Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

14 HAZİRAJJ 2005 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 Jübile yapmak istemeyen tecrübelifiıtbolcugörüşmeye gelmedi Bülent'ten restNEVZATDİNDAR G.Saray'da kaptanınıs- yanı. Bûlent Korkmaz, yö- netımın kendısıne göster- dığıtutuma ısyan ederek rest çektı ve dünkü görüş- meye gelmedi. San-Kır- mızıhlar Arif ve Hakan Ünsal'ın yanı sıra yeru se- zon ıçın göz-den çıkardığı ve jübile teklıf edeceği Bü- ZlRVE BUGÜN Gerets geliyor Galatasaray'da teknık direktör E r k Gerete bugün Istanbul'a geliyor. San - Kırmızılı kulüple 2+1 yıllık anlaşma yapan Belçikah teknik adam akşam saatlerinde yönetıcılerle bır araya gelecek. Toplantıda, ağırlıklı olarak transfer konusu masaya yatınlacak. • Yöneticiler Bülent Korkmaz'la dün bir görüşme yapmayı planlıyorlardı. Ne var ki »tecrübeli fiıtbolcu telefonunu kapattı ve toplantıya gelmedi. lent Korkmaz'la, Ulusal Takınıkampındabuhındu- ğu ıçın önceki günlerde görüşme yapamamıştı. G.Saraylı yöneticiler ve sportif direktörBülent la- lun, her fırsatta tecrübeli futbolcuyla tstanbul'a dön- dükten sonra görüşme ya- pacaklannı söylüyorlardı. Ne var kı bu şekilde veda etmek istemeyen ve yöne- time karşı bir hayh kırgın olan Bülent Korkmaz, te- lefonunu kapaüptaülegi- derken dünkü görüşmeye de gelmedi Sportif dırek- tör BülentTutan hafta ıçe- risinde gazetemıze bu ko- nuyla ügili olarak "Her- kesin göremedeği bir ger- çekvac Bülent arbkserbest birfutboiciLOnunlasnzleş- memjz bitti. Biz kendisine teşekkür edip jübile tektif edeceğiz. Ancak karar onun" açıklamasuıı yap- mıştı. 1 yıl daha futbol oyna- yıp sahalara San - Kırmı- zılı formayla vedaetmek ıs- teyen Bülent Korkmaz, şrnıdı gelentekkflen değer- lendırmeye aldı. Katar ve Dubaı ekiplenyle görüşen tecrübeli oyuncunun kara- rını bırkaç gün içınde ve- receğı belırtıldi. Sportif direktör Bülent Tulun, Mondragon'un ta- kımdan aynlmak ıstedığı ve özellikle îngıhz kulüp- lerinden önenler aldığı bı- çimındeki haberlenn doğ- ru olmadığını söyledı. H A F T A N I N G Ö R Ü N Ü M Ü / M A H M U T S E R T 'Büyüklerin' Havuz Sefası Sona mı Eriyor? Mahşerin dört atlısı -Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe veTrab- zonspor- dışında kalan Anadolu kulupleri sonunda naklen yayın ge- lirlennın dağıtım sistemıne isyan etti. Ankara'da yapılan Futbol Fe- derasyonu Mali Kurulu'ndabu dört- lüyü devre dışı bırakıp, yayın gelir- lerinin daha eşrt paytaşılması tçin ka- rar çıkarttılar "Büyüklenn" hıç ho- şuna gıtmeyen ve tepkilenne neden olan bu kareır, Futbol Federasyonu tarafından da olumlu karşılandı. Bu kadaryıl hiç seslennı çıkar- mayan kulüplenn bırdenbıre böyle tepkı gostermelen şa- şırtıcı gelebilir. Ama bence zamanlamaları harıka. Çünkü bir yandan UE- FA'nın yeni sezonda ku- lüplerin mali yapısının güç- lü ve şeffaf olmasını şart ko- şan karartanyla köşeye sıkış- mışlardı. ö t e yandan havuz siste- mi dışında başka hiçbır cıddi gelir kalemine sahip değillerdi ve borç batağı içınde kıvranıyoriardı. Levent Bıçakcı federasyonu- nun da böyle bir proje üzerinde ça- lışması, bulunmaz bir fırsat yarat- tı;onlardabunudeğertendirdı. Fe- derasyonun üzennde çalıştığı "per- formansa dayalı gelir dağıtımı" sis- temı, tüm kulupleri hoşnut edecek bır çözüm olabilir, Artık büyük bir sanayi olduğu kabul edılen futbol- da kulüplerin yalnızca stat gelırie- riyle yönetilmesi olanaksız. Dün- yanın her tarafında futbol kuluple- ri bu sorunu, şirketleşip ekonomik olanaklannı çeşıtlendirerek aşma- ya çalışıyor. Elbette bu kâğıt üze- rinde görüldüğü kadar kolay değil. Anadolu kulüplerine göre maddi- manevi birçok avantaja sahip "bü- yükler" bile şirketleşme sorunlan karşısındazorianıyor. Kaldı ki, ken- di sınıriı kent olanaklanyla "spor derneğı" yapısındakı kulüplerin ve onlann amatöryönetıalennın gerek- li değışimı-dönüşümü sağlaması yakın dönem içın çok olası değil. Bu bakımdan havuz gelirien özel- likle Anadolu kulüplen ıçın soluk- landıncı bir niteliğe sahip. Ancak ku- tüplerin insan-kurum bağlamında sözü edilen yetersizlıklen nedenıy- le bu gelirleri nasıl değeriendire- ceklen de önemli. Yayın gelirierinın toplanma- sı-dağıtılması bellı bır düze- nekte gerçekleştınlebilir. Ama daha önemlisi, kulüplerin bu gelirleri etkın bir biçimde kul- lanabilecekleri profesyonel bir yapıya kavuşturulmaları. Yoksa bugüne dek yapıldığı gibi kulübün saygınlığı üzennden kışısel kazanç sağlamak ıçin çarçur edılen gelır- leriebıryerevanlmaz. Bırakın "bü- yüklere" kafatutmayı, ligdetırtun- mak bile güçleşir. Böyle bir düze- neğin futbolumuzdaki olumsuzluk- lan futbolumuzun da ana sorunu. İ V j* İ TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ BUGÜN SAHADA DÜNYA GENÇLER FUTBOL ŞAMPİYONASI TÜRKİYE - PANAMA 21:30 CANLI 'impiyatöncesi rak kavgası Çin'de 2008 Pckin Olinıpiyat Oyunlan için yapdan inşaat hazıruldanndan dolayı zarar gören yüzierce çiftçi protesto gösterflerinde bulunuyor. Son 20 gün içinde 4 ayn köyden toplanan yaklaşık bin çiftçi, topraklannı uygun bir bedel ödemeden kullanan yerd yetküüeri protesto etmek amacıylâ bir araya geldL Bir grnp öfkeli Çinli, Peldn'in \ aroşlannda su sporian tesisi yapıbnası planlanan 333 hektarnk alanın girişinde kamp kurdu. GAZİ ÜNİVERSİTESt REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Ümversitemız bınmlenne 2547 sayılı Yükseköğretım Kanunu ve alınacaktır. 657 S.D.M. Başvurular ılamn Resmı Gazete'de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür. K. 48. maddesı hükümlen dahılınde Öğretim Üyesi Öğretım Üyesı kadrosuna başvuracak adaylann "Gazi Ünıversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri"nde öngörülen puanlan sağlamış olmalan şartıyla; PROFESÖR kadrosuna başvuracak adaylann başvurduklan bınm ve anabılım dalını belirten dılekçelerine (Profesör adaylan dı- lekçelennde yayınlanndan birinı başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir) özgeçmiş, 2 (ikı) adet fotoğraf, nüfus cüzdam sureti, doçentlık belgesı. başlıca sonel Daıresı Başkanlığı DOÇENT kadrolarmi araştırma eserini belirten yayın listesı, bilimsel çalışma ve yaymlannı kapsayan 6 (altı) adet dosyayı, (Per- ndan temm edeceklen i başvuracak adaylann göndenm kutusu ıçensınde) ekleyerek, başvurduklan birim ve anabılım dalını belırten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (ikı) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın lıstesi, bilimsel çalışma sonel Dau-esı Başkanlığı ndan temin edeceklen Ünıversıtemız Personel Dau-esi Başkanlığı'n: ve yayınlannı kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Per- göndenm kutusu ıçensinde) ekleyerek, ı şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar en az iki yıl süreyle daimi statüde çalıştınlacaktır.) YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adaylann; başvurduklan anabilim dalını ve yabancı dilıni belirten dılekçelerine özgeçmiş, yayın lıstesi, başvurduklan anabılım sı Kurul'ca denklığinin onaylanmış olması) ve dalında yapmış olduklan doktora (yurtdışuıda aluıan diplomalann Cniversitelarara- varsa yabancı dil başan belgesüıı, bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgıli fakülte dekanlıklanna ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. - Yardmıcı Doçent kadrosuna Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler. BtRtMİ Beden Egıtımı ve Spor Yûksekokulu Beden Egıtımı ve Spor Yüksekokulu Beden Egıtımı ve Spor Yûksekokulu Dtşbekımlıgı Fakültesı Dısjıekımlıgı Fakültesı Dışhekımlıgı Fakühesı Dıs.hekımlıgı Fakültesı Eczacılık Fakültesı Eczacılık Fakültesı EcacıhkFakühea Eaacmk Fakûhesı Eczacılık Fakûhesı Eczacılık Fakûhesı Endûstnyel Sanatlar Eğırjm Fakültesı Endüstnyel Sanatlar Egram Fakültesı Endûstnyel Sanatlar Egrtıın Fakûhesı Endûstnyel Sanatlar Egıüm Fakültesı Fen Edebıyat Fakültesı Fetı Edebı\-at Fakültesı FenEdebıvatFakültesı Fen Edebıyat Fakültesı Fen Edebıyat Fakültesı Fen Edebıvat Fakültesı Fen Edebı>at Fakültesı Gazı Egıtın Fakûhesı Gaa Egmm Fakûhesı Gazı Egıtım Fakûhesı Gaa Egmm Fakültesı Gazı EjŞmm Fakûhesı Gaa Egıtun Fakûhesı Gaa Egmm Fakûhesı Gaa Egıtım Fakûhesı Gaa Egrtım Fakûhesı Gaa Egıtım Fakûhesı Gaa Egıtım Fakûhesı Gazı Egıtım Fakültesı Gaa Egıtım Fakûhesı Gaa Egıtım Fakûhesı Gaa Egıtım Fakültesı Gaa Egıtım Fakûhesı Hemşırelık Hemşırelık Hukuk Fakültesı tktısadı ve Idan Bılımler Fakültesı tknsadı ve tdan Bılımlet Fakültesı Ikösadı \e 1dan Bılnnler Fakültesı tknsadı \e Idan Bılmfcr Fakûhesı tktısadı ve Idan Bılımler Fakültesı tkösadı ve Idan Bılımler Fakûhesı lietîşrm Fakültesı tletışım Fakültesı Kastamonu Ejatım Fakültesı Kastamonu Egıtım Fakültesı Kastamonu Fen Edebıyat Fakültesı Kırşehır Egıtım Fakültesı Kırşebır Egrtım Fakültesı Meslekı Egıüm Fakültesı Meslekı Egıtım Fakûhesı Meslekı Egıtnn Fakûhesı Mühendıshk-Mımarlık Fakültesı Mûhendıslık-Mımarlık Fakültesı Saglık Hızmetlen Mes Yûksekokulu Saghk Hızmetlen Mes > ûksekokuhı Teknık Egıtım Fakûhesı Tetaıık Egıtım Fakültesı Teknık Egıüm Fakûhesı Teknık Egıtım Fakûhesı Tıcaret \e Tunzm Egrtım Fakültesı Tıp Fakültesı Tıp Fakültesı Tıp Fakültesı Tıp Fakültesı Tıp Fakültesı Tıp Fakültesı Tıp Fakültesı Tıp Fakültesı Tıp Fakültesı Tıp Fakültesı Tıp Fakûhesı Tıp Fakültesı Tç Fakûhesı Tıp Fakültesı Tıp Fakültesı Tıp Fakûhesı Tıp Fakûhesı Tıp Fakûhesı DUYURULUR GAZt ÜNtVERSİTESt REKTÖRLÜĞÜ'NDEN BÖLÜMI" ^ntrenörlûk Egmmı \nntnörlük Eğrtnm \mrenörlûk Egıtımı Klınık Bılımler KJınık Bılımler KJımk Bılımler Klınık Bılımler Eczacılık Meslek Bıiımlen Eczacılık Meslek Bılımfcn Eczacılık Meslek Bıiımlen Eczacılık Tekmlojki Temel Eczacılık Bıiımlen Temel Eczacılık Bıiımlen Işletme Egıtmı tşletme Egıtmı Endûstnyel Tefcnoloıı Egrtımı \ıle ve Tûketcı Bıiımlen Egıt TûrkDılıveEdebıyan Tûrk Dılı ve Edebıyan Rus Dılı ve Edebıyan Matematık Matemabk Tanh Tanh Yabancı Dıller Egıtımı Yabancı Dıller Egıtımı Bılgısayar ve Ûgrenm Tek. Egıt tlkögretım tlkögretım tlkögretım tlkögretım Ilkögretım tlköfretm tlkö^retım Ortaögrctım Fen \e Maı \lanlan Ej Egıtım Bılımlen Güzel Sanatlar Egmmı Güzel Sanatlar Egmmı Güzel Sanatlar Egmmı Özel Egıtım - ICamu Hukuku tktısat Uluslararası tlı^kıler Uluslararası llışkıler Uluslararası llısjuler tktısat tktısat Radyo Televızyon HaDİlatlıstaler tlkögretım tlkogrcum Fızık tlkögretım Egıtım Bıiımlen El Sanatlan Egmmı El Sanatlan Egmmı Gryım End. ve Moda Tasanmı Egıt Kııma MühetKhslıgı ŞehırveBölgePlanlama - Elektnk Egıtımı Elektrcnık Bılgısayar Egıtmn Metal Egıtımı Metal Egıtımı Tunzm Işletmecıhgı Egıtımı Cerrahı Tıp Bıiımlen Cerrahı Tıp Bıhmlen Cerrahı Tıp Bıiımlen Cerrahı Tıp Bıiımlen Dahdı Tıp Bıiımlen Dahılı Tıp Bılımkn Dahılı Tıp Bıiımlen Dahılı Tıp Bılımkn Dahılı Tıp Bıiımlen Dahılı Tıp Bıiımlen Dahılı Tıp Bıiımlen Dahılı Tıp Bıiımlen Dahılı Tş Bıiımlen Temel Tıp Bıiımlen Temel Tıp Bıiımlen Temel Tıp Bılımkn Temel Tıp Bıiımlen Temel Tıp Bıiımlen ABD/ALANl - Protetık dı? tedavuı Ortodonu Penodontolojı Ortodomı Farmakognozı Farmasönk Kanya FarmasötıkToksıkolojı FartnasâbkTeknolq)i Farmasötık Mıkrobıyolojı Farmakognozı Yönetım ve Org. Egıömı CretunYön vePazarbma Enerjı ve Llaşım Tek. Egıt BesınveBes TeLEg TûrkDıhveEdebıyatı Türk Dılı ve Edebıyatı Rus Dılı ve Edebryatı Matematık Matematık Tanh Tanh \rap Dılı Egıtımı Inplız Dılı Egıtımı Bılgısayar veÖgr Tek. Egı SmıfÖgretnıenlıgı SmıfÖgretmenlıgı Fen Bılgısı Egıtımı Okul Öncesi Egıtımı Sosyal Bılgıler Egıtımı Matematık Egınmı Sos\al Bılgıler Egıtımı Bıyolojı Egmmı Egrtım Programlan ve Ögr Müzık Egıtımı Resım Iş Egmmı Müak Egmmı Zıhm Engelblenn Egmmı - Kamu Hukuku tktısal Uluslararası llışkıler Lluslararası tlışkıler Lluslararasıtlışhler Iktısat Iktısal Radvo TelevTzv-on Halklallıştaler Vlatematık Egıtımı SmıfÖgretnıenlıgı Fızık Sosyal Bılgıler Egmmı EgmmProg veÖgr Tek Dok ve Örgü Egıtımı GelenekselTürkEISan.E Moda Tasanmı Egıt Kımya Mühendıslıgı Şehır ve Bölge Planiama - Enerjt Tesıslen Egıtımı Bılgısayar Sıstemlen Egıt Malzeme Bılımı Egıümı Kaynak Egıtımı Tunzm Ekonomısı Eğrt Genel Cerrahı Ortopedı vt Travmatolojı Tıbbı Patolojı Çocuk Cerrahısı ÇocukSaglıgıveHast Çocuk SağlıgıveHast Dermatolojı Enfeksıyon Hastalıklan tç Has -Endoknnolojı ve Meta. Gögüs Hastalıklan Gögüs Hastalıklan tç Hastalıklan-Neftolojı Tıbbn Farmakolo]i Analomı Fızyofojı lmmünolojı Tıbbı Mıkrobıyok>)i Anatomı UNVANI Profesör Yarmmcı Doçent Yardımcı Doçent Profesör Doçent Doçent Yardımcı Doçent Doçent Doçent Doçent Doçent Yardımcı Doçent Yardımcı Doçent Yanhmcı Doçent Yardımcı Doçent Profesör Yardımcı Doçent Profesör Profesör Profesör Profesör Doçent Vardımcı Doçent Yardımcı Doçent Yarmmcı Doçent Yardımcı Doçent Vardımcı Doçent Vardımcı Doçent Vardımcı Doçent Yardımcı Doçent Yardımcı Doçent Yardımcı Doçent Vardımcı Doçent Profesör Vardırocı Doçent Yardımcı Doçent Vardımcı Doçent Doçent Doçent Profesör Profesör Vardnncı Doçent Profesör Profesör Profesör Doçent Doçent Vardımcı Doçent Vardımcı Doçent Vardımcı Doçent Vardımcı Doçent Profesör Vardımcı Doçent Yardımcı Doçent Profesör Profesör Profesör Doçent Doçent Profesör Yardmıcı Doçent Doçent Doçent Profesör Profesör Profesör Profesör Profesör Doçent Yardımcı Doçent Doçent Doçent Profesör Doçent Doçent Doçent Doçent Doçent Yanhmcı Doçent Yardınıcı Doçent Doçent Yardımcı Doçent Yardnncı Doçent Yardmcı Doçent Yardımcı Doçent Doçent Basın: 27624 ADET AÇIKLAMA Hareket ve antrenman btlımlen alamnda Hareket ve antrenman bıiımlen alanmda doktora vapmış. hentbol alamnda uzmanlasmış Fızyolojı alamnda agııiıklı çalışma yapması - - - - \ m alanda, ûmv r ersıieâe, doktorasonrasıbeş yıldırgörev yapıyorohnak \ynı alanda, ûmversıtede, doktorasonrası beş yıkkr görev yapıyor ohnak \ynı alanda. ûnıversıtede, doktora sonrası beş yıldır görcv yapıyor otaak. \vroalan(kûnıv^rtede,'MiDR33nrasıbeşvMdırgö>evv^ıy«olınak Farmasötık Mıkrobıyolojı alanmda doktora vapmış olmak Farmakognoa alanmda doktora yapmış ohnak tşletme alanmda doktora vapmıs, olmak - Doktorasmı çocuk beslenme egmmı üzenne yapmış ohnak Eskı Türk Edebıyan alamnda Kıpçak Türkçesi alamnda - Anabz ve fonksıyoniar teonsı alanmda Topolojı alamnda Yenı ve Yakmçag Tanhı alamnda doktora yapmış ohnak Yemçag Tanhı alamnda doktora yapmış olmak Doktorasmı \rap Dılı egıamı alanmdayapnuş olmak Doktorasmı \menkan Edebıyan ve Kûhürü alanmda yapmış olmak Doktorasını Lygulamalı Malematık alanmda yapmış ohnak Doktorasım \nalıtık Kımya alanmda vapmış olmak Doktorasmı Egmm V önetımı alanmda vapmış olmak Doktorasmı Çevre Bılımkn alanmda yapmıs. olmak Doktorasmı Çocuk Gelışımı alamnda v'apmıs, olmak Doktorasmı Tanh Egmmı alanmda yapmış olmak \nalrtık Hıyerarşı Prosesı Yöntemı alanmda yayınlan olan Cografya alanmda Doktorasmı Mıkrobıyolon alanmda yapmış olmak - Doktoranın yanı sıra Müzık Kunmlan ve Işıtme alamnda uzman ohnak Resım-lş alamnda Pıyano Egıtımı alamnda Doçentlıgmı Zıhmsel Engellılenn Egıtımı alanmda aimış ohnak Docenthgmı Dogum-Kadm Saglıgı vç Hast Hemşırelıgmde yapmış olmak Halk Saglıgı Hemşıreiıgınde doktorasmı yapmıs, olmak Ceza Hukuku alanmda Para ve lşgûcû Pıvasalan alamnda 1 VrupaGüvenlıgıalaMtıda 1 Tûrkıye-AB llışkılen alamnda Uluslararası Hukuk alanmda Iktısat Teonsı ve Tanm Ekonomısı alanmda Mıkroıktısat ve Rekabet Polıttkalan alanmda 1 Resım alanmda Genel Fmk Alamnda Fızıkı Cografya alamnda Egıöm Tanhı alamnda Doçentlıgmı Dokuma Egmmı alamnda ahnış ohnak Doçentlıgmı Plastık Sanatlar Egmmı alanmda ahnış ohnak Gryım Endüstnsı ve ModaTasanmı Egıtımı alanmda - Kent Plancısı, lşgûcû Pıyasası ve Yenı Teknolojıler alamnda doktora derecesme sahip 1 Radyolojı alanmda Fızyolojı alanmda aârlıklı çalışma yapması Enerjı Tesıslen ve Elektnk Makmalan alanmda - Malzeme Bılımı alamnda Doçent unvanı almış ohnak : Kaynak Egmmı alanmda Doçent unvanı ahmşobk 1 1 KhnıkOnkolojı Uzmanı, Transplanlasyonda deneyunh 1 Vertebra Cerrahısı koausunda deneyımlı 1 2 1 PedıalnkKardryolog 2 YenıDoganUzmanı ' 1 1 1 Endoknnolojı uzmanı I i Nefiolojı Uzmanı Kronofarmakolon ve Genetik araştırmalarda deneyımlı Farmakolojıuzmanı 1 lmmûnolojıl>^orasıveTransptaasyOTTekiK)k))isıkcınusundadeneyTml^ 1 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog