Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 HAZİRAN 2005 SALI 12 EKONOMI Bomı 19 HIZİIM !iii Onc* 6ı Bı De$m Ajrttt l-tan H B K U b p n ; Dûşûk Yûkstk Kapans % On Rj. Haan X llt MStr 621.84 30SS43S 544 676"« 1.23 77456 2-2Î 15.25 Banvn •& BatÇmBB 1 " ! BabscreÇraıto 188 BManTsti» 356 Beş*Bş=JWıaı 485C BBJS T <*SS " 5 İ Bc»jÇranlo • £ Bon8*iMan«5iMi' 990 ıtYatPaz- 102 Bcssa ıoe 110 25i 2a« 25! 7700 "700 7-50 2530 2550 2"50 098 Or 098 15-0 1510 *580 1.26 '.24 128 955 940 9SC 3.50 14» 3 J 6 •22 420 428 182 079 084 2-*8 2.13 22C 5JC 845 »6c :ÖO 256 261 131 IX 136 21JO 23 60 2520 830 810 880 585 5-5 585 032 099 M* 139 332 326 180 166 322 3 ıs 0*3 44 332 329 15*0 15 50 15.80 Facotn* P*tomg 1 '4 1 70 1 *8 ı Fı«rDr*ntKVat 630 615 630 FsrwWÇ*Socrtt 1320 13 X 1330 % 2 0" 197 2 03 1 C -M cmt Psür 68000 67300 75500 : WC yosır B 50 8 60 8 " i "noo P* &da '36 135 139 3£asra,Sç<xtf «İX 8250 8150 SnntrSrta» 510 5X 545 oarame aKCfmç 2S8 2 60 2*û 3»nt3WYC 098 097 01 3rait(»> "15 7 00 "2C G a f c l l * 108 1 0 6 109 , Genuş 1.84 1 8 3 188 GasrSett* 109 1 0 * 111 1 Gma ; 50 260 264 SBtetYS Hcttiç '13 110 113 Gdöaş K*jy\JTOİufc ".33 0 91 09ı 3cör<» 1210 "210 12 40 OOtsÇmno 225C 2 ' 5 0 22"0 GuneşSgoti Hsra»1 ***» Heraş Hun«ı3a taş r*»E»«4Men »aGMY3 , rteHıUng < MetsBiOHtar r*»* <SC HotnrtYaOft şSa*»!î <ş3UY0 Y C n t^zAmK 1C682 873 63S 152-13 365175 253354 82052 55BJ28 1008 46" 159402 339205 472 3232ÜB 320 52550 169 4 ' « 1 * « 99854 116 512J62 1-1 İÜ5353 426 3252*2 mıe 2J67 043 592 94-68 348276 813J6S 768J32 290454 96757- lij*' 52733* 138.472 491J94 589.401 351312 27165 5-3286 317291 2351447 2081-4 2123-2 "41813 134J0S 3XiS 541338 2 -97i*6 252379 18S.S44 310374 5695390 7217225 4*4.5-3 84255 50,606 l'32037S 138İ-8 •386İB2 221-18 71533 332383 524 529 547J52 1645332 15Oİ535 3752*6 225*66 1S-50' 733401 390060 19Sİ41 199,'U "S57710 1376-19 1177465 İJ&9T 10324316 169357 586986 566J26 333282 114 130867 137 ' 2 4 " 0 2 5 9 2 2 5C 0*7 58S KMnsan KavDanPaLTc UcYaB bjgoYaaıiı Wan3ts «r.urus S20 UarnansUar 13200 13100 14*00 2B6 282 290 130 131 • » 2220 21.80 2230 396 3 91 402 342 332 3 42 5Ü5 5 *<J 5JO •M ' 8 3 138 1X7 105 1İ}" 3925 38 "5 3S"5 p<W256 256 2-0 251 •30 126 1J2 23-0 2240 23.10 406 408 422 0» 389 09- •090 1060 '1X0 366 364 374 135 132 136 370 3.68 3-2 =8 -2.61 22.74 1*5 41T 2850 2^25 285C 0" Park Bei Müerc* 1:"" 'aso 1080 "69 1 6 ' 1-5 233Û 2330 23J0 185 033 3.38 01C 0« 081 0*0 30*5 3025 3075 -85 780 7 9 0 326 321 312 OEC 0 5 5 351 212 2 1 1 2.4" 156 4 * 15! 1520 «10 15.30 156 167 171 13 "0 161 2340 -4*3 168 043 2349 38112 '09893 319 "18 1158869 2038502 231 "52 349920 1'22T 259 670*57 0 79 2 47 0"3 1111587 113 125 114 0 38 113 T&onomSank. T KaVnna Banfc ; uW3 ,TSKB T 3Ü 382 412 354 318 351 510 535 610 870 8.50 875 535 525 540 4X2 1 5 1 456 2 * 2 01 2J6 3.12 338 342 1 İ " 18ı 16" 266 25C 258 1320 1 3 1 '350 092 090 096 138 136 138 2800 XX 2800 1018 Mayısta yabancılann Türkiye'deki sıcak para stoku 1.5 milyar dolar arttı Sıcakpara 36 milyar dolara çıktı ANKARA (ANKA) - Yabancıla- nn Türkiye'de portfoy yatınmı ve mevduat olarak tuttuklan, toplam yabancı kaynaklı sıcak para stoku mayısta 1.5 mılyar dolar daha bü- yüyerek 36.1 milyar dolara yük- seldi. Henüz mayıs ayı büyükJüklen belli olmadığı içın nisan sonu için hesaplanan yerleşik kaynaklı sıcak para ıse 11.2 milyar dolar olarak hesaplandı. Nısan sonu ıtıbanyla Türkı- ye'dekı yerleşik ve yabancı kay- naklı sıcak para stokunun 45.8 mil- yar dolar düzeyınde bulunduğu be- lırlendı. Türkıye'dekı YTL faız oranlan- nın yüksek seyri ve kurdakı değer- lenme, Türkıye'dekı bankalar ve diğer özel sektör kuruluşlannın yurtdışından kısa vadelı kredi kul- lanmalannı düşük fon malıyetı ne- Yabancı Kaynaklı Hisse senetleri Kamu menkul kıy. •YTLDİBS • YP.DİBS ve Eurob Mevduat toplamı • Döviz Mevduatı • YTL Mevduatı Türkiye'deki yabancı kaynaklı 1 Mayıs 17.766 7.901 6.735 5.157 . 1.578 3.130 2.762 368 Arahk 31.631 15.408 12.484 9.662 2.822 3.739 3.274 465 sıcak para Stoku (milyon dolar) - 2004 200 Mart 34.228 16.138 14.844 11.765 3.080 3.246 2.728 518 r Nisan 34.520 16.049 15.081 12.067 3.014 3.391 2.895 496 I Mayıs 36.055 16.961 15.676 12.670 3.006 3.418 2.920 498 denıyle özendiriyor. Söz konusu borçlanmalar da yerleşıkler kay- nakJı sıcak para gırışı olarak değer- lendırilıyor. Merkez Bankası, İMKB Takas- bank ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun venlerine göre. Türkiye portföyü mayıs ayıy- la bırlıkte yenıden hızlı bır artış trendıne girdi. Düşüş yaşanmıştı Bu yıl şubat ayı sonunda 38.5 milyar dolarla rekor bır düzeye • Marttan beri düşüş trendinde olan Türkiye portföyü, mayıs ayıyla birlikte yeniden hızlı bir artış trendine girdi. yükselen yabancı yatınmcılann Türkiye'deki hisse senedı ve kamu borçlanma kâğıtlanndan oluşan portfbyleriyle mevduatlannın top- lamı mart ayında 4 3 mılyar dolar- lık azalmayla 34.2 milyar dolara inrtuş, nisan da küçük bır toparlan- mayla 34.5 mılyar dolara çıkmış- tı. Marttakı bu dramatik düşüş ABD'nin yüksek can ışlemler açı- ğı ve faiz yükseltme karanyla bır- lıkte uluslararası pıyasalardakı olumsuz havanın Türkiye gıbı ge- hşmekte olan pıyasalarda portföy yatınmı çıkışına neden olmasın- dan kaynaklanmıştı. GÖSTERGELERENDEKSİ Büyümede yavaşlama sinyali ANKARA(ANKA) - Merkez Bankası'nın öncü göstergeler endeksı ekonomidekı büyüme- nin yavaşlayacağı ışaretlerini venyor. Merkez Bankası'nın sanayı üretım endeksi, ara malı ithalatı, elektrik üretimi ve iktı- sadi yönelim anketinin mayıs ayı venlen kullanılarak oluş- turduğu Merkez Bankası Bile- şık Öncü Göstergeler Endeksi, mayıs ayında nisan ayına göre düşüş gösterdı. Öncü Gösterge- ler Endeksf nin şubat ve mart ayında 141.6 olan değeri, nisan ayında 141.3'e, mayıs ayında ise 140.8'e geriledi Buen- dekslemede istihdam şubat ayındakı 8 2 değerinden mart ayında 2.5'e genlerken nısan ayında 5.5'e çıkmıştı. Ancak mayıs ayında istihdam endeksi yeniden 3.5"e düştü. Ihracat olanaklanna ilışkın endeks de şubat ayındaki 18.3 düzeyinden mart ayında 20.1 'e, nisan ayın- da 19.4'e çıkmasına karşın ma- yıs ayında 16.6'ya kadar düştü. îç piyasadan aluıan yeni sıpa- rişler şubat ayından ıtıbaren düşüş göstererek 28.9'dan 17 8'e kadar genledı tskontolu Hazıne ihalesi ıçın satılan mık- tarla ağırlandınlmış yıllık orta- lama basıt faiz oranı yüzde 17.6'dan mart ayında yüzde 17'ye düşmüştü. Ancak nisan ayında yüzde 17.2'ye, mayıs ayında da yüzde 17.8'e çıktı. Sanayı üretim endeksi, mart ayındakı 129.9 değennden ni- san ayında 128.4 değerine dü- şerken öncü göstergeler endek- si ıçınde yer alan ve değeri yükselen tek gösterge elektnk üretim miktan oldu Elektrik üretim miktan nisan ayındakı 12 mılyar 529 milyon kilovat- saatten, 12 mılyar 758 milyon kılovatsaate çıktı. OPEC zirvesi öncesinde tartışma PetroJ ihraç eden ülkeler örgütüOPEC'inlS Haaran'da başlayacak Vlyana zirvesi yaklaşırken, üye ülkeler arasuıda haJen 215 nıiKon varilde rutulan gürilük resmi üretim kotasının 500 bin \urilKk arttırunla 28 milyon \arile }iikseJtilmesi tarnşürvor. Dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını gercekleştiren kartel örgütünün en büyük üreticisi Suudi Arabistan. resmi üretim kotasının arttınbnasına sjcak bakr>T>r. Diğer önemK iircticilcrden lran ise kota artnnmının fiyatiar üzerinde etkili olmavacağuıı savunnyor. (REÜTERS) Faiz dışı harcamalardaki artış erken seçime işaret ediyor A i z n î • w 1 • *> •• -M1 # W # /I K r H l t l fXY\£€*¥\fiPPimf*CXXX\fxV\YlCF\ MURATKIŞLALI ANKARA-CHPlstan- bul Mületveküı KemalKı- lıçdaroğlu hukümetın har- camadan yana "cömert'" bır tavır içıne gırdığını söyledi. Kılıçdaroğlu. "Harcamalann bu şekilde artnuş olması 2006'da seçi- me gideceklerinin işareti. Diğer taraftan EVIF'nin kontrolündeolduklaniçin bu aroşlan. dolaysız vergi- terk gariban vatandaştan çıkaracaklar" dıye konuş- tu. Malıye Bakanı Kemal Lnakıtan tarafından ge- çen hafta ıçinde açıklanan bütçe sonuçlanna göre, 2005"te 2004'e göre yüz- de 18.5 oranında artması gereken faız dışı harcama- lar. 2005'ın ocak-mayıs arasında yüzde 23.5, sade- ce mayıs ayında ise yüzde 37.5 arttı. 2004'ün aynı dönemıne göre ocak-ma- yıs 2005 dönemınde mal ve hızmetler kalemı yüzde 47.5, sağlık hızmetlenyse yüzde 93.3 oranında artış gösterdı. Tanmsal kesıme yapılan destekleme de ay- ha ucuza kendisi üretcbili- yordu. Şimdü tümü dışan- dan saûn ahndığı için ma- üyetier ciddibiçimde artb" dıye konuştu. Kılıçdaroğlu tanmsal desteklerdeki artış konu- sunda da "Tanmdan çok • 2005'üı ilk beş ayında faiz dışı harcamalar >1izde 37.5 arttı. Sağlık hizmetine ödenen para yüzde 93 yükselirken tanm kesimi desteklemelerinde de yüzde 70 artış oldu. CHP tstanbul MilleU'ekili Kılıçdaroğlu "Bu artış erken seçimin göstergesi" dedi. nı dönemde yüzde 70.4 oranında yükseldı. Faız dışı kalemlerdekı artışı Cumhuriyete de- ğerlendiren Kılıçdaroğlu, "Sağlık kalemindeki artış hastanelerin de>ri\1eilgfli SSK bu hizmetleri çok da- ciddi şikâyefler oluyordu, şimdi burada da kıpırdan- ma var. Harcamadan vana cömert bir ta\ır içine girü- dL Geçmiş iki yılda fatura larsal kesime çıkrmşn. Gir- diterartarkenfiyarJar düş- müştü. Bu kez kenüinin daha fazla ödeveceği bir model çıkacak" dedı. Gazı Unıversitesfden Prof Dr. Şükrü Kızdot da faız dışı harcamada "çok ciddi bir aroş" bulundu- ğunu soyledı Kızılot, "Faiz dışmdaki arrjşa oranla vergi gelirlerindeki arüş düşük kalnor. Orta- ^•a konan parlak tablo hiç de >-ansıüldığı gibi değiT dedi. Ithalde alınan katma de- ğer vergısıne göre mayıs ayında ithalatın 10 mılyar dolar cıvannda gerçekle- şeceğınin ortaya çıktığını belirten Kızılot, "Bura- dan da geçen yıhn aynı dö- nemine göre yüzde 25'Kk ithalat arüşı olacağı anlaşı- hyor. Dola\ısr\1a dış ticaret açığmda da beklenen i>> leşme olmayacak" dıye konuştu BENCE ÎZZETTİN ÖNDER Karlı Dağdan Kar mı Bağışlıyorsunuz! G-8'ler toplanmışlar, düşünmüş taşınmışlar ve şimdilik en yoksul 18 ülkenin borçlannı silme- ye karar vermişler. lleride 20 ülkenin daha borç- lannı sileceklermiş! Ne büyük bir âtıfet! önce inanılmaz yüksek faizlerle yoksul ülkeleri borca boğun ve böylece verdığınizden çok daha faz- lasını geri alın. sonra da insanî bir eda takınarak zaten çoktan kapanmış bir hesabı tantanalı bir şekilde bir kez de siz kapatın! Başkan Clinton da, döneminın sonlanna doğru Kongre önünde yaptığı bir konuşmada, gelişmekte olan ekono- milerin ağır borç ve faiz yükü nedeniyle eğitim ve sağlık gibi çoktemel hizmetleri dahi göremez hale gelmiş olduklannı, bu nedenle söz konusu ülke borçlarının silinmesinin yerinde bir politika olacağını kahraman bir eda içınde söylemişti. Amaç, biraz çevre temizliği, biraz vicdan rahat- lığı yanında, biraz da yenı pazarlar oluşturmak olmasın! Bir borç silme girişimi 1980'lerin ilk yansında da yapıldı. Latin Amerika ülkeleri Kartegana'da toplanarak, ödemiş olduklan yüksek faızle borç- lannı çoktan ödemiş olduklannı, fakat yükselen faiz yükü nedeniyle hâlâ borç yükünden kurtu- lamadıklannı, bu yüzden borç reddine gidecek- lerini ilan ettiler. Bu işe derhal müdahale edildi ve ABD'nin öncülüğünde borçlu ülkelerie sürdü- rülen ıkili görüşmeler sonunda gerçekten borç- lann bir bölümü silındi (zaten borçlarfaizi ile bir- likte çoktan ödenmiş ıdı!), hızlı özelleştinme ya- pıldı ve sonuçta, yabancı yatırımcılar bu ülkele- rın özvarlıklarının büyük bölümüne el koymuş, ülke siyasetinde de büyük bir ağırlık kazanmış oldu. • • • Dünya Bankası ve IMF verilerine göre, 1980'lerin ortalarından itibaren, geri ekonomile- rin bu kurumlara yaptığı transferlerin tutarı, ken- dilerine yapılan aktarımların tutarını geçmiş bu- lunmaktadır. Bır ülke bır defa borç batağına sap- landı mı, tüm ekonomik gücünü borç ödemeye tahsıs edeceği gibi, sıyasetıni de ıpotek attına al- mış olur. Artık bu ülke borçtan kurtulamayaca- ğı gibi, ne oranda faiz ödeyeceğine ve ne zaman borç silme işlemine gidileceğine ülke kaynakla- nna abanan parazitler karar verir. Geri ekonomi- lerin "metalaştırılma" sürecindeki serüveni bu- dur! Dünya Bankası'nın nisan ayında yayımlanan raporuna göre, 2004 yılında gelişmekte olan ekonomiler ortalama yüzde 6.5 oranında büyü- müşler. İlk bakışta fevkalade olumlu olan bu bü- yüme oranının tetikleyıcilerine bakıldığında, he- men tümünün -yaklaşık 350 mılyar dolar- geri dönüşümlü dış kaynak olduğu görülür. Dış kay- naklar, bir bölümü ile borçtan ve variık satın alı- mından, bir bölümü ile de reel yatırımlardan oluşmaktadır. Kısacası, özvariık satışı ile birse- feriik dış kaynak gırişı dışında, diğer kaynaklar faiz ve kâr getirileri ile giderek büyüyen değer- lerie dışa aktanlacak kaynaklardır. Uzun dönem- de ülkeyi kınlganlık riskine atma potansiyeli ta- şıyan, kısa dönemli, geçici ve aldatıcı kaynak ka- zancı ile avunmak, rasyonel yaklaşımla anlaşılır bir politika değildir! Ekonomik kalkınması dış kaynağa, özellikle de AB yatınmlanna bağlanan, milli gelir dalgalanmalannın dış kaynak giriş-çı- kışlanylatetiklenen Türkiye'de, hiçbirgerçek ik- tisatçı, işlerin iyı girtiğine inanmaz. • • • Bazı çevreler yüksek faizin risk karşılığı oldu- ğunu, risk bedelı ödenmiş olduğuna göre, borç reddi ile finans parazıtlerıne bu riski yaşatmanın yerinde ve haklı bir davranış olduğunu ileri sü- rerler. Tabiatıyla ekonomik açıdan geçeriı olan bu iddıanın politik zoriuğu ortadadır. Zıra, özellikle günümüz konjontüründe, böyle bir ışleme kal- kışan gelişmekte olan bır ülkenin başına çok şey geliyor olabilir. Buna rağmen, her şeyi göze alarak borç silme politikasını işleme koyan bir ül- ke, aynı anda, ülke içinde belıren aşın servetleri de kamulaştırarak törpülemek durumunda ol- malıdır. Böylece, borç silme işleminin politik ris- kini yüklenen halk, bu yükü kendisine yıkan çıkarcı çevrelerin uyanık davranışlannı taltif et- memiş ve kamusal hizmetlerde kullanabileceği ek kaynaklara kavuşmuş olur. Bu görüş, G-8'lerin borç silme işlemi için de geçerlidır. Borçlan silınen ülkelere kaynağı açık- lanamayan aşın servet birikimlerinin mutlaka ka- mulaştırılması ve bu kaynakların ülkenin kalkın- masında kullanılması gerektiği koşulu getiril- melıdır. Öne* & & H M M I Kapanş Dâşdc ritsek fcpanş \ OrtRy. Hacm llsaj Jşiienn* J«ı»Goa İMITanrrUıuı DiyeÇnemo 5K 311 SS 1 « 211 3 92 0<7 İ55 3a !06 (»ngKaaı 106 Y»Kreafin Kr 241 K S K a H Q 2 0Q0 YapndSgatg 223 Yap><reaYatCK. 033 Y K ) a r t 25[ Yîteş 112 Y*m =r fa On 210 YazciırHoUng «50 Yjsa 115 ZortıEMn 138 5'5 106 5 1 1 <7 211 3.36 046 168 266 390 6 45 3.tS 203 126 £15 112 2J1 15İ0 1.39 1J6 535 326 5J5 C48 179 =20 EJO 328 2JB 128 170 110 256 268 2J5 03* 525 133 250 17 X •51 15" 2-2 3.88 D16 178 278 890 665 320 203 125 2<2 2H 222 031 520 •23 2V 1625 138 ı« 636 0 1 ' 102 •213 111 -0-1 -326 •s •m •ose •o 7 ? oıi 1000 -015 108 495 1518 125 •054 -414 016 588 3J951- 3 T 96368" 569 '965,376 t •-53 2.136520 2'5 l i - 2 60" 388 1320523 017 9062-5 •'5 961362 2T 1J43422 905 115İ28 661 1J4&3-3 , 320 205 127 187 167 109 156.168 515968 13 561 3325JO0 2"33T 218 1M1J0C 259 65!32<9 ' 227 991360 391 1299.380 5.2[ 21173,461 125 3202206 2.42 930778 16.14 276,779 11- 165 322 411 257163 439 10111280 SiS 2S359 173 156391 0 75 256J-3 158 45SJK3 246264 48364 "02721 153™ 3*73 70 1 i " -07056 139 '31249 112 616132 1-52 21-166 1x0 21c 1» 7i" 288 483 576 19363478 ISi /.053833 7 «5 S670272 2. ULUSAL PAZAR Mryms Çaşme BrfcMensjca Ueges3(M 418 4IS 139 16' 152 051 615 6i5 VSB 165) 1J5 1 3 251 236 5'50 2.7? 2 U 191 'İO 1910 1910 120 • 14 W "31 100 : 9 6 446 192 053 6"0 S100 271 2'7 428 186 053 655 169C 211 52 3C 2.61 2072 2040 1950 2s a K a n j ŞettrFiı fı Cözaltı Pazan 121 207 102 116 2.04 '0C •053 '92 155 •0 59 •0.'! '56 136 294 BJS 209 133 3.55 429 190 052 560 •676 135 256 5252 266 205 •9 72 116 2X1 100 1.082.840 . 7687 232.66" 38 001 55197 1 0BJ18 l 20346 628 S2Cİ05 , 36417 2288491 I 218308 187,098 6281 m \ 114602 « 1 0 UakraTatn 097 296 0J8 016 095 292 03E 046 232 2J0 031 037 046 015 079 570 036 0 3 1 0 3 " 037 278 036 800*2 10i :% 1229 342 2J" 106İK 13" 27509" 046 7431Î YenlEkonomiPazarı - ı 290 296 2J4 anm MBKBBNIUSIKUIUn D İ V İ Z EFEKTtF CM I \BD Dolan l \vustral\a Dolan I Danımaıia Kronu I \\ro I Ingılız Sterlmı \eç Kronu l y l Noneç Kronu I Sud Arb Rıvalı l OjJapon \ enı l > en !>raıl Şekelı 10434 022238 1 6550 2 4*63 1 0"46 0 r'"i 10928 4 6590 0*6696 1 2554 1 0502 0 22348 1 6630 24892 1 nsi; 0 179"6 10977 4"2W D21210 0 3ö"62 1 263" mı 10386 022222 1 6538 0 \-rnt) 1 0565 0 2231 » 1 6655 2 4929 10831 0 1 8 0 P 1 1019 4 5891 021062 0 36421 12508 0 21268 037038 12685 YATIRIM FONLARI 13 HAZİRAN 2005 FonAd DünkûRyat Fariı FonAd DünküFıyat Fark FonAdı Dtr*ûRy* Fark FonMı DûnkıJFıyal Fark FonVt UBM7* 0X1339: 0JT92S Kaçt W CC "»K m 3C Ex. 0X263" 5 08SR7J ıtım an** 073% a*2% 0*1% 0*1% 070% 0*!% 067» 0014281 066% Ç«PR«2 KUBIAB I ABD Dois- 13128 6*692 12748 766S* 109*0 •2550 549*5 3*533 1EIH t Ing S \sttfil Ffinçi jıponrenı toam Dolan S Afab Rıyalı 12062 ASD Doian 18055 MO Dotan IKneytD 3 « 3 6 « 0 D o i m Borsa a««»™ SHK 7HK t « . ffta nm. tStte SEKBEgT PİYAS* (YTL) UD Dolar ınabStHfcı biçreFiaıj AÜŞ SATtŞ 3™ 561D Cun-Alta 371 '656C 2İ60C * OTB 1390 *2iCC TSOO TOC iitilH FllilEI 1 GünlukPepo 1436 /Srtürepo WİÂtire tekft»klAj Caftm 0423947 3M3C 1*06221 09*0094 Ct 70705 0K23O3 054t l-s."S1 BosY*53«"1'05« aO17822 a * » 1J17258 11% 02*0r 0"9H ı r t s a*7s J12204S a " 5 S J 320393 0S6S CLSS ]43*4 34H »a*nFiıarî>%a-(1 ar0-«S 7»(*j»ata& 1389656 Tst^GSİOzei O."*02*9 Snorlirıgr SzırMsnDîtArşaal 00111682 095% oos 0871* OffiS B.34S "3« 0.3OS ^ E S a9BS a*9s a»is 3J7S 133S 025164" İrtMerK 26092397 ] 37804" -Ü2666- .....-.j-KSOst JC248Î * M r » 3 ^ " 368462$ 1G22686 •jrahrtr te Barifc Ğ) f^ana QJJ154K üMFÖ£n CIC'BS*K*BrjBUııl ".OI'SOS Stratefi Uer 0A "* L M Gİ1244' H3tari(S)B»nniıj(it 24İ4S80C ^ V a L I U . D A B I J i 0JH31T "ia&rBJot 1046**2 •.TaocUHiıS j ı 0J5~333 038344 7155336 Û*T'496 kYl(B|D4 ' 0167618 "atamİDea 9*1*358 Ö W B D » 1 TÜ4-80? FrarelafiıEfDefi 3 .•'39*2 C0r69 C057T4 [0*9444 ,__, , [0*12*9 GarannMu'flDeS 0X669" topBsj. [011798 a*™ 19414007% 0JJ7K om 335% C.05* "J£ü 0O4«> om "E* ao» 002% aois 0011 im nm aoos •0.0» -QQ2S -0»S -0J5S W% 11» "JES coe** :oft Zraal"a-lBTawl DûnküFryai Fark 106S 005H 1C% "06* ".05S 106% tJSH OJSS does 0J7S aoBs 0J6% 136% 035% 035% 134% 054% tortETml .. . GarartB BQz.Br Yon ŞtT B001099S IsftrtB"*»! 295424*2 Teb»alBT !mı 1366312 «atna Vx a > M • 6ano 0 0*1986 ZnayatJBTarvı S9İ75» KoçUarn ıB~ E lEbcndl 1324428 RrBscatBT'f'"' 40854235 Îe6rttfon * . B TartiEono0019001 • "ı'naç'BlTS J.-'ffi 34644S* [07% L07% 0-07*1 0U7% L07S CÜ7% 0U7% 0JI7% U7S 107% 037% 0J6% 036% 0.36% 0J6% 036% :x% 036% 036% OÜ6% 036% 336» 1X6% 106% 006% 1X6% ras »«BTaM iasSsrtİTj-vt 134İ24562 "OJ* YamFrasBTai»* UJ76645 tm •*•• ~ " ' f w coft CÜ13955 [ 0 3 % 92X166861 CXT3% •İ3T4- OJB% CJ311889 C03% 00123*8 002% 0059260 0O2*. 79033429 002% 31723S6" Offi»- OX>1065" İSS% C033Hİ 0112% 3135209 O B * 4962432 0üO% 0138338 tm '.5764*3 - 0 0 1 * 387B658 -0JJ1* 0^*9875 -ÖOT 0035639 -OXrt% 00*5387 -004* "îoıı-a- -005% Eı/rtonc? 0.0CS59M"W • 00*112 4*6K *8* 0020831 -020% 0205560 S84186 Om 25896 028S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog