Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

14 HAZİRAN 20O5 SALI CUMHURİYET EKONOMI ekonomi(a cumhuriyet.com.tr BDDK^nin yayımladığı 2004 yıllık raporuna göre kredi artışı performans getirmedi Bankalaryermdesayıyor • Bir önceki ymla oranla bankalann topladığı mevdmıat yüzde 23 artaricen verdiği krediler yüzde 50 büyüdü. Buna karşın bamka performanslan ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosn) - 2004 yıb sonunda banka- cılık sektörünün toplam mevdu- atı 2003'e göre yüzde 23 artışla 191.1 milyar YTL'ye ulaşırken aynı dönemde toplam kredi mik- tan yüzde 50 artarak 99.3 milyar YTL'ye çıktı. Buna karşın ban- kalann, Aralık 2003 itibanyla 100 kabul edilenperformans en- sadece yüzde 0 .2 arttı. deksi 2004 sonunda 100.2 ola- bildi.Bankacüık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ta- rafindan hazırlanan "2004 YıDık Raponı" yayımlandı. Bankalan- n 2004 performanslan şöyle: • Bankalann toplam şube sa- yısı 128 adet artarak 6215'e yükseldi. Bankacılık sektörün- deki toplam personel sayısı 127 bin 939'a ulaştı. • Bankalann toplam aktif bü- yüklüğü, 2003'e göre yüzde 23 artarak 306.4 milyar YTL'ye ulaştı. Aktif büyüklüğü açısın- dan en büyük 5 bankanın payı, 2003 yılrna göre değişmedi. En büyük 10 bankanm payı yüzde 82.3'ten yüzde 84'e yükseldi. • Enflasyon ve faiz oranlann- daki hızlı düşüş bankalann uzun vadeli kredi verme imkânlannı arttınrken, dolar karşısında de- ğerlenen Türk Lirası iç talebi te- tikledi. Bu gelişmelere paralel olarak kredi talebinde ciddi bir artış yaşandı. 2004 yıb sonun- da bankacılık sektörünün top- lam kredileri 2003'ün sonuna göre yüzde 50 artarak 99.3 mil- yar YTL'ye ulaştı. • Türkiye'de 5 bin 186 gerçek kişınin, bankalarda 1 trilyon li- ranın üzerinde parası bulunu- yor. Tüzelkişilerin de dahil edil- mesiyle bu rakam 12 bin 785 'e çıkıyor. 2003 yılı sonunda yak- laşık 79.7 milyon olan toplam hesap adedi, 2004 sonu itibany- la yüzde 1.5 oranında artarak 80 milyon 87 bın 288'e yükseldi. 2004 Aralık ayında 51 bin YTL ve üzeri me\ duatın toplam mev- duat içerisindeki payı yüzde 64.6 olarak gerçekleşti. TUROB: KonaUama vergisi darbe vurur ANTALYA (AA) - Tür- kiye Otelcüer Birliği (TÜ- ROB) Başkanı Alunet Ba- rut, Yerel Yönetirrüer Ya- sası ile getirilmek: ıstenen konaklama vergisinin, ko- naklama sektörünün 400 milyon dolarlık kânnı ala- cağını savundu. Barut, bu yıl Türkiye genelinde 20 milyon turist, 15 milyon dolar döviz girdisi beklen- diğine dikkatı çekerek 44 Bu, turizmin ekonomiye katkısuunsürdüğunü gös- teriyor. Türizm dövizde açıkvenniyor, tana tersine açık kapanyor. Ancak ge- tirilen vergilerie turizmci kâr edemeyecek hale gele- cek* dedi. Konaklama sektörünün 2005 yılmda yaklaşık 12 milyar dolar- lık biı gelir elde edeceği- ne de işaret eden Ahmet Barut. "Konaklama sek- törüne getirilen yüzde 3'lük vergi ile yerd beJedi- yetere 400 mihon dolartık bir kaynak aktanlaeak. Yani, konaklama vergisL, konaklama sektörünün 400 milyon dolarlık kânnı alacak. Vergi konusunda konaklama sektörü kur- ban seçfldü" dıye konuştu. Fransa'nın TÜSÎAD'ı olarak tanımlanan MEDEF, 40 şirketin yetkilisi ile Türkiye'ye geldi Fransız iş dünyasından destek îşsizliksigortasının kapsamı genişliyor Ekonomi Servisi - Iş- Kur, işsizlik sıgortasından daha fazla kişinin yarar- lanmasına yönelik çalış- masını tamamladı. Hazır- lanan taslağa göre işsizlik ödeneğinin üst sının 350 YTLden 700 YTL'ye; alt sının ısel 75 YTLJden 245 YTL'ye çekiliyor. İşsizlik parası için asgari pnm ödeme gün sayısı ise 450'ye indiriliyor. Yaklaşık 15 milyar YTL'likbirbüyüklüğe ula- şan işsizlik Sigortası Fo- nu'ndan daha fazla kişinin yararlanabilmesi için ha- zırlanan taslakta ödenek arttınlırken yararlanma koşullanna da esneklik ge- tirildî. İşsizlik ödeneğinden ya- rarlanmak için aranan son 3 yılda en az 600 gün prim ödeme şartı, 450 güne dü- şürülürken, son işyerinde kesintisiz 120günçalışmış olma şartındakı "kesinti- siz" ifadesi kaldrnlıyor. Bu düzenlemelerin ar- dmdan fondan yararlana- bilenlerin sayısında da en az yüzde 50'lik bir artış ohnası bekleniyor. Her ay ödeme sistemine 15-19 bin kişinin girdiği, düzen- lemenin ardından bu raka- nnn 25 bine çıkması ön- görülüyor. Ekonomi Servisi - 40 Fransız şirketinin üst düzey yetkilisi ile Türkiye'ye gelen Fransız Gin- şimciler Hareketi'nin (MEDEF) uluslararası ilişkiler birimi ME- DEF Intemational Heyeti Başka- nı Louis Schweitzer, "Biz, hızlı ilerleme kaydeden Türkiye eko- nomisine olan güvenimizi göster- tnek için geldik. Türkiye'nin AB'ye gjriş sürecininpozitifolaca- ğına inancımız tamÂr" şeklinde konuştu. Türkiye'nin AB'nin bü- yüme motoru olduğunu vurgula- yan Schweitzer, katılım sürecinin Türkiye'nin ilerleme süreci ola- cağını ifade etti. Devlet Bakam ve Başmüzake- reci Ali Babacan ile çalışma kah- valtısında bir araya gelen Schwe- itzer referandumun konusunun, Türkiye'nin AB üyeliği ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını ifa- de etti ve "Bu referandumun te- ması, FransaüeAB arasındaki si- yasi somnlar, Fransa'daki ve AB'deki ekonomikbüyüme üe iş- sizlik sorunu ile UgüJdir" dedi. Türkiye ile müzakerelerin başla- masına geçen yıl arahk ayında ka- Babacan ile MEDEF Intemational Heyeti Başkanı Schweitzer çahşma kahvamsında biraraya geldiler. rar verildiğini hanrlatan ve müza- kere sürecinin 10-15 yıl sürebile- ceğini belirten Schweitzer şöyle de\'am etti. "Bu süreçte her şey değişebflir. AB'de, Türkrve'de ger- çekleştirilen reformlann düzeyi konusunda yeterli bilgi yok. Bu müzakere süresince AB, Türki- ye'deki reformlan ve değtşUdüde- ri daha iyi anlavabihr." De\'let Bakanı ve Başmüzake- recı Babacan müzakere öncesi çalışmalann çok ileri bir aşama- ya geldiğini belirterek şunlan söyledi: "Ashndaşuandayasage- rekip gerekmediği konusunda rü- hai bir karar vermis değüiz. Ge- rekirse Mecüs'esunulmasıvegö- rüşühnesi için üç haftahkzamaru- mız var. Şimdi her şey planlandı- ğı şekilde gktiyor." BUSPTUN İSTEDİĞ1ÖDÜNLER Cargill içinyasa gerekiyor ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - ABD Başkanı George Bush'un Amerika gezisi sırasın- da Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'dan istediği "Cargffl kotayh- ğmm" yasal düzenlemeler- le ilgiü olduğu belirtildi. ğ**%mJmilt~ Ziraat Mühendisleri Ü € f f l / f f f zi'de kurulduğu yer tanm arazisi. ToprakKoruma ve Arazi kullan- ma Yasa Tasaraf nın geçici 1. maddesi tanm arazisi işgalkrine metrekaresine 5 YTL ceza fle af getiriyor. Bunun yasalaştnasuu tsth-oriarf Tatlandn*ıcılant tanı- Odası Başkanı Gökhan Günaydm Cargill 'in Türkiye'de- ki faaliyetlerine yöneük iki türlü "sriannsmnr olduğunu belirterek bunlan şöyle açıkladı: "Fabrikanın Bursa Orhanga- nan yüzde 10'hıkkota,352 bin tona denk gelhor. Oysa Tür- khe'de başta Cargffl ounak üzere 5 bü>ük fabrikanın kapasitesi 1 mOyonton. Bu kota>i ona göre art- armakistnonar." İLK 4 AYDA ÎTHALAT YÜZDE 55 ARTTI Türkiye Çin pazaıı oldu AMCARA (ANKA) - Tür- kiye'nin Çin'den yaptığı it- halat, bu yılın ilk dört aylık döneminde yüzde 55 ora- nında artarken, bu ülkeye ih- racatında yüzde 23 oranında azalma yaşandı. Dış Ticaret Müsteşarhğı verilerine göre Türkiye'nin 1.8 milyar dolar ithalat yap- tığı Çin'e gerçekleştirdiği ihracat ise sadece 141 mil- yon dolarda kaldı. TAŞTNDIK > Lütfen yeni adres ve telefonumuzu not edin Mecidiyeköy Yolu No:102 34387 Mecidiyeköy Şişli/lstanbul Tel: 0 212 318 01 00 Çin'e karşı dört ayda veri- len dış ticaret açığı ise geçen yıla göre yüzde 69 büyüye- rek 1.6 milyar dolara kadar tırmandı. Türkiye, Çin'den 52 mil- yon dolarlık tanm ürünü, 69 milyon dolarlık madencilik ürünü, 1.7 milyar dolarlık sanayi ürünü ithal etti. Türkiye. yaptığı her 100 dolarlık ithalata karşıhk Çin'e sadece 8 dolarlık ihra- cat yapabildi. Geçen yıl ilk dört ayda 976 milyon do- lar olan Türkiye'nin Çin'e karşı verdiği dış ticaret açığı, bu yıl 1 milyar 648 milyon do- lara kadar yükseldi. Dış ticaret açığında geçen yılın aynı döne- mine göre yüzde 69 oranında büyüme gözlendi. Roche Müstahzarlan Sanayi Anonim Şirfceti www.roche.com.tr İŞÇtMNEVRENÎNDEN ŞÜKRAN SONER Şeriatçılar Çatışıyor ABD'nin şahinler stratejisinde bu boyutu var mıydı bilemiyoruz. Belki, "5ö/veyönef"taktiklerininkaçınıl- maz bir sonucudur. ABD, vatandaşını emperyal üst- kimliğinde, "büyük Amerika" düşünde birieştirdikten sonra, ırklar ve dinler üzerinde, özgürieşme, aynmcı- lık sınırian ile oynayarak dünyanın her yerinde sorun yaratmaktan hiç geri durmadı. Nasılsa ABD içinde demokrasi ve özgürlükleri ay- nmcılık alanlannda kullanmanın iç hesaplaşma yarat- ması söz konusu değil. Demokrasi, insan haklan adı- na, kamu alanında, siyasal, toplumsal örgütlenmeler- de, dinsel, ırksal kimliklerin aynmcılık ölçülerinde kul- lanılmasının yaratacağı bir soaın yok. İnsan haklan- nın, demokrasinin temel ilkeleri üzerine oynamanın, kavram kargaşası yaratmanın ABD'nin parçalanması gibi bir tehdit unsuaı oluşturması söz konusu değil. Yıne de can yaktığı gerekçesi ile 11 Eylül sonrası Amerika'da Müslümanlara uygulanan insan haklanna aykın aynmcılığın boyutlan ortada. ABD imparatorlu- ğu kendini tehdit altında hissettiğinde, bireyin özgür- lükleri rafa kalkıyor. Demokrasi, basın özgürlüğü kat- ledilip, ülkenin, daha doğrusu emperyalizmin emrin- de medya, iliştirilmiş gazeteci prototipi ile ABD kamu- oyunun oluşturulmasında ıstenildiği gibi at oynatılıyor. Yine de ABD'nin biçimsel demokrasisindeki iç has- talıklar, dünya ölçeğınde insan haklanna aykın olarak oynanan oyunlar, gelinen vahşet boyutunun yanında çok hafıf kalıyor. 11 Eylül tepkisi adına Afganistan, Irak işgalinden sonra Islami terör öfgütleri bağlantılı geldi- ğimiz çatışma noktasının boyutlan, algılayabildiğimi- zin çok üzerinde olabilir. Ne de olsa uzaktan ABD ile ittifak edenler ve karşıtlan çatışması gibi gözüküyor. Sonuçtayoksul ülkelerin insanlan, ırklar ve dinlerek- seninde birbirieri ile çatışırken, ABD'nin işgaline dire- nenler ve ABD ile uzlaşanlar gibi iki temel eksende ay- nşmış görünüyorlar. Oysa aynmında olmadan çatış- malar bir süre sonra çıkış nedeni ne olursa olsun kan davasına, aşiret çatışmasına dönüşmüş bir nitelik ka- zanıyor. Bir süre sonra ırklar veya mezhepler eksenin- de gelecek on yıllar değil, yüzyıllara akabilecek bir kan davası, kanlı ırk ve mezhep hesaplaşması dallanıp bu- daklanıyor. Yakın günlerin kimi aynntı gibi görünen olaylanndan bir iki ömekle düşünmenizi öneririm. Afganıstan'da Taliban karşıtı bir imamın camisine yapılan canlı bom- ba intihar eylemini anımsayalım. Şeriatın kendine gö- re yorumunu yapan Taliban grubundan bir Müslüman, kendini öldürmeyi de göze alarak, düşman bildiği bir başka Müslüman grubun cami cemaatini öldüımedi mi? Müslümanlar içinde kök salan bu düşmanlık, bal gibi de şeriatın farklı yorumunu yapan mezhepler ara- sında, çok tehlikeli, çok ılkel bir hesaplaşma anlamı- na gelmiyor mu? Irak'ta son aylann ölümlü eylemlerinin dökümüne zaman zaman bir göz atıyonjm. Tamam, ABD yanlıla- n ve gidermeye çalışanlar çerçevesinde genel bir yol ayrımı söz konusu. Ancak giderek Kürt-Arap, Sünni- Şii ekseninde kan davası niteliği, boyutlan büyüyor. Pakistan'dan hemen her gün, şeriatın farklı yorumla- n bağlantılı çatışmalann haberieri geliyor. İran'da şe- riatın hoşgörülü ya da katı yorumu bağlantılı, sonuç- ta hepsi de Müslüman kaç bin değil, kaç on bin insan can vermiştir biliyor muyuz? Bızde en kanlısı, en bilineni Alevi ağıriıklı yurttaşla- nmızın, fanatik suni tarikatlann, şeriat yorumculannın kışkırtmasında hedef olduklan katilamlar, ne yazık ki en son Kahramanmaraş, Sıvas olmak üzere çok ya- kın tarihimizde bile yaşandı. Siyasi Islami örgütlerin son terör eylemleri, hücre evlerinden çıkan cesetler bir başka boyut. Gerçek şu ki, emperyalizmin parmağı ya da yoksul- luk, yoksunluk etkisi, boyutu, ne kadar önemli olursa olsun, önünde sonunda şeriatın farklı algılanması, il- kel yorumlanması, insan haklan, demokrasi, bilim, akıl ile uzaktan yakından ihşkisı olmayan bir düşünce ve yaşam sistemi, 21. yüzyılda Müslüman halklan kanlı bir hesaplaşmanın sarmalına sokmuş bulunuyor. Türkiye, şeriatın uzağında, Cumhuriyet devrimleri, kazanımları, laiklik sayesinde, Atatürk aydınlan- macılığının ışığında göreceli bu ateş sarmalının dışın- da kalabiliyoVdu. Ancak gerek çatışmalann büyüyen boyutlan, sınırianmıza yakınlığı, gerekse ABD'nin Is- lam dünyasında Türkiye'ye biçtiği rol, ılımlısı bile olsa din eksenli siyasal örgütlenmeye dayanan iktidann, en radikaline uzanan tüm siyasi Islami akımlar için Tür- kiye'de kapılan açması gidırek daha korkutucu boyut- lara varmakta olan şeriatçılar hesaplaşmasının Tür- kiye'yi de bir bataklığın içine alması, anlık bir gelişme olabilir. Hele de Türkiye'nin sınır komşulan Irak'tan sonra Iran ve Suriye'deki ABD müdahaleleri, ABD'den yana açık taraf olması, GOP'ta biçilen rolü büyürse.. soner@cumhuriyet.com.tr Turkcell, kapsamhfinansmanpaketi hazırlıyor Çukurova:Alfa\lan teklifgelmedi • Çukurova Grubu, Turkcell hisse senetlerinin satın ahnması konusunda Alfa Telekom'dan yeni bir teklif gelmediğini duyurdu. Çukurova, Alfa Grubu ile TMSF'ye olan botcunun tamamının geri ödenmesi için kapsamlı bir finansman paketi oluşturulması konusunda görüşmelerin sürdüğunü de bildirdi. İSTANBIT. (AA) - Çukurova Holding, Turkcell hisse senetlerininAlfa Telekom tarafindan satın alınmasına ilişkin yeni bir teklifin kendilerine ulaşmadığıru duyurdu. Çukurova Holding, basında "AKa Telekom'unTurkceü hisse senerJerinin satın ahnması için gruba resmi tektifte bulunduğuna ilişkin bügüere" yer venlmesi nedeniyle Borsa'ya bir açıklama yaptı. Açıklamada, yeni bir teklifin gruba ulaşmadığı belir- tilerek, "*Sözkonusu haberdeki ifade- lerin Alfa Grubundan Mart 2005 ayında abnan ve fakat o tarihte Te- BaSonera ile görüşmekte olduğumı işleme konulnıayan tekUfe ait olabileceği düşünülmektedir. Ancak Çukurova Gnı- bu'nun TMSF've olan borcunun tamamı- nın geri ödenmesi için kapsamb bir finans- man paketi oluşturulması konusunda Al- fa Grubu ile çahşmalanmız devam etmek- tedh-" denildı. Turkcell lletişim Hizmetleri AŞ'den aynı konuya ilişkin olarak Borsa'ya göndenlen açıklamada da "Şirketimiz.bahsigecenteklifetarafol- madtğmdan \e\ a şirketimize fleti- -- len herhangibir bilgibuhınmadı- ' ğmdan, şirketinıizce şu aşamada kamuyaaçüdanacakherhangibir bilgi mevcutdegikiir'" denıldı. Ozel du- nım açıklamasına konu olan bu bü- ginın kendileri tarafindan Çukuro\r a Grubu ile paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, ka munun bilgilendirilmesi gereken bir hususun gerçekleşmesi duru- munda duyuru yapılacağı bildırildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog