı seçiminin büyük önem taşıdığını belirten Ana- dol, cumhurbaşkanının yürüt- menin başı olarak "sağaa, soL cusu,tüm kesimlerin" mutaba- katının temsilcisi olacağını vur- guladı. Cumhurbaşkanının uygula- malanmn taruşdabileceğıni an- cak seçün biçiminin tartışıl- ması durumunda ülkede karga- şa, çatışma, kriz ortammın olu- şacağını \ıırgulayan Anadol, "Böyle bir manzaraya Türki- ye'nin tahammülü yok. Böyte bir cumhurbaşkanlığı seçimi. ülkeye ancak zarar verir" de- di. Anadol, sözlerini şöyle sür- dürdü: "Cumhurbaşkanı,dev- let organlan arasında uyum sağlamabdır. Bunun kötü ör- neklerininyaşandığı dönemler haürianırsa bu seçim tarnşma- h ohır ve ülkeye bir yarar sağ- lamaz. Böyie bir seçim, Turgut Özal'ın seçimi gibi ohır, böyle manzaralara Türkrve'nin ar- ük tahammülü yoktur. Parla- mento giderayak bir cumhur- başkanı seçecek, başka bir par- temento gefecek vecumhurbaş- kanı ile 7 yıl çahşacak, bu bü- yük bir yanhş ve çebşlddir. Si- ze tarih dayatmryoruz ama di- yoruz ki seçimi 2007 yıh Ma\> sı'ndan önce yapın ve bu çeÖş- kiler yaşanmasın. Bu ısrarlan- nı sürdürmeleri tophımda bü- yük gergûıHkler yaşanmasma neden olur. Türkiye'nin rejim tarbşmalannatahammülüyok- tur. Çankaya'da türbanm meş- rulaşünhnaya çabşdması bu ül- kede yeni gergmliklere \ol aça- cakûr. Bizim amacımız. 2007 >ıü Mayısı'ndan önce yeni mil- li iradenin betirienmesi ve yeni cumhurbaşkanının o Meclis ta- rafindan seçümesidir." DENtZ BAYKATA ELEŞTÎRİ Iktidar erken seçime sıcak bakmıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykalın 2007 Mayıs ayında yapı- lacak cumhurbaşkanlığı seçimine odaklı "erken seçim takvimi" iktıdarda kabul görmedi. Hükümet Sözcüsü Cemfl Çiçek erken seçim ve cumhurbaş- kanhğı tartışmalannı "gölgeyi taşlama" olarak ni- telendirirken AKP Genel Başkan Yardmıcısı Den- gir Mir Mehmet Fırat da "Bu Meclis, cumhurbaş- kanmı seçecek Meclistir'' dedi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardmdan açıklama yapan Cemil Çi- çek, Türkiye'nin gündeminde seçim olmadığını söyledi. Seçimi gündeme getirmek için hıçbir se- bep ohnadığmı belirten Çiçek, "Birileri arzu edi- yor drye seçim yapıunaz. Anayasada ve yasalarda seçimlerin ne zaman yapılacağı beDidir. Cumhur- başkanhğı konusu bizim gündemimizde yok. Kim- se göige taştamasm" diye konuştu. Fırat: Sine-i milkte dönebiürsiniz AKP Genel Başkan Yardımcısı Fu^t da dün dü- zenlediği basın toplantısında Baykal'ın önerisine yamt verdı. Baykal'ın cumhurbaşkanını seçmesini istediği Meclis yapısı için "Yeni, sıcak, meşruryeti olan pariamento" yorumuna tepki gösteren Fırat, "Biz bu Mectts'in meşru okhığu kamsmdayız. Ama Saym Baykal isterse sine-i miDete dönebOh-" görü- şünü dile getirdi. Eşi türbanlı birinin cumhurbaş- kanı seçilemeyeceğine ilişkin değerlendirmeleri eleştiren Fırat, "Yasalar beflidir. Bunun adma da hukuk devieti drvoriar. Bunun dışında yorum getir- menin adı ahkâm kesmektir" diye konuştu. Fırat, erken seçim senaryolanna şu sözlerle tepki göster- di:tt Seçimin süresi anayasada beDidir. Ancak istis- nai durumlarda bu süreci losaltmak TBMM'nin yetldsmdedir. Türkrşe'deflkkez bu yetki anayasa- da betirtilen süre içinde kuDanılacak. Seçim senar- vobn Türk halkma ihanettir." Eski Cumhurbaşkanı Sükyman DemireL, parti kurma gibi bir çahşmasının olmadığınj söyledi. Süîeyman Demirel, Bayar, Kesici ve Özkan ilegöriiştüğünü söyledi Kulisler hareketlendiANK\R\(Cumhuri>'et Bürosu) - DYP'den aynlan Ühan Kesici ile DSP'den aynlan Hüsamettin Öz- kan' uı da aralannda bulunduğu bir grup siyasetçinin yeni oluşum ara- yışlan kulisleri hareketlendirdi. Es- ki Cumhurbaşkanı Süîeyman De- mireL MehmetAH Bayar, Kesici \ e Özkan ile görüştüğünü, ancak par- ti kurma gibi bir çalışmasının olma- dığını söyledi. Siyaset, yaz aylanna girihnesiy- le birliktehareketlendi. Ozkan ve Ke- sici, hem sağm hem de solun oyla- nnı alabilecek yeni bir siyasi oluşum konusunda Demirel ile görüşme- lerde bulunuyor. Görüşmeleri doğ- rulayan Demirel, "Ben partikr üs- tüyiim. Benimle memleket meseie- leri konusunda görüşmek isteyen herkesle görüşürüm, görüştüm ve görüşeceğim. Bu arkadaşlarla da görüştüm. Ancak bu bir parti kuru- lacak anlanuna gehnez" dedi. Demirel'in olası bir siyasi oluşu- mun içinde yer ahnayacağı, ancak bu isimlere yön gösterebüeceği ko- nuşulurken yeni arayışuı AKP'nin politikalanna göre biçimlenmesi bekleniyor. Bunun için özellikle TBMM'nin tatile girmesini bekle- yen Kesici ekibi, AKP'nin politika ve uygulamalannı izlemeye aldı. Mehmet Ali Bayar ise yaptığı açık- lamada "Haberde adı geçen ldşSe- re sevgi ve saygım var. Ancak geliş- meler benim dışunda se>Tedryor" değerlendirmesini yaptı Bu arada MHP'dekı ıç kaynama da muhaliflerin kongreye çağn im- zası topladıklan ya da toplamaya yaklaştıklan iddialannın da devTe- ye girmesiyle sürüyor. MHP'de ara- lannda bazı eski bakanlann da bu- lunduğu muhalifler, gereken imza- yı topladıklannı ileri sürmelerine karşm genel merkeze resmi kong- re çağnsım henüz yapmadılar. Çiçek: Zaman zaman sıkıntılı dönemlerin yaşanması ilişkilerin temelini etkilemez 'ABD'nin altertıatifi yok'ANKARA(CumhurivetBürosu)-Hü- kümet Sözcüsü CemiÇiçek, ABD ile ilış- kilerde zaman zaman sorunlar yaşana- bileceğini, ancak ilişkilerdeki temelin sarsılmayacağını söyledi. Çiçek, RTÜK' le ilgili anayasa değişikliğini, kurumun siyasallaşacağı gerekçesiyle veto eden Cumhurbaşkanı'na da tepki göstererek "Bu benim ya da bizim kabul edebflece- ğnniz gerekçeler değikür" dedi. Bakanlar Kurulu toplannsının arduı- dan açıklama yapan Çiçek, Erdoğan'ın ABD'ye yaptığı ziyaretin verimliği geç- tiğini söyledi. Çiçek, ana hatlanyla şu açıklamalan yaptı: ABD ile iüşküerimizin alternatifi yok: Başka ülke ve kuruluşlarla ve ittifaklar- la olan yoğun ilişkiler hiçbir zaman ABD ile olan ilişkilerimizin alternatifı değildir. Bu iüşkilerin olsa olsa çok yön- lü dış politikanın değişık vehçeleri ola- rakdeğerlendirilmesi lazım. ABD ileiliş- kilerin kararlı bir şekilde sürdürülmesi iki ülkenin. bölgenin menfaatınadn-. Bu ilişkiler ıçerisinde zaman zaman kınl- ma noktalan, bazı sıkıntılı dönemler ol- muştur, ama bu üişkilerin ortak dinamik- leri her zaman bu sorunlan aşmış ve bugünkü noktaya gebniştir. Sezer'in gerekçelerine tepki Cumhurbaşkanının gerekçelerineka- tılmıyoruz: Hükümet olarak TCY ve RTÜKTe ilgili yasalann çıkması konu- sunda kararhhğımız vardır. Bundan son- raki komisyonlann gündeminde olacak- tır. TCY'vi 1 Temmuz'dan evvel yasa- laştırmayı arzu ediyoruz. Aynı şey RTÜKTe ilgili anayasa değişikliği için de geçerlidir. Biz oradaki gerekçelerin hiçbirisine de katılmıyoruz. Çünkü bu şöyle bir değerlendirme sonucunu orta- ya koymuş oluyor: Siyasetçiler mutla- ka bir şey yapar. Neden siyasetçiler hep kötü yapar da başkalan iyi yapar? Sa- yın Cumhurbaşkanını da bu Meclis seç- ti. Bu ülkenin siyasetçisine güvenmeye- ceksıniz, parlamentosuna güvenmeyecek- siniz. O zaman demokrasiyi nasıl ta- mamlayacağız. Bu benim ya da bizim ka- bul edebileceğimız gerekçeler değildir.. Bankacıhkta yabancılara sınır yok: Türkiye kendı yatınmlannı sürdürebil- mesi, büyümesini istikrarlı hale getire- bihnesi ve geriye dönük kaybettiği za- mam ve imkânı kazanması açısından kendi kaynaklannı harekete geçirmesi yetmiyor. Yabancı sermayenin Türki- ye'ye gelişini hızlandırmak lazım. Bu- nun için yaptığımız birçok çalışma var. Özelleşfirme bunlardan biridir. Banka- cılık sektörü de bu bakımdan önem arz ediyor. Bu sektördeki yabancı sermaye oramyla ilgili hiçbir kısıtlama olmaya- caktu-. Bankacılık ve sosyal güvenlik yasalannın çıkması için elimizden ge- len gayreti göstereceğiz. Bunlann 1 Temmuz'a kadar çıkması iyi olacak. YURTSEVER HAREKET'TEN SEZER'E DESTEK SHP: SALDIRILARIN AMACIHUZURU BOZMAK 'Çoğunlukdikkate alınmah9 Prof.Bernay 'a desteksürüyor tstanbul Haber Servisi- Aydın,ya- zar ve sanatçılardan oluşan Yurtsever Hareket, "Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in TCY ve hükümetin kadrobşma uygulamalanna karşı uya- nlanna" destek verdi. Hareketin yayımladığı bildiride, "Sezer'in, TCY'deki y^sadışı dini eği- time onay veren maddelere, Cumhu- rh%t'in,laikdüzeninintemennioyacak teîüikeli kadrolaşmaya karşı çıkması- nı, Yurtsever Hareket olarak sonuna kadar destekliyoruz" denildi. Arala- nnda, Prof. Dr. Aydm AybaVj, Prof. Dr. Necla Arat,YektaGüngörOzden, V^ıral SavBş, Meriç Vefidedeoğhı, sa- natçılar, Rutkay Aziz,BedriBavkam, Nejat YavaşoğuDan, Prof. Dr. Özer Ozankaya, Dr. Tüten Ang'ın da bu- lunduğu aydın. akademisyen, sanat- çı, yazar ve sivil toplum örgütü yöne- ticisi ortak bir bildıri yayımladı. Bil- diride, kayıtlı seçmen oylannın yal- nızca yüzde 25'i ile iktidar olan birpar- tinin, tek başına halkın sesi ve irade- si olamayacağı vurgulandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yüzde 25 dışındaki büyük çoğunluk adınakonuş- maması ve bu çoğunluğun duyarhhk- lannı göz önünde bulundurmayan veya anayasannı değıştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddelerine ters düşen kararlar almaması gerektiği kaydedildi. SAMSUN (Cumhuriyet) - AKP'U millerveküTerince hedef alman Sam- sun'daki Ondokuz Mayıs Üniversite- siRektörüProf.Dr.FeritBernay'ades- tek sürüyor. SHP Samsun ll Başkam Şennur Koçer, üniversiteyle ilgili ortaya atı- lan iddialarla huzurun bozulmaya ça- lışıldığını ileri sürdü. Koçer, yaptığı yazılı açıklamada, "Samsunumuzun değerli ümversitesi üzerinde birtaknn oyunlar Ü\ nanmaktadır. Bunlar, is- tediklerini,iktidara rağmen yapama- yacaklarm çjğMtandu*. Biz bu çığhk- lan v«seskritamyoruz. SaymFeritBer- nay'ın şahsında üniversiteyi hedef alan anLayış'n anmda, ünhersitedeki çağdaş sürecin yatuğmı da bflrvoruz. Çağdaşhğı bir türiü içlerine sindire- meyenkr, huzur bozmaya çahşmak- tadırlar'' dedi. Samsun Akademik ElemanlarDemeği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Atalar da yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer ver- di: "BugirişimmarkasındaCıınThu- riyet'in düşmeyen kaleleri olan üni- versiteleri kendi arka bahçeleri vap- ma anlayışı yatmaktadır." Samsun Köy Enstitüsü Mezunlan'nca yapı- lan açıklamada da, "Asılsız iddialar- la ünrversiteınizin yıpraühnasma yö- netik girişimler karşısında OMÜ'ye destek verdiğimizi tüm kamuoyuna dujTiruyoruz" denildi. POLİTtKA GÜNLÜGÜ HÎKMET ÇETİNKAYA Manzara... Laiklik, demokrasi, hukuk devleti, özgürlük gibi kavramlar ABD, ingiltere, Almanya, Fransa gibi gelişmiş ülkeler için çok önemli... Türkiye'ye gelince, bu kavramlar kenara neden itiliyor? Çünkü Türkiye'yi yöneten gerici-faşist iktidariar elli yıldır aynı şeyi yineliyorlar: "Türkiye bir Islam ülkesidir..." Durum böyle olunca da işin rengi değişiyon "Laiklik baskı rejimidir!.." Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, ABD'de "Ben laik değilim ama laik devleti savunurum" di- yor.. bir başkası, "Demokrasinin önünde en bü- yük engel laikliktir" diyerek radikal dincilere gön- derme yapıyor. Laiklik olmadan demokrasi olur mu? Laiklik ol- madan bir hukuk devleti korunabilir mi? Türkiye'ye "Mımlı Islam Modeli"ni giydirmek isteyenler "sıkmabaş"ı özgürlük olarak yuttur- mayaçalışıyorlar... Ülkemize niçin geldiğinı bilmediğim Soros, AKP iktidannı hem destekliyor hem de "Canım, Türki- ye bir Islam ülkesideğil mi" sorusunu yöneltip şöy- le demek istiyor: "Islam ülkesi olan Türkiye'ye bu kadar demok- rasi yeter..." Nilgün Cerrahoğlu dünkü yazısında Oriana Fallaci'nin bir sözünden yola çıkarak bakın ne di- yor: "Batı uygariığmtn kazanımlan, siyasi ve demok- ratikhaklarMûslümanlaria paylaşılmamalı. Batı de- ğerieri, Batı ilkeleri, Batı'nın laikyasalan Batı'nın maiı kalmalı..." Avrupa Türkiye'yi hep Doğu ülkesi olarak gör- dü... Şimdilerde ise Türkiye Ortadoğu'daki Islam ül- kelerine model olarak sunuluyon 'Türkiye kadar laik ve demokratik biryapıya ka- vuşulsun..." • • • Bugün, demokrasi ve özgürlükler konusunda mangalda kül bırakmayanlann yazdıklan, söytedik- leri nedir? Onlar aynen şöyle diyorlar: "Hiçbir zaman laik olmadık, Kemalizmi sa- vunmadık..." Ardından da şunlan ekliyortar: "Ben Müslümanım diyen, sağlıklı, mantıklı dü- şünen bir insan, gerçekten laikliği benimsemez. Çünkü laikolan Müslüman değildir; Müslüman olan da laik değildir..." ABD, Türkiye için "llımlı Islam Projesi"ni ge- liştirirken, kendi çıkarlannı hayatageçirmeyi amaç- lamaktadır... ABD'nin Türkiye'ye bakış açısı çok açıktır: "Türkiye bugün Islami düşünce ve eğilimler ko- nusunda daha esnek olmalı. Elbet Iran gibi değil. Ancak Islamın Türkiye'nin kültürel ve entelektüel mirasının önemliparçası olduğunu unutmamakge- rekir..." AKP iktidarı bu yolda yürüyor... Tarikat şeyhlerinin okullan, üniversiteleri, yurtla- n, dershaneleri, finans kurumları, gazeteleri, tele- vizyonları, radyolan... ABD desteğinde "Altn Nesil" yetiştirmek!.. Orta Asya cumhuriyetlerinden Kara Afrika'ya dek her ülkede ABD yandaşı "Altın Nes//"leri ço- ğaltmak... Soros'un AKP'yi desteklemesi, "Türkiye'ye bu kadar demokrasi yeter" demesi bu yüzden... Türkiye'de kravatlı şeriatçılar yetiştiriliyor... Çoğunluğu Ingilizce biliyor... Bu kişileri "gazeteci kimliği"yle televizyon ek- ranlannda görüyoruz... Bazı Orta Asya cumhuriyetlerinde ABD deste- ğindeki sözde "Türk Okullan" halkı hızla sıyasal Islamayöneltiyor... örnek mi? Türkmenistan ve özbekistan!.. • • • Türkiye'de demokrasinin ve özgüriüklerin sim- gesı "Sıkmabaş", "Kuran Kurslan", "Tarikat Okullan" oldu!.. Peki kadınlann başlannı açması mı özgürtüktür, yoksa kapatması mı? Sanınm bu son sorunun doğru yanıtını Iranlı ka- dınlar verecektir... Kadın eli sıkmayan valiler!.. Kadın eli sıkmayan kaymakamlar!.. Kadın eli sıkmayan emniyet müdürleri!.. Kadın eli sıkmayan okul müdürleri!.. Şevki Yılmaz, 29 Kasım 1996 tarihinde Meclis kürsüsünden şöyle sesleniyordu: "Meclis'te 198 tane imam-hatip mezunu millet- vekili var. Getin bu ülkede tüm okullan imam-ha- tip ruhuyla yetiştirelim. Cum- hurbaşkanından başbakana kadarahrete hazıriıkyapalım..." Hazırlık AKP iktidan döne- minde başladı... Her okula mescit yapıldı... "Mezarlık KüJtürü" yaşama geçti!.. hikmetcetinkayafr; cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Antalya Dış Hatlar Termlnali Havalimanında üç hilalli simgeler •A- ANTALYA(Cumhu- riyet Bürosu) - Antalya Havalimanı 2. Dış Hat- lar Terminali'ni Çelebi ortaklığında yap-işlet- devret modeliyle hiz- mete açan Iç-Taş, şim- di de Devlet Hava Mey- danlan Işletmesi (DHMt) adına işadam- lanna yönelik CÎP Sa- lonu inşa ediyor. Ağırlıklı olarak ya- bancı işadamlannın ya- rarlanacağı salonda ka- dın ve erkekler için ay- nlmış ve yeşil halılarla döşenmiş iki mescit, Osmanlı hamamlannı çağnştıran lavobalar bu- lunuyor. Salon süsle- melerinde ise üç hilalli simgeler dikkat çeki- yor. Haziran ayı sonlann- da DHMÎ'ye verilmesi planlanan CtP Salon iş- leûnecisi ihaleyle belir- lenecek Antah/a Hava- hmanı VÎP Salonu'nun kuzeyinde yer alan ve önemli ücari kişilere ay- nlan CtP Salon'dan, ya- bancı işadamlan da 100 dolar karşılığında ya- rarlanabilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog