Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

r^Cumhuriyet L ^ - K l TA P L A R I VÎRAN DAĞLAR Necati Cumab Ç4 Pazartama A Ş Tjriuogl Cad No 39,41 (212ı51401% Cumhuriyetl34334)Cağalogtu-tsönbulTeL (212ı 514 01 % 82. YIL SAYI: 29104 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ V924-1945) BAŞYAZARL NADİR NADİ (1945-1991) 13 HAZİRAN 2005 PA2ARTESİ LİSELERE GİRİŞ SINAVI Sorular ve Yanıtları 795 bin 292 oğrenamn ter döktüğü Orta Öğretim Kurumları Oğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı yapıldı. Sonuçlar temmuz ayının son haftasında açıklanacak. OKS'yı kazanmak ıçin Turkçe- Matematik ve Matematik-Fen türlerınden en az 160 ve usîünde puan almak gerekiyor 1 0 . ve 1 1 . say f a l a r d a . .. Bugün Cumhuriyet'le birlikte.. Hem solun hem de sağın oyunu alabilecek yeni bir oluşum tartışılıyor Siyasette arayış Gerçeklerden Kopmak! AB kapsamında son ya- şanan olajlarla Başbakan Erdoğan"ın ABD gezisi üst üste gelince Türkiye'de kendi kendimizi kandır- makolanakları kısıtlandı. Ancak yine de hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışanlar eksik değiller. Bunlara göre AB'de olan bitenler bizi ilgilendir- mez, belirli tarihte Bir- likMe aramızdaki müza- kereler başlayacaktır; ABD ile sorun voktur; "stratejık ortaklık" yürü- mektedir. Medyamızda, -iktidann istediği gibi- içe dönük propaganda çarkları dö- nüyor; kamuoyunu etki- lemek pahasına gerçek- lerden kopuyoruz. • ÖnceAB'yi görmeye ça- bşalım; Fransa, Hollanda, Almanya, İngiltere'de üst üste yaşanan olumsuzluk- lar Âvrupa'yı sarsarken Türkiye'nin bundan taiç etkilenmeyeceğini düşün- mek \e söy lcmek ne kadar akıl kârıdır, bilinemez! AB konusunda ülkemi- zin, zaten uzun vadeli bir sabırlı politikaya bağlan- masıgerekhor; bunuAn- karada bir tek iktidann yazgısıyla özdeşleştirmek ham hayal kurmaktan başka şey değildir; bu ko- nuda uzun bir yolu göze almak gerek. Ancak son olaylar erte- sinde Avrupa'dan Türki- ye've bakışlarda olumsuz- luğun arttığı da bir ger- çek. • Başbakan Erdoğan'ın Başkan Bush'la görüşme- sini, içerije dönük yüzün- de, iktidar partisi propa- gandası gibi kullanmak isteyen çevreler malum! Ne var ki bu yolda kan- tann topuzunu kaçıranla- rın gülünç olmak pahası- na gerçekleri hiçe saydık- lan da görülmektedlr. Dış med>ada yayımlanan yo- rumlar meydandayken kendi kendimize sanal bir âlem yaratnıak bilmeyiz kimlere yarayacaktır? Güneydoğu'daki çatış- malarda şehitlerimizin sayısı artarken PKK'yi koruyanABD'nin medya- mızda 'stratejik ortak' diye tanıtılması bir acıkh mi- zah konusudur. • Türkiye içe ve dışa dö- nük siyasetlerinde ikircik- li ve şaşkın bir manzara sergiliyor. Sürekli olarak böyle yü- rüyemeyiz, çelişkilerden kurtulmak ve istikrara MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Cumhuriyet 'HÜkÜmet başariSIZ' AKP hükümetinin ülkenin sorunlarını çözmede yetersiz kal- dığını düşünen bir grup siyasetçi, iktida- ra alternatifoluşturabilecekyeni birsiya- si oluşum arayışına girdi. Eski Cumhur- başkanı Süleyman Demirel, DYP 'den ay- rılan MehmeîAH Bavar, DSP ileyollanm ayıran Hüsamettin Ozkan ve llhan Kesici gibi isimlerin de aralannda bulunduğu siyasetçileı; bir araya gelerek oluşumun nasıl iemellendirileceğini tartışıyorlar. llhan Kesici Mehmet \li Ba\ar İktidara ihtiyaç var' îihan AKP'nin Türkiye'yi temsil etmediğini, AKP yönetimindeki Türkiye 'nin dış po- litika ve ekonomide kötü yönetildiğini belirterekyeni oluşan dünyayı iyi okuya- bilen, güçlü bir iktidara ihtiyaç olduğu- nu söyledi. DYP ve MHP 'nin iç sorunlar yaşadıklarına dikkat çeken Kesici, "Mer- kez sağı, ulusalcı ve sosyal demokrat ke- simleri bir araya getirmek lazım " dedi. EMİNE KAPLAN'ın haberi • 4. Sayfada Türkiye'ye soğuk mesajAlmanya Cumhurbaşkanı Köhler, coğrafı, kültürel ve dini farklılıklan gerekçe göstererek ucu açık müzakereyi savundu. İngiliz The Observer gazetesi AB'ye üyelik şansının sıfira yakın olduğunu yazdı. Haber Merkezi - Almanya'nin Ku- zey Ren-Vestfalya eyaletınde yapılan seçımlerde Türkiye'nin AB üyehğını destekleyen Sosyal Demokrat Partı'nın (SPD) ağıryenılgıye uğraması ve Fran- sa ile Hollanda'da yapılan AB Anaya- sası referandumlanndan "Hayır" çık- masının ardından Avrupa'da Türkiye VERGÎ ADALETSIZLÎĞÎ Patronlar 'Yeşil Kartlık'! 2005 yılı gelır vergısi beyanlanna göre, ışadamlan, dış hekımleri ve kuyumcu gibi meslek gruplan ay- da yaklaşık 500 YTL maaş öde- nen bir odacıdan bıle daha az ka- zanıyor. Bir asgan ücretli 65 YTL vergi öderken diş protez ve labo- ratuvarlannın ödedıği aylık gelir vergısi 31, lokantalann 55, kürk- çülennkı de 50 YTL'de kalıyor. ANKARA (.\A) - Işadamlan ile doktor, avukat, kuyumcu gibi meslek gruplannın 2005 yılı gelır vergisı be- yaniarı, ülkede çok kazananlar olarak bilinen bu grubun da adeta "Yeşil Kartlık" olduğunu ortaya koydu. Ge- lır tdaresi Başkanhğı'ndan edınüen UArkasıSa.8,Sü. 2'de karşıtı mesajlar artmaya başladı. Ingi- hz The Observer gazetesi, "Türki- ye'nin AB'ye katılma şansı sıfira ya- kın" diye yazarkenAlmanya Cumhur- başkanı Hörst Köhler, müzakerelerin ucu açık yürütülmesı gerektığıni sa- vundu. Avusturya Maliye Bakanı Karl-Heinz Grasser ise Türkiye'nin üyelik olgunluğuna sahip ohnadığnıı savunarak 3 Ekım'de müzakerelerin başlamaması gerektiğuıi söyledi. The Observer gazetesinde yayımla- nan bir analizde, "Fransa hapşırdığı zaman bütün Avrupanın nezle ol- duğu" yorumuna yer verildi. Fran- sa'dakı siyasi ve sosyal çalkantılann AvTupa'mn gen kalan kısmı ıçnı cıddı etkilennin olacağını belirten gazete, Fransa'nin sarsıntı geçirdiği zaman MArkası Sa. 8, Sü. l'de • KIBRIS PROTOKOLÜ IMZALANIYOR M9.Sayfada Barış semahı Radyo Barışın Ali SamiYen Stadı'nda gerçekleştirdiği "Barışa Semah Dönenler" etkin- liğinde binlerce kişi semahta buluştu. Şişli Belediyesi. İstanbul'daki 30 cem ve kültürevi ile yaklaşık 300 köy ve yöre derneği tarafından desteklenen etkinlikte ÇYDD Başkanı Tür- kan Saylan'a Toplumsal Barış Odülü verildi. Etkinlikte Ali Ekber Çiçek. Edip Akbay- ram, Emre Salhk. Erdal Erzincan. Ferhat Tunç. Moğollar, Pınar Sağ. Sebahat Akkiraz, Sua\i,Tolga Sağ ve Yusuf Hayaloğlu türkü ve deyişlerle izleyiciyi coşturdu. • 8. Sayfada Seçim öncesi gerginlik îranttabombalı gun: 8 ölü Huzistan eyaletinın petrol zenginı başkentı Ahvaz'da düzenlenen 4 bombalı saldınnın sorumluluğunu üstlenen olmadı. Saldmlann 17 Hazıran'dakı cumhurbaşkanlığı seçimin- den önce meydana gelmesi dikkat çekti. Yet- kıliler, 36 kışının yaralandığı patlamalann seçım öncesi kanşıklık yararmak ısteyenle- rin işı olduğunu tahmin edıyor. • 9. Sayfada Turan Polat tutuklandı Eskipolisten 'tahsilat'itirafi YaJova'da polisle girdiği silahlı çatışma so- nucu yakalanan ve gazetecilere Bursa'da öldü- rülen Susurluk hükümlüsü Oğuz Yorulmaz'uı intikamuıı alacağını söyleyen eski polis Turan Polat, emnıyettekı ıfadesınde "Kuşadası'na tahsilata gıdıyorduk" dedı. Savcılıkta 'susma hakkıru' kullanan Polat, cezaevıne göndenldi. FARUK KIRTAY'ın haberi • S. Sayfada Simgesi Turan Emeksiz 27Mayıs devrim heykelleri 1961 Anayasası'mn sağladıgı özgürlükler ortarru Türk sanatınuı zengınleşıp gelışmesı için yeni olanaklar sundu. Resim, heykel ve karikatürde 27 Mayıs devnmıni konu alan özgün ömekler görüldü. Devrim heykel- lerinin simgesi, 27 Mayıs öncesi kitle eylem- leri sırasında öldürülen Turan Emeksiz'dir. AHMET BAYLNDIR'ın yazısı • 15. Sayfada 'Köşk'te türban kriz yaratır' CHP Genel Başkanı Baykal, Baş- bakan Erdoğan'ın, 2007 Mayı- sı'nda görev süresi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Sezer'in yerine yeni cumhurbaşkanını bu parlamentoya seçtirmek istedıği- ne dikkat çekerek bunun ger- ginliğe neden olacağını söyledi. Eşi türbanlı cumhurbaşkanının Çankaya'ya çıkmasından sonraki adımın "türbanlı cumhurbaşka- nı" olacağrnı belirten Baykal, "türbanın resmileştirilmesi dev- lete türban giydirmek anlamına gelir. Bu, Türkiye'ye kimlik krizi getirir" diye konuştu. • 5. Sayfada Erdoğan'dançözüm istedi BushHan Cargill için rica Erdoğan'ın ABD ziyareti ekono- mi açısından da bekleneni vere- medi. Erdoğan, yatınmlar için destek beklerken Bush, Ameri- kan şirketlerinin Türkiye'de kar- şılaştığı zorluklara işaret etti. Bush, Bursa'da "tarım arazisine yatınm" yaptığı gerekçesiyle 4 ayn davayla karşı karşıya bu- lunan Cargill için kalıcı hukuk- sal ÇÖZÜm İStedi. • 13. Sayfada Putin 'e ikna telefonu Erdoğan hata düzeltecek Başbakan, Gülen'e yakınlığıyla bilinen FettahTamince'ye ait Türkiye'nin ilk 7 yıldızh oteli olan Belek Rixos Otel'i açtı. Rusya'nın yaş sebze ve meyve alımını durdurmasmda Türki- ye'nin de hatalı olduğunu belir- ten Erdoğan, bugün Putin'i ara- yacağını söyledi. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bush'a Çanak Tut... Sezer'e Kafa Tut... Bu iktidann tutucu olduğunu biliyorduk ama, bu kadarına pes... Başlıkta da vurguladığımız gibi "tut"un her anlamının hakkını veren AKP'nin geçen haftaki temel gündemi ıkiye aynlıyordu: Başbakan'ın Bush ziyareti... MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog