Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 HAZİRAN 2005 SA HABERLER DÜNY4DABUGÜN ALİ SİRMEN Bir Gezinin Bilançosu ve Türkiye'nin Rotası Avrupa'daki çok önemli gelişmelerden kafamı- zı kaldınp Başbakan Erdoğan'ın ABD gezisine, geçen hafta eğilmek olanağı olmadı. Oysa sonuçlan açısından çeşitli yorumlara ne- den olan gezi tabii ki önemliydi. Tartışmalara şaşırmamak gerek, çünkü barda- ğın yansının boş olduğunu söyleyenler de yansı- nın dolu olduğunu anımsatanlar da haklıdırlar. Gezi, Erdoğan yandaşlannm sandıklan kadar başanlı geçmedi. Gerçı Tayyıp Bey, ABD'nin is- tediği bütün mesajlan hem VVashington'da hem de New York'ta verdi. Dünyanın finans merke- zindeki Dış Politika Derneği'nde yaptığı konuş- mada Erdoğan, ABD ile "evrensel değerler ve ortak çıkaıiar etrafında kunılmuş olan ortaklığın önemini" vurguladı, "ABD liderliğinin dünya için bir fırsat olduğunu" söyledi, önde gelen Yahudi örgütlerinden bin olan ADL'dekı törende yaptığı konuşmada da "Yahudi düşmanlığını utanç veri- ci bir akıl hastalığı olduğunu" ileri sürerek o ce- nahın da yüreğine su serpti. Doğnjsu Başkan Bush'un görüşmeden sonra yaptığı açıklama da görü$ aynlıklannı vurgulamı- yordu. Tayyip Erdoğan da "Başkan'ın görüşmeden sonra yaptığı açıklamalar spekülasyonları orta- dan kaldırdı. önemli olan Başkan'ın açıklamala- ndır, kimilerinin basına yaptığı sızdırmalar değil" derken her şeyin güllük gülistanlık olduğu izleni- mini yaratmaya çalışıyordu. • • • Ama gerçek pek öyle değil. Erdoğan'ın sözleri, vaatleri AB'yı tatmin etmiyor. VVashıngton'ın şa- hinleri "ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" düstu- ru ile hareket etmekteler. 11 Eylül'den bu yana, ABD ortaklanndan tam itaat istiyor. Rakipsiz tek güç olmanın verdiği ce- saretle, kimi konulan tartışmaya bile yanaşmayıp sadece görüşlerini iletiyor. ABD, Türkiye'yi Erdoğan yanlısı medya aracılı- ğıyla izlemeyip kendi yöntemleriyle gözlediğin- den Tayyip Bey'in ABD ve Yahudi düşmanlığı gi- bi konularda kendi tabanı dışındakileri suçlama- sına kanmıyor ve katı Islamcı çekirdeğin tavnnı ve eğilimlerini biliyor. ABD, BOP konusundaki görüşlerini bildiriyor ve onlara harfiyen uyulmasını, bunun sınırlan ve yöntemleri dışına taşan girişimlerden özenle ka- çınılmaanı talep edıyor. Suriye'de Esad rejimı ıfe tyi ilişkiler, Iran'a karşı tarafsız bir tutum söz konusu smırfar içinde gö- rülmüyor ve AKP yönetiminin "bu ilişkılerin Esad'ı demokratikleşmenin yoluna çekmeye ya- radığı" mazereti de kabul edilmiyor. Kısacası ABD'de "bölgede, Suriye ve Iran ile ilişkilerinde benim çızdiğim BOP rotasma uy! Lafta kalma eylemini göreyim!" dıyor. • • • Tayyip Erdoğan siyasi yaşamının sürmesi için bundan başka bir çaresi olmadığını ve çar naçar, bunlara uyması gerektiğini görüyor. Zaten görüşmelerde de bu gerçek kendisine anlatılıyor. AKP yönetimi aynı zamanda, AB ile ilişkilerin çıkmaza girmekte olduğunun, kendisi için ABD dışında bir seçenek bulunmadığının da farkında. AKP bütün istenenleri yapmaya hazır ama, bu politikasını kendi tabanına anlatabilecek durum- da değil. Ekonominin içinde bulunduğu durum, işsizlik ve ağıriaşan yaşam koşullannın yarattığı hoşnut- suzluk ortamı, tabanın eğilimlerine ters düşen bir politikayı anlatabilmeyi daha da zoriaştınyor. Ama, Tayyip Bey'in çaresi yok, istenenleri ya- pacak ve "tavşana kaç, tazıya tut" politikasını bir yana bırakacak. Bu arada kendi hoşnutsuz tabanını yatıştırmak için de Kuran kurslan, din dersleri, türban gibi konularda ataklarla, Türkiye'yi ılımlı gıbı başlayan radikal bir Islam rejimi haline getirecek. ABD'nin Ilımlı Islama (ne demekse!) itirazı yok, hatta öğütlüyor bile; ama son zamanlarda ikisi arasındaki çizginin çok ince olduğunu ve böyle bir zeminin istenen yerde durmaya elvermeyen bir kayganlık içinde bulunduğunu da yavaş yavaş görüyor ve Erdoğan'a da artık eskisi kadar güvenmiyor. Ancak, ABD için Türkiye'de başka seçenek ol- madığından, Sam Amca Tayyip Bey'i terk et- miyor, yalnızca "Söylediklerimi unutma! Git ev ödevini iyiyap!" diye uyanyor. Ne diyelim? Allah encamımızı hayreyleyeî... asirmen@cumhuriyetcorn.tr YASA DEĞÎŞÎKLtĞÎNE TEPKİ SağlıkBakanlığı'nın kadrolaşma inadı ANKARA (ANKA)- Sağhk Bakanlığı, kadro- laşmada sınır tanımadı- ğını gösterecek yeni uy- gulamalara ünza atıyor. TıptaUzmanlıkTüzü- ğü ve Tababet Uzman- lık Yönetmeliği 'nin eği- tim kadrolanna atama- lan içeren maddelerinin Danıştay tarafından ip- tal edilmesi nedeniyle klinik şef ve şef yardûn- cısı atamalannda zorla- nan Bakanlık, klinik şef ve şef yardımcılığı ata- malannda yetkıyi tekeli- ne alarak profesör veya doçent unvanı olan uz- man doktorlann klinik şefi olarak atanmasının önünü açtı. . Profesör ve doçentler, Bakanlığın uygun gör- mesi halinde sınava gir- meden eğıtim ve araştır- ma hastanelennde klinik şefı, şef yardımcısı ola- bilecek. Eski Ankara Tabip Odası Başkanı ÜmttEr- koL Cumhuriyet tarihin- de ilk kez eğitım kadro- sunıın atama modelinin kanunla düzenlendiğine dikkat çekerek şöyle ko- nuştu: "SağbkBakanh- ğı, daha önce atama kri- terieriniyönetmefikdeği- şiklikJerî fle belirfivordu. Bunda da YÖK ve TTB'nin göriişünü ai- makzorundaydı.Söz ko- nusu yasa değişikliği ile YÖKve TTB süreçten by-pass edilmis oldu." CHP milletvekili Muharrem İnce, 'öğretmen ağabeyi' olarak Bilal Erdoğan'a yanıt verdi İmam hatiplilermağdurdeğilANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Grup Başkanveküi Kemal Ana- doL kendisine mektup yazarak "imam- hatiplerdeki katsayı uygulaması nede- niylemağdur olduğunu" savunan Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan'uı oğlu BilalErdoğan ı muhatap almadı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem ince ise "öğretmen ağabey" sıfatıyla Bilal Erdoğan'a bir mektup yazarken "İldn- ci mağdur Erdoğan roiünü benimset- mek istedigini, ancak imamhatiplile- rin mağdur edildiğiiddiasuundoğruÖL madtğmı" söyledi. CHP Grup Başkanvekili Kemal Ana- dol, "Başbakan Erdoğan'ınkıa türban nedeniyle ABD'de.Pekioğhıdamı tür- bannedenivieABD'deokuyor" dıye sor- • Muharrem ince, Bilal Erdoğan'a yazdığı mektupta, "Endüstri meslek lisesinin elektrik bölümünde okuyan bir genç, elektrik mühendisi olamıyor. îmam hatip liselerinde okuyanlar din kültürü öğretmenJiğine ve ilahiyat fakültesine girerken ek puan aldığı halde nasıl mağdur oluyor, anlayabilmiş değilim" dedi. muştu. Bilal Erdoğan bunun üzerine Anadol'a yazdığı mektupta, "Imam hatiphlereuygulanan katsayı uygubma- sı nedeniyle mağdur olduğunu. kendi- sininABD'deokumaşans bulan şans- h azubktan olduğunu" bıldırdı. Bu mektubaCHP'li Muharrem înce yanıt verdi. "CHP Grup BaşkamekiüAna- dol'unmuhatabuunBilalErdoğan de- ğil,babası olduğunu" \iirgulayan İnce, "Yıflarca ögretinenlik vapnuşbirisiola- rak, kendisini mağdur hisseden ber genceyardım eönekveonlanmuhatap kabul etmekzorunda olduğunudüşün- düğünü" söyledi. Ortaöğretim kurumlannda 3 milyon 39 bin 449 öğrencinin okuduğunu, bunlann 1 milyon 102 bin 394'ünün mesleki ve teknik liselerde bulunduğu- nu. imamhatiplilerin sayısuun ise yal- nızca 97 bin olduğunu vurgulayan tn- ce. mektubunda şu görüşlere yer ver- di "Endüstri meslek lisesinin elektrik bölümünde okuyan bir genç, elektrik mühendisi olamıyor. Bügisayar bolü- mimdeokmanbirgenç bügisayarmü- hendisi olamıyor,ticaretlisesinde oku- yan bir genç işJetme ve iktisat böhun- lerine giremiy or. Imamhatip tiseJerin- de okuyanlar din kültürü öğretmenH- ğine veilahiyat fakültesine girerken ek puan akhğı halde nasıl mağdur oluyor anlayabilmiş değüün.Endüstri meslek lisesinin bilgisayarbölümündeokuyan öğrencinin üp fakültesine >a da hukuk fakültesine girnıek gibi bir derdi yok. Sadece bilgisayar mühendisi olmak is tiyor, makine bölümünde okuyan i* makine mühendisi olmak istiyor. Bı gençler gerçekten mağdur. Sizise hep sini istiyorsunuz. Aynca Türkiye'd« ÖSS'yegnipdebaşanhoktuğunuz hal- de, yani ryi bir ünhersiteyi kazanacak puan alnianıza karşm katsayı proble- nünedenKieünKersiteyeyerleştirüme- d@niziise hiçbir yerde duymadmL" ince, Erdoğan'ı diledığı tele\ızyon kanalında bu konuyu tartışmaya ça- ğırdı. ince, gazetecilerin sorulannı ya- nıtlarken de, "Shasetçflerin ailekrinin siyasetin odak noktasmda olmaması gerekir.BilalBey.berhakteBaşbakan m haberi olmadanbu mektubuyazmadL Babasına sormuştur" dedı. Prenses Victoria Türfdye'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi zjyaret eden İsveç \eliaht Prensesi Victoria onuruna akşam yemeği ventL Başbakan Erdoğan ve Prenses Victoria, Başbakanhk Resmi Konutu'nda kısa bir göriişmenin ardından yemeğe geçtiler. Prenses Victoria, resepsi>t>nda, Türkiye'de iş yapan tsveçH şirketlerin yardımlanndan ohışan bağışL BM Çocuklara Yardım Fonu (UNÎCEF) Türkiye TemsilcüiğFne takdim etti. Resepsıyona Dışişleri Bakanı ve Başbakan \ardimcisi Abdullah GüL Devlet Bakanı Nimet Çubukçu \« çok sayıda yabancı misyon temsâcisi de katıldı. (AA) ANAYASA MAHKEMESIBAŞKANLIK SEÇM ÎÇtN GERİ SAYIM BAŞLADI Belirleyici Sezer olacak İLHANTAŞCI ANKARA -Anayasa Mahkemesı Başkanı MustafaBumin'in yaş had- dinden 26 Hazıran 'da emeklı- ye aynlmasıyla boşalacak baş- kanlık seçimi için geri sayım başladı. Devlet protokolûnde Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı'ndan sonra gelen Anayasa Mahkemesi başkanı seçilebilmek için 11 asıl üyenin en az 6'sımn oyunu almak gerekıyor. Gizli oyla seçilecek başkanlık için FulyaKantaraoğhı, AhmetAkyalçnı ve Mehmet Erten'in adı geçiyor. Devlet protokolünün "3 numarab" makamı AnayasaMahkemesi başka- nımn seçimi için Yüksek Mahke- me'de kulisler hızlandı. • An^asa Mahkemesi Başkanlığı için resmi bir başvuru yapılmıyor. Gizli oyla seçilecek Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için Fuh/a BCantarcıoğlu, Ahmet Akyalçın ve Mehmet Erten'in adı geçiyor. AnayasaMahkemesi Başkanı Mus- tafa Bumin, 26 Hazıran"da yaş had- dinden emekliye aynlacak. Anaya- sa Mahkemesi Başkanlığı için resmi bir başvuru yapılmıyor. Aday olan- lar diğer üyelere adaylıklannı ilan ediyorlar. 11 asıl üyesi bulunan Ana- yasa Mahkemesi'nin halen 2 asıl üyehğı boş bulunuyor. Sezer, yöne- tici kontenjanından Ertuğrul Ersoy ve avukatlar kontenja- nından asıl üye olan Prof. Dr. Faztl Sağiam'ın yaş haddin- den emekliye aynlmasıyla bo- şalan üyelikler için atamayap- - - madı. Bumin'in de emekliye aynlmasından sonra bir üyelik daha boşalmış olacak. Sezer'in 26 Hazi- ran tarihinekadaryapması beklenen yeni üye atamalan, başkanlık seçi- minde kritik önem taşıyacak. IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR Tarsus'tan Esnaf Sesleri Senede bir kez uğrayabildiğim kentim Tarsus'u dolaştım. Işa- damlanyla, gazetecilerie, esnafla konuştum. Sokaktaki adama so- rular sordum. Niyetim Tarsus'tan Namrun Yaylası'na gitmek ve iki gün yaylada dinlenmekti. Bu is- teğimi bir gün yerine getirebil- dim. Amcamın oğlu Uğur Kara, "Oral Abi gel, şehri dolaşalım, durumu kendi gözlerinle gör" di- yerek beni kent içinde gezintiye çıkardı. önce okul arkadaşım, 30 yıldan fazla süredir yüz yüze gö- rüşmediğim Samsa Karameh- met'le buluştuk. Samsa, Çuku- rova Holding'in ortaklanndan. Mehmet Emin Karamehmet'in kardeşi. Çukurova fabrikası, Tarsus ve bölge ekonomisi açısından çok büyük etkisi olan bir kuruluştu. Tekstil sektöründe de önemli yeri vardı. Bu fabrika üç yıla yakın bir süredir kapalı. 1900 civannda iş- çi çalıştınyordu. Samsa'ya "Fab- rika nasıl yeniden üretime geçe- bilir" diye sordum.. şu cevabı verdi: "30 milyon dolarlık bir destek gerekıyor. Çukurova Hol- ding her ay devlete 130 milyon dolar borç ödüyor. Bu taksitler- den birisini bir kereliğine 100 milyon dolara düşürûp son tak- site 30 milyon doları ekleseler fabrika yeniden işbaşıyapabilir." • • • Tarsus Ekspres gazetesinin sa- hibi Mustafa Erdoğan'a uğra- dık. Başladı son üç yılda kapatı- lan işyerierini saymaya: Çukuro- va (1900 işçi), Çukobirlik f700 iş- çi), Berdani (1000 işçi), PAKTAŞ (2000 işçi), YİDAŞ, KÖYTUR, KARAM yağlan, Boya Fabrikası, son olarak da AFRA alışveriş rnerkezi. Şehir ekonomisinin can daman sayılacak 46 çırçjr fabri- kasının yerinde yeller esiyor. Bu işyerlerinde yaklaşık 8 bin insan çalışıyordu. Bu rakam 40 bin ci- vannda insanın günlük geçimi anlamına geliyordu. Görünen manzara Tarsus ekonomisinin tam anlamıyla çöktüğüne işaret ediyor. Tarsuslular, çok yakın bir il olan Osmaniye'nin teşvik kapsamın- daki iller içine alınması nedeniyle kentteki yatınmlann oraya doğru kaydığını söylediler. Şehirdeki ekonomik sıkıntının hangi safha- ya ulaştığını anlatmak için bir günde meydana gelen hırsızlık olaylanna dikkat çektiler. önceki gece su kanallan boyundaki 17 motopompun ve kentteki kam- yon ve otobüslerden çok miktar- da mazotun çalındığını anlattılar. Mobilet hırsızlığı rutin hale gel- mişti. Parasızlık yüzünden akşam 19.00'dan sonra sokaklarda kim- senin kalmadığını belirttiler. * • • Tarsus, tarih boyunca ülkemi- zin önemli bir tekstil merkeziydi. 1800'lerin ortasında Ingiltere, Çukurova'da pamuk ekimine başlarken, kentte de tekstil ve dokuma fabrikaları kurulmuştu. Bu nedenle Türiaye'de ilk elektrik üretimi 1902 yılında Tarsus'ta fa- aliyete geçmişti. Yıllarca Çukuro- va fabrikası önemli bir dokuma fabrikası olarak bölgeye ve ülke- ye hizmet verdi. Türkiye'nin Çin tekstiliyle reka- bette zora girmesi ilk etkisini Tar- sus'ta gösterdi. 1970'ten bu ya- na iş kapasitesi nedeniyle göç alan Tarsus şimdi terk edilen bir kent haline dönüştü. • • • Aslında Tarsus'taki şikâyetleri ülkemizin birçok kentinde duy- mak mümkün. Ancak, Tarsus'ta- ki durum diğerferiyle kıyaslandı- ğında daha da dayanılmaz bir halde. AKP ile ilgili sorularımız büyük tepkiler alıyor. Gerçekten büyük bir durgunluk yaşanryor ve tepki artıyor. Antalya'daki domates krizi, şu anda da Tarsus'ta ilave olarak ta- ze üzüm alanına sıçramış du- rumda. Buradan bakıldığında manzara parlak görünmüyor. Makro verilere bakıldığında Türkiye'nin ihracatının ve ithalatı- nın arttığı söyleniyor. Böyle bakıl- dığında sanki durum iyiymiş gibi görünüyor. Fakat yukandan böy- le görünmesi bütün ülke çapın- daki durgunluk gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Esnaf siftah yapma- dığını söylüyor. Alışveriş nere- deyse sıfıra inmiş. Anadolu'da görünen manzara bu. Türkiye'nin şu andaki gerçeği bu. AKP'nin ilk kurulduğu dö- nemde Tarsus'ta büyük bir des- teği olduğunu görmüş ve o za- man bunu yazmıştım. Şu anda o ilk dönemdeki desteğin sürdüğü- nü söylemek mümkün değil. AKP'nin işi giderek zorlaşıyor. Tarsus'tan izlenimlerim bu şekil- de. ULUSAL EĞtTtM KURULTAYI SONUÇ BÎLDİRGESİ 'Torikot okulkmnagöz yumuhnasına İTjat verüemez' AMCyU(OanhuriyetBürosu)-Ulu- sal Eğitim Kurultayı Sonuç Bildırgesi 'nde, ulusal eğitimin, ulusal bırlığin gü\ ence- si olduğu belırtiJerek *Yasadışıeğitim ku- rumlanyia tarikat okuüanna göz yiunu- larak öğretim birfiği yasasuun deünmesi- ne izin verikmez" denildi. Ulusal Eğitim Derneği, Gazı ve Anka- ra üniversiteleri, Tûrk Eğıtım-Sen, Biüm ve Ütopya Kooperatifı, Çankaya Beledi- yesi ve Tekışık Vakfı'nın Gazi Ünıversı- tesi'nde 11-12 Haziran'da düzenledikle- ri "Küresefleşme v« Eğitim" konulu Ulu- sal Eğitim Kurultayfnın sonuç bıldirge- si açıklandı. Bıldugede, çokuluslu şirket- lerin ve bunlann yönlendırdığı devletle- rin Türk ulusal eğitim sistemı yerine, kü- reselleştumeci bır eğitim sısterrunın ko- nulması yönündekı çalışmalanm hızlan- dırdıklan savunuldu. Ulusal eğitim sisteminde yabancı dil- de eğıtime derhal son verümesi istenen bil- dırgede, şöyle denildi: "Anadilde eğitim adı aranda Türkiye'de Türkçeden başka bir dihn eğitim dih' olarak kuUamtmasıis- teği hem olanaksızdır hem de Türkiye'yi bölmekisteyen çevreierin amaçlanna hiz- met etmektedir. IJhısal eğitime ve Türk- çeye sahip çıkmak, en önceöğreönen ku- nıluşlannın ve bu arada eğitim çahşanla- nnıbünyesindetoplayansendikalannbaş- ta gelen görevidir." hatemoglü1 9 2 - 4 3-19 Haziran tarihleri arasında Hatemoğlu'ndan • 19,90 YTL'lik kravai seçeneğidir. OSMANBEyCMERKEZ lOPTANhSamanyokı 18 Osmanbey Te(: (0212) 225 62 00 Fate: (C»12) 233 30 50 Su^Oyt (0216) 369 00 49 PENDJK OUTIETT (0216) 473 52 55 »dTEUJ Oim£T: (0212) 549 40 56 İZMÎT OUTlfT CENTER; (0262) 335 57 35 KONyA M1 TEPE REAL (0332) 265 19 80 KONYA MASERA: (0332) 241 61 15 ÇORLLJ OMON: (0282) 673 26 64 ERZURUM: (0442) 233 22 23 AyON AİL AUŞVERİŞ MERKEZİ: (0256) 521 23 93 zuNtaULu/sfctuj/yj^s ı / y» blİRT: (0484) 224 00 43 ELAZ&. CU4V4; yja w uu 10 hat aMMAN: (0488) 213 38 07 MARÖN: (0422) 324 99 31 ISPARTA: (0246) 218 41 4Ü MOMUJVA: AKAADA +/(UV5) 115 SJ *4 KUZ fcKtĞÜ: (Ud/iü JÜJ /y 01
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog