Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

1<«<AZİRAN 2005 SALI + CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Itkileyici ve ürkütücü' olarak değerlendirilen araştırmada çölleşmeriskinedikkat çekildi Tüıkiye'ninbuzullan eridi• TÜBÎTAK de.tekli araştırmaya g ö e Ağn, Cilo, SCbhan ve dailarının bir kısnında az burul kaldı. Erciyes ve Alîdağlar'daki buzullar ise tamamen yok oldu. ADANA (AA) - TÜBtTAK destekli, "kü- resei ısuuna ve buzul morfolojisT ile ılgılı araşnrma, Türkiye'nin çölleşmeriskiylekar- şı karşıya oldugunu ortaya koydu. Gaziantep Universitesi Eğitim Fakülte- si Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ökkeş Kesid'nin gerçekleştirdiği "Küresel IsmmaAçıandan Süphan ve Cilo Dağ- lannda Buzul Morfolojisi Araşür- malan ProjesT ile ilgili rapor TÜ- BÎTAK'a sunuldu. Yrd. Doç. Dr. Kesici, düşünsel çahşmala- nna 2000 yılında başladıklan projeyle Tûr- kiye'deki iklim değişimlerinin yön açısın- dan ne durumda olduğunu ortaya çıkarma- yaçalışüklannı belırtti. Küresel ısınmanın Tür- kiye genelindeki etkdnliğiyle ilgili araştırma- da çeşitli kurum ve kuruluşlann verilerinden yararlandıklarını ifade eden Kesici, proje kapsamında buzullan ve değişimini incele- diklerini söyledi. çölleşme tehlikesl Çalışmalar sonucu elde edilen verileri "et- kfleyid ve ürkütücü" olarak değerlendıren Kesici, şöyle konuştu: "Buzuüann yüzde 97'si erimiş durumda. Ağn, Cilo, Süphan ve Kaşgar dağlannın bir ktsmında çokazbuzul kahnış, Erciyes ve Aladağlar'daki buzullar ise tamamen yok ohnuş." Türkiye'nin, Sahra, Arabistan, Büyük Hin- distan Çölü ve Patagonya ikliminin etkisine gjreceğine dikkat çeken ve "çöl kuşağı*na doğ- ru kaydıeını \ıırgulayan Kesici, "Küresel Emınaıımbaşiaıııası\1aTiirkr/eçöneşecek,An- cak,yüksekfiklerin etkileriyle daha ıhman bir ikftme sahip olacak. Ama yine de her şey de- ğişecek. Buzullar eriyince deniz seviyesi yük- selecek. Bugünkü uygarhk çok büyük tehdit alündadır. Getişiın ve değişiın uzun bir süreç alacak gibi gözükse de kendi iç dinamilderi- ne göre çok hızb gefişryor* dıye konuştu. R.S'NİN CESEDİ BULUNDU Mardin ife kuşkulu ölüm • Vlardin'de para karşıhğı 16 kişiyle bîrtkte olduğu öne sürülen 15 yaşındaki R~ 5. koruma altına alındığı yurttan kaçtı. 2 a; sonra ölü bulunan R.S'nin ölüm neceninin "zatürree" olduğu açıklanırken otcpsi yapılmaması dikkat çekti. MARDlN (Cumhuriyet) - Mardin'in Ömerli içesınde geçen yıl para karşıhğı 16 kişiyle bir- ikte olduğu iddia edilen 15 yaşındaki BLS, ko- uma altına alındığı Niğde Yetiştırme Yur- ru'ndan kaçtıktan 2 ay sonra ölü bulundu. •LS'nin "zatürreeden'' öldüğü kaydedilırken (hnerli sakinleri, R.S'nin belediye mezarlığına Eömülmesine karşı çıktı. Mardin'de para karşıhğı 16 kişiyle birlikte :lduğu iddiasıyla gündeme gelen ve sosyal hız- netler il müdürlüğünce koruma altına ahnan ı5 yaşındaki R.S, Mardin'de öldü. R.S'nin ce- «edı, 2 gün önce henüz kimliği açıklanmayan tişıler tarafindan Mardin Devlet Hastanesi'ne getinldi. Dün annesı tarafindan alınarak Ömer- iı'ye götürülen R.S'nın cenazesı, belediye tne- arhğında toprağa verildi. îlçedekı bazı vatan- Jaşlar cenazenın, belediye mezarlığına gömül- nesine karşı çıktı. Belediye işçıleri, "Cenazede adece annesi ve biz varduV dediler. Belediye yetkılılen de ölüm raporunun elle- nne ulaşmadığını, ancak hastane ve emniyet yetkilileriyle yaptıklan görüşmede, cenazenin gömülmesinde bir sakınca bulunmadığı yönün- de bilgılendınldıklenm kaydederek "Bize za- oirree olduğu için öldüğünü ve gömebfleceğimi- ö söytedüer" dediler. Emniyet yetkilileri, LS'nin hastaneye ulaştınldığında ölü olduğu- nu, yapılan kontrolde ileri derecede zatürree ve akciğerlerinde su toplandığının belirlendigini fade edeîek "Nonnal ölüm olduğu için otopsi yapümadT dediler. Para karşıhğı R.S. ile birlikte olduklan ge- rekçesiyle haklannda 5 ila 15 yıl hapis istemi üe dava açılan 16 sanığın yargılanması sürüyor. TVye çıktığı için vurulan kadni öUü • ELAZIĞ(AA)- Elaağ'da, oğlu tarafindan vurularak ağır yaralanan Birgül Işık, tedavı gördüğü Fırat Universitesi Fırat Tıp Merkezı'nde dün hayatını kaybetti. Işık, bir televizyon kanalında yayımlanan kadın pro- gramına katıldıktan sonra döndüğü Elazığ'da, oğlu RJ. tarafindan tabancayla vurularak yaranlamıştı. btanburda aıkesintisi • tstanbul Haber Servisi - tstanbul'da, dere ıslah çahşması ve ana isale hattmda yapılacak çalışmalar nedeniyle bugün bazı semtlere 20 saat süreyle su verılemeye- cek. tSKl'den yapılan açıklamaya göre, 04.00'ten itibaren su verilemeyecek semtler şunlar: Bağcılar'ın Inönü, Yıldıztepe, Çınar ve Merkez mahalleleri; Bahçelievler'm Yenibosna, Kocasinan, Güneşli, TEM yan yol bölgesi ve civan. Başanya gezi ödülü ava Kuvvetieri Komutanlığı 'nca düzenlenen program kapsamında 1 hafta sü- reyle îstanbulgezisine katüacak öğrenciler, Kayseri 'den uğurlandu Derslerin- de başanlı olan ve ailelerinin maddi dunımu iyi olmayan 4 öğrenci, 12. Hava Llaşttrma Ana Üs Komutanlığı 'nda aileleri tarafindan uğurlandu Kayseri'den havalanan uçak, Merzifon, Etimesgut, Eskişehir, Balıkesir ve Bandırma 'dan alacağı öğrencileri de îstanbul'a ulastıracak. Diyarbafar'dan havalanan bir diğer uçağın da Malatya, Adana, Konya ve Izmir'den alacağı öğrencileri ts- tanbul 'a ulastıracağı büdirildi tstanbul 'da toplanan 36 öğrenci, Îstanbul 'daki tarihi ve turistik merkezler ile askeri birlikleri gezecekler. (Fotoğraf: AA) BEYİNDE BULUNDU Kök hücrede yeni adım VVASHINGTON (AA) - Beyindeki kök hücreleri be- ürlemeyi ve ondanbeyin hüc- releri elde etmeyı başaran bi- lim adamlan, parkinson ve huntington gibi hastalıklann tedavisi için umut verdiler. Çalışmaya katılan bilim adamlanndan Dennis Steind- ler, "Beyindeki doğru kök hücre olduğunu düşündüğü- müz hücrevi ilk kez izole et- mejibaşanhk" dedı. Kullan- dıkları özel bir mikroskop yardımıyla beyindeki nöron- lan arttıran doğru kök hücre- yi bulmayı başardıklarını an- latan Steindler, be>indekı kök hücreyi, kök hücrelerinin en önemlisi olarak tanf etti. Bı- lım adamlan, belirledikleri beyın kök hücrelennı çoğalt- mayı da başardılar. Dr. Eric Holland da çalış- ma sayesinde beynın hastahk- h bölümlennin sağhğına ka- vuşturulabıleceğini belirtti. İtalya'da referandum fiyaskosu DışHaberler Servisi-italya'da yapay döllenme konusundaki yasadakı bazı kısıtlamalan or- tadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen referandum fıyaskoyla sonuçlandı. Vati- kan'ın yasayı protesto çağ- nsına uyan halkın sandık ba- şma gitmemesı üzerine refe- randum geçersiz sayıldı. îtarya, tüp bebek ve kök hüc- re yöntemiyle kısırlık tedavisi önündekı engelleri kaldırmak için sandık başına gıtrı. Sandıklann dün akşam saatlerinde kapanmasırun ardmdan Italya Içişlen Bakanlığı, seçmenlerin sadece 25.9'unun oy kullandığını açıkladı. Seçmenlenn yüzde 50'den 1 fazlasının oy kul- lanması şartından oluşan yasal ba- rajın aşdamaması nedemyle refe- randum geçersiz sayıldı. Siyasüer arasında büyük tartışma yaratan referandum, Vatıkan Kato- lik Kilısesi'nin halk üzerindeki etki- sini de ortaya koydu. Yenıden Komü- nist Yapılanma Partısı Genel Baş- kanı Fausto Bertinotti halkı sandık başına gıtmemeye çağırmış olan Ka- tolik Kdisesı' ni suçlayarak "Aa bir yenflghiekarşı karştyayız'' dedı. Da- ha önce sandıkbaşına giderek "evet" oyu vereceğını açıklamış olan Ulu- sal Itûfak Partisi Genel Başkanı ve Italya Dışişlen Bakanı Gianfranco Fini ıstifayı düşünmediğıni söyledi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Barışa Semah Dönenler 12 Haziran Pazar günü, AJi Sami Yen Stadyumu'nda; "Radyo Banş"m düzenlediği, "Barışa Semah Dönenler" başlıklı bir "şenlik" yaşandı. Her ne kadar davetiyelerinde, "Etkinlik..." deniyor idiyse ve her ne kadar, çok istememe karşın bu şeniiğe katılamadıy- sam da, gidenlerin ve teteviz- yonda izleyenlerin anlattıklan- na göre; insanı heyecanlara sevk eden, tam bir şenlik ya- şanmış. Bu toplantıya katılmak için Mecidiyeköy'e kadar gitmiş- tim. Fakat kalabalığı görünce ve nasıl bir heyecan kasırga- sının doğacağını tahmin edin- ce, girmekten vazgeçtim. Zi- ra, fazla heyecana dayanamı- yorum. Etkisinden günlerce kurtulamıyorum. Hele çev- remde, hiç hoşa gitmeyecek şeylerin yaşandığı dönemler- de... ••• Alevilik konusunda çok ya- zıldı, çok söylendi. Bu inan- cın, Islamiyet dışı olduğuna dair kalem oynatanlar da ol- du, Islam mezhebi sayma- yanlar da oldu. llginç olanı; Aleviliğı Islamiyet dışı sayan- lar arasında, kendini "Alevi" olarak tanımlayanlar da vardı. Bu türden farklı anlayışların nedeni, Aleviliğin "özgüriükçü yapısından" kaynaklanıyor. Gerçekten Alevilik, farklı "De- delerin" yorumlanyla, bölge- den bölgeye fark ederken ay- nı bölge içinde komşu me- kânlarda bile farklılıklar göste- rebiliyor. Fakat ne denli farklılıklar yaşanıyor olursa olsun bence Aleviliğin tümünde ortak olan iki özellik var. Bunlardan birin- cisi, Türkiye Aleviliğinin Isla- miyetten ayn düşünülemeye- ceği. Hz. Ali'yi "pi'r" olarak gören bir inancın, Islamiyet dışında düşünülmesi, müm- kün değildir. Ikinci ortak özellik, Alevili- ğin "özgüriükçü", "çağdaş" ve "sevgiye dayanan" yapısı- dır. Aynntılarda ne denli farklı- lıklar yaşanırsa yaşansın ve geçmişte de ne denli farklılık- lar yaşanmış olursa olsun; tüm Alevi cemaatlerinde bu özellikler, ortak ve değişmez özelliklerdir. Ve bundan ötürü Aleviler, çağdaş ve laik cum- huriyetimizin yılmaz savunu- cuları ve Mustafa Kemal'in sadık izleyicileridir. • • • Osmanlı Imparatorlu- ğu'nun, nasıl bir hoşgörüye" sahip olduğunu ve "din ve vicdan özgürtüğüne" ne denli değer verdiğini sürekli anlatır dururuz. Gerçekten, özellikle "kuruluş dönemi"nüe Os- manlı, çok hoşgörülü ve öz- güriükçü bir devlet olarak karşımıza çıkar. Fakat bu öz- gürlük ve hoşgörü, salt Müs- lüman olmayanlar için vardır. Müslümanlık söz konusu ol- duğunda, Osmanlı'nın, Sün- ni-Hanefi mezhep dışında hiçbir mezhebe tahammülü olmamıştır. (Zaten o zamanlar Bağdat'ta olan Abbasi Halife- si'nin izniyle kurulan bir bey- likten başka bir tutum bekle- nemezdi.) Bu hoşgörüsüzlük, salt bir "inanç gereği" de değildi. Osmanlı farklı Islami mezhep- leri, devlet ve ülke bütünlüğü için tehdit olarak görmüştü. Bunun arkasında da ciddi bir Iran (Safevi) korkusu yatıyor- du. Kuyucu Murat Paşa'nın, kuyulan neyle doldurduğunu unutmamak gerekir. Bu anlayışın arkasında da, Hz. Muhammet'in dile getir- diği "Medine Söz/esmes/" ya- tar ki, bu sözleşme üzerinde daha önceleri çok durdum. özetlersek; Hazreti Muham- met Medıne'ye göçtüğü za- man, Medine'de çok karma- şık yapı içinde ne yapacakla- nnı soranlara, "Herkes kendi inancına göre ve kendi huku- kuna göre yaşayacak", bu- yurmuş. "Müslüman Müslü- man gibi, Hıristiyan Hıristiyan gibi..." Yaklaşım çok güzel, fakat günümüzde (ve geçmiş- te) Müslüman Müslümanlığını nasıl yaşayacak? Kendi yo- rumladığı gibi mi, yoksa ona dayatıldığı gibi mi?.. Sorun burada yatıyor. Eğer "Müslümanım" diyorsanız, "Birilerinin" yorumladığı gibi Müslüman olacaksınız. "Müs- lümanım ama namaz kılmıyo- rum, oruç tutmuyorum..." di- yemezsiniz. Eğer Müslüma- nım diyorsanız, namaz da kıl- mak zorundasınız, oruç da tutmak zorundasınız. "Ben vazgeçtim..." de diyemezsi- niz. Adamı taşlarlar. • • • Işte bu koşullar altında; Alevilik, kendini saklamak zo- runda kalmış ve bu nedenle ufak "adacıklarda" ortak te- mellere karşın farklı biçimler- de yorumlanmıştır. Türkiye Aleviliği, ancak Cumhuriyetle birlikte sesini çıkarma olanağını bulacaktır. Işte bunun için Türkiye Alevi- leri, kurucuları arasında ol- duklan "Çağdaş ve laik cum- huriyete" sonuna kadar sahip çıkarlar ve bu cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal'i, en yüce değer sayarfar. • • • "Barışa Semah Dönen- ter"in bu yıl dördüncüsü, işte bu anlayış çerçevesinde ya- pılmış. Umalım bu güzel şö- len sonsuza kadar devam et- sin. "Birliğimizi ve diriiğimizi" pekiştirsin... Beko buzdolaplarında kaçınlmayacak fırsat! »imdi Beko buzdolaplarını \& YTuden başiayan taksitlerle alın. 17aya varan vadelerie rahat rahat ödeyin. kişiye 108binYTL • ANKARA(AA)-On Numara Oyunu'nda 10 bilenl kişi 108bin628 YTL kazandı. Şansh numaralaruı 1, 3.5, 7. 12. 14.15.19,22,23,25,28, 34.35.54,56,62,68,71, 73. 75 ve 78 olarak belir- lendığı çekilişte. 9 bilenler bin 509 YTL, 8 bilenler 75 YTL, 7 bilenler 8 YTL, 6 bilenler 1 YTL 30'arYKr, hiçbu numarayı doğru tah- mın edemeyenler de 1 YTL 15'erYKrkazandı. Bekot z-ıe'merkezi 0216 585 8 404 www Oeko comtr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog