Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

&VYFA CUMHURİYET 14HAZİRAN2005SAU 10 DIŞ HABERLER dishab S cumhuriyet.com.tr KAVŞAK OZGEN ACAR Vatandaş Tayyip - Başbakan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın "üçün- cîı", Başbakan'ın '7/f;nc/"Amerikase- ieri, bir "satış" kavgası ile başladı. Ik- lıdar ile muhalefet arasında "satış" tavgası çıktı. Kamu kurumlannın "kü- reselleşme" şemsiyesi altında, "özel- Heştirme" adıyla satıldığına tanıktık •ama, Türkıye'yi kimin kıme, neden, nrıasıl sattığını hâlâ anlayamadık. Ge- tlin arabanın önüne atları koyarak ko- nuyu birlikte irdeleyelim. Sayın Erdoğan daha mılletvekili se- •çılmeden, başba- ıkan olmadan, Be- yaz Saray'ın kapı- ları ardına kadar açılmadı mı? Böyle bır kabul, Beyaz Sa- ray tarihinde belki İIK kez olmuştu. Bush, bir cumhur- başkanını, bır baş- bakanı, bir dışişleri bakanını değiî sıra- dan bir Türk vatan- daşını kabul etmiş- tı. Yalnızca deniz piyadeleri 21 parça top atmamışlardı. O gün orada ne ol- du, ne konuşuldu, Bush ne istedi, Er- doğan ne söz verdi, bilmiyoruz. Içi- nizde Türkiye'nin o gün satılıpsatılma- dığını bilen varsa berı gelsin. 1 Mart2003'teçoğunluğunuAKP'lı- lerin oluşturduğu TBMM; Türkiye'nin Irak'a asker gönderilmesini, ABD'ye çeşitli stratejik olanaklar sağlanmasını öngörentezkereyi reddettı. Anımsayın, bazı AKP'lıler çekimser kalmasa ya da ret oyu kullanmasa tezkere pariamen- todan geçecekt. Karar, Beyaz Saray için soğuk bir duş oldu! Vatandaş Tayyip, Bush'a acaba ne gibi sözler vermiş, Başbakan Erdoğan parti çoğunluğuna neden egemen olamamıştı? Ama, Be- yaz Saray'ın güveni sarsılmıştı. Ankara-VVashington ilişkılerindeki dönüm noktalarına bir yenisı eklen- miş oldu. 1948 Truman Doktnni-Mars- hall Planı ile olumlu bir düziemde ge- lişme gösteren iliş- kileri, 1964 "John- son Mektubu", 1974Kıbnsharekâ- tı sonrasının yaptı- nmlanna, bu kez "1 Mart tezkeresi" de eklenmişti. "John- son Mektubu"Tür- kiyeiçinneiseABD için de "1 Mart tez- keresi" aynıydı. CHP kartını açık oynamış,aJeyrıteoy kullanmıştı. AKP'li bazı milletvekilleri de kişisel inançlanna uygun olarak de- mokrasinın gereğini yapmışlardı. CHP satmamıştı. AKP'li milletvekilleri de satmamıştı. Türkiye'nin satılıp satıl- madığını, satıldıysa kimin sattığını öğ- renmenın tekyolu var. Sayın Erdoğan, "Başbakan" olarak değil "vatandaş" Tayyip olarak Bush ile yaptığı görüş- menin tutanaklannı açıklasın da göre- lim bakaiım. Tabii açıklayabilirse! Beyaz Saray'da Aspirin Tedavisi Dikkat ettıniz mı bilmiyorum! AKP ik- tıdan, Türkiye'yi "rüzgâr fınldağına" çevirdi. ABD'deki düş kırıklığından sonrayüzünü AB'ye çevirdi. Erdoğan, ABD Büyükelçisi Eric Edelman'ı haf- talarca kabul etmedı. Brüksel'den ha- yır çıkmayınca, yenı bir rüzgâr yaka- lamak amacıyla yüzünü Asya-Afrika'ya çevirdi. Kuşkusuz, ulusal çıkarlan gö- zeten çok yönlü diplomasi, destekle- necek birolaydır. Ancak. Erdoğan bak- tı ki ABD Türkiye'ye sorun yaratıyor, secdeye kapanıp Allah nzası için haf- talarca Vaşington'dan davet bektedi. Vaşington, gözden çıkardığı, ancak şimdilik gereksinimi olduğu için "Er- doğan" a randevuyu lütfetti. Oysa, "Tayyip"\, birsaniye bile, bekletmemış- tı değil mi? Bazı yabancı devlet adamlannın zi- yaretleri için Beyaz Saray'ın "Oval Ofi- s/"ne dişçi muayenehanesi de denilir. Ziyaretçinin diş sorunlanna göre ya "ra- dikal" tedavi uygulanır ya da "asprin" verilir. Basına göre Kasımpaşalı Erdo- ğan, bu kez efelenmeyerek bacak ba- cak üstüne dahi atamamıştı. Bush, Emine Hanım'ın hatınnı sormuş. Bilal oğlanın Dünya Bankası'ndaki işiyle il- gilenmişti. Geçen hafta yanılmışız. Görüşme sü- resini 30 dakika diye yazmıştık. Oysa 50 dakika sürmüş. Ancak, görüşmenin "çevirmenli" otacağını unutmuşuz. Böy- lece görüşme 25 dakika sürmüş oldu. Beş dakikası da atsineği avı ve söyle- şı ile geçtiğine göre 20 dakikada Tür- kiye-ABD arastnda acaba hangi soru- na çözüm bulundu? En olumlu geliş- me ise görüşme sonrasında Bush'un, Türkiye'nin şişkebabının ne kadar gü- zel olduğu anlamına gelen övgü dolu sözlerı oldu. Dişçi, hastasına yalnızca aspirin vermişti. Dışişlen Bakanı Abdullah Gül ile ev sahıbesi Condoleezza Rice da 40 da- kikalık bir görüşme yaptı. Bize kalırsa, bu ikincı görüşmede öze inen daha ya- rarlı konular masaya getirilmiş olmalı. Insanlar konuşa konuşa anlaştıklann- dan bu görüşmenin daha verimli oldu- ğunu sanıyoruz. Stratejik Ortaklık' Nedir? Birtürlü anlayamadığımız bir kavram var! "Stratejik ortaklık" ya da "strate- jik ilişki" ne demek? Bush, önceki gün parlamentosunda güven tazeleyen Yunanistan Başbaka- nı Kostas Karamanlis i üç hafta ön- ce dışçı muayenehanesinde kabul ede- rek ona da mavi boncuk vermiş, Atina'yı da "stratejik ortak" ilan etmişti. ABD bir Kuzey Atlantik Anlaşması örgütü (KA- AÖ) üyesi. Yunanistan daTürkiye de KA- Aö'nün üyesi. Peki KAAÖ dışında "stra- tejik ortaklık" neoluyor? ABD güdümün- deki KAAÖ, Moskova güdümündeki Varşova Paktı'na karşı kurulmuştu. Var- şova Paktı çökünce KAAÖ'nün de ha- vası kaçtı, "stratejik ortaklık" gündeme geldi. "Hadi aslanım Mehmetçik, stra- tejik ortak olarak Afganistan'a" denil- di. O kadar KAAÖ üyesi varken, Türki- ye iki dönemdir Afganistan'da ABD'ye stratejik ortaklığını kanıtlıyor. ABD ve Ingiltere yalan dolanlaria Irak'ı işgal etti. Vaşington, Afganistan ile de yetinmedi, Beyaz Saray'da söz veren (satıp satmadığını bilmiyoruz) "sfrafe- jik ortak" Erdoğan'a isteklerini sırala- dı. Türk askeri, Kuzey'de değil, Gü- ney'de konuşlanacaktı. Türkiye üze- rinden hava, kara askeri ulaşımı sağ- lanacaktı. Ama sağduyulu AKP lilerin de oylan ile Türkiye satışagelmedi. Bush'un küstüğü Erdoğan dış rüzgâriara kendi- ni kaptırdı. Sonuçta, döndü dolaştı Be- yaz Saray önünde secdeye kapanmak zorunda kaldı. ABD'nın ve Türkiye'nin "stratejik or- taklık" ya da "stratejik ilişki" kavram- lanndan nelerin anlaşıldtğının çok iyi ta- nımlamalan gerekir. Ankara (hatta Ati- na) ABD'nın "stratejik ortaklık" kavra- mından neler anlaşıldığını, bu kavra- mın ulusal çıkarian ile ne ölçüde örtüş- tüğünü önceden saptamalıdıriar. Yok- sa gelecekte daha önemli bunalımlar yaşanabilir. ABD'nın Gerçek Stratejik Ortagı Kürtler Başbakan, Beyaz Saray'da dolduruşa getirildikten sonra Şam'a "ayağını denk aJ" iletisi gönderdi. Oysa daha geçen- lerde Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Şam'da görkemli kar- şılanmamış mıydı? Ana ve yavru vatanda acemi siyasa- cılann ağzına bir parmak bal çalmak için, Türk dostluk grubundan üç Ame- rikalı senatör KKTC'yi ziyaret etti. Ha- ni, KKTC "evef" deyince yalıtım kalka- caktı? Kasım'da Ercan Havaalanı'nday- kenbirAmerikansi- vil havacılık heyeti- nin güvenlik incele- mesine tanık otmuş- tuk. Güvenlik tam- dı. Sekiz ay geçtı. Ercan'abiruçakir- rnedi, ama Beyaz Saray'da mide bu- landıran atsineği uç- tu, durdu. Hertialde kovboy Bush, atsi- neğini Teksas'taki çiftliğinder getirmiş olmalıydı. Türkiye, Rumlara ilişkin pro- tokole "olur" derken konuya ilişkin ka- rar bir yıldır BM'den geçmiyordu. İki ülke arasındaki sorunun "güven- sizlik" olduğunu Genelkurmay 2. Baş- kanı Orgeneral llker Başbuğ. Vaşing- ton'da açık seçik ortaya koydu. Bush, Erdoğan'a "güvenmiyordu", ama Türk ordusunun da Kuzey Irak'ta ABD'ye güvenmediğini şu sözlerle açıkladı: "Türkiye 'de sokaktaki insan, dostlu- ğun göste'gesi olarakABD'nin PKK'ye karşı hare<ete geçmesini bekliyor. Bu konuda ABD ile aynı noktada değiliz. Org. llker Başbuğ Org. Peter Pace llişkilerde farklılıklar olabileceği gerçe- ğini kabul etmeliyiz." Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturacak olan Orgeneral Peter Pace ıse, "PKK bir terör örgütüdür. Yakın- da bu teröristlerle daha iyi uğraşaca- ğımız bir durumda olacağız" derken dinleyen Türkler, inançsızca "Inşallah" diyorlardı. ABD basını, Başbuğ'un kay- gılannı doğrularken Pace'i yalanlıyor- du. örneğin Vaşington'un iki gazete- si, "Bush, PKKkonusunda Türtdereyar- dım etmeyecek. Su- riye ile bağlarını güçlendiren Türki- ye'nin isteklerini reddetti" diye yaz- dı. Erdoğan da gö- rüşmeden sonra "ABD ile PKK ko- nusunda istihbarat alışvehşimizin sür- mesi yeterli değil. Anladığım kadan ile sorun, ABD'nin Irak'taki yönetimin oturmasına odaklanması" dedi. Bize göre, ABD'nin PKK ile mücade- leye niyeti yok. Olamaz da! Çünkü PKK, Ankara'nın Vaşington önünde secde- ye kapanmasının en büyük kozu. Kal- dı ki Bush, Irak'ta en büyük yardımı gördüğü Kürtler ile arasını neden açsın? ABD, Türk askerini Kuzey'de değil de neden Güney'de konuşlandırmak iste- di? Denilebilirki, ABD neden Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye verdi? Çok basit. Kuzey Irak'taki öteki Kürt liderlerini bir rakipten kurtarmak için, yoksa strate- jik ortağının kara gözü için değil... Elmek: oacar@superonline.com Faks:0312.442 79 90 Tahran'a göre saldırılann arkasında Amerika'nm Irak'ta eğittiği teröristler var Iran ABD'yi suçhıyor• Iranlı üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Ağa Muhammedi, "Irak'taki terörist gruplar, cuma günü düzenlenecek seçimleri sabote etmek için saldınlar düzenlemeye çahştılar. Bu teröristleri Amerikalılar eğitti" dedi. Iran, Irak'ta üslenen Halkın Mücahitleri Örgütü üyelerinin kendilerine teslim edilmesini istiyor. Dış Haberler Seniâ - Iran, Ahvaz ve başkent Tahran'da meydana gelen ve 10 kişi- nin öldüğü bombalı saldın- lardan, "Arap yanlısı bölü- cü gruplar ile Irak'taki ABD ve Ingüiz birlikleri tara&n- dan desteklenenteröristteri" sorumlu tuttu. Huzistan eyaletinin baş- kenti Ahvaz'da önceki gün patlayan 4 bomba, 4'ü ka- dın 8 kişinin ölümüne, 7O'ten fazla kişinin yaralan- masına yol açmıştı. Aynı gün Tahran'ın merkezinde Hazreti Hüseyin Meyda- nı'na yakm yerde patlayan bomba da 2 kişinin ölümü- ne, 2'si ağır 5 kişinin yara- lanmasına yol açtı. Saldın kurbanlan bugün toprağa verilecek. 'Irak'ta üslenen gruplar' tranh üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Ağa Muham- medi, Ahvaz'daki saldınla- nn Arap yanlısı bölücü bir grup tarafindan üstlenildiği- ni beürterek •'Ahvaz'dakite- röristler. tran'a Irak'ın Bas- ra kenti üzerinden sızdılar" dedi. Muhammedi, buna kar- şın Tahran 'da ve birkaç gün önce Kum kentinde girişilen saldınlan başka örgütlerin düzenlediğini kaydederek bu saldınlardan "Irak'ta üs- lenen terörist gruplarT so- rumlu tuttu. Tahran'ın farklı bölgele- rinde 4 bombayı etkisiz ha- le getırdiklerini, bazı kişile- rin tutuklandığını söyleyen Muhammedi, sızmalara kar- şı Irak sınuında güvenliğin arttınldığını ve Iranlılann oy vermekten korkmaması gerektiğini belirtti. tranh yetkili, ^Bo^^ot çağ- nlan boşa çıkmca, Irak'ta- ki teröristgruplar,cuma gü- nü düzenlenecek seçimleri sabote etmek için saldınlar düzenlemeye çahştılar. Bu teröristieri.\merikahlareğit- ti. Amerikab ve tngilizler- den bu saldırdara karşı ta- \ir takmmalannıve Irak'ta- ki terörist gruplan bize tes- um etmelerini beldhoruz" diye konuştu. Iran, SaddamHüse\in'ın devrilmesinden bu yana, Irak'taki Halkın Mücahitle- ri Örgütü (HMÖ) üyeleri- nin kendisine teslim edil- mesini istiyor. İran'daseçimin favori adayı,gençleri hedefalan kampanyasıyia EkberHaşJmiRafcancaniolarakgörülüyor. (Fotoğraf: AFPj Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu üyesi GudretuDah Ankani de patlamalann, halk ara- sında korku ve belirsizlik yaratmayı amaçlayan HMÖ ve yabancı ajanlann işi ol- duğunu öne sürdü. 17 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimin- den 5 gün önce gerçekleşen bombalı saldınlann seçme- ni korkuttuğu ve zaten son derece düşük olması bekle- nen seçime katılım oranı- nın daha da düşebileceği be- lirtiliyor. HMÖ: tran'ın işi Ahvaz'da kamu görevlisi AhmedAliYakub. "Oyver- me>e gitnıeyecegim. Başka bir paâama ofanasmdan kor- kuyorum. Sanmm cuma çok tehükeli bir gün olacak" de- di. Ahmed Razi ise patla- malann arkasında halkın oy kullanmasını ıstemeyenle- rin bulunduğunu, korktuğu- nu, ancak oyunu vereceği- ni söyledi. Patlamalann sorumlusu- nun kim olduğu tartışılır- ken Ahvaz DemokratikArap Halk Cephesi'nin ardından HMÖ de, patlamalarla ilgi- lı olduğu iddialannı yalan- ladı. Irak'ta üslenen örgüt, AFP'ye gönderdiği açıkla- mada, patlamalan kınadı ve "Bunlann tran rejiminin işi olduğunu" öne sürdü. Açık- lamada, "Bu yalanlan uy- duran moDalann hedefmin, Halkın Mücahitkri'yle Irak hükümetinin arasını açmak olduğu" kaydedıldi. Erdoğan, Lübnan ziyaretinde Suriye yanlısı liderlerle görüşecek Bush buna çok kızacakANKARA-Başbakan RecepT»yip Er- doğan. Suriye konusunda ters düştüğü ABD Başkanı George Bush'u kızdıra- cak bir adım daha atıyor. ABD zıyareti- nin hemen ardından yann Lübnan'a "res- mi ziyaret" gerçekleştirecek olan Erdo- ğan, Suriye yanlısı politika izleyen Cum- hurbaşkanı Emil Lahud ve Meclis Baş- kanı Nabih Berri ile görüşecek. Bush'un Suriye konusundaki uyanla- nna karşın Erdoğan'ın Lübnan'a yapa- cağj ziyaret, ABD tarafinda rahatsızlık ya- rattı. Ziyaretin zamanlamasının "son de- rece hatah" olduğunu dile getiren diplo- matik kaynaklar, "Suriye askerlerini çek- ti. ancak ülkede nüfuzu sürmekte. YıDar sonra ilk kez demokratik bir ortamda gerçekleştirilen genel secimler sonuçlan- mış degiL Yeni hükümet henüz kurulma- dL Erdoğanriyareti,burada Şam \ öneti- mi\1e içli dışb politikacdarla görüşmesi. son derece yanhş bir izlenim yaranyor" görüşünü kaydettiler. ABD, Suriye'yi değişime zorlamak için Esad yönetimini "izole etme" stra- tejisi izliyor. AKP hükümeti ıse Sunye ile "yakuüaşma" politikası izlerken bu- nun Şam yönetimini değişime ikna etme- de daha etkıli olacağını savunuyor. ABD Başkanı Bush, Erdoğan ile görüşmesın- de bu konuda rahatsızlığını en üst dü- zeyde ifade ederek "Şam yönetiminin, Türkhe üzerinden bu izolasyonu iarabtt- diği düşüncesine kapümasına izin verme- mensiniz'' demişti. Başbakan Erdoğan, yann gerçekleşti- receği Lübnan ziyareti çerçevesinde "11. Arap Ekononük Fonımu'na" da katıla- cak. Erdoğan'ın burada yapacağı konuş- mada "GenişletflnüşOrtadoğu Girişimi'' konusunda vereceği mesajlar merak ko- nusu. Erdoğan, ABD ziyareti sırasmda Or- tadoğu ülkelerinde reform için hüküme- tinin desteğini ifade etmiş. bu konuda çabalannın süreceğini kaydetmişti. ABD'li diplomatlar, hükümerin genişletilmiş Or- tadoğu inisiyatifine destek verdiğini ifa- de ederken öte yandan çekinceler sırala- masını eleştiriyorlar. Başbakan Erdoğan. Lübnan temaslan çerçevesinde Başbakan Necip Mikati ile de bir araya gelecek. Mikati, ılımlı çiz- gisi ve Lübnan muhalefetinin desteğini de almasıyla tanınıyor. Hıristiyan bder Aun, Suri\e yanhla- nyla itirifak vapü. (Potoğraf: AFP) Suriye karşıtlan koybetti Dış Haberler Servisi - Lübnan'da dört aşamalı genel seçimlerin 3. aşa- ması Suriye yanlısı adaylarla ittifak- ta olan eski general Mişel Aun'un galibiyetiyle sonuçlandı. Suriye'nin 29 yıllık askeri varlığı- nı geçen nisanda sona erdirmesinin arduıdan Lübnan'da ilk kez düzen- lenen genel seçimlerin önceki gün or- ta kesimlerdeki dağlık bölge \e Be- kaa'da yapılan 3. aşaması Suriye yan- hlannın ve karşıtlannın büyük mü- cadelesine sahne oldu. Katılım oranının yüzde 50'leri geç- tiği seçimin ardından, Suriye karşıtı ana muhalefet lideri Veüd Canbolat "Suriye'nin basit küçük nıaşasr di- ye niteledıği, 14 yıllık Fransa sürgü- nünden mayıs ayuıda dönerek seçi- me katılan Aun karşısında Suriye kar- şıtı blok olarak Bekaa'nın başkenti Zahle'yi yitirdiklerini kabul etti. Canbolat'ın iddiası Canbolat, Aun'un Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Lübnan Dev- let Başkanı Emil Lahud tarafindan Hıristiyanlarla Hizbullah arasındaki gerilimi arthrmakta kullanılmak ama- cıyla ülkeye getırildiğini saNiındu. Lübnan'da genelkurmay başkanı ve başbakan olarak üst düzey görev- lerde bulunan Aun, 1980'lerin so- nunda Suriye askeri varlığının ülke- den çekihnesi kampanyasuun öncü- lerindendi. 1975-1990'arasındaki iç savaşın son günlerinde askeri hükü- metin başuıda olan Aun, daha sonra Suriye tarafindan Fransa'ya sürgüne gönderildi. Uzun yıllar Suriye kar- şıtı politikalan savunan 70 yaşında- ki Aun, bu secimler öncesinde ise Su- riye'nin Lübnan'daki nüfuzu konu- sunun bir kenara bırakıhnasuıı iste- di ve Suriye yanlısı adaylarla ittifa- ka girerek herkesi şaşırttı. Resmi olmayan sonuçlara göre Aun'un listesinin mecliste en az 14 sandalye kazanması bekleniyor. Çağdaş Türk ve Dünya Tiyatrosu'nun en büyüklerinden biri olan Devlet Tiyatroları rejisörü sevgili MEHMET ULUSOY'un kaybından duyduğumuz acı sonsuzdur. Yurtiçi ve yurtdışınrJa büyük başanlara imza atmış, ülkemize tiyatro alanında yaptığı hizmetlerle her zaman saygı ve özlemle anacağımız değerli sanatçımıza Tanrı'dan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileıiz Sanatçımız, 15 Haziran 2005 Çarşamba günü saat 10:00'da İstanbul AKM Sahnesi'nde düzenlenecektören sonrası Şişli Camiinde kılınacaköğle namazını takiben Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir. DEVLET TİYATROLARI AİLESİ Devlet Tiyatroları Vakfı UŞAK 2. ASIİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 2004'340 Davacı BOTAŞ vekilı tarafindan davalı Ayşe Korkmaz ve arkadaşlan aleyhıne açı- lan kamulaştırma yasasının 10. maddesine göre daımı ırtıfak davasının yapılan yargı- laması sırasında venlen karar uyannca, Davalılar Hılmi Korkmaz ve Rıza Korkmaz, Sorkun Köyü adresınde iken bu adre- sınde bulunumadıklarından dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğı gerekmış olmakla dunışma günü olan 5.7 2005 günü saat 9.00'da Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesı du- ruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettınnesi, gelmediğı veya kendını bir vekille temsil ettırmedıği takdırde yargılamanm yokluğun- da yürütülüp bıtinleceğınin. davalılar Rıza Korkmaz ve Hılmı Korkmaz'a duruşma günü ve dava dilekçesi tebliğı yenne kaım olmak üzere ılanen tebliğ olunur. Basın: 27189 TOPRAK KAGIT SAMAYII A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2004 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 30 Haziran 2005 Perşembe günü saat 14.00'da Abbasağa Mah, Yıldız Ihlamur Cad. No: 10 B Blok Kat: 1 Toprak Center Beşıktaş - İSTANBUL adresınde bulunan Toprak Holding A.Ş. Toplantı Salonunda toplanacaktır. Toplantıya Ortaklarımız bizzat katılabıleceklerı gibi, örneği aşağıda bulunan vekaletname ile kendilerını temsil ettirebılırler. Toplantıya katılabılmek ıçın, sahıp olunan hısse senetlenyle şırket Merkezı'ne başvurarak önceden giriş kartı alınması veya toplantı günü hisse senetlerinin ıbraz edılmesı yeterli olacaktır 2004 Yılı Faalıyet Raporu. Bilanço. Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi 15 gün önceden Abbasağa Mah, Yıldız Ihlamur Cad. No 10 B Blok Kat: 1 Toprak Center Beşıktaş - İSTANBUL adresındekı şırket merkezinde ortaklanmızın ıncelemesıne açık bulundurulacaktr, Ortaklanmıza saygı ile duyurulur. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ: 1- Başkanlık Dıvanı nın seçımı ve Genel Kurul tutanağını imzaya yetkili kılınması 2- 2004 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi 3- 2004 Yılı Oenetım Kurulu raporunun okunması ve gönişûlmesı 4- 2004 Yılı faaliyet sonuçlannın görüşulerek Bilanço ve Gelır Tablosu'nun onayı ve kâr dağrtımı hakkında karar alınması 5- Yönetim ve Denetım Kurullan'nın ıbra edilmelerı hakkında ayrı ayn karar alınması 6- Yıl ıçınde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerıne yapılan atamalann onaya sunulması.Yönetım Kurulu üye sayısının belırlenmesı, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesı görev sürelerınin ve ucretlerinın belirlenmesı 7- Yönetim Kurulu üyelenne TTK'nun 334 ve 335 maddelerine göre izın verilmesi konusunun görüşülmesi 8- Dılekler ve kapanış VEKALETNAME ÖRNEĞİ TOPRAK KAĞIT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA 30 Haziran 2005 Perşembe günü saat 14.00'da Abbasağa Mah. Yıldız Ihlamur Cad. No: 10 B Blok Kat- 1 Toprak Center Beşıktaş - İSTANBUL adresınde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme gereği sahip bulunduğum bütün haklar konusunda beni temsıle ve diledığı gıbı rey kullanmaya vekıl tayin ettım Vekalet Veren: Adres : Hisse Tutarı : Tarih ve İmza.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog