Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

fiTCumhuriyet k^KİTAPLARI BtR CUMHURİYET DÜŞMANIMN PORTRESl lettullah Gülen Hocaefendı'nın Denn Mısyonu M. Emin Değer , Çag Pazaıkma ^Ş Tmkocaiı Cad No 19 41 134334ı Ca&logh-lsanbulTel £12) 51401 % Cumhuriyet Cumhurlyel K İ T A P L A R I YÜZBAŞI SELAHATTÎN'ÎN ROMANI İlhan Selçuk Çag Pazaıfama \ Ş Tfotocagı Cad No 39 41 (34334 lCagalogtu-lsOEbuITel (212I5M0I96 82. YIL SAYI: 29103/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 HAZİRAN 2005 PAZAR LISELERE GIRIŞ SINAVI Soruları ve Yanıtları sınava , Anadolu, sosyal bi ancı an agır lıselerde okumak G-8 ülkeleri, dünyanın en yoksul 18 devletinin borçları konusunda anlaştr Borçlar sflinecek Musa Kart'a ödülünü Karikatürcü Hak- ları Birliği Başkanı Steve Benson sundu. Musa Kart'a cesaret ödülü Dünya Kari- katürcü Hakla- n Örgütü'nce Musa Kart'a ABD'de "Ce- saret Ödülü" verildi. Kart, ödül gecesinde bir sürpriz yaparak Türki- ye'de cezalandınlmasına yol açan 'yu- mağa dolanmış kedi' betimlemesini George Bush'un Irak politikası konu- sunda içinde bulunduğu açmaza uyarla- dığı karikatürünü davetlilere gösterdi. Haber Merkezi - ye mahkûm edılen Londra'da görüşen G-8 ülkelerinin maliye ba- kanlan. 18 ülkenin borçlannın silineceğini açıkladı. îşlemin toplam maliyetinin 40 milyar dolan bulması bekleniyor. G-8 üyeleri, operas- yonun Dünya Bankası, IMF ve Afrika Kalkın- ma Bankası'nın katkılanyla gerçekleştirilme- sini öngörüyor. îngiltere, IMF'nin altın stokla- nnın da borç silmede kullanılmasım istedi. LONDRA (AA) - Sanayileşmiş ül- keler tarafından oluşturulan G-8 ül- keleri, yoksul ülkelerin borçlannın sılınmesi konusunda anlaşırken borç sılme operasyonunun 40 milyar do- lar olacağı bıldirildi. Londrada gerçekleştirilen G-8'in maliye bakanlan toplantısının orta- sında aynlan, ayru zamanda toplantı- lardaAB'yı temsil eden Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker. borçlann silinmesi konusunda anlaş- maya varıldığını söyledı. Toplantıya ev sahipliği yapan îngiltere Maliye Bakanı Gordon Brown da düzenle- diği basın toplantısuıda, dünyanın en yoksul 18 ülkesınin borçlannın tama- muıın silineceğini belirtirken IMF'nin payına düşen kısmının IMF kaynaklannca karşılanması gerekti- ğinı ifade etti. Toplantıda, ABD Ha- zıne Bakanı ve îngiltere Maliye Ba- kanı, iyi yönetişim kriterlennı ger- çekleştiren yoksul ülkelerin borçlan- nın silinmesini önerirken geri kalan 20 ülkenin borçlannın ise daha sonra silinmesini istemişti. Toplam maliyetinin 40 milyar do- MArkasıSa.8,Sü.8'de Dünyanın en büyuk karikatür örgütü olan Dünya Karikatürcü Haklan Örgütü (CRN), gazetemizde 9 Mayıs 2OO4'te çıkan kedi karikatürü yü- zünden dava açan Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan'a 5 bın Musa Karfa Cesa- ret Ödülü verdı. Ya- pılan açıklamada. ödülün, Kart' ın Türki- ye'de aldığı cezalara, tehditlere ve sansure karşın hâlâ karikatür çızmesı nedeniyle ve- rildiği vurgulandı. YTL tazminat ödeme- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te KULE CANBAZI Dikenli telin zaferi... Dikenli tel, ABD'nin Illinois eyaletinin De Kalb kentinde doğmuş- tur. Batı'ya göç hareke- tini hızlandırmış ve Kı- zılderilüer için kendile- rini hoş kokulu çiçekler olan kız kardeşlerinden, rengeyiği, at, yüce kar- tal gibi erkek kardeşle- rinden ayıracak koşulla- nn oluşumunu sağla- mıştır. SUNAY AKIN'm yazısı • 15. Sayfada Hoşça kal Sevgili Deli Mehmet Paris Uğur Hüküm Başın sıkışınca basını suçla! Brüksel Erdinç Utku 'Sınıfatlama' üzerine çeşitlemeler Londra Mustafa K. Erdemol Tabular ve hariçten gazeî Stockholm Gürhan Uçkan U10. Sayfada TBMMBaşkanlığı'na teslim edilmesi istendi Meclis'te cami anketiKültür Bakanhğı'nda mimar ola- rak çalışan Sezin Haseki, cami mı- marisine yönelik bir anketi Mec- lis'te milletvekillerine dağıttı. Ha- seki'ye izin verilmediği açıklanır- ken Meclis'e evrakla girilmesinin izne bağh olduğuna dikkat çekildi. Ankette, "camıde minare, kubbe, mihrap bulunmaması sizi rahatsız eder mi" sorusu yer aldı. TBMM Camisi'nin kubbesi ve minaresi ol- madığı belirtilirken "Meclis'e yeni cami mi planlanıyor" sorusu da gündeme geldi. BÜLENT SARI- OĞLU'nım haberi • 5. Sayfada Bakan Atilla Koç: Sektörde çeşitlilik yarattığınız zaman ayakta kalabilirsiniz 6 Turizmi ucuz saüyoruz' T J ' 1 1 Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnas- I >^ S l 1 ]\ ] \ \ Z , . . tik Şampiyonası'nda yüzlerce sporcu ter döküyor. Sporculann özel- likle aletli cimnastik kategorisindeki performanslan izleyenlere bir dans gösterisi kadar zevkli anlar yaşatnor. Ülkesine madalya kazandırmak isteyen Slovenyah Mojca Rode'nin topla sergilediği performans ise herkese 'lastik kız gibi' benzetmesini yaptırdı. (REUTERS) ERDOĞAN: YALNIZ KALIRSINIZ ENDEKSLER DÎBE VURDU Suriye'yeüstü kapcüı terör uyarısı Başbakan Erdoğan, Sunye'yi uyararak "Şam yönetunının teronstlen banndırmayı surdür- mesı durumunda yabıız kalacağını bıldiıdı Erdoğan, Türkıye'nın baskıcı rejımlen onayla- madığını ve Sunye'den örnek alacağı herhangı bir şeyın bulunmadığını söyledı. • 11. Sayfada Ekonomide güven dönemisona erdi Türk ekonomısine ilişkin makro ekonomik göstergelerde sağlanan kısmı ıstıkrara karşın ekonomiye güveni de gösteren reel kesun ve tü- ketıcı guveni son 1.5 yıllık dönemde dibe ındı. Tüketici güveninde 10, reel kesun güvenınde ise 5 puana yakuı düşüş yaşandı. • 13. Sayfada Kitle turizmi yapmanın önemine değinen Turizm Bakanı Atilla Koç, "Ancak bu kez de nesneyi ucuza satıyoruz" dedi. Turizmin mekân ve konu itibanyla çeşitlendirilmesi gerektiğini belirten Koç, kültür ve kongre turizmi gibi alternatifler yaratılmasının zorunlu olduğunu voırguladı. Yüksek içki fiyatının turizmi etkilediği yönünde- ki eleştirilere katılmadığını belirten Koç, "Ente- lektüellerde rakı içme kadar okuma alışkanlığı olsaydı Orhan Kemal fakir ölmezdi" dedi. Koç, bazı toplantılarda uyuyakalmasına, "Uzun ko- nuşmalarda içim geçebilir" açıklamasını getirdi. LE\XA TAVŞANOĞLU'nun söyleşisi • 12. Sayfada 19MAYTS'A DAYANAKSIZ SUÇLAMA • 3. Sayfada RTÜK TARTIŞMASI SlL BAŞTAN M 4. Sayfada FÜCRET MUALLÂ'DAN KALAN fl/ M 14. Savfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Çokyüzlülük... Başkan Bush, stratejik işbiriiğınden söz edıyor; RTE ise durmadan ABD'nin stratejik ortağıyız, diyor. Ne var ki gelişmeler RTE'yi haklı çıkarmıyor. ABD'nin -bu iktidarın inişli çıkışlı, doyurucu ıçerik taşımayan politikalan sayesinde- vardığı sonuç stra- tejik konularda "biriikte çalışmayı" öngören ışbırliği. Oysa stratejık ortaklık, "herkonuda beraber çalışa- cağız" anlamında kullanılıyor. M Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Tek yönlü teknoloj i Gelişmişlik Göstergeleri'ne göre, Türkiye intemet kullanımında 50. olurken her ülkedeki 10 evden 9'unda televizyon bulunuyor GUNDEM ANKARA (ANKA) - Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, 1000 kışi ba- şına internet kullanıcı sayı- sı açısından 115 ülke ara- sında 50'nci olurken sabıt telefon ve cep telefon hattı açısından ise 46'ncı sıraya yerleştı Dünya Banka- sı'mn 2005 Gelişmişlik Göstergeleri'ne göre, 2003 yılı itibanyla verisı bulunan 115 ülke arasında 1000 ki- şi başına düşen 85 internet kullanıcı sayısıyla Türkiye 50'ncı oldu. Türkiye 1000 kişi başına düşen sabit tele- fon ve cep telefonu hattı açısındansa 115 ülke ara- sında 46'ncı sıraya yerleşti. Türkiye'de 1000 kışi başına 662 sabit telefon ve cep te- MArkasıSa.8,Sü.8'de MUSTAFA BALBAY Baybuş'la Bayak! Ikı lider buluştu yuvarlak bir ofiste, Elde konu bol, ne kadar istersen ıste. Aldı Baybuş: Hoş geldin kuzey komşum. Biliyorsun, sana biraz nahoşum. Bana diyorsun ki; Seninle her şeye varım, Sen benim namusum, arım. • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog