Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

-11 HAZJRA.N 20O5CUMARTESİ CUMHUR'YET SAYFA HABERLER Bakafitiavaalanı için karariı • ESICİŞEHİR(AA)- UlaştırrnaBakanı Binali Yıldınm, "Aviupa yakasına >eni bir havaalaaıı zaruret gibi görünüv'or' dedı. Bakan Yıldınm, partısinin Eskişehûr ıl teşkilatında partililerrle sohbet ettikten soora Vali Kadir Çalışıcı ~yı ziyaret etti. Burada gazetecilenn sorularuıı /anıtlayan Bakan 'Vıldınm. "Bu şu anlama gelmez: Atatürk Havalırnanı aynı yoğunlıxkta çahşmaya devam edecek Bu Llave, potansiyeli karşılayamadığımız talepleri karşılamak için yapılan ilavedır" dedi. Kara para ile mücadele • PARİS(AA)- Ekonomik tşbırliğı ve Kalkınma Örgütü'nün, kara para ile mücadele konusundaki Mali Eylem Görev Gücü, Asya Pasifık bölgesinde aynı işi yapan .\PG örgütü i le kara para aklamaya karşı ortak mücadele konusunda anlaştı. FATF ile APG arasında, Singapurda ilk kezyapılan ortak toplantı da. Türkıye'nin de aralannda bulunduğu 55 ülke, kara para ile ortak mücadele ve terorizmin finansmanı konusunda anlaşmaya vardılar. RP'denalacak davası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Maliye Bakanlığı'nın, "Kayıp Trilyon" davasına konu olan 1997yıhHazine yardımının kapatılan RP'den tahsili istemiyle açtığı davaya devam edildi. Ankara 6. Asliye Hnkuk Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasına davacı Maliye Bakanlığı avukatlanyla, RP avukatlan katıldılar. 27. duruşmanm gizli yapılması üzerine izleyiciler salondan çıkarıldı. Vural'dan ağır eleştiri • ANKARA (AA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, "AKP, kuzu gibi her şeye evet diyerek milli menfaat, bağımsızlık ve onurumuzu yabancılara çığnetmektedir" dedi. Vural, başkentin yabancı elçiliklerin Türkiye'nin içişlerine müdahalesini ortaya koyan afışlerle donatıldığını beliıtti. Vural, "Afişleri asanlar" hakkında gerekli işlemlerin yapılmasuu istedi. Günay davasında hâkim çekHdi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Merkezi'nin eskı genel sekreteri Ertuğrul Günay hakkında verdiğı ihraç karannın iptali için açılan davaya bakan Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hâkııni davadan çekildi. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Günay hakkındaki karan "tedbir" olarak durdurmuş, bunun üzerine CHP Genel Merkezi "hâkimin reddi" isteminde bulunmuştu. DYP lideri Ağar, Başbakan Erdoğan'ı ABD gezisinde hafiflik yapmakla suçladı 'Akılda atsineğikaldı'ANKARA (Cıunhuri>etBü- rosu) - DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, Başbakan Tay- yip Erdoğan'ın ABD gezisin- de hafif davrandığını belirte- rek, yabancı televizyonlarda ağlayarak ülke sorunlanna çö- züm bulunamayacağını söy- ledi. Ağar, "Koskoca bir seva- hatin sonunda akılda bir at si- neği kalmışür" dedi. DYP Genel Başkanı Meh- met Agar, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisini de- gerlendirdi. Erdoğan'uı ABD topraklanna varmadan ana- muhalefet ve bazı kesimleri anti-Amerikancılıkla suçlaya- rak gezisine başladığını belir- ten Ağar, bunu "hafiffik" ola- rak nitelendirdi. Erdoğan'ın • Türkiye'nin sorunlannı ABD ya da AB'de ağlayarak çözme arzusunda olan bir hükümete ilk kez rastladığını kaydeden Ağar, milletin verdiği emaneti kavramayanlann ülkeyi yönetemeyeceklerini gösterdiklerini söyledi. CNN televızyonuna verdiği röportajda, Türkiye 'de özgür- lüİder olmadığı için kızlanru yurtdışında okuttuğunu söy- lediğinı anımsatan Ağar, ço- cuklann her zaman siyasetin dışında tutulması gerektiğini söyledi. Ağar, şu görüşleri di- le getırdi: Türkne'de meseleleri çöz- mekkonusunda milletin görev verdiği bir Başbakan, aczin- den dolayı Amerikan televiz- yonlannda ağtamaktadır. Bu- nu anlayabilmek mümkün de- ğpLYabancı televizyonlarda ül- kesini şikâyet eden bir Türk başbakanına da maalesef cum- huriyet tarihinde ilk kez rast- ladık. Bunu da vahim bir ha- ta olarak kaydedrv oruz." Türkiye'nin sorunlarını ABD ya da AB'de ağlayarak çözme arzusunda olan bır hü- kümete ilk kez rastladığını kay- deden Ağar, milletin verdiği emaneti kavramayanlann ülke- yi yönetemeyeceklerini gös- terdiklerini söyledi. Görüşme- lerde ısrarla vurgulanan stra- tejik ortaklığın olmadığının görüldüğünü kaydeden Ağar, "stratejik ortakhğm ohnazsa ol- mazlannın Türkiye ile ABD arasında bulunmadığuu, ısrar- la buraya taküıp kalmanın an- lamı ohnadığını'' vurguladı. Erdoğan ile ABD Başkanı Bush arasuıdaki görüşmerun, alfyapısı ohnadan aceleye ge- tirildiğini belirten Ağar, Tür- kiye için önem arzeden terör- le mücadele konusunu, her- hangi bir sonuç alınamayaca- ğının biünmesine ragmen gün- deme getirmekle hükümetin acz içinde olduğunu gösterdi- ğıni söyledi. Ağar, Kıbns ko- nusunda BM nezdındeki gö- rüşmelerden sonuç çıkmaya- cağuun görüldüğünü kayde- derek, ortayakonanjesrın doğ- radan uçuşlann incelenmesi talimatı olduğunu, ancak bu- nun da ne zaman sonuçlana- cağının kesinleşmedığıni, iki ülke arasında önemli bir konu olan nıtelikli sanayi bölgeleri- nin ise gündemden kaldınldı- ğuıı söyledi. Türkiye'de dış politikanın hiç olmadığı oranda ıç politi- ka malzemesi olarak kullanıl- maya çahşıldığını, bunun yü- ze göze bulaştınldığını öne sü- ren Mehmet Ağar, "Koskoca bir seyahatin sonunda akılda bir at sineği kalnuşor, maale- sef" dedı. U M U T D A V A S I Kilit isimlere müebbet istemi ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Gazete- miz yazan Uğur Mum- cu ile Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlah suikastla- nnın da aralannda ol- duğu çok sayıda eylemi kapsayan Umut Dava- sı'nda savcı esas hak- kındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Salim Demmi Mumcu suıkas- tının kilit isimlerinden Ferfaan Özmen ile Ek- rem Baytap hakkında müebbet hapis cezası is- tedi. Iki sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya, 5 sanık hakkında 15'er yıla ka- dar hapis talep edildi. Ankara 11. Ağır Ce- za Mahkemesi'nde gö- rülen davanın dünkü du- ruşmasına, tutuklu sa- nıklar Ferhan Özmen, HasanK*ç.Mehmet Ali Tekin ve Ekrem Baytap ile tutuksuz yargılanan Abdülhamit Çelik ve Mehmet Şahin. sanık ve müdahü avukatlan katıl- dı. Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci, esas hak- kındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Öz- men ve Baytap'ın,mü- ebbet ağır hapis cezası- na mahkûm edihneleri istendi. Mehmet Ali Tekin ve Hasan kılıç hakkında, eylemlerine uyanve leh- lenne olan TCY'nın "si- lahh örgüt kurma veyö- neöne" fulini düzenle- yen maddesi uyannca 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istenen mütalaada, sanıklar Çe- lik, Muzaffer Dağdevi- ren, Fatih Aydm, Yusuf Karakuş ve Mehmet Şa- hın hakkmda ise 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. Sanıklann, Topluma Kazandırma Yasa- sf ndan yararlanma is- temlerinin ise "hazırhk sonışturması sırasında verdikleri ifadeleri hâ- kim huzurunda reddet- meleri, örgütün dağü- masmayardnn etmeme- leri ve bazuannın örgû- tün yönetidsikooumun- da olduklan" gerekçe- siyle reddine kararveril- mesi yönünde görüş bil- duilen mütalaada, 4 sa- nığın tutukluluk halinin devamına karar veril- mesi istendi. Duruşma, sanıklar ve avukatlan- na esas hakkındaki sa- vunmalannı hazırlama- lan için süre verilerek 1 Temmuz'a ertelendi. Eski bakanlar Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan'ın Yüce DKan'dald yargüamalan sürüyor. (AA) Ersümerve Çakan 'ın davasında eski DPT müsteşan dinlendi: Karanlığa neden olmak iştemedik ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eski enerji bakanlan Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan' ın Yü- ce Divan'da yargılandıklan davada, eski DPT Müs- teşan Orhan Güvenen dinlendi. Güvenen, Türkı- ye'yi karanlıkta bu-akan kurum ohnak istemedik- lerini belirterek, Türkiye'nin enerji talebinin arta- cağının, ellerindeki suıırh ve hatapayı yüksek bil- gilerden elde edildiğini anlattı. Yüce Divan'daki duruşmaya, sanıklar Ersümer ve Çakan ile avukatlan ve müdahiller Enerji Ba- kanlığı ile DSt Genel Müdürlüğu'nün avukatlan katıldı. Yüce Divan Başkanı Mustafa Bumin, 1 Haziran'da yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Ya- sası (CMY) hükümlerini uyguladı. Bumin. foto muhabirleri ve kameramanlara kısa süre görüntü almalan için izin verdi. Duruşmada, dönemin DPT Müsteşan Güvenen tanık olarak dinlenildi. Güve- nen, kamuda edindıği deneyimlere göre, kamu ku- rumlan arasında bilgi akışının yeterli ohnadığuıı belirterek "Çoğu zaman bizdeldbflgOerle Enerji Ba- kanhğı üe BOTAŞ'ın verileri a\m düzeyde değOdL Bizeümizdeki bilgilerk koouyu değerlendirmeye ça- hşnk" dedi. Bakanlığın ve BOTAŞ'ın enerji tale- binin yüksek olacağı görüşü bulunduğunu belirten Güvenen, Bakanlık teknisyenlerinin bu görüşte ol- madığını söyledi. "Odönemde,Türkiye'yikanın- hkta bırakmak deyimi vanh. Bizim de DPT olarak bunda sonımluluğumuz vanh. Karanhğa sebebi- yetveren kurum olmak iştemedik" diyen Güvenen, Türkiye'nin enerji talebinin artacağının, ellerinde- ki sınırh ve hata payı yüksek bilgilerden elde edil- diğini anlattı. Duruşma 12 Temmuz'a ertelendi Cerrah, cihat amacıyla yurtdışına giden örgütlerin El-Kaide ile bağlantı kurduğunu söyledi 4 Şerîatçı terör îzlemede'• "Radikal dinci örgütlerin eylem ve stratejileri iyi anla- şılmalı" diyen îs- tanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, bu konuda- ki istihbarat çahş- malanmn devam ettiğini söyledi. tstanbul Haber Servisi - ts- tanbul Emniyet Müdürü Cela- lettin Cerrah, şeriatçı örgütlerin eylem ve srratejilerinin iyi anla- şılması gerektiğini belirterek bu konudaki istihbarat çalışmala- rının de\'am ettiğini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü ta- rafindan düzenlenen ve ulusla- rarası boyutlu olan "tstanbulDe- mokrasi ve Küresel GüvenUk Konferansı"nnı ıkinci gününde "Terorizmk Mücadele: Türld- ye Örneği'' başlıklı oturum dü- zenlendi. Conrad Oteli'ndeki oturumda konuşan Celalettin Cerrah, terörle mücadelede ül- kelerin uluslararası terörist orga- nızasyonlan aynı hassasiyetle izlemeleri. bilgi paylaşımında bulunmalan ve güvenlik birim- lerinin de işbirüği yapmalannın şart olduğunu belirtti. 2003 yı- lında Istanbul'da düzenlenen bombalı saldınlarla ilgilı tngil- tere, tsrail ve ABD'yle işbirliği yapıldığım ifade eden Cerrah, eyleme adı kanşanlaıdan yurt- dışuıa kaçanlann yakalanması için bu ülkelerden yardım isten- diğinı kaydettı. Oİayın failleri- nin kısa sürede yakalanarak Tür- kiye turizmine etkisinin de en aza indirildiğini vurgulayan Cer- rah, "Olaböecekyenieviemlere karşı istihbarat çahşmalannuz sürüyor. Radikal dinciörgütkrin eylem vestratejileri iyi anlaşılma- h. Sözde cihat amacıyla yurtdı- şına giden örgüt elemanlannın, bu ülketerde El-Kaide ile irtibat kurduklan göz önünde bulun- dundmah" diye konuştu. Emekli DGM Savcısı Talat Şalkise Türkiye'nin PKKkonu- sunda yahıız bu-akıldığını belir- terek, "PKK, 11 Eylül'de ABD'ye sakhranterörörgütterinden £ark- h değüdir"' dedi. Şalk, günümüz- de terörün artık tek bir devletin sorunu olmaktan çıktığını ve globalleştiğini v-urguladı. •MıİLLt EĞtTlM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI NecatBirinci hakkında hapis istendi ^ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Zafer Edjş, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşan NecatBirinci'nin "yargı karannı etkisiz hale getirdiğr gerekçesiyle cezalanduıhnasuıı istedi. Edinilen bilgiye göre bir okulda müdürlük yapan Şinasi Okur, görevden alınarak öğretmen olarak atanmasının ardmdan idari yargıda açtığı davanın lehine sonuçlandıgını ve Büinci'nin bu karan yerine getirmediğini ileri sürerek Birinci'yi şikâyet etti. Kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin 4483 sayıh yasa uyannca Birinci hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 765 sayıh Türk Ceza Yasası'nın "yargı kararlannı yerine getirmemek veya etkisiz hale getinnek'' fiilini düzenleyen 228. maddesine göre dava açıldı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ndeki dava karar aşamasuıa geldi. Iddia makamında bulunan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Zafer Ediş, esas hakkındaki görüşünde, suçun sübuta erdiğini belirterek, Büinci'nin 765 sayıh TCY'nin 228. maddesine göre cezalandınlmasını talep etti. Söz konusu madde, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Büinci'nin avukatı esas hakkındaki savunmalannı yapmalan için süre talebinde bulundu ve bu istemi kabul eden 4. Ceza Dairesi, duruşmayı erteledi. OCHE DAVASINA DEVAMEDlLDt Pahalı ilaç satımında bakanlıksuçlandı İstanbul Haber Servisi- SSK'yi zarara uğrattıklan gerekçesiyle haklannda dava açılan eski Roche Genel Müdürü Faruk Yöneyman ve eski SSK Sağlık Işleri Genel Müdürü Orhan Canpolat'ın da aralannda bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına başlandı. îstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4 yıl ile 10 yıl 9'ar ay arasında değişen ağır hapis cezası istemiyle yargılanan 16 sanık katıldı. Duruşmaya gelmeyen davanın müşteki saruğı Veysi Mungan'ın ise mahkemeye sağlık raporu gönderdiğı kaydedildi. Duruşmada ifade veren Canpolat, dava konusu ihalenin yapılmasının kendi karan olmadığını, ilaç . listelerinin ve teknik şartnamenin kendisinden önce kurulan ve SSK'nin uzman hekimlerinden oluşan bir komisyon tarafından hazırlandığını belÜTti. Canpolat, ihalenin ise SSK'deki görevinden aynldıktan sonra onaylandığını kaydetti. SSK ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Daire Başkam Hülya Ozdemir, dava konusu ithal ilaçlann fıyatlandınhnasını Sağlık Bakanlığı'nın yaptığını. kendi görevinin fıyatlandırma konusunda araşhrma yapmak olmadığını söyledi. SSK Sağlık İleri Genel Müdürü Servet Rüştü Karahan da ilaç fıyatlanyla ilaçlann eşdeğerde olup olmadığına Sağlık Bakanlığı'nın karar verdiğini belirtti. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendj. POIİltKA GU1NLUGU HİKMET ÇETİNKAYA ••Dinciler İşi Azıttı. Şimdi hedefte Atatürkçü, yurtsever, demokrat bi- lim insanlan yar!.. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Ferit Bernay, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Aras, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yü- cel Aşkın, AKP'lilerin ve 'dinci öasın'ın boy he- defi oldular... Saldırı planlannı güncel olaylara göre program- lıyordin bezirgânları... LaikdemokratikCumhuriyet'in Başbakanı, "Ben laik değilim" derse elbet din bezirgânları da bilim insanlannın üzerine yürür!.. Alıştırdıiar onları... Türk-lslam sentezini bilim yuvalanna şınngala- yan, gerici-faşist kadrolan üniversrtelere dol- duranlar şimdilerde AKP'nin koltuğu altında hem dincilik hem de ırkçılık yapacaklar... Dinci gazete, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rek- törü Prof. Dr. Yücel Aşkın'a şöyle saldınyor: "İstanbul'da doğan ve daha sonra (slamiyeti seçip Agop Vartovyan olan adını da Mehmet Yakup olarak değiştiren Ermeni asıllı bir dedenin torunu olan Rektör YücelAşkın 'ın üniversite bah- çesine diktirdiği 'Haç'/ andıran heykeller oldukça anlamlı bulunuyor..." Bu haberi okuyunca faşızmin ayak seslerini du- yar gibi oluyorum... Kimse bunlara yıllardır "Dur" diyemiyor!.. Herkese hakaret ediyorlar!.. Kendileri gibi düşünmeyen insanlan hedef gös- teriyorlar!.. Ahmet Taner Kışlalı'yı. Gümüşhane Barosu Başkanı Avukat Ali Günday'ı hedef gösterenlerde bunlardı... • • • Bu topraklarda doğmuş ınsanlann babalannın, annelerinin, dedelerinin, ninelerinin Ermeni, Rum, Kürt, Çerkez, Boşnak olmalan suç mudur? Osmanlı tarihini bile okumayan yobaz sürüleri- ne nedense kimse ses çıkararrnyor, Cumhuriyet sav- cılan bu tür haberleri nedense görmüyor... Dikkat ediyorum hedef gösterilen bilim insanla- nnın tümü Atatürkçü, demokrat ve yurtsever in- sanlar... Din bezirgânlan her zaman cehaleti simgelerler!.. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin bahçesindeki heykelleri 'Haç'a benzeten yobaz takımına biraz bilgi vereyim... Heykeller 10 Mayıs-8 Haziran 2002 tarihleri arasında Van'dayapılan Uluslararası HeykelSem- pozyumu sonrası dikilmiştir... "Haç"a benzetilen heykeli Ukraynalı birsanat- çı yapmıştır. Adı ise "Bin Yılın Kanatlan"6\r. Sanat- çı, 'Urartu //conu'ndan esinlenmiştir. Sempozyuma Türkiye, Italya, Belçika, Japon- ya, Bulgaristan, Kanada ve Ukrayna dan sanat- çılar ketılmıştır... Aslında din bezirgânlannın amacı başkadır. Rektör Yücel Aşkın, altı yıldır Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin başındadır... Üniversite altı yıl içinde çağdaş bir bilim yuvası haline dönüşmüştür... Van'daki yobazlar çağdaşlaşmadan tedirgin- dir... Tarikat şeyhlerinin, müritlerinin egemen oldu- ğu üniversite şimdilerde çağdaş, laık ve demok- rat bilim insanlannın yönetimindedir... Peki Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nus- ret Aras kimleri ürküttü? Aynıtakımı!.. • • • Türkiye Cumhuriyeti demokrasi ve insan hakla- nnasaygılı, laik, sosyal bir hukuk devleti midir, de- ğil midir? Gizli Kuran kurslarına taban hazırlayanlara, öz- gürlüğün genışletilmesi adı altında Milli Eğitim'i tarikat şeyhlerinin mürttlerine teslim edenlere, sıkmabaşı giyim-kuşam özgürlüğü kılrfıyla kamu- sal alana taşımaya çalışanlara bir bilim insanı kar- şı çıkınca neden kıyamet kopuyor? Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde kar- ma eğitim ilkelerine aykın olarak kız ve erkek öğrencilerin ayn okullarda okutulması girişimleri la- iklikten uzaklaştırma ginşimi değil midir? Bunlan açıklamak, TBMM üyelerine bilgi vermek suç mudur? 19 Mayıs Üniversitesi Rektö- rü Prof. Dr. Ferit Bernay, geri- ci-faşist kadroları temizlediği için hedef tahtası oldu... Şimdi yobazlar ve AKP üç üniversiteden intikam alıyor . Sırada öteki çağdaş bilim yu- valan var!.. hikmetcetinkaya'i cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 KONGRAGEL OPERASYONU Hevsel davasında bir kîşiye müebbet DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Dıyarbakır'da Mar- dinkapı polis noktasına düzenlenen saldın son- rasında Hevsel Bahçe- leri'nde günlerce süren operasyonda yakalanan sanıklar hakkındaki da- va karara bağlandı. Mardinkapı polis noktasına geçen yıl 28 Temmuz'da düzenle- nen saldınnın ardından, Hevsel Bahçeleri'nde başlatılan ve PKK-' KONGRA-GELüyesi M.SaitÖzgünileAdfl Denk' in öldürülmesiy- le son bulan operasyon- la bağlantılı olarak yar- gılanan 6 kişinin da^'a- sı karara bağlandı. Önceki gün Diyarba- kır 6. Ağır Ceza Mah- kemesi'nde görülen ka- rar duruşmasında sa- nık vekilleri avukatlar Meral Danış, Mehmet Taşkıran ve Tuncay Er- kuş hazu" bulundu. Oturumda müvekkil- leri adına son savun- malanm yapan avukat Tuncay Erkuş, savcı- nın, müvekkilinin ce- zalandmlması hakkın- daki görüşüne katılma- dığını, ceza verihnesi- ne yeterli delil olmadı- ğmı söyledi. Erkuş, bu nedenlerden dolayı mü- vekkilinin beraatını is- tedi. Mahkeme heyeti, sa- nık Ser\«tÖzen'e ağır- laştınlmış müebbet ağır hapis cezası verilmesi- ne, Ömer Çakan, Mu- rat Özgün ve Mehmet Emin Sevinç'in 3 yıl 9'ar ay hapisle ceza- landınünalanna karar verdi.» 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog