Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 HAZİRAN 2005 CUMARTESİ 8 HABERLERtN DEVAMI TURKİYE Istanbul Edırne Kocaelı Çanakkale Izmır Manisa Aydın Denızlı Y Y Y Y Y Y B B 2 2 2 3 2 7 2 5 2 7 3 0 3 1 3 2 Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskişehir Konya Sıvas B B B Y Y PB Y 25 24 24 26 29 31 27 Y 24 Adana Y 30 Zonguldak Y 2 2 Antatya PB 30 Kars Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van PB B A A A B B 28 34 37 32 34 26 24 PB 22 Yıırdun kuze> \e batı ke- sjmlerı parçalı çok bulutlu. Marmara .le oğıeden sonra ve akşam saatlennde Kuzey Ege Batı Karadenız Iç Ara- ddu iun kuzeyı ve Ota Ka- radenız'ın ıç Kesımlen aralm- lı sağanak ve gok gurultulu sağanak yağkşiı. dığer yerler parçalt ve az buluttu geçe- cek Hava sıcaklığı yağış alan yertefde bffaz azaiırken. cüer yerierde onemlı bır oegışık'lık olmayacak. DIŞ MERKEZLER Oslo Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn Y PB B B B B B PB 16 17 17 17 16 18 22 20 Münıh PB 22 Zürih Berlin Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y B Y Y Y Y PB 19 15 32 14 14 20 24 27 Y 17 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahıre Y Y PB Y B Y Y PB •21 30 30 30 30 30 20 30 PB 35 : S.S.I , Bukıt L t Ço« ajlutlu . Gok gurûltülü GÜNCELCUNEYT ARCAYUREK • Baştarafı 1. Stayfada ki cami arasında beynamaz dedikleri türden bir yolagirdi, içinedüştüğü açmazdan nasıl kurtula- cağını hesaplıyor. Oysa, Başkan Bush'la (ABD'yle) ilişkileri eski kulvanna çekebilmenin yolu sandığı kadar zor değil. önündeki fırsatlardan derhal yararlanmalı ki... (son günlerde haber TV'lerimizde ABD'nin AKP'yi -tabii RTE'yi- gözden çıkardığına ilişkin yorumlar yapılıyor) Amerika'nın hışmından koru- narak koltuğunda rahatça oturabilsin. • • • Genış açıdan bakarsak olaya, önünde yararta- nabileceği fırsat RTE'ye her açıdan uygun. Yo- rumlar, "görüşmenin içinin dolu olmadığını" ve fakat ikili ilişkileri normalleştirmenin "Türkiye'nin bundan sonraki tutumuna bağlı olduğunu" içer- miyor mu? Işte formül: Yanndan tezi yok; RTE, (ABD'nin istediği doğ- rultuda) Amerikan karşıtlığına karşı halkı hemen her gün uyaran konuşmalar yapar. Büyük Orta- doğu Projesi'ne VVashington'un emrettiği yönde katkılarda bulunur. Suriye ve Iran'la ilişkileri ke- ser, bu iki ülkeye (silahlı silahsız yöntemlerle) Amerikan biçimi demokrasi getirmeyi her açıdan destekler. Bu, birinci yöntem. Ikinci yöntem; Kıbrıs ve PKK konularında Bush yönetiminin atacağı adımları tartışmasız kabul eder ve hatta çözümsüzlüğün çözümünün Ame- rika'dan geçtiğini açıklar. Böylece ilk fırsatta ziyaret edeceği Beyaz Sa- ray'dan -ABD basınının bugünlerde yazdığı gibi- istediklerini alarnayan, ABD'ye her istediğini ve- ren, herkoşulunu kabul eden, ilişkilerde ufacık bir pürüz bırakmayan başarılı bır siyaset adamı ola- rak döner ülkernize. • • • Bush, Büyük Ortadoğu Projesi girişiminin "kö- tü liderlerle" yakınlaşmayı değil, reform özlemi içindeki halklara el uzattığını, Türkiye'nin Suriye ile yakınlaşmayı bu kapsamda açıklamamasının BOP girişiminin mantığına uymadığını söylemiyor mu? Kabul et, olsun bitsin. Beyaz Saray kaynaklan, "İkili ilişkilerin seyri, RTE'nin Oval Ofis'te ne söylediğine değil, Türk halkı önünde ne/er söyleyeceğine bağlı" diyor. VVashington, RTE'nin ikili ilişkileri kamuoyu nez- dinde "net" ifadelerle savunmasını bekliyor. RTE kararlı bu konuda. 1 Temmuz'daTBMM ta- tile giriyor. AKP grubunu kampa alacak ve AKP milletvekillerinden Amerika'nın adı geçince sus- malarını isteyecek! Amerika'da, ülkesinde türbana özgüriük olma- dığını söyleyen RTE, Amerika bastırdığı için Tür- kiye'de özgürlüğe herkesten fazla açık olması ge- reken milletvekillerınin ağızlannı kapatıyor. Bır başka önlem daha alabilir Amerika karşıt- larına. Bir yasa çıkarır, kim ki ABD aleyhine ko- nuşuyor, cezalandınlsın der, olur biter! • • • VVashington'da -afiyet olsun- papara yiyerek, Nevvyork'ta Annan'dan Kıbns görüşmelerini baş- latacağına ilişkin ufacık bir işaret alamadan dö- nüyor. Kazançlan mı? Yeni uçağını tanıttı. Müslüman uçağında oldukları için 14 saatlik yol boyunca ağızlarına bir damla içki koymayan içkisever ga- zeteciler kazandı. Sormayı unuttuk; Laura Bush'un bir bardak çayı esırgediği Emine Hanım da çarşı pazar gez- miş. Acaba neler aldı? Kaç bavulla gitti, kaç ba- vulla dönüyor? Genişleme rafa kalktı H Baştarafı 1. Sayfada bakımından önemli adınılar olaeaktır" ifadesı bulunuyordu. Böylece "ek protoko- le ilişkin ifadeler de" metinden çıkanlmış oldu.Hırvatistan konusunda bir uzlaşıya va- nlamamış olmasına. Romanya ve Bulgaris- tan'tn üyelik sürecinde önemli bir ilerleme- nin sağlanmadığma ve Türkiye konusunun "hassas" olduğuna dikkat çeken AB kay- naklan, bildirgede genişleme dosyasının yer almamasına AB liderlerinin siyasi bir tartışmadan kaçınmak istemelerini ne- den olarak gösterdi. AB kaynakları, Hır- vatistan konusunda hafta sonu bir uzlaşı- ya vanlması durumunda, AB dışişleri ba- kanlarını 13-14 Haziran'da bir araya ge- tiren Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısında taslak metinde genişlemeye yönelik değişiklikler vapılabileceği olası- İığını dile getirdi.Lüksemburg taraftndan dışişlen bakanlan toplantısına sunulacak olan metne son şeklini, pazartesi günü do- ruk öncesi toplanacak olan dışişleri bakan- lan son şeklını verecek. 'Dokuz yıl sonra her şey değişebilir' SAMSUN (AA) - AB Komısyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Biıyükelçi Hansjörg Kretschiner, Samsun'dakı temaslan sırasındaAB'deki siyasi gelişmelenn Tür- kiye'de, üyelikle ilgih birtakım endişelere yol açtığını ifade ederek "Türkiye belki 9 yıl sonra AB'ye gırmeye hazır hale gele- cek. Şimdiden çok heyecanlanmaya veya kaygı duymaya gerek yok. Çünkü bu süre zarfında hem AB'ye üye devletlerde. hem Türkiye'dekı siyasi hayatta pek çok deği- şiklık meydana gelebilır" dedi. Öymen, ABD gezisinden eli boş dönen Erdoğan'a tepki gösterdi Ada'da tek yanlı ödünANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP Genel Başkan Yar- dımcısı Onur Öymen, Başba- kan RecepTayyip Erdoğan'ın, ABD yönetiminden PKK konu- sunda tek bir olumlu mesaj ala- madığına dikkat çekerek gezi- nin "fiyaskoya dönüştüğünü" söyledı. Erdoğan'ın ABDden eli boş döndüğünü kaydeden Öymen, hükümetin ödün vere- rek Türkiye'ye destek sağlama- ya çahştığını kaydetti. CHP Genel Başkan Yardımcı- sı Öymen, Kıbns ödünü ve Er- doğan'ın ABD gezisini değer- lendırdi. Türkiye'nin mayıs ayı sonunda Annan'a gönderdiği bir mektupla, geçen nisan ayı ba- şında Ingilizlerin ortaya attığı "KKTC'ye ambargonun kal- dırılması koşuluyla limanla- rın ve havaalanlarının Rum kesimine açüabileceği" yönün- deki önerisine dikkat çeken Öy- men, AKP hükümetinin adım adım Rum kesımıni tanımaya yöneldiğını vurguladı. AKP hükümetinin "kurnaz- ca" bir manevrayla, Ingilizlerin önerisini şimdi kendı önerileri gibi sahıplendiğine dikkat çeken Öymen, şu görüşlen dıle getir- di: "Hükümet, Ingilizlerin teklifini kabul edip taviz ver- miş görünmemek için bunu Türk teklifi olarak dünya ka- muoyuna sunuyor. Bu öneriy- le de aslında büyük bir taviz verüiyor. Çünkü ambargola- rın kaldırılması için Türki- ka istekler gelecek, asker çe- kin divecekler. Ama hükümet aşın bir iyimserlikie hareket ediyor." Başbakan Erdoğan'ın ABD ziyaretinin zamanlamasınnı son derece yanlış olduğunu kayde- den Öymen. "Bu gibi ziyaret- lerin zamanlaması çok önem- lidir. Doğru zamanda. netice alacağınızdan emin olarak gi- • Hükümetin BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a. "KKTC'ye ambargonun kaldınlması koşuluyla. li- manlar ve havaalanlannın Rum kesimine eşzamanlı açılabileceği" yönündeki önerisine sert tepki gösteren Öymen. bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. ye'nin ayrıca bir taviz verme- sine gerek yok. Kofi Annan planını Türk kesinıi kabul et- miş. Runılar reddetmiş. doğal olarak ambargonun kaldırıl- ması gerekir. Oysa bu teklifle biz şimdi kendi ayağımıza ateş ediyoruz. Zaten 24 Nisan'daki AB tutum belgesinde bu istek- ler var. Şimdi biz bunu kabul ediyoruz. Bir adım sonra baş- deceksiniz. diplomatik hazır- lık yapacaksınız. Ama hiçbir hazırbk yapmadan, zanıanla- mayı iyi planlamadan gider- seniz, bu gezide olduğu gibi fi- yaskoyia. eli boş dönersiniz" dedi. Gezidekı temaslarda ABD yönetiminin PKK'nın tasfiyesı taahhüdünde bulunamadığını, Türkiye'nin de müdahalesine izin vermediğine işaret eden Oymen. sözlerini şöyle sürdür- dü: "ABDnin PKK konusun- daki isteksizliğini bile bile Er- doğan gitti. ABD'nin bir şey vermeyeceği belliydi. O ne- denle Türkiye bir şeyler vere- rek ABD'nin destegini sağla- maya çalışıyor. ABD'nin ilk başta Suriye konusunda des- tek isteyeceği kesin. Bu ziya- rette baştan sona yanlış yapıl- mıştir. Planlaması, zamanla- ması yanlış olmuştur, sonuçla- n da Türkiye açısından üzün- tü vericidir." Erdoğan'ın CHP'ye yönelik "Amerikan karşıtbğı" suçla- masında bulunarak gereksiz bir tartışma başlattığmı kaydeden Öymen, "Türkiye'de Ameri- kan düşmanlığı değil, AB- D'nin Irak, PKK politikaları- na tepki var. Niçin Bill Clinton hükümeti döneminde yoktu? Çünkü bugün ABD'nin izledi- ği politikalar Türk halkını rencide ediyor. Türk halkı, Amerika'nın terör konusun- da kayıtsız kalmasını anlaya- mıyor" dedi. 26sanatçıve200 kişiliksemah ekibi "Banşa Semah Dönenler"de bu yıl 26 sanatçı ve 200 semahçı sahneye çıkacak. YönetmenliğİDİ AJi Tay- gun'un, sunuculuğunu ise Mesut Mertcan ile İlknur Kaplan'ın ya- pacağı etkinliğe sanatçı olarak Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ, Arzu, Dertli Dhani, Devrim Kaya, Edip Ak- bayram, Ekrem Ataen Emrah Mahzuni, Emre Saltık, Erdal Erz- incan, Erol Parlak, Ferhat Tunç, Gülcihan Koç, tlke Türkdoğan, Metin Karataş, Moğollar, Mustafa Özarslan, Nilüfer Santaş, Ozan Şahturna. Pınar Sağ, Suavi, Telli Kılıç, Tolga Sağ, Y'avuz Top ve şair Yüsuf Hayaloğlu katılırken toplam 200 kişiden oluşan semah ekibi de Dertli Divani'nin zakirliğinde 12 ayrı kapıdan sa- haya girerek semah dönecek. Radyo Barış'm geleneksel etkinliği yann Ali Sami Yen Stadyumu'nda On binlerin semah buluşması MtYASE tLKNUR Mannara Bölgesi'ne yayın yapan Rad- yo Banş, yayıncılıkta 13. yaşını kutluyor. 1992 yılında Bağcılar"da bır işhanının üst katındaki küçük bir mekânda 107.0 fre- kanstan yayına başlayan Radyo Banş, bu- gün sadece türkü çalan radyolar arasında değil ulusal radyolar içinde de yüksek dın- lenme oranı ve iddialı haber programlan ve dört yıldan beri düzenlediği "Barışa Se- mah Dönenler" etkinliğiyle prestijli bir kanal olarak adım duyurdu. Erkan kardeşlerin ortaklığıyla kurulan Radyo Banş, aile şirketi olma özelliğini koruyor. Radyonun Yönetim Kurulu Baş- kanı Ali Rıza Erkan. "Radyomuz bir ai- le şirketine ait olmasına karşın biz bunu sadece kâğıt üzerinde bir sahiplik olarak görüyoruz. Radyo Banş bize göre bir ka- mu malıdır, kardeşlerimle ben de kendi- mizi kanıuya ait olan bu malın emanet- çileri olarak görüyor ve bu emaneti ka- munun isteği ve beklentileri doğrultu- sunda yönetiyoruz" diyor. Marmara Bölgesi'nde yaym yapan tür- kü radyolan hem müzik seçimlennde hem de haber programcılığında farklı bir duruş sergileyerek popüler kültürün sesı hahne gelen diğer radyolara alternatıf yayın ku- ruluşu haline geldiler. İnternet üzerinden dünyaya ya\Tiı Radyo Banş'ın ulusal yayın yapan rad- yolar içinde ilk ona yerleşmesinin sırnnın bu farklılıkta yattığınm altını çizen Yöne- tim Kurulu Başkanı Ali Rıza Erkan şunla- n söylüyor:"13 yıl önce türkü radyoları olarak yola çıktığımızda halktan ilgi gö- receğimize ve uzun süreli olarak yayın- cılık yapacağımıza kinıse inanmamıştı. Türkü radyosu olarak dinleyicivi sade- ce türkü çalarak eğlendirmiyor, aynı za- manda onları ciddi haber ve söyleşi programlarıyla bilgüendiriyor ve sesi kı- sılanlann sesi olmaya çahşıyoruz. Kim- liğine savgı gösterilmeyen, hatta yok sa- yılan kitlelere kendilerini ifade etme ola- nağı tanıyoruz." İnternet üzerinden dün- yaya yayın yapan Radyo Banş, 24 saat can- h yayın yapıyor. Gazetecı ve akademısyen ağırlıklı haber programlannda iç ve dış po- litikanın yanında, eğitim, sağlık, sosyal gü- venlik. kültür-sanat ve spor konulan ele ahnıyor. Ana haber bülteni. TRT kökenli Mesut Mertcan tarafından hazırlarup su- nuluyor. Deutsche-Welle haberlerinin de yer aldığı sabah kuşağındaki gazete haber- İeriyse Halil Nebiler tarafından hazırlanı- yor.Radyo Banş'ın bir de dergisi var. Ay- lık yayımlanan "Toplumsal Banş" dergi- sinde de toplumsal konular ele alımyor. Türkan Saylan'a Banş Ödülü Radyo Banş'ın geleneksel etkinhği "Ba- nşa Semah Dönenler'*in dördüncüsü yann Ali Sami Yen Stadı'nda yapılıyor. Etkinlik çerçevesinde \ erilen Toplumsal Banş Ödülü'nün bu yılki sahibi olarak ÇY- DD Başkanı Türkan Saylan belirlendi. Saylan'a ödülü yann Ali Sami Yen Sta- dı'nda verilecek. I Baştarafı 1. Sayfada olarak açıklıyor. Askeri kaynaklar ise bu sa- yıyı yurtiçinde 2 bin 500 ile 3 bin arasında, Kandil'de ise 4 bin civannda gösteriyor. Birkaç ay içinde yurtiçindeki milıtan kad- rosunun 4 bine yaklaşabileceğini anJatan as- keri yetkıliler, örgütün, Abdullah Öcalan'ın îmralfda avukatlanyla görüşemediği iddi- asından yola çıkarak bombalı eylemlere gi- rişebileceğini savlıyor. Örgütün son üç ayda 30 güvenlik mensu- bunu şehit etmesinın ardmdan Güneydoğu'da ikı ay önce yoğunlaştınlan operasyonlar ise daha geniş bir alana yayılıyor Güvenlik bı- rimleri, hem militanlann geçış yollannı kes- mek hem de sırun geçenleri etkisiz hale ge- tirmek için Kayseri Komando Tugayf nın desteğinde Irak-lran sınınnda 10 bin civann- da asker ve korucuyla operasyon yürütüyor. Hava destekli operasyonlar yoğunlaşırken sı- nır boyundaki bırlikîer de alarm halinde bu- lunuyor. Bingöl ve Diyarbakır'da Bolu Ko- mando Tugayı, Tunceli bölgesinde ise iki ay- n tugayın kırsaldaki operasyonlan aralıksız sürüyor. Güvenlik binmleri, Kuzey Irak'ta stokla- nan patlayıcılarla sının geçen militanlann "büyük kentler ve kritik merkezlere" yö- nelik eylem yapmaya çabaladığını belirtiyor. Son bir ay içinde salt Istanbul'da 10 kadar bombacı ve kuryenin 30 kilo patlayıcıyla ya- kalandığını, Güneydoğu"d^ öldürülen terö- ristlerin üzerinde de çok miktarda plastik pat- layıcı ele geçirildiğine dikkat çeken güven- lik yetkilileri, "Eylem hazırlığında yeni gruplar saptandı mı" sorusunu şöyle yamt- hyon "Istanbul'da kimi gruplar patlavıcılar- la ele geçirildi. Yakalanan bazı militanla- nn ise bu tür eylem hazırhklarında kurye faaüyetiyle göreviendirildiği saptandı. 2-3 eylem grubunu yakalamakla iş bitmiyor. Her gün yeni gruplarla ilgiii bilgiler ahnı- yor. Sadece Istanbul değil, teröristlerin metropoller ve kritik merkezlere yönel- mek istediğine ilişkin Genelkurmay'dan da gelen çok ciddi bilgiler dikkatle değer- lendirUiyor." Sınırda büyük operasyon GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada bir espri ile durumu düzeltmeye çalışıyor: - Affedersiniz, kafesi açık kalmış! Herkes gülüşüyor. Görüşmeye katılanlar sineği etkisiz hale getirmek için harekete geçiyor. Gül, haşaratla mücadelede deneyımlı olmalı ki bir dar- bede öldürüyor. Bush da çöp kutusuna atıyor. O sırada çöp kutusunda Türk-Amerikan ilişkilerine dair herhangi bir şey var mıydı bilmiyoruz ama şu- nu söyleyebiliriz: 2003'teki at pazarhğından sonra 2005'te de at sineği mücadelesi gündemde! Şimdi at sineğiyle ilgiii yorumlara girişsek iş ka- nşır. Biz en iyisi at sineğinin sözlük anlamını ver- mekle yetinelim: "Çift kanatlılardan. Uzunluğu 8 mm. kadar, ka- natları büyük ve küt. At, sığır ve domuzlann bacak ve kuyruk aralannda yaşayan, eklem bacaklı bir si- nek türü (Hippobosca equina)." At sineklerinin sözlükte belirtilen yaşama alan- larıyla oval ofis arasındaki bağlantıyı biz kurama- dık, siz kurun! • • • Bush-Erdoğan görüşmesinin adını koyma çalış- maları da at sineği kadar eğlenceli. Bush, Türki- ye'nin adını "stratejikilişki" olarak koydu. Erdoğan da "strate/ik ortaklık" dedi. Panamerıkanist mes- lektaşlanmız iki tanım arasında gidip gelirken, her ikisinin de çok iyi anlamına geldiğini anlatmak için olağanüstü çaba harcadılar. Erdoğan'ın ziyaretinden çıkan sonuçlara ve Tür- kiye'nin tartışılma biçimine bakılırsa ilişkinin ger- çek adı şu görünüyor: Trajik ilışki! Bu türziyaretler, ilişkileri iyileştirmek, sorun var- sa gidermek için yapılır. Erdoğan'ın gezisi olum- suzlukları öne çıkardı, Türkiye'nin bölgedeki ko- numunu zora soktu. Diplomaside bir ziyaretin bu tür sonuçlar doğur- masındansa hiç yapılmaması yeğlenir. Ancak Erdoğan için diplomatlaryok, özel danış- manlar var. Onlarla da böyle oluyor. Erdoğan bu geziyle Türkiye'yi, bölgesinde ağırlığı olan bir ül- ke değil, ABD'nin kendisınden istediklerini bir an önce yapması beklenen bir ülke haline getirdi. Trajik anlamda gezinin ikı sonucu var: Papadopulos'un eli güçlendi... Terör örgütünün cesaretı arttı... • • • Bir başka trajik sonuç da şu: Başbakan'ın izlediği dış politika ile Türkiye'nin devlet kurumları arasında farklılıklar dikkati çeki- yor. Bu tümcenin açılacak çok yanı var, şimdilik bu- rada kesip hiç sonuç vermeyeceğini bilsek de Er- doğan'a seslenelim: Sayın Başbakan, iç politikadaki hükmetme, devletin öteki kurum- lannı yok sayma alışkanlığınız ülkenin yararına ol- muyor. Hiç değilse dış politikada bunu yapmayın. "Istediğimiyapanm, bedeliniöderim" diyemezsi- niz. Bu bedel sizi aşar! ankcum(« cumhuriyet.com.tr 50 haneli Karaağaç köyünde çıkan yangında 45'e yakın ev tamamen yandı. (FotoğrafAA) Çorum'daköyü alevler yuttu ÇORUM (AA) - Çorum'un îskilip ilçesıne bağlı 50 haneli Karaağaç köyünde çıkan yangında 45'e yakrn ev tamamen yandı. Is- kilip'e 45 kilometre uzaklıkta bulunan or- man köyünde Halil Oruç isimli yurttaşın evinde elektrik kontağuıdan çıktığı tahrnin edilen yangın, ahşap yapılı köyü küle çevir- di. Yurttaşların cuma namazında olduğu sı- rada çıkan yangını dağda havyanlan otlatan köyün çobam fark etti. İlk anda köylüler yangına kovalarla taşıdıklan sularla müda- hale etti, ancak yangın rüzgânn etkisiyle büyüdü. Yurtaşlar, "Evlerimizin yanışını oturup seyretmekten başka elimizden bir şey gelmedi" diye konuştular. Söndürme ve soğutma çalışmalan gece geç saatlere kadar sürerken köylüler de geceyi Îskilip'te geçir- di.Yangını söndürme çahşmalanna, Köy Hizmetleri, II Jandarma Komutanlığı ve Çorum Itfaiyesi'ne bağlı ekipler katıl- dı.Türkiye Kızılay Derneği de bölgeye, 100 adet çadır, 840 adet battaniye, 105 adet mutfak setiyle 300 adet rulo yatak ve 3 adet ocak gönderdı. Köyde ilköğretim okuluna giden çocuklar ise dün okullannda düzen- lenen törenle karnelerini aldı. Çocuklar, sabah saatlennde okuldan aldıkları kar- nelerini evlerine bıraktıklannı ve kar- nelerinin çıkan yangında yanmasından dolayı üzüntü yaşadıklannı kaydettiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog