Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Onkınn Can Güvenliği İçin ArkaKoHuk Çocuklanmızın İTIT I l l l l l U I DOâUŞ OTOMOTtV Cumhuriye Onkınn Can OüvMiRği için ArkaKoHuk Çocuklanmızın 82. YIL SAYI: 29105 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (Î924-Î945J S^Ş/^ZAfî/; NADİR NADİ (1945-1991) •••İTIT • l l l l l l i l DOĞUŞ OTOMOTIV •••••IM 14HAZİRAN2005SALI AKP erken seçime karşı, ancak artan harcamalar '2006 için işaref olarak değerlendiriliyor Sandıga>ntırıııi CHP milletvekili Kılıçdaroğlu, AKP'nin söylemleriyle eylemlerinin bugüne kadar hiç tutmadığını belirterek "Seçim 2007'de diyorlar, ama bütçe kalemlerindeki ar- tışlar 2006'da seçime gideceklerinin göstergesi" diye konuştu. Kırsal kesimde tanm politikalan nedeniyle AKP'ye destek hızla erirken Kılıçdaroğlu, "Şimdi ta- nmsal kesime yönelik harcamadan yana cömert bir ta- vır içine girildi" dedi. Prof. Kızılot da faiz dışı harca- mada "çok ciddi bir artış" bulunduğunu söyledi. Geçen hafta açıklanan bütçe sonuçlarına göre 2005'te 2004'e göre yüzde 18.5 oranında artması gereken fa- iz dışı harcamalar 2005'in ocak-mayıs aylan arasında yüzde 23.5, yalmzca mayıs ayında ise yüzde 37.5 art- tı. 2004'ün aynı dönemine göre ocak-mayıs 2005 dö- neminde mal ve hizmetler kalemi yüzde 47.5, sağlık hizmetleri ise yüzde 93.3 oranında artış gösterdi. Ta- nmsal kesime yapılan destekleme yüzde 70.4 oranın- da yükseldi. MURAT KIŞLALI'nın haberi • 12. Sayfada BUGUN DEMİREL DOĞRULADI 'İsteyenle .görüşürüm' tlhan Kesicı, Hüsamettin Özkan ve Mehmet Alı Bayar ile görûştüğünü behrten eskı Cumhurbaşkanı Demi- rel, "'Benımle görüşmek isteyen her- kesle görüşürüm, bu arkadaşlarla da görüştıim. Ama parti kurma olayı içınde değılım" dedı. • 5. Sayfada CHP'DEN UYARI 'Rejim krizi çıkarmayın' CHP'li Anadol, AKP'nin yüzde 35'lık oy oranına karşın TBMM'de yüzde 66 oranında sandalyeye sahıp olduğuna dıkkat çektı. Bu tablo kar- şısında cumhurbaşkanlığı seçiminin büyük önem taşıdığını belirten Ana- dol, erken seçim istedı. • 5. Sayfada AKP'DENTEPKl 'Sine-i mülete dönebilirsiniz' Hükümet Sözcüsü Çıçek, "Erken se- çim gündemımizde yok" dedı. Seçim senaryolannın Türk halkına ıhanet ol- duğunu savunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Fırat da "Bu Meclıs meş- rudur. Ama Sayın Baykal ısterse sine- i millete dönebilir" dedi. • 5. Sayfada ÜNİVERSİTE OYUNLARI 'Ranzalı' oliıııpiyat lıazu'lığı Türkiye'de ileriki yıllarda yapıla- cak spor organizasyonlan için gösterge niteliğinde olan Üniver- site Oynnlan'nda 'yatacak yer' krizi yaşanıyor. tzrnir'de ağustos ayında gerçekleştirilecek oyunlar için 15 bin yabancı konuğun ağu-lanması sorununa hâlâ çö- züm bulamayan organizasyon komitesi soğuk terler döküyor. Organizasyon Komitesi tcra Ku- rulu Başkanı Taha Aksoy'un "Sporcu köyündeki yataklan ranzalı yapalım" önerisinin Ulus- lararası Üniversite Oyunlan yö- netimince geri çevrildiği öğrenil- di. Komite 5 yıldızh otellerle te- masa geçerken 'yüzer otel' proje- sini de incelemeye aldı. ARİF KIZILYALIN'ın haberi • Spor'da Nereye baksanAjroditl Almanyanın başkenti Berlin'deki Charlottenburg Şatosu Afrodit heykeli olmak için birbiriyle yanşan genç modelleri ağır- ladı. 1-3 Temmuz arasında yapılacak Şato Bahçeleri Festivali için geri sayım başlarken, etkinliklerde canü Venüs heykelleri de yer alacak. "Afrodit" adaylarının katıldığı dünkü elemeleri izleyenler, vücutlarını beyaza boyamış mankenleri gerçek heykellerden ayırmakta bir hayli zorlandı. (Fotoğraf: AFP) Ağır ceza mahkemesi, 'Laikliğin korunmasına gerek yok' yolundaki karara karşı çıktı Yargıtay'a laiklik direnişi tstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin Milli Gazete yazan Selahattin Aydar'a verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasında ısrar ettı. Bu du- rumda Yargıtay Ceza Genel Kurulu 13'e karşı 14 oyla aldığı tartışmah karan yeniden görüşecek. Aydar hakkındaki hapis cezasını kaldıran kurul, toplumun ulaştığı düzey itıbanyla laiklik kavrarru- nın günlük yaşama girdiğıni, dolayısıyla ceza yap- tınmı tehdıdinin gereksız olduğunu savunmuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun, 13 'e karşı 14 üyenın oyuyla aldığı "laikli- ğin korunmasına gerek yok" karan- na Istanbul 14. Ağır Ceza Mahkeme- si dırendı. Direnme nedeniyle Ceza Genel Kurulu, Mıllı Gazete yazan Se- lahattin Aydar hakkındaki tartışmah karan yeniden görüşecek. Kurulun ya- pacağı ikincı görüşmenın ardından Aydar hakkmdaki 1 yıl 8 aylık hapis cezasımn onanması yönünde karar çı- kabilecek. Yargıtay 8. Ceza Daıresi, Milli Gazete yazan Selahattin Ay- dar'ınTürk CezaYasası'nın 312. mad- desinden aldığı 1 yıl 8 ay hapis ceza- sını 2'ye karşı 3 üyenin oyuyla ona- mıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı- lığı'ysa bu karara itıraz etmiştı. Itıraz üzerine konuyu görüşen Yar- gıtay Ceza Genel Kurulu, itirazı 13'e karşı 14 üyenin oyuyla kabul ederek Aydar hakkındaki mahkûmiyet karan- nı kaldırmıştı. Genel kurul, karanm tartışmalara neden olan gerekçelere dayandınnıştı. Yargıtay Başkanvekili Osman Şirin'in kaleme aldığı kuru- lun gerekçeli karannda, "söyleyeni MArkası Sa. 8, Sü. 3'te O Sahtecilik namuslu arıcıyı zor durumda bıraktı... 3 Bal gibi zehir yemişiz... • Meyve ağaçları seraya girdi... G Dünyanın en kahraman çiftçisi Türkiye'de... CumhurtyetTe Nrtflrte iicretsiz AB 'li bakanlar metni onayladı Jet hızıyla ekprotokol imzası Ankara Anlaşması'nın, Rum yönetimi dahil 10 yeni üye ülkeye genişletilmesini öngö- ren ek protokolü Lüksemburg'da onayla- yan AB dışişleri bakanlan, doruk sonuç bildirgesinin son şeklinde Türkiye, Ro- manya, Bulgaristan ve Hırvatistan'dan ayn ayn söz etmek yerine genişlemeye genel olarak atıfta bulundu. Yetkililer ımzanın mektup teatisi şeklinde büyükelçi düzeyin- de gerçekleşeceğini belirttiler. ELÇlN POYRAZLAR'm haberi • 11. Sayfada Erdoğan 'ın Lübnan ziyareti Bush buna kızacak Başbakan Erdoğan, ABD temas- lannın hemen ardından yann Lüb- nan'a 'resmi ziyaret' gerçekleştiri- yor. Suriye'nin askerlerini geri çek- tiği ancak 'demokratik' seçünle- rin sonuçlanmadığı bir ortamda gerçekleşecek ziyaret, daha baş- lamadan Ankara ile Washington arasında sıkıntı yarattı. Erdo- ğan, Suriye yanlısı politika izle- yen Cumhurbaşkam Lahud ve Meclis Başkanı Berri ile görü- şecek. AYHAN ŞÎMŞEK'in haberi 110. Sayfada SICAK PARA 36 MlLYAR DOLAR M12. Savfada İRANABD'YI SUÇLLTYOR M10. Sayfada R.S'NtNKUŞKULU ÖLÜMÜ • 3. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAVTJREK 0 Günleri de Görecek miyiz? Deniz Baykal, türbanlı eşiyle Çankaya'ya çıkma- yı hayal eden RTE bu hareketinde ısrar ederse "dev- letı türbanlaştıracağını, devlete türban takılacağını" söylüyor. Saptama doğru. RTE, Islam Cumhuriyeti'ne dö- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Cumhuriyet ahlcılığayöneliş Türkiye bir yandan saldırgan emperya- lizm, bir yandan da dine bağlı Osmanlı yönetimi ile hesaplaştıktan sonra Cum- huriyeti ilan etti. Tarih onu öyle bir nok- taya getirmiştı ki Batı uygarlığına giden yolu, yani aydınlanmayı seçmesi gereki- yordu. Atatürk ve arkadaşlan siyaset Ba- tısı ile uygarlık Batısf nı ayıracak bilgi ve görüşleri olan kimselerdı. ASLAN KAYNARDAĞ'ın yazjısı • 75. Sayfada Kardelenleri susuz bırakmayın Havva Ankan lise 2'ye geçti. tngılizce öğretmeni ohnak istiyor. Buşra Köyan edebiyata meraklı... Songül Sözen lise sona geçti. O da öğretmen olmak istiyor. Elif, Rafia, Behıye, Aynur, Ceylan ve diğerleri... Kimi hukuk istiyor, kimi bılgisayar programcılığı, kimi hemşire- lık, ama çoğunun hayalı öğretmen ol- mak... Mardinli genç kızlanmız bunlar. ÖZLEM YÜZAK'm haberi • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AB Süreci Dalgalanmada... Avrupa Bıriiği ile ilışkılerımize hükümetin ve hükü- met eksenlı yayın organlarının bakışı; sadece attığı- mız gollerın ballandıra ballandıra tarif edildiği, ama yediğimiz gollerin duyurulmadığı birfutbol maçı an- latımına benziyor! MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog