Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makale



Katalog


«
»

HAZİRAN 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Istanbul Üniversitesi'nde tırmanan gerginliğe okul yönetiminin sessiz kalması tepkiyle karşılandı Oğrencilere saldınlararttıIstanbul Haber Servisi - tstanbul îDnıversitesi"nde (İÜ), ülkücü öğ- rencilerin sol görüşlü öğrencilere yoneîik düzenledikleri saldınlar ne- deniyle 1.5 aydır süren gerginlik d o r~u|a tırmandı. Üniversitede "şiyase- Ci Ntiıieceğini'' belirten yeni IC Rek- dcirü 3Iesut Parlakın yalnızca sol ^ ö ü ş l ü öğrencilerin sınavlara girme- sam yasaklayarak üniversitedeki olay- Lan engellemeye çalışması dikkat ç-ekıyor. 4 öğrencinin okula girme- s i m yasaklayan iiniversite yönetimi Itaranıun ardından, polisin verdıği bil- gplerle savcılık 80 öğrenci hakkın- diadaAa açtı. Gazetemizi ziyaret eden bir grup C öğrencisi, yaklaşık 1.5 aydır ya- ş?anan olaylan özetle şöyle anlattılar. Rektörlüğün konuyla ilgili yap- raJklan görüşmelerde can güvenlik- l^nni saelavacaklan sözünü verdi- • Ülkücülerin satırlarla okula girmesine göz yumulduğunu söyleyen Istanbul Üniversitesi'nde okuyan sol görüşlü öğrenciler, kendilerine yönelik silah ve bıçaklı saldınlann ardından üniversite yönetiminin ülkücüler hakkında hiçbir yaptınm uygulamadığına dikkat çektiler. ğine dikkati çeken öğrenciler, "An- cak bunun karşıhğında ülkücüler polis korunıasında sınavlanna gjrip bizlere tacizde bulundu, okul etrafm- da saürlaria saldırdılar. Harta önce 4 sonra 5 obnak üzere toplara 9 ar- kadaşımız hakkında okula girmele- rini engeUeyen ihtiyati tedbir karan ahnırken okul içinde silah ve bıçak kullanan ülkücüler hakkında hiçbir yapbrun uygulanmadı Üniversite- de siyaseti bitirme vaadiyle yönetime geten rektörümüz ülkücüleri saOrla- n ve korumalanyla okula ahrken üniversite öğrencüerini okula alma- maktadır" dedıler. 14 Haziran Salı günü. Beyazıt'ta konuyla ilgili açıklama yapacakla- nnı ve tepkilerini dile getirecekleri- ni bildiren Istanbul Cniversitesi öğ- rencileri, duyarh kamuoyunu soru- na sahip çıkmaya çağırdılar. 1.5 aydır yaşanan olaylar # Olaylar 1.5 ay önce, ŞenoJ Er- türk ve Cem Levent isimli iki ülkü- cü öğrencinin, Siyasal Bılgiler Fa- kültesı'ndeki öğrencilere bıçak çek- mesiyle başladı. # Bir hafta sonra Hukuk Fakül- tesi öğrencisi olan Hakan Hançerad- lı ülkücü, öğrencilere bıçak çekti. 0 Ülkücüler, üniversitenin Ya- bancı Diller binası önünde bir kız öğ- renciye pusu kurup saldırdılar. # Saldınyı düzenleyenler arasın- da bulunan tktisat Fakültesi öğren- cisi Tanju Mert 17 Mayıs günü fa- külte içinde devrimci öğrencilere karşı silah sıktı. # Final sınavlanna girme baha- nesiyle okula giren ülkücüler, okul giriş ve çıkışlannda pusu kurup öğ- rencileri yaraladılar. # 18 Mayıs Çarşamba günü okul- dan çıkıp evine giden 8 öğrenci, Öğ- renci Kültür Merkezi (ÖKM) önün- den Eminönü Iskelesi'ne kadar olan hat üzerinde pusuya düşürülüp sa- tırla yaralandı. # 2 Haziran Perşembe günü Ec- zacılık Fakültesi bahçesinde bir öğ- renci aynı şekilde yaralandı. # 3 Haziran Cuma günü Istanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Meydanı'na açılan kapısı önünde toplanan 50 ki- şilik ve içeri giren 10 kişilik grup, kapıdan giren öğrencilere sivil po- lisîer. çevik kuvvet ve üniversite gü- venlik görevlilennın önünde satırlar- la saldırdılar ve Öğrenci Kültür Merkezi'ne (ÖKM) girerek etrafı tarumar ettiler. # Okuldan atılan ülkücü öğren- cıler dahi bu saldınlara katıldı. 0 9 Haziran Çarşamba günüyse üniversitenin Fen Fakültesi kapısını krnp içeri giren 100 ülkücü, öğren- cilere saldırdı. Niğde'ye yeni nektör • ANKARA (<^umhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Nîecdet Sezer. Niğde Cnnersitesi flLektörlüğü'ne, üuıi\ersitede yapılan s«eçunlerde en yüksek o*yu alan Prof. Dr. Hlamza Uygun'u atadı. VÖK 3 Haziran'da gjerçekleştırdiği genel lcurul toplantısında üaıhersitede yapılan s^çimlerde en fazla oyu aJİan ve vekâleten rektorlük görevini y-üniten Uygun. Prof. U>r. Sami Ozçelik ve P»rof. Dr. Hüseyin Viinik'ü rektör adayı olarak belirlemişti. Osman Öcalan siyaseti bıraktı • ANKARA (ANKA) - Terör örgütü PKK'den aynlarak ayn bir parti ksuran terör örgütü liderlerinden Osman Öcalan, aktif siyasetten çekıldiğini açıkladı. Öcalan'ın PWD adını taşıyan kendi partisinin parti meclisi. Öcalan'ın "• kişisel tercihini oybırliğiyle onayladıklannı" bildirdi. Bir süre önce bir röportajından ötürii cVrgütün temel ilkeleriyle çelişen görüşlerinden dolayı örgüt yönetimi tarafından eleştirilen ve "izahı istenen" Osman Öcalan'ın, örgütün "Koordinasyon K.urulu"na yaptığı açıklamada, aktif siyasetten çekildiğini ve PWD çalışmalan önünde engelleyici bir konumda olmadığını söylediği öğrenildi. Avukatlar duyarlılık istedi • ANKARA (CıunLuriyet Bürosu) - Ankara Barosu Başkanı Vedat Ahsen Coşar, bazı yargıç ve savcılann, avukatlara karşı suç niteliğinde eylemde bulunan kişilerin rutuklanmalan ıçin "duyarh davranmadıklarını" belırtti. Vedat Ahsen Coşar, ayncalık değil yalnızca mesleklerine saygı gösterihnesini istedüderini kaydetti. Coşar, Avukatlık Yasası hükümlerine göre, yargırun kurucu unsurlanndan olan aMikatın kamu hizmeti yaptığnıı belirterek görevini yaptığı sırada asvkata yönelik suç nıteliğindekı e>lemlenn, yargıç ve sa\ cılara karşı yapılmış e>lemler gibi kabul edılerek cezai yaptınma bağlandığını kaydetti. BJK Koleji öğrencileri Vanşlı ve Münevveroğlu 'Bizans Sarayı' projesiyle birinci oldu Kolejlileıııı 'proje' başarısı • 34 okuldan 83 projenin katıldığı 2. Istanbuluşum Şehircilik Proje Yanşması'nda öğrenciler Istanbul'un tarihi yapılannın tanıtılmasının yanı sıra mevcut sorunlara çözüm önerileri getirdi. "2. Istanbuluşum Şehircilik Proje Yanşmasrnda Beşiktaş (BJK) Koleji "Bizans SarayT adh projesi ile birinci oldu. Haber Merkezi - Fatih Eğitim Kurumlan tara- findan düzenlenen "2. Is- tanbuluşum Şehircilik Proje YanşmasTnda Be- şiktaş (BJK) Koleji "Bi- zans Sarayı" adlı projesi ile birinci oldu. Istanbul genelinden 34 okuldan 83 projenin ka- tıldığı 2. Istanbuluşum Şehircilik Proje Yanşma- sı'nda öğrenciler tstan- bul'un tarihi yapılannı inceledi. Yapüann tanınl- masının yanı sıra mev- cut sorunlanna çözüm önerileri de getiren öğ- rencilerin projeleri ara- sından Beşiktaj Koleji Kültür Mirasını Koruma Kulübü öğrencilerinden Berk Vanşh ve Sümer Münevveroğlu'nun "Bu- kaleon Sarayı'nı" tanıt- hğı Bizans Sarayı adh ça- lışmalan birinciliğe değer görüldü. Projelerinde; gözlem, soru sorma. açık- lama, özetleme teknikle- rinden yararlandıklannı belirten Münevveroğlu ve Vanşlı, "Amacımız, tarihi eserterimize sahip çıkmak, bu konudaki du- yartatağıartünnak" dedı. Sultanahmet Yanma- dası'nda yer alan Buka- leon Sarayı'mn günü- müzdeki durumuvetarih- çesinin aynntılı biçimde incelendiğı proje için ıki yıl çalıştıklannı vurgula- yan öğrenciler, "Buyapı- yı canlandırma projesi kapsanunda ele alarak açık hava müzesine dö- nüştürmeyi düşündük. Sara> hakkmda araşür- malara başladık. Tarihi yaprvı göriip inceledik. Foto^aflar çektik. Bir- çok kitaptan bügi topla- dık" dıye konuştular. DÎNÇER'DEN AKP'YE TEPKİ 'Bilimden rahatsız oluyorlar'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, bazı hükümet üyelennin üniversite ve üniversite yönetimleri- ne karşı son günlerde "Bnç kampaması"1 baş- lattığını savoındu. Dinçer, "Bugûn üniversite- lerden rahatsız olanlar. aynı zamanda büimden. bilimsel düşünceden rahatsız olmaktadıriar'* dedi. Eğitim-Sen Genel Başkanı Dinçer, dün yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde hükü- metin eğitim alanıyla ilgili olarak aldığı karar nedeniyle üıüversitelerden itirazlar yükselme- ye başladığına işaret etti. AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana en küçük demokratik tepkileri dahi görmezden geldığini, özellikle eğitim alanında yapmak istenilen değişiklikle- re yönelik eleştirilen kabul etmediğini belirten Dinçer, son olarak üniversitelerden yükselen eleştiriler karşısında hükümetin takındığı tutu- mun dikkat çekici olduğunu kaydetti. Hükü- met üyelerinin \r e ^iktidar yanhsı'' bazı gazete- lerin üniversitelere ve üniversite yönetimlerine karşı son günlerde tam anlamıyla bir "Bnç kampanvasr başlattığun savunan Dinçer, şöy- le devam etti. "YıDardır, üniversitelerde ırkçn gerici kadrolan verkştirmek için çırpınan, üni- versitekri iktidarlann arka bahçesi haline ge- tirnıek isteyen anlayışlar. bugün iktidann eği- tim uygulamalanna eleştiriler geUştirdiği üni- versiteleri 'yetersız" ve 'taraflı' obnakla suçla- >arak \ipratma\a çabşmaktadır. Üniversiteler elbette tarafor. Unrversitelerin tarafi, her türlü hurafe ve gerici düşünce karşısında buunin ya- nında taraf olmaknr. Bugün üniversitelerden rahatsız olanlar, a\iu zamanda bifimden, biüm- sel düşünceden rahatsız olmaktadıriar." TEŞEKKÜR Sevgili hayat arkadaşım, can dostum, güzel insan VÜS'AT O. BENER'in uzun süren hastalığı sırasında yardım ve desteklerini esirgeraeyen: Prof Dr M E H M E T HABERAL a, Prof Dr İHSAN DOĞRAMACI ya, prof Dr TALAT HALMAN a pro f Dr YILDIZ E C E V İ T e sevgili dostumuz MAHMUT TEMİZYÜREKe O'nu sağlığına ka\ r uşturmak için ellerinden geleni yapan: Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Yapracık Rehabilitasyon Merkezi'nin değerli doktor, hemşire ve tüm çalışanlanna, Başhekim Prof Dr R E N G İ N E R D A L a DOÇ Dr SEMA KARAKUŞa, Dr AVŞİN İBİŞ e, A. Ü. Tıp Fakültesi öğretim üyeleri: Prof Dr DOĞANAY ALPERe Prof Dr ÖZLEM KUMBASAR a teşekkürlerimi ve minnet duygulanmı sunanm. Cenazemize gelerek, çelenk yollayarak, telefonla arayarak acımızı paylaşan ve bizlere her bakımdan destek olan: Çankaya Belediye Başkanı Prof Dr M U Z A F F E R E R Y I L M A Z a, Edebiyatçüar Derneği'ne, Yol-İş Sendikası Yönetimi ve Çalışanlanna, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yönetimi ve Mensuplarına, Üsküdar Amerikan Lisesi'nden Yetişenler Derneği Ankara Şubesi'ne, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncüık'a, İletişim Yayınlan'na, Dünya Yayıncüık'a, Doğan Kitapçılık'a, Norgunk Yayıncıüğa, Türk Yayıncılar Birliği'ne, Türkiye Yazarlar Sendikası'na, TÜYAP'a ve adlannı saymakla bitiremeyeceğim nice güzel dostlanmıza, akrabalanmıza, sanat insanlanna ve Vüs'at O. Bener okurlanna en içten teşekkürlerimi sunanm. AYŞE(ILICALI)BENER ERDOĞAN Gazeteciyi mahkûm ettirdi GAZtANTEP(Cumhuri- yet) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Gaziantepte yayım- lanan Zafer gazetesi köşe ya- zan HaHl Eyüpoğlu'nu yaz- dığı bir yazı nedeniyle mah- kûm ettirdi. Aynı davada Er- doğan'a 3 miryar lira tazminat ödemeye mahkûm edilen ya- zar Eyüpoğlu. hakkında açı- lan ceza davasında da 3 ay 3 gün hapis cezasına çarptınldı. Hapis cezası 1481 YTL (1 milyar 481 milyon lira) para cezasına çevrildi. Gazeteci ve karikatürcülere yönelik sürekli da\-a açan Baş- bakan Erdoğan'ın, Gazian- tep 'te yayımlanan Zafer gaze- tesi köşe yazan Eyüpoğlu hak- kında açtırdığı ve Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesı'nde görülen dava, hapis cezasıyla sonuçlandı. Mahkeme heyeti gazetenin Yazıişlen Müdürü Atilla Konukoğlu hakkında, savcı \alçın Kartopu'nun mü- taalası doğrultusunda beraat karan verdi. Savcı Kartopu. Eyüpoğlu'nun, köşe yazısın- da Erdoğan'a hakaret ettiğini belirterek cezalandınlmasını istedi. Mahkeme heyeti, Eyü- poğlu hakkında 3 ay 3 gün ha- pis cezasına karar verirken, bu ceza 1481 YTL para cezası- na çevrildi. Eyüpoğlu, duruş- ma çılaşında karan temyiz ede- ceklerini söyledi. GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHANERENÇ Pehlivan Tefrikası Gibi... Çocukluğumuzun ve gençlik yıllarımızın gaze- teleri bugünkülere benzemezdi. Yayın ilkelerine göre kimilerinde ünlü bir yazann romanı, kimilerinde tarihi roman, kimilerinde de pehlivan tefrikalan vardı. Uzun bir eseri günlük bölümler halinde yayım- lamaya "tefrika etmek" denirdi. Ama tefrika yazarlığı her yazann başarabilece- ği bir iş değildi. Bir günde ne kadar bölümü gire- cekse, bir önceki gün bırakılan yerden alıp, ertesi gün merakla beklenecek bir noktada bırakacak bir kalem cambazlığını her babayiğit beceremezdi. Tıpkı günümüzün tutulan televizyon dizilerinde olduğu gibi, konu ya da cümle öyle bağlanırdı ki, okur meraktan sabahı zor edip kapının önünden geçecek müvezzi (dağıtıcı) çocuğu dört gözle bek- leyekalsın. Bu gelenek, ünlü yazarlarca kitap biçiminde ha- zırlanan romanlann günlük bölümler halinde yayım- lanması dönemine girilince tarihte kaldı. Bana sorarsanız hiç de iyi olmadı. Gazetelerin en ilgi toplayan köşelerinden biri de pehlivan tefrikalanydı. Ben yetişmedim ama ustalanmdan öğrendiği- me göre bu geleneği aynı zamanda beden eğiti- mi ögretmeni olan spor gazetecisı Sami Karayel başlatmış, Reşat lleri, Eşref Şefik, Murat Ser- toğlu ve Piremehmetoğlu Tevfik Pers ondan el almışlardı. Konunun yazarlarından biri de uzun ömüıier dilediğım Agâh Güçlü ydü. Suttan Aziz'in kendisi de pehlivanlığa merak sanp kispet giydiği için saray pehlivanlan dönemi de pehlivan tefrikalarının kaynağını oluşturmuştu. Kel Aliço, Adalı Halil, Çolak Mümin, Herge- leci Ibrahim, Koca Yusuf, Osmanlı döneminin ve tarihi Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanlanydı. Kurt- dereli Ibrahim'in ünü cumhunyet döneminde de kazandığı başarılariasürmüştü. Saydığım isimleri yayımlanan tefrikalardan anım- sıyorum. Ancak pehlivan tefrikası yazanlann hemen he- men hiçbiri anlattıklan güreşleri görmemişti. Bel- ki gördüklerini bir efsane gibi nakleden köy yerle- rindeki meraklılardan, güreşlere ağalık yapanlar- dan dinlemişlerdi. O nedenle de, her tefrika yazannın ayn bir üslu- bu olduğu gibi, anlattığı güreş de ayn oyunlardan oluşurdu. Kimi, pehlrvanlara el ense bağlatıp iki gün Türkçe cambazlığı ile idare eder, kimi adı gadda- ra çıkmış pehlivanın rakibine vurduğu boyundu- ruğu kalemine dolardı. Pehlivanın yenilmesi için "Göbeğini yıldız gör- dü" tanımı kullanılırdı. Bugünkü gibi iki omuzunun yere değmesini beklemek gerekmezdi. "Göbeği yıldızgördü^ deyimi de uygulamada görece birde- ğertendirmeydi. Gündüz vakti, kendisi görünmeyen yıldızın, peh- livanın göbeğini nasıl gördüğü akla hiç gelmezdi. Doğan hilali görmeden ay yılının aylannı bile baş- latmayan Osmanlı'nın gösterdiği tek hoşgörü ga- liba pehlivan güreşleri ile sınırlıydı. • • • Şimdi diyeceksiniz ki bu pehlivan tefrikası ko- nusu nerden çıktı? Vallahi benim bir suçum yok. Başbakan'ın Amerika Birieşik Devletleri gezisi- ne ait haberieri okuyup izleyince elimde olmadan aklıma düşüverdi. Yazıla yazıla pehlivan tefrikasına dönüvermesi bir yana, kapalı kapılar ardındaki görüşmelerden sız- dınlan bölümlerin aktanlması zorunluğuna bunla- nn haber kaynaklanna göre değişmesi de eklenin- ce, sonuçlann ne olduğunun anlaşılması mesele haline geldi. Diplomasinin önem verdiği nezaket kurallan çer- çevesinde söylenen övgü sözcüklerini ciddiye al- ma alışkanlığı da depreşince kafa karışıklığım da- ha da artıverdi. BBC'nin Türkiye'ye dönük yayınlannda iki gün bir tek haberi bile dinleyemeyince, Türkiye-ABD ilişkilerinin uluslararası önemi konusunda kuşkuya düşmedim desem yalan olur... oerinc(« cumhuriyet.com.tr. 'KURUL, YANSIZ OLMALF Sezer, RTÜK değişildiğini geri gönderdi ANKARA (Cumhu- rij'et Bürosu) - Cumhur- başkam Ahmet Necdet Sezer,RTÜK'ün9üye- den oluşması ve üyele- rin siyasi parti gruplan- nın üye sayısı oranında belirlenmesini öngören anayasa değişikliğini TBMM'ye geri gönder- di. RTÜK'ün özerk, ba- ğımsız ve yansız olma- sı gerektiğinin altını çi- zen Sezer, gerekçesin- de "Getirilen düzenle- me, üst kurul üyetigine seçilebilmek için parti yandaşhğı yanşının önü- nü açmaktadır*" dedi. TBMM Genel Kuru- lu'nda CHP'nin de des- tek vermesi sonucu 376 oyla kabul edilen ve RTÜK üyelerinin siya- si parti gruplannın üye sayısı oranında belirle- necek üye sayısının iki- şer katı olarak göstere- cekleri adaylar arasın- dan TBMM Genel Ku- rulu tarafindan seçilme- sini öngören yasa Köşk'ten döndü. Sezer, yasayı iade gerekçesin- de, çağdaş anayasalar- da, yazılı, görsel ve işit- sel yayıncılık konusun- da öngörülen sistemle- rin. birbirini tamamla- yan hak ve özgüriükler kümesinin gereklerine göre oluşturulduğunu kaydetti. Anayasada düşünce ve kanaat, düşünceyi açıklama ve yayma, ha- ber alma-verme ve ba- sın özgürlüklerine, rad- yo ve televizyon kurumu ile haber ajanslannın özerkliği ve yayınlan- nın yansızlığına siste- min gerekleri olarak yer verildiğıni belirten Se- zer, radyo ve televizyon etkinliklerinin yürütül- mesine ilişkin genel dü- zenleyici işlemleri oluş- turan, RTÜK'ün debu sistemi oluşturan halka- lardan biri olduguna dik- kat çekti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog