Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

14 HAZİRAN 2005 SAU CUMHURİYET SAYFA dishab(5 cumhuriyet.com.tr 11 Hırvatistan müzakereleri ertelendi • LÜKSEMBURG (AA)- AB Genel Işler KLonseyi. Hırvatistan ile üyelik müzakerelerine başlama tarihini tekrar erteledi. Konsey'den yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın eski Yugoslavya için kurulam BM Savaş Suçları Mahkemesi tarafın«dan hakkında savaş suçlan nedeniyle tutuklama karan çıkanlan Hırvat General Ante Gotocina konusunda işbirliği yapıp yapmadığının belirlesîmesi için ertelemeye gerek olduğu belirtildi. Açıklaunada, bu konuda açık iştoirliği yapıldnğına karar verebilmek için 3 ila 4 aya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Irak'ta yine bomtaalı gün • BA^DAT(AA)- Irak'ta saldınlar dün de devam etti. Başkent Bağdat'ta, yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 polis öldü. Bağdat yakınında yola y«Tİeştinlen bombanın patlarrıasıyla 2 Iraklı yaşanmını yitirdi. Samarra ve Tikrit kentleTİnde bomba yüklü araçlann patlaması sonucu 7 Irak polisi öldü. Bakuba'da bir kontrol noktasına ateş açan silahlı kişiler 4 güvenlik görevlisini öldürdü. Irak r>olisinin, El Kaide bağlantüı Ensar el Sünnet örgütünün birçok saldınsının faili olduğni sanılan Ilyas Hodr Mitaab Akkaş'ı ele geçirdiği bildırildi. Portekiz KP'sinin lideri öldü • LİZBON (AA) - Portekiz Komünist Partisi'ne (PKP) 31 yıl liderlik yapan AJvaro Cunhal 91 y&şındaöldü. 1961-1992 arasında parti lideri olan Cunhal, Antonio Salazar'ın diktatörlüğü döneminde partiyi direnişin ana merkezlerinden biri haline getirmişti. Salazar diktatörlüğü döneminde 11 yılını cezaevinde geçiren Cunhal. 1974'te diktatörlüğün yıkılmasını takiben Cunhal liderliğindeki komünistler, silahlı kuvvetlerin radikal kanadıyla ittifak kurarak neredeyse iktidan ele geçiriyordu. Genişlemeyi geçiştiren AB dışişleri bakanları, Kıbns'la ilgili metni onayladı Ek protokoldejethızıELÇİN POYRAZLAR LÜKSEMBURG-Türkıye'nin AB ile müzakerelere başlama önkoşulu olan Ankara Anlaşmasrnı 10 yeni üye ülke- ye genışleten ve Türkiye"nin Kıbns Rum yönetimini fiilen tanıması anlamı- na gelen ek protokol dün AB dışişleri bakanlan tarafindan resmen onaylandı. Lüksemburg'da AB dışişleri bakan- lannı bir araya getiren Genel Işler ve Dı- şilişkiler Konseyi'nde onaylanan ek protokolün, bundan sonra taraflar ara- sında imzalanması bekleniyor. AB adı- na dönem başkanı Lüksemburg ve Tür- kiye'nin imzalayacağı ek protokol met- ninin imza tarihi, yen ve şekli konusun- da belirsizlik sürerken, diplomatik kay- naklar ımzanın önümüzdeki hafta atı- lacağını belirtiyorlar. tmzanın mektup • Ankara Anlaşması'nın, Rum yönetiıni dahil 10 yeni üye ülkeye genişletilmesini öngören ek protokolü Lüksemburg'da onaylayan AB dışişleri bakanlan, doruk sonuç bildirgesinin son şeklinde Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'dan ayn ayrı söz etmek yerine genişlemeye genel olarak atıfta bulundu. teatisi şeklinde büyükelçi düzeyinde gerçekleşeceğıni belirten yetkinler, Tür- kiye adına ımzayı koyacak kışinın Brük- sel AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Oğuz Demiralp olabileceği olasıhğı üzerinde duruyorlar. Genişleme paragraflan yer almadı AB dışişleri bakanlarının dün Lük- semburg'da ele aldığı 16-17 Haziran AB doruğu sonuç bildirgesinin son şek- linde Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'a yönelik genişleme parag- raflan yer almadı. Bunun yerine AB dışişleri bakanlan toplantısında, sonuç bildirgesıne genişlemeye yönelik 17 Aralık 2004 AB doruğu kararlanna ge- nel anlamda atıfta bulunanbir cümle ek- lendı. Doruk sonuç bildirgesınin son halinde "AB Konseyi 16-17 Arahk 2004 AB donığunda genişlemeye yönelik ka- rarlan haüriaür ve bu kararlann tam uygulanması gerekliliğinin alünı çizer" cümlesi yer alıyor. Genişleme paragra- fi çıkanlmadan önceki taslak metinde Türkiye'nin müzakerelere başlama ta- rihi olan 3 Ekım ifadesi yer almazken müzakere önkoşulu olan ek protoko- lün imzalanması beklenusine yönelik ifâ- deye yer venlmişh. Dorukta anayasa ve bütçe önceükli Sonuç bildırgesinde genişlemeye yö- nelik genel ve kısa bir atıfta bulunul- masırun Fransa'nm tutumundan kay- naklandığmı belirten AB kaynaklan, genişlemeye yönelik cümlede "uygu- lama" sözcüğünün Türkiye'nin Anka- ra Anlaşmasf ndan doğan ek protoko- le ilişldn bır sinyal olabileceği olasıh- ğı üzerinde duruyorlar. AB kaynaklan, 16-17 Haziran doru- ğunda AB Anayasası ve bütçe gibi ko- nulann önceliği olacağını belirtiyorlar. RANSA DIŞİŞLERİ BAKANI 'Krizi saklamanın anlamı yok' LÜKSEMBURG - Fransa Dışişleri Baka- nı Philippe Douste- Blazy, Lüksemburg'da- ki AB dışışlen bakanla- nru bir araya getiren ge- nel işler ve dışilişkiler toplantısında genişleme konusunda A\Tupa'nm düşünmesi gerektiğini söyledi. Fransa'da referandu- munda elde edılen "ha- yır" yamtınm sadece AB Anayasası'na yö- nelik olmadığını söyle- yen Douste-Blazy "Fransızlann vermek istediği mesaj üzerinde düşünülmelT söyledi. AB ıçinde bir kriz ol- duğunu kabul eden Fransa Dışişleri Baka- nı, "Saklamanın anlamı yok. AB içinde anaya- sava yönelik bir kriz ol- dıiğu gerçek. Buna ma- li bir krizin eklenmesi- ni istemiyonız" şeklin- de konuştu. AB'nin si- yasi bir vizyona sahip olması gerektiğini söy- leyen Douste-Blazy, Av- rupa da genişlemeye yö- nelik tartışma eksikliği olduğuna dikkat çekti. Genişlemenin mali yükünü tüm ülkelerin paylaşması gerektiğini söyleyen Douste-Blazy, aday ülkelerin AB'nin genişlemeye yönelik olarak getirdiği koşulla- n yerine getirmesi ge- rektiğini ifade etti. AB Komisyonu'nun bu ko- şullann yerine getirilip getınlmediğim yakın- dan takip edeceğini söy- leyen Douste- Blazy, Komisyon'nun bu yön- de kasım ayında bir iler- leme raporu hazırlaya- cağım hatırlattı. Rum baskısıyla tanıtıma engel KKTC Rusya'ya nota verdi LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbns Türk Cumhunyeti. St. Pe- tersburg'da önceki gün yapılması planlanan KKTC turizmini tanı- tvm toplantısını, Rum- ların itirazlan sonucu engelleyen Rusya Fe- derasyonu'na nota ver- di. Söz konusu tanıtım toplantısı Rumlann iti- razlan sonucu 9 Hazi- ran tarihinde Rusya Fe- derasyonu Dışişleri Ba- kanlığı tarafindan en- gellenmişti. KKTC Başbakan Yardımcıhğı ve Dışişleri Bakanlığı, dünKıbns'takıBMBa- nş Gücü (UNFICYP) subayı aracıhğıyla Gü- ney Kıbns'taki Rus Bü- yükelçiliği'ne verdiğı notayla, Rusya Fede- rasyonu Dışişleri Ba- kanhğı'nın, tanıtım top- lantısınm yer alacağı Grand Europe Hotel'e "Yasadışı iş yapûğınız için çabşma izninizi ip- tal ederiz" şeklinde bas- kı yaparak, toplantmın yapılmasını engelleme- sini protesto etti. TalaftanAIHM'yeçağnKuzey KıbnsTürkCumhuri- yeti (ÎCKTC) Cumhurbaşka- nı Mehmet Ali Talat, Rumla- nn Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nde (AİHM) açûğı davalaruı görüşülnıesinin çözüme kadar ertelenmesinin, Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos'u müzakere masasma getireceğini söyledi KKTC Meclisi'nde dün Rumlann Kıbnslı Türklere açoğı mülk davalanyla ilgili görüşmeler sırasın- da konuşma yapan Talat mal-nıülk konusunda Kıbns'ta açılan hiçbir davanın ileri gftmeyeceğini ve so- nuç vermeyeceğini ifade etti. Talat, Rumlann mülk davalan ve AMiıpa tutuklama emirieriyie Kıbns- h Türklerle yabancüar arasında korku salnva>a ve Kıbns Türk ekonomisinin kalkınmasuu engelle- meyeçahşuğınıvurguladı. Talat, Rumlann AB üyeiiğiyle Rum mahkemelerinin alacağı karann AB ka- ran olabiteceğini ve Rum savcüığının AB tutuklama karan çıkarabildiğini belirttL (Fotoğraf: AA) Çıplakken köpek gibi havlamaya zorlanan Kahtani, ölmek istiyor Guantanamo'da işkence teknîkleıi Dış Haberler Servisi - Amerikan Time dergisı dün çıkan sayısında, Gu- antanamo'da bir Suudi mahpusun sorgulanması için kullamlan yöntemle- re aynntılanyla yer verdı. Deıgide, Amerikalılann 11 Eylül saldınlannın ola- sı "20. hava korsanı'" ol- duğuna inandıklan ve Af- ganistan'da tutuklanan Muhammed El Kahta- ni'nin sorgu yöntemleri- nin yer aldığı tutanaklar yayımlandı. Dergi. 84 sayfalık bu tutanaklarda, Kahtani'nın Kasım 2002 ileOcak 2003 arasındaki sorgulaması- nın aynntılannın yeraldı- ğım belirterek. Suudi tu- tukludan ~köpekgibiha\- laması ve teröristkrin fo- toğranannın önünde do- muzgibihırlamasının'' ıs- tendiği yazıyor. En uzun süreli sorgu- lardan birisine maruz ka- lan Suudi tutuklu uyukla- dığında, Amenkalı asker- lerin kafasından aşağı su döktüklennı veyapop yıl- dızı Christina Aguile- ra'nın şarkılannın dinle- tildiğinibeürten Time. ka- fası ve sakallan tıraş edı- len Kahtani'nin, 11 Ey- lül kurbanlannın resim- leri, Amerikan bayrakla- n ve kırmızı ışıklar bulu- nan yeni bir sorgu odası- na alınarak burada Ame- rikanulusal marşını ayak- ta dinlemeye zorlandığı- m kaydediyor. Sorgu kayıtlanna göre bir süre sürekli bir kadın sorgucu ile birükte bulun- maya mecbur bırakılan Kahtani, daha sonra so- yıılarak köpek gibi havla- maya veya domuz gibi hırlamava zorlanıvor Boynuna çıplak kadın resimleri de asüanKahta- ni'nin sonunda intihar et- mekve vasıyetıni yazmak istediğini belirten Time dergisi, Suudi tutukhmun yanına kendisinı tutuklu süsü vermiş Arapça büen bır Amerikan askerinin dahi yerleştirilerek güve- nınin kazamlmaya çalı- şıldığını yazıyor. Kısaca "Gitmo" denilen Guan- tanamo'daki sorgu teknik- lennin, ABD Savunma Bakanı DonaMRumsfeld tarafindan da onaylandı- ğı belirtiliyor. GÖRÜŞ REŞATAKAR Ek Protokol İmzalanırsa Kıbns Biter LEFKOŞA - Fransız halkı, AB Anayasası'nı neden reddetti?.. Bazı Türk medya kuruluşlan sıkılarak, ezilerek ve bü- külerek seslendirseler de en önemli nedenlerden bir tanesi Türkiye'nin üyeliğidir... Türkiye üye olduğu takdirde Avrupa'da ciddi işsiz- lik sorunlan yaşanacakmış! Yunanistan AB üyesi olduğunda nüfusu 10 milyon civanndaydı. Ancak çok ciddi ekonomik sıkıntılan var- dı. Tanm işçileri, sanayiciler sık sık sokağa dökülüyor- du. Işsizlik ve enflasyon rakamlan çok yükseklerdey- di. Fakat AB üyesi yapıldı. Üstelik üye olduktan sonra ilk 5 yıl içerisinde en fazla yardım koparan ülke okju. Hıristiyan Kulübü'nün öteki üyeleri, başta AJmanya ve Ingiltere olmak üzere, Yunanistan'a ve Portekiz'e oluk gibi para akıttılar. Geçen y\l fakir Polonya da AB üyesi oldu. Nüfusu 38 milyonu aşan Polonya'yı üye yaparken Türkiye için öne sürdükleri uluslararası anlaşmalardan kaynakîa- nan haklannterkedilmesiyle ilgili taleplerde bulunma- dılar. Bugünkü Türkiye'nin, sosyal, ekonomik ve kül- türel sooınlar nedeniyle daha çok uzun yıllar AB üye- si olamayacağtnı biliyoruz. Yunanistan'a, Kıbns Rumlanna, Ermenistan'a ve PKK'ye taviz vermekle üye olunamaz. Fakat, dost(!) ülkeler her ne halse, özellikle "dış ta- vizlerle" Türkiye'yi aldatmaya ve geri dönülemez bir tünelin içıne sokmaya çalışıyorlar. Fransa ve Hollanda referandumlannın ardından baş- ta Ingiltere Dışişleri Bakanı olmak üzere, çok sayıda Avrupalının ve onlara paralel olarak Türk Dışişleri Ba- kanı Abdullah Gül'ün açıklamalan hayret vericidir: "Referandumunsonucu, Türidye'nin 3Ekim20O5'te müzakerelere başlamasını engellemez." Elbette engellemez. Fransız halkının tek başına "Türkiye ilemüzakereya- pıjamaz" demesi söz konusu olamaz zaten. Fakat "Üye olamaz" deme haklan vardır. Ve bu hakkı, daha müzakereler başlamazdan önce kullanarak Türkiye'yi yönetenlere açık ve net mesaj verdiler... Diğer dost(!) AB ülkeleri bu sonuca fena bozuldu... Güney Kıbns'taki DİSİ lideri Nikos Anastasiadis de... - Ya Türkiye bu sonuca kızarak, AB'ye yönelik ta- ahhüdünü yerine getirmezse? Hangitaahhüdünü?.. - Ankara Anlaşması'yla ilgili ek protokolün imzalan- ması... Koro halinde, "Türkiye ek protokolü imzalarsa mü- zakereler 3 Ekim'de baş/ayacak" diyorlar... Ek protokol, AB iç mekanizmasında görülmemiş bir hızla imza aşamasına getirilmiş durumda... Ek protokolün, önümüzdeki birkaç gün içerisinde im- zalanması halinde nelerin olacağını bir kez daha anım- satmakta yarar vardır - AKP iktidan ne kadar inkâr ederse etsin, ek pro- tokolün imzalanması Rum tarafının, Kıbns Cumhun- yeti olarak Türkiye tarafindan tanınması ve kabul edil- mesidemektir... Büyükelçilik ya da konsolosluk açılması bir süre için engellenebilir... Ancak siyasi ve ekonomik anlamda ta- nımakesindir... - Protokolün imzalanması sonrasında Türk hava ve deniz limanlan kaçınılmaz bır şekilde (bir süre gecik- tirilse dahi) Rum uçaklanna ve gemilerine açılacaktır... - Türkiye'nin, yıllardan beri Rum tarafına karşı uy- guladığı bazı ambargolar (Türk hava sahasının Rum uçaklanna açılması gibi) kesinlikle son bulacaktır... - Rum tarafınca alınan, Kıbnslı Türklere yönelik Av- rupa tutuklama emirleri, Türkiye açısından da bağla- yıcı olacaktır... - Ve hepsinden de önemlisi, Türkiye Cumhuriyerj dev- leti, resmen tanıdığı bir devietin topraklannda (çözüm olmasa dahi) asker bulundurmakta zorlanacaktır... Yaşar Yakış'ın bir zamanlar yakıştırdığı gibi resmen "işgalci konumuna" düşecekve ağır baskılaria, tehdit- lerie, şantajlaria karşılaşacak, sonunda (çözüm olma- dan) askerierini adadan çekmek zorunda kalacaktır... Türkiye bunlan niçin kabul edecek?.. AB üyesi olabileceği hayaliyle!.. Fakat olamayacak... Fransa ve Hollanda sana "hayır" dedi... Ingilızler pusuda bekliyor... Blair, "Zamanı geldiğinde karar vereceğiz" diyor... Ve sen bunlan bile bile, Kıbns Türkü ile ortaklığı pay- laşmak istemeyen, Annan Ptanı'na "hayır" diyen ve AB üyesi olduğu halde 2005'i "EOKA Yılı" ilan eden Pa- padopulos'un eline bir büyük ferman daha verecek- sin... Bunun adı, Kıbns'ın son defa kaybedilişidir!.. Kalıcı bir çözüm olmadan... Kıbns Türklerinin geleceği ve Türkiye'nin ada üze- rindeki hak ve menfaatlan garanti aitına alınmadan böylesi bir adım atmanın adı, teslimiyettir... VEFAT Merhum Salih Zeki ve Merhume Sıddıka Ersoy'un oğullan, Merhum Av. Naci Ersoy ve Dr. Nıhat Ersoy'un kardeşleri, Samude ve Esin Ersoy'un kaytnbiraderleri. Ersoy ailesinin amcası, Akyol. Aydtn ve Bakı ailelerinin eniştesi, Tuba Ersoy'un kayınpederi. Ergin Konuksever'in dünürü, Ege, Derya-Maya ve Alara'nın çok sevgili dedeleri, Vildan. Handan ve Altan Ersoy'un canlan, babalan. Sabiha Ersoy'un 'hayat arkadaşı' 'eşi', 'herşeyi' lstanbul eski ll Sağlık Müdürü. Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi eski Başhekimi, Canımız, Babamız Dr. MEMDUH NECATİERSOYu kaybettik. (1953 lstanbul Tıp Fakültesi Mezunu) Cenazesi 14.06.2005 Sah (bugun), öğle namazını müteakiben Ataköy Camii'nden kaldırılıp, Edirnekapı Mezarhgı'na defhedilecektir. AİLESİ ACI KAYBIMIZ Cemiyetimiz üyesi, Basm Şeref Kartı sahibi, Değerli Arkadaşrauz KAMİ SUVEREN 13 Haziran 2005 Pazartesi günü vefat etmiştir. Vefatı topluluğumuzda üzüntü yaratan Suveren'in cenazesi 15 Haziran 2005 Çarşamba günü öğle namazının ardından Bakırköy Kartaltepe Camii'nden alınarak Bakırköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Kami Suveren'e Tann'dan rahmet, kederli ailesine ve üyelerimize başsağlığı dileriz. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ SÜRT ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995/95 Davacı Hazıne tarafindan davalılar Ahmet Ene vs haklannda açılan Kal davasımn yapılan açık yaıgılaması sonunda ve- rilen 16.03 2005 tarih ve 1995 95 esas. 2005/103 sayılı karan ile davacının davasımn davablaı Işa Sezek, Nebı Aksu, M. Halil Baytekın, Çetin Aşkara, Mehmet Gezıci. Ömer Gezer. Ahmet Gezer, Ahmet Ene, Mehmet Öner yönünden kabulü ile Siırt ıli, Merkez ilçesi, Ulus Mahallesinde kâin 162 ada, 1 parsel üzerindeki bu şahıslara ait ve fen bilirkişı Murat Elde- mır'in 14.01.2005 hâkim havale tarihlı kıokili rapomnda A, B. C. D. E, F. G, 1 harfleri ile gösterilen j'apılann KAL'ine. Davacı Hazıne'nin Musa Ceylan, Enver Gezer, Tahır Sezek, Tahır Aydın, Tahir Tımurtaş. Hacı Fettah Aydın. Abdulazız Sazak. Hüseyin Baytekın, Abdurrahman Çoban, Resul Özdemir, Mehmet Pişkin. Tahır Taylı, Izzet Taylı. Abdulkadır Yal- vaç'a karşı açtığı davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar venlmıştir. Davacı Malıye Hazinesi vermiş olduğu 01.06.2005 tarihlı temyiz dilekçesi ile mahkeme kararının redde dair hükrnûnün bozulması talebınde bulıuımuştuı Adres- leri meçhul olan davalılar Musa Ceylan, M. Halıl Ba>1ekin. Hüseyin Baytekin. Resul Özdemir, Mehmet Pişkine yukanda özeti yazılı karann ve temyiz dilekçesınin teblığı yenne geçmek üzere ılan olunur. Basın. 27316 VEFAT Merhum Cevat ile merhume Suat Ulusoy'un oğlu, Döndü Erşen, Alp Ulusoy, Tülin Ulusoy'un kardeşi, Esra Ulusoy'un kayınbiraderi, Mine Babaç'ın dayısı, Ayça ve Mehmet Ali Tan'ın amcası, Hamdi Kitapçf nın büyükdayısı, Nazlı ve Selim Tan'ın büyükamcası, Ulusoy, Kızılyel, Manoğlu, Gürel, Oyhon, Şavh, Pak, Pisak ailelerinin kıymetli ferdi. Tiyatro dünyasının müstesna ismi MEHMET ULUSOY 7 Haziran 2005 günü Paris'te vefat etmiştir. Cenazesi 15 Haziran 2005 Çarşamba günü saat 10:00'da A.K.M. Taksim'de yapılacak törenden sonra Şişli Camii'nde öğle namazını müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığmda toprağa verilecektir. Tann Rahmet Eylesin AİLESİ Not: Arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunmalan rica olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog